\\Māja
IEPAZĪSTI tēju veidus, uzzini, kā tās pareizi pagatavot
 
©F64

Tē­jas cie­nī­tā­jiem ir tik plašs pie­dā­vā­jums, ka eks­pe­ri­men­tēt ar tām var no sirds pa­ti­kas, tās kom­bi­nē­jot ko­pā gan ar da­žā­diem ēdie­niem, gan dzē­rie­niem. Kad sāk ru­nāt par tē­ju vei­diem, jā­pie­min tra­di­ci­onā­lā mel­nā tē­ja. Tie­ši ar šo tē­ju pa­ras­ti sā­kas ie­pa­zī­ša­nās ar ba­gā­to sil­tā dzē­rie­na pa­sau­li.

Mel­nā tē­ja, pa­tei­co­ties tās sa­stā­vā eso­ša­jam ko­fe­īnam, dod ener­ģi­ju un pa­aug­sti­na darb­spē­jas, aiz­sar­gā pret stre­su, nei­tra­li­zē brī­vo ra­di­kā­ļu ie­dar­bī­bu. Pē­tī­ju­mi pie­rā­dī­ju­ši, ka tē­jas ie­dar­bī­ba uz cil­vē­ka or­ga­nis­mu tur­pi­nās il­gāk ne­kā ka­fi­jas efekts.

Šī tē­ja sa­tur vis­vai­rāk ko­fe­īna sa­lī­dzi­nā­ju­mā ar ci­tām. Tā ir lie­lisks anti­ok­si­dan­tu avots, no­der sirds un asins­va­du sli­mī­bu pro­fi­lak­sei. Pie­rā­dīts, ka

die­nā, iz­dze­rot četr­as ta­sī­tes mel­nās tē­jas, ie­vē­ro­ja­mi uz­la­bo­jas asins­ri­te.

Aug­ļu tē­ja pēc sa­vas bū­tī­bas ir tas pats, kas zā­ļu tē­ja, ti­kai daudz smar­žī­gā­ka. Mai­gais rak­stu­rīgs aug­ļu aro­māts ra­da no­mie­ri­no­šu vai to­ni­zē­jo­šu ie­dar­bī­bu - sva­rī­gā­kais, kāds aug­lis ir iz­vē­lēts. Aug­ļu tē­ju vei­du ir daudz. Tā­pat kā zā­ļu tē­jas tās ne­sa­tur ko­fe­īnu. Tās ga­ta­vo, pa­ma­to­jo­ties uz vai­rā­kiem kom­po­nen­tiem. Dau­dzu aug­ļu tē­ju sa­stā­vā ir ne ti­kai aug­ļi, bet arī zie­di. Viens no po­pu­lā­rā­ka­jiem in­gre­dien­tiem aug­ļu tē­jā ir cit­rus­aug­ļu aro­mā­tis­kā mi­za. Pa­sau­lē po­pu­lā­ras ir aug­ļu tē­jas, kam pa­mat­sas­tā­vā ir ābols un ka­nē­lis.

Ro­ibu­ša tē­ju vē­lams dzert, ja ir aler­ģi­ja, māc bez­miegs, ir de­pre­si­ja vai ner­vu dar­bī­bas trau­cē­ju­mi. Ro­ibušs sa­tur dzel­zi, va­ru, mag­ni­ju, kā­li­ju, cin­ku un C vi­ta­mī­nu, ku­ra dau­dzums pār­spēj pat cit­rus­aug­ļus. Lai or­ga­nisms ie­gū­tu ne­pie­cie­ša­mo dzelzs dien­nakts nor­mu, jā­iz­dzer 3 līdz 4 krū­zī­tes tē­jas. Ro­ibu­ša tē­ja kļu­va po­pu­lā­ra, pa­tei­co­ties sa­vām iz­ci­la­jām īpa­šī­bām, tā uz­mun­dri­na un to­ni­zē, dod spē­ku un ener­ģi­ju. Ta­jā nav ko­fe­īna, tā­pēc to var dzert va­ka­rā pirms do­ša­nās gu­lēt un arī bez cu­ku­ra, jo ro­ibu­šam pie­mīt da­bis­ka sal­de­na gar­ša. Sa­tur daudz anti­ok­si­dan­tu - vie­lu, kas ka­vē or­ga­nis­ma no­ve­co­ša­nos un no­stip­ri­na imūn­sis­tē­mu. Ro­ibušs lie­lis­ki der cil­vē­kiem, ku­riem ir pa­aug­sti­nāts asins­spie­diens, jo ne­sa­tur ko­fe­īnu. Lie­lis­ki pie­mē­ro­ta bēr­niem un dzer­ša­nai pirms mie­ga. Ta­nīns ro­ibu­šā ir, ta­ču ne­lie­lā dau­dzu­mā.

Ma­te tē­jas, ko uz­ska­ta par die­vu dzē­rie­nu, no­slē­pums gal­ve­no­kārt slēp­jas tās pa­ga­ta­vo­ša­nas ce­re­mo­ni­jā un dzer­ša­nā. Lī­dzī­gi kā za­ļā un mel­nā tē­ja tā sa­tur ko­fe­īnu.

At­šķi­ras ar vieg­lu koks­nes un skā­be­ni sal­du aro­mā­tu, pie­mīt vir­kne vēr­tī­gu īpa­šī­bu - no­stip­ri­na imūn­sis­tē­mu, aiz­ka­vē no­ve­co­ša­nos, ma­zi­na stre­su, sti­mu­lē ner­vu sis­tē­mas dar­bī­bu, pa­aug­sti­na imu­ni­tā­ti, pa­līdz at­jau­not or­ga­nis­ma šū­nas un ci­tas.

Za­ļā tē­ja dod ne ti­kai bau­du no aro­mā­ta un gar­šas, bet arī ir vēr­tīgs ārst­nie­cisks pre­pa­rāts. Ta­jā ir ap­mē­ram 300 da­žā­du vie­lu - ol­bal­tum­vie­las, ogļ­hid­rā­ti, mik­ro­ele­men­ti, da­žā­di vi­ta­mī­ni, kal­cijs, nāt­rijs, fos­fors. Za­ļā tē­ja lab­vē­lī­gi ie­tek­mē vis­as cil­vē­ka sis­tē­mas un or­gā­nus, ie­dar­bo­jas vieg­li un ne­kai­tī­gi, sti­mu­lē imūn­sis­tē­mas dar­bī­bu. At­šķi­rī­bā no mel­nās tē­jas za­ļā tē­ja ne­tiek fer­men­tē­ta, tā­pēc vis­as vēr­tī­gās vie­las pa­liek pil­nā ap­jo­mā.

Kā pa­rei­zi pa­ga­ta­vot?

* Mel­no tē­ju vis­la­bāk pa­ga­ta­vot, ap­le­jot ar ūde­ni, kas tik­ko sā­cis vā­rī­ties, un at­stāt 3 līdz 5 mi­nū­tes, lai ie­vel­kas.

* Aug­ļu tē­ju ne­va­jag ga­ta­vot ar vā­ro­šu ūde­ni, bet ne­daudz at­dzi­su­šu kar­stu ūde­ni. Ja iz­man­to vā­ro­šu ūde­ni, tad ēte­ris­kās eļ­ļas, kas ir aug­ļu sa­stā­vā, iz­tvai­kos un tē­ja ne­būs aro­mā­tis­ka. Jā­at­ce­ras, ka kar­sta­jam ūde­nim jā­būt svai­gam. Tas no­zī­mē, ka ūde­ni aug­ļu tē­jas pa­ga­ta­vo­ša­nai ne­drīkst vā­rīt div­reiz. Lai aug­ļu tē­ja ie­vil­ktos, va­ja­dzī­gas ap­mē­ram 10 mi­nū­tes.

* Ro­ibu­ša tē­ju va­jag ap­liet ar vā­ro­šu ūde­ni por­ce­lā­na tēj­kan­nā, ti­kai ne­va­jag iz­man­tot mā­la trau­ku. At­šķi­rī­bā no ci­tiem ek­so­tis­ko tē­ju vei­diem to var strau­ji ap­liet ar vā­ro­šu ūde­ni un dzert pēc 5 mi­nū­tēm. Jo il­gā­ku lai­ku tā ie­vil­ksies, jo būs vēr­tī­gā­ka. Uz­lē­ju­mu var vēl un vēl ap­liet ar kar­stu ūde­ni - tē­ja ne­zau­dēs sa­vas īpa­šī­bas pat nā­ka­ma­jā die­nā.

* Ma­te tē­ju pa­ga­ta­vo spe­ci­ālā trau­kā ka­la­ba­se, kas ir iz­dobts pu­deļ­vei­da ķir­bis. Vā­rī­ša­nas tem­pe­ra­tū­ra ne­drīkst pār­sniegt 80 grā­dus. Tē­ju iz­sūc ar spe­ci­ālu sal­mi­ņu. Di­vas treš­da­ļas trau­ka aiz­ņem ma­te, ko ap­lej ar kar­stu ūde­ni. Ie­spē­jams pa­ga­ta­vot vai­rā­kus at­kār­to­tus uz­lē­ju­mus, pie­vie­no­jot vā­rī­tu at­dze­sē­tu ūde­ni. Mā­jas ap­stāk­ļos ma­te var pa­ga­ta­vot šā­di: ņem 8 tēj­ka­ro­tes tē­jas un ap­lej ar 150 ml kar­sta ūdens. Katrs ma­te var pa­ga­ta­vot, kā vē­las.

* Za­ļo tē­ju ga­ta­vo, vis­pirms ie­be­rot trau­kā tē­jas la­pi­ņas. Ūdens ir pa­rei­zi jā­uz­vā­ra - ka­mēr ro­das ma­zi bur­bu­lī­ši. Ūde­ni pār­is mi­nū­tes at­dze­sē līdz 70 grā­du Cel­si­ja tem­pe­ra­tū­rai. Pēc tam ap­lej tē­ju. To var dzert jau mi­nū­ti pēc tē­jas ap­lie­ša­nas. Ja tē­jai ir augst­a kva­li­tā­te, to var ap­liet līdz pat sep­ti­ņām rei­zēm. Katrs nā­ka­mais uz­lē­jums ie­vel­kas il­gāk un arī gar­šo ci­tā­di.

Kā uz­gla­bāt?

* Lai tē­ja bū­tu aro­mā­tis­ka, sva­rī­gi to pa­rei­zi uz­gla­bāt. To ie­tei­cams uz­gla­bāt tum­šā, sau­sā un cie­ši no­slēg­tā trau­kā. Mā­jās vis­la­bāk to uz­gla­bāt slēg­tās me­tā­la kār­bās, var arī ke­ra­mi­kas vai por­ce­lā­na trau­kos, kam ir stin­gri no­slē­dzams vāks. No­teik­ti tē­jas uz­gla­bā­ša­nai ne­va­jag iz­man­tot plast­ma­sas vai plas­ti­kā­ta trau­kus, jo tē­ja var pa­likt mit­ra un arī sa­smakt.