JAU­TĀ­JUMS – AT­BIL­DE: Kā as­tro­lo­ģi­jā ie­da­la pla­nē­tas?

 
©Pixabay

As­tro­lo­ģis­ka­jos skaid­ro­ju­mos pla­nē­tām ir ne ti­kai sa­vas pār­val­dī­ša­nas jo­mas, bet arī sa­va «da­ba».

Sau­le, Mē­ness, Mer­kurs, Ve­ne­ra un Marss ir ātr­ie de­be­su ķer­me­ņi, bet Ju­pi­ters, Sa­turns, Urāns, Nep­tūns un Plū­tons ir lē­nās pla­nē­tas. Kat­ram no šiem spī­dek­ļiem ir savs kus­tī­bas āt­rums, un at­tie­cī­gi ie­spē­jams no­teikt ie­tek­mes pe­ri­odus. Ne­re­ti ātr­ās kus­tī­bas de­bess ķer­me­ņus sais­ta ar ik­die­niš­ķām tē­mām, bet tā­lo pla­nē­tu ie­tek­mi ar glo­bā­lām pār­mai­ņām.

Pla­nē­tas var būt lab­vē­lī­gas un ne­lab­vē­lī­gas. La­bās: Sau­le, Mē­ness, Ve­ne­ra, Ju­pi­ters. Slik­tās: Marss, Urāns, Plū­tons, Nep­tūns, Sa­turns. Nei­trā­la jeb di­vē­jā­da da­ba ir Mer­ku­ram, kurš pie­ņem tās pla­nē­tas rak­stu­ru, ar ku­ru sa­vie­no­jas.

Pla­nē­tas var būt sie­viš­ķās un vī­riš­ķās. Sie­viš­ķās: Mē­ness, Ve­ne­ra, Nep­tūns. Vī­riš­ķās: Sau­le, Urāns, Marss, Ju­pi­ters, Plū­tons, Sa­turns. Di­vē­jā­da da­ba - Mer­kurs, kurš pie­ņem tās pla­nē­tas dzim­ti, ar ku­ru sa­vie­no­jas.

Aug­lī­gās: Sau­le, Mē­ness, Ve­ne­ra, Ju­pi­ters, Nep­tūns. Ne­aug­lī­gās: Marss, Sa­turns, Urāns.