\\Māja
Atceries! Ziemā mūsu āda prasa īpašas rūpes
 
©F64

Nav ne­kā­da pa­ma­ta ti­cēt frā­zei, ka zie­mā, auk­stā lai­kā, āda il­gāk sa­gla­bā­jas skais­ta un svai­ga glu­ži kā pro­dukts le­dus­ska­pī. Tie­ši ot­rā­di – ga­da­lai­kā, kad ārā val­da vē­sums un mit­rums, bet ku­ri­nā­tās tel­pās gaiss ir sauss, se­jas un ķer­me­ņa ādai va­ja­dzī­ga rū­pī­gā­ka kop­ša­na ne­kā cit­kārt.

Vie­nā ādas kvad­rāt­cen­ti­met­rā ir 6-23 re­cep­to­ru, kas uz­tver auk­stu­mu, un ti­kai trīs, kas uz­tver sil­tu­mu. Auk­stā vē­jā un sa­lā sa­šau­ri­nās asins­va­di­ņi, āda sa­ņem ma­zāk ba­rī­bas vie­lu, tā­pēc tā kļūst sau­sa, vieg­li kai­ri­nā­ma, zau­dē tvir­tu­mu un sāk lo­bī­ties. Līdz ar to zie­mā jā­rū­pē­jas gan par ādas aiz­sar­dzī­bu no ne­lab­vē­lī­giem vi­des fak­to­riem, gan par tās ba­ro­ša­nu un mit­ri­nā­ša­nu.

Vis­la­bāk, pro­tams, par sa­vas ādas kop­ša­nu ir in­di­vi­du­ā­li kon­sul­tē­ties ar zi­no­šu kos­mē­ti­ķi vai kos­me­to­lo­gu. Vie­dok­ļi par da­žā­du fir­mu pro­duk­ci­ju un arī tau­tas lī­dzek­ļiem, ko iz­man­to ādas kop­ša­nā, mēdz būt ļo­ti at­šķi­rī­gi. Kas der vie­nam cil­vē­kam - ne­der ci­tam, pat ja ie­sai­ņo­ju­mu ro­tā iz­sla­vē­ti un ie­cie­nī­ti zī­mo­li. Tā­pēc kat­ram jā­ie­gūst pa­šam sa­va pie­re­dze. Ti­kai ne­va­ja­dzē­tu eks­pe­ri­men­tēt ar ap­šau­bā­mas iz­cel­smes kos­mē­ti­ku, ko pie­dā­vā in­ter­nets vai in­di­vi­du­ā­lie iz­pla­tī­tā­ji, pat ja ce­na šķiet pie­vil­cī­ga. Lai gan ce­na nav iz­šķi­ro­šais rā­dī­tājs. Mēdz teikt: nav dār­gas un lē­tas kos­mē­ti­kas, bet ir mums pie­mē­ro­ta un ne­pie­mē­ro­ta kos­mē­ti­ka. Cil­vē­ki, ku­riem iz­nā­cis lie­tot daudz kos­mē­ti­kas lī­dzek­ļu, teic, ka ir vērts vien­lai­kus iz­man­tot vie­nas un tās pa­šas fir­mas un kos­mē­ti­kas lī­ni­jas pro­duk­ci­ju - ba­ro­jo­šu, mit­ri­no­šu krē­mu, to­ni­ku, ja ie­spē­jams, arī šam­pū­nu utt. Tad lie­to­tājs var būt drošs, ka vie­las, kas ir šo lī­dzek­ļu sa­stā­vā, ne­no­nāks sav­star­pē­jā pret­ru­nā, bet ide­ā­lā ga­dī­ju­mā ci­ta ci­tu pa­pil­di­nās.

Drošs ri­si­nā­jums ir ie­gā­dā­ties se­jas un ķer­me­ņa ādas kop­ša­nas lī­dzek­ļus ap­tie­kā, jo tur pro­duk­tus re­a­li­zā­ci­jai iz­vē­las at­bil­dī­gi. Tur­klāt ap­tie­kā ir ie­spē­jams arī kon­sul­tē­ties ar far­ma­cei­tu par kop­ša­nas lī­dzek­ļu sa­stā­vu, to ie­dar­bī­bas īpat­nī­bām, va­ja­dzī­bas ga­dī­ju­mā arī sa­ņemt pa­do­mu par to, kā­dus bez­re­cep­šu pre­pa­rā­tus va­rē­tu lie­tot, lai no­vēr­stu ādas pro­blē­mas, ko pa­ras­tie kop­ša­nas lī­dzek­ļi ne­spēj. Cil­vē­ki, ku­riem ir ļo­ti ju­tī­ga vai aler­ģis­ka āda, ne­re­ti kos­mē­ti­ku ie­gā­dā­jas ti­kai ap­tie­kā. Arī pēr­kot ādas kop­ša­nas lī­dzek­ļus ma­ziem bēr­niem un pus­au­džiem, far­ma­cei­ta pa­doms lie­ti no­der.

Jā­pie­bilst, ka pa­rei­za kos­mē­ti­kas iz­vē­le un lie­to­ša­na vēl nav viss. Ne­drīkst aiz­mirst rū­pes par vis­pā­rē­jo ve­se­lī­bas stā­vok­li, piln­vēr­tī­gu uz­tu­ru, pie­tie­ka­mu šķid­ru­ma uz­ņem­ša­nu, svai­gu gai­su, vin­gro­ša­nu, po­zi­tī­vām emo­ci­jām un la­bu mie­gu.

Da­ži iz­pla­tī­ti mī­ti

  • «Ziemā jā­lie­to ti­kai un vie­nī­gi trek­ni se­jas un ķer­me­ņa krē­mi.» Kād­reiz šis uz­skats bi­ja ne­da­lī­ti val­došs un zie­mas pe­ri­o­dam ti­ka ra­žo­ti vie­nī­gi krē­mi ar aug­stu tau­ku sa­tu­ru. Ta­ču ādas mit­ri­nā­ša­na ir sva­rī­ga jeb­ku­rā ga­da­lai­kā. Tie­ši no ādas spē­jas sa­tu­rēt mit­ru­mu lie­lā mē­rā ir at­ka­rīgs iz­skats - pie­tie­ka­mi mit­ri­nā­ta āda ir glu­da un elas­tī­ga, uz tās var vieg­li un lī­dze­ni uz­klāt de­ko­ra­tī­vo kos­mē­ti­ku. Zie­mā, kad daudz lai­ka pa­va­dām ap­ku­ri­nā­tās tel­pās ar sau­su gai­su, āda pa­stip­ri­nā­ti zau­dē mit­ru­mu. Krē­mus un ci­tus pro­duk­tus, kas do­mā­ti ādas mit­ri­nā­ša­nai, zie­mā va­ja­dzē­tu lie­tot vis­maz vie­nu stun­du pirms plā­no­tās do­ša­nās lau­kā. Starp ci­tu, tas at­tie­cas arī uz trek­na­jiem krē­miem, jo arī ta­jos ir zi­nāms ūdens dau­dzums. Sa­prā­tī­ga iz­vē­le ir krēms, kurš vien­lai­kus gan mit­ri­na, gan ba­ro. To pēr­kot, pro­tams, jā­ņem vē­rā savs ādas tips.
  • «Taukainai ādai ne­kā­da mit­ri­nā­ša­na nav va­ja­dzī­ga.» Tau­kai­na āda vieg­lāk pār­cieš sa­lu ne­kā sau­sa āda, to­mēr mit­ri­nā­ša­na ir va­ja­dzī­ga arī tai. Var iz­man­tot rūp­nie­cis­ki ra­žo­tos krē­mus vai arī tau­tas lī­dzek­ļus, pie­mē­ram, svai­gu al­ve­jas su­lu vai mas­ku no blen­de­rā sa­smal­ci­nā­tām kā­pos­tu la­pām un sa­pu­to­ta olas bal­tu­ma. Arī šīs pro­ce­dū­ras ne­drīkst veikt īsi pirms ie­ša­nas ārā. Zie­mā ādas tips ne­re­ti mai­nās: ja pa­ras­ti tā ir tau­kai­na, tad ša­jā ga­da­lai­kā kļūst nor­mā­la. Lai no­dro­ši­nā­tu ādai ne­pie­cie­ša­mo mit­ru­ma lī­me­ni, jā­dzer pie­tie­ka­mi daudz ūdens. Jā­rū­pē­jas arī, lai uz­tu­rā ne­trūk­tu A, B, C un E vit­amī­nu.
  • «Aukstā lai­kā la­bāk ne­veikt pī­lin­gu, jo tas vēl vai­rāk vei­ci­na ādas lo­bī­ša­nos.» Pa­tie­sī­bā ādas at­mi­ru­šās virs­kār­ti­ņas no­tī­rī­ša­na lai­ku pa lai­kam ir ne­pie­cie­ša­ma arī zie­mā. Ja pī­lings vei­ci­na ādas lo­bī­ša­nos, tas pa­ras­ti no­zī­mē, ka cil­vē­ki pār­cen­šas un veic šo pro­ce­dū­ru pā­rāk bie­ži. Pie­tiek ar vie­nu rei­zi ne­dē­ļā; vē­lams iz­man­tot kā­du sau­dzē­jo­šu krēm­vei­da pī­lin­ga lī­dzek­li, ne­vis stip­ri ab­ra­zī­vu skru­bi, kas var ne­jau­ši trau­mēt ādu. Pro­ce­dū­ras no­teik­ti jā­veic va­ka­rā, kad vairs nav pa­re­dzēts do­ties ārā. Pēc pī­lin­ga jā­lie­to mit­ri­nošs bal­zams, krēms vai cits pie­mē­rots lī­dzek­lis.
  • «Ziemā bie­žāk ie­tei­ca­ma kar­sta du­ša, jo tā uz­la­bo ādas stā­vok­li.» Kar­sta du­ša vai van­na vei­ci­na ādas sau­su­mu, jo pa­pla­ši­na asins­va­dus un sti­mu­lē mit­ru­ma iz­ga­ro­ša­nu. Nav arī jā­krīt ot­rā ga­lē­jī­bā un jā­iet auk­stā du­šā vai van­nā, jo tas sa­šau­ri­na asins­va­dus, trau­cē tau­ku dzie­dze­rī­šu dar­bī­bu un no­ved pie ādas sau­su­ma. Pro­tams, viens no pa­ņē­mie­niem asins­va­du tre­ni­ņam, vis­pā­rē­jai no­rū­dī­ša­nai un ādas stā­vok­ļa uz­la­bo­ša­nai ir kon­trast­du­ša, bet šī pro­ce­dū­ra jā­veic re­gu­lā­ri un sis­te­mā­tis­ki, pēc no­teik­tas me­to­di­kas pa­kā­pe­nis­ki pa­lie­li­not ūdens tem­pe­ra­tū­ras star­pī­bu. Spe­ci­ā­lis­ti to ie­sa­ka sākt va­sa­rā. Sa­vu­kārt zie­mā vis­pie­mē­ro­tā­kā būs sil­ta van­na vai du­ša, rei­zi ne­dē­ļā ūde­nim ie­tei­cams pie­vie­not da­bis­kas ēte­ris­kās eļ­ļas vai au­gu no­vā­rī­ju­mus ar no­mie­ri­no­šu, at­slā­bi­no­šu ie­dar­bī­bu. Pēc van­nas vieg­li ie­ma­sē ādā mit­ri­no­šu pie­ni­ņu vai bal­za­mu. Tas viss jā­da­ra va­ka­rā.
  • «Par lū­pām zie­mā ne­kā īpa­ši nav jā­rū­pē­jas.» Tā kā lū­pu āda ir ļo­ti plā­na, tā ir se­viš­ķi ju­tī­ga pret auk­stu­mu un zie­mā tai va­ja­dzī­ga pa­stip­ri­nā­ta uz­ma­nī­ba, ci­tā­di lū­pas var kļūt sau­sas, sa­sprē­gāt un ie­kaist. Ja va­sa­rā pie­tiek ar vieg­lu lū­pu spī­du­mu, tad zie­mā la­bāk lie­tot lū­pu­krā­sas ar aug­stu tau­ku sa­tu­ru. Ir vērts nē­sāt lī­dzi lū­pu bal­za­mu, ko var iz­man­tot arī par pa­mat­ni de­ko­ra­tī­va­jai lū­pu­krā­sai. Ja lū­pas stip­ri sprē­gā, jā­mek­lē spe­ci­ā­la mīk­sti­no­ša zie­de.
  • «Ziemā, kad āda ir se­viš­ķi ju­tī­ga, nav īs­tais laiks pro­fe­si­o­nā­lo kos­mē­ti­ķu pa­kal­po­ju­mu iz­man­to­ša­nai.» Ja cil­vēks rū­pē­jas par sa­vu ādu un var at­ļau­ties pro­fe­si­o­nā­lu spe­ci­ā­lis­tu pa­kal­po­ju­mus, tad nav ne­kā­da ie­mes­la, kā­pēc lai to ne­da­rī­tu arī zie­mā. Ma­sā­ža, ie­ti­nu­mi, kom­pre­ses, dzi­ļā ādas tī­rī­ša­na - no tā vi­sa nav jā­at­sa­kās, vie­nī­gi jā­rē­ķi­nās, ka pēc pro­ce­dū­rām sa­lo­nā būs jā­uz­ka­vē­jas il­gāk ne­kā va­sa­rā. Da­žas pro­fe­si­o­nā­lās skais­tum­kop­ša­nas pro­ce­dū­ras tie­ši zie­mā veikt ir la­bāk, pie­mē­ram, lā­ze­re­pi­lā­ci­ju, jo va­sa­rā tai trau­cē ie­de­gums.