\\Māja
GARDĒŽIEM: Kar­tu­pe­ļi ne­tra­di­ci­onā­lā iz­pil­dī­ju­mā; receptes
 
©HolgersFotografie/pxabay.com

Nav ne­kā ik­die­niš­ķā­ka ēdien­kar­tē par kar­tu­pe­ļiem. Pa­mat­re­cep­tes ir vien­kār­šas – sāls­ūde­nī vā­rī­ti kar­tu­pe­ļi, ar mi­zu vā­rī­ti kar­tu­pe­ļi, cep­ti kar­tu­pe­ļi, kar­tu­pe­ļu sa­ce­pums, kar­tu­pe­ļu pan­kū­kas, kro­ke­tes, bie­ze­nis. Tos, kā zi­nāms, var arī gri­lēt vai cept fo­li­jā.

Ta­ču kar­tu­pe­ļu cie­nī­tā­ji var no tiem iz­mē­ģi­nāt vis­ne­tra­di­ci­onā­lā­kās re­cep­tes, pa­ga­ta­vo­jot no kar­tu­pe­ļiem pa­mat­ēdie­nu, uz­ko­du vai pie­de­vu pie ga­ļas vai ziv­ju ēdie­niem, pie­mē­ram, kar­tu­pe­ļu un dār­ze­ņu tor­til­ju. Sī­po­lu sa­ka­pā, kar­tu­pe­ļus sa­griež ne­lie­los ga­ba­li­ņos, bro­ko­ļus no­tī­ra, sa­da­la ro­ze­tēs. Kar­tu­pe­ļus ap­cep, pie­vie­no sī­po­lus un bro­ko­ļus, tur­pi­na cept. Bļo­dā sa­kuļ olas, pie­vie­no sā­li, pi­pa­rus, mal­tu pap­ri­ku un mus­kat­riek­stu. Pie­vie­no kar­tu­pe­ļu un bro­ko­ļu mai­sī­ju­mu, sa­mai­sa. Pan­nā uz­kar­sē eļ­ļu, ie­pil­da kar­tu­pe­ļu mai­sī­ju­mu, sa­mai­sa un cep, ka­mēr iz­vei­do­jas ga­ro­zi­ņa. Tor­til­ju ap­griež ot­rā­di un cep vēl trīs četr­as mi­nū­tes.

Kar­tu­pe­ļu šķir­ņu ir daudz, ta­ču tie ir da­žā­di - vie­ni vā­rot iz­šķīst, ci­ti pa­liek stin­gri. Ir trīs kar­tu­pe­ļu ti­pi - stin­gri, vi­dē­ji stin­gri un mil­tai­ni. Stin­gro šķir­ņu kar­tu­pe­ļi vā­rī­ša­nas un cep­ša­nas lai­kā sa­gla­bā sa­vu for­mu, tā­pēc tie der vā­rī­ša­nai, arī ar mi­zu, cep­ša­nai, sa­lā­tiem un sa­ce­pu­miem; vi­dē­ji stin­grie kar­tu­pe­ļi ir vis­ie­cie­nī­tā­kie, jo tos var daudz­pu­sī­gi iz­man­tot; mil­tai­na­jiem kar­tu­pe­ļiem aug­stā cie­tes sa­tu­ra dēļ rak­stu­rī­ga sau­sā­ka struk­tū­ra. Vā­rot tie sa­da­lās un la­bi sa­sais­tās ar vi­su vei­du šķid­ru­miem. Tie ir lie­lis­ki pie­mē­ro­ti zu­pām, krēm­zu­pām, bie­ze­ņiem, klim­pu pa­ga­ta­vo­ša­nai, kā arī cep­ša­nai fo­li­jā.

No­de­rī­gi!

* Kar­tu­pe­ļi no ār­pu­ses iz­ska­tās ro­bus­ti, ta­ču, ja tos ap­dau­za vai mē­tā, tad bo­jā­ju­mi vei­do­jas no iekš­pu­ses.

* Kar­tu­pe­ļus ne­drīkst tu­rēt gais­mā, jo tad tie no­krā­so­jas za­ļi un vei­do­jas in­dī­ga vie­la - so­la­nīns. Tā­pēc jā­at­ce­ras, ka pirms ga­ta­vo­ša­nas tiem jā­iz­griež vis­as za­ļās vie­tas.

* Kar­tu­pe­ļus ne­drīkst uz­gla­bāt ko­pā ar ābo­liem, jo tie vei­ci­na pār­ag­ru dīg­ša­nu.

* Kar­tu­pe­ļi pēc no­pir­kša­nas jā­iz­ņem no plē­ves ie­sai­ņo­ju­ma, ci­tā­di tie svī­dīs un pūs.

 
Turpinājumu lasi nākošajā lapā