Dzīvokļu īpašniekus aicina lemt par remontiem daudzdzīvokļu mājās

 

SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) aicina iepazīties ar mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tāmes kopsavilkumu 2020. gadam. Katras mājas dzīvokļu īpašnieki tiek lūgti savlaicīgi iepazīties ar uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi, kā arī tāmes pielikumā norādītajiem dzīvojamajai mājai plānotajiem remontdarbiem. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi iesniedzams RNP līdz 2019. gada 26. novembrim klientu apkalpošanas centros vai nosūtāms pa pastu (26.11.2019. pasta zīmogs).

Dzīvokļu īpašnieku tiesības

Tāme ir RNP piedāvājums dzīvokļu īpašniekiem, un to varēs īstenot, ja būs uzkrāti nepieciešamie līdzekļi un dzīvokļu īpašnieki nemainīs sagatavoto piedāvājumu. Dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības iesniegt savus priekšlikumus un atteikties no tāmē piedāvātajiem remontdarbiem.

Dzīvokļu īpašnieki var izvērtēt nepieciešamos darbus, lemjot gan par ēkas remontdarbu uzkrājumu, gan par remontdarbu prioritāro secību.

Ja dzīvokļu īpašnieki nav iesnieguši kopsapulces lēmumu minētajā termiņā, tad dzīvojamajai mājai aprēķinātā apsaimniekošanas maksa ar tajā iekļautajiem remonta darbiem stāsies spēkā ar 2020. gada 1. janvāri.

Kāpēc jāplāno ilgtermiņa remontdarbi

Dzīvokļu īpašniekiem jāapzinās, ka ir jāplāno ilgtermiņa remontdarbi. Ja to nedarīs, tad samazināsies mājas iedzīvotāju komforts, īpašuma vērtība, veidosies avārijas situācijas un rezultātā būs grūtāk apmaksāt visas remontdarbu izmaksas, jo avārijas remonts ir jāveic nekavējoties un bez dzīvokļu īpašnieku piekrišanas. Tādā gadījumā rēķinu par paveiktajiem darbiem piestāda post factum.

Remonta darbu tipi

Kārtējie: atbilstoši remonta darbu plānam un uzkrājumiem. Tos veic atbilstoši iepirkuma rezultātiem un apsaimniekošanas uzņēmuma spēkiem.

Apkalpošanas darbi: regulāri veicamie darbi, kuru apmaksai izmanto finansējumu no pārvaldīšanas maksas. Šos darbus veic iecirkņu inženiertehniskās daļas darbinieki. Piemēram, remontē kāpņu telpu durvis, maina spuldzes koplietošanas telpās utt.

Avārijas: neparedzēto ārpuskārtas situāciju novēršanas darbi.

Plānotos jeb kārtējos remonta darbus nosaka, ņemot vērā: vizuālās apsekošanas rezultātus, esošo uzkrājumu apmēru, citus faktorus. Vizuālās apskates faktu fiksē dzīvojamās mājas apsekošanas reģistrācijas žurnālā. Pārvaldnieks var lemt par plānotā remonta veikšanu, ja ir pilnvarots to darīt, vai arī sagatavot priekšlikumus dzīvojamās mājas īpašniekiem lēmuma pieņemšanai par turpmāko rīcību. Dzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieki vai pilnvarotas personas tiek informētas par plānotajiem remontdarbiem un aicināti kopsapulcē/aptaujas veidā pieņemt lēmumu par turpmāko rīcību.

Obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības

Pārvaldniekam saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu ir noteiktas obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības, un pārvaldnieks nedrīkst to nedarīt:

 • dzīvojamās mājas sanitārā apkope,
 • siltumenerģijas, arī dabasgāzes, piegāde, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana, sadzīves atkritumu izvešana, slēdzot attiecīgu līgumu ar pakalpojuma sniedzēju,
 • elektroenerģijas nodrošināšana dzīvojamās mājas kopīpašumā esošajai daļai,
 • dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts,
 • dzīvojamai mājai kā vides objektam izvirzīto prasību izpildes nodrošināšana,
 • dzīvojamās mājas energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību izpildes nodrošināšana,
 • pārvaldīšanas darba plāna, tajā skaitā uzturēšanai nepieciešamo pasākumu plāna, sagatavošana,
 • attiecīgā gada budžeta projekta sagatavošana,
 • finanšu uzskaites organizēšana,
 • dzīvojamās mājas lietas vešana,
 • līguma par piesaistītā zemesgabala lietošanu slēgšana ar zemesgabala īpašnieku,
 • informācijas sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām.

Vēlreiz jāuzsver, ka pārvaldniekam ir obligāti jāveic kārtējais remonts ēkā, pat ja dzīvokļu īpašnieki uzskata, ka pagaidām bez tā varētu iztikt. Ja ēkai ir beidzies ekspluatācijas termiņš, tad pārvaldniekam obligāti ir jāpiedāvā remonta darbi turpmākajiem trim gadiem.

Tāmes atšifrējums

Ko nozīmē būtiskākās tāmē iekļautās pozīcijas?

Dzīvojamās mājas sanitārā apkope: mājas koplietošanas telpu kopšana, pagraba eju tīrīšana, kāpņu telpu logu mazgāšana.

Dzīvojamās mājās, kurās ir atkritumu vadi - atkritumu vadu ārējo daļu tīrīšana, liftiem - lifta kabīņu tīrīšana.

Mājai piesaistītā zemes gabala (ietves, pagalma, iekškvartālu ceļu, zaļās zonas) kopšana.

Atkritumu konteineru laukumu uzkopšana un atkritumu urnu apkope (pie ieejām), rēķinu, brīdinājumu un citu paziņojumu piegāde dzīvokļu īpašniekiem, karoga novietošana pie ēkas.

Citi teritorijas kopšanas un uzturēšanas darbi (melnzemes uzvešana, pagrabu un bēniņu tīrīšana, sūnu likvidēšana, šķembas bedrīšu izlīdzināšanai, koku/krūmu kopšana, smilšu nomaiņa smilšu kastēs, atkritumu urnu uzstādīšana, smilts konteineru iegāde, lapu un zaru izvešana).

Pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pārraudzība: maksājumu aprēķini, dzīvokļu īpašnieku norēķinu uzskaite, dzīvokļu īpašnieku informēšana par izmaiņām pakalpojumu tarifos, norēķini ar pakalpojumu sniedzējiem, nodokļu pārskatu sagatavošana, dzīvojamo māju pārvaldīšanas, uzturēšanas plānoto un faktisko izdevumu pārskatu sagatavošana, finanšu un grāmatvedības dokumentu sagatavošana un saglabāšana papīra un/vai elektroniskā formātā u.c. izdevumi.

Izziņu sagatavošana un izsniegšana, iesniegumu pieņemšana, reģistrēšana, lietvedības dokumentu saglabāšana papīra un/vai elektroniskā formātā.

Līgumu slēgšana par siltumenerģijas, arī dabasgāzes piegādi, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala lietošanu.

Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju vizuālā pārbaude: dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un inženierkomunikāciju tehnisko stāvokli nosaka vizuālajā pārbaudē, sagatavojot apsekošanas aktu un pievienojot fotofiksāciju.

Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju tehniskā apsekošana: ūdensvada un kanalizācijas sistēmas regulāra apsekošana (skaitītāji, ventiļi, filtri, nosēdakas, sūkņi, izolācija).

Elektroapgādes sistēmas regulāra apsekošana, elektrosadales skapju un sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude.

Koplietošanas telpu logu, durvju, ventilācijas lūku mājas apmaļu, drenāžas sistēmas apsekošana, mājas inženiertīklu aku apsekošana, lietus ūdens notekcauruļu apsekošana, jumta, pamatu, bēniņu, pagrabu, kāpņu telpu un atkritumu vadu konstruktīvo elementu (sienu, griestu, grīdu, pārsegumu, hidroizolācijas, siltumizolācijas) apsekošana, fasādes, balkonu, lodžiju un nojumju apsekošana.

Dzīvojamās mājas iekārtu inženierkomunikāciju un sistēmu tehniskā apkope: ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu tehniskā apkope, nepārtrauktas darbības nodrošināšana, sistēmas iekārtu tīrīšana un regulēšana, atsevišķu bojāto posmu un noslēgventiļu nomaiņa, sistēmas darbības atjaunošana pēc avārijām, ūdensvadu skalošana un citi darbi, ko pārvaldnieks var izdarīt pats.

Elektroapgādes sistēmas tehniskā apkope (elektrosadales skapju tīrīšana, elektrosadales sistēmas testēšana, koplietošanas elektroenerģijas uzskaites rādījumu nolasīšana, koplietošanas telpu apgaismes ķermeņu, rozešu, armatūras, slēdžu, automātu u.c. pārbaude, bojāto koplietošanas telpu apgaismes ķermeņu, rozešu, armatūras, slēdžu, automātu u.c. nomaiņa). Konstruktīvo elementu tehniskā apkope (koplietošanas telpu logu, durvju, ventilācijas lūku, drenāžas sistēmas apkope un tīrīšana, mājas inženiertīklu aku tīrīšana, lietus ūdens notekcauruļu tīrīšana, jumta, pamatu, bēniņu, pagrabu, kāpņu telpu un atkritumu vadu konstruktīvo elementu (sienu, griestu, grīdu, pārsegumu, hidroizolācijas, siltumizolācijas) apkope, fasādes, balkonu, lodžiju un nojumju apkope, gāzes vadu pārbaude un krāsošana, bojāto konstruktīvo elementu remonti.).

Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas uzturēšana (ūdens mērītāju tehniskā uzraudzība, aukstā ūdens augstspiediena sūkņu staciju apkalpošanu u.c.). Siltumapgādes sistēmas uzturēšana (apkures un karstā ūdens sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana, sistēmas ieregulēšana, uzsākot apkures sezonu, sistēmas skalošana un hidrauliskā pārbaude, siltummezglu iekārtu un ūdens sildītāja hidrauliskā pārbaude, apkures sistēmas atgaisošana, siltummaiņa tīrīšana un skalošana, noslēgventiļu, regulējošo ierīču un filtru pārbaude un tīrīšana, sūkņu un elektrisko dzinēju pārbaude un regulēšana u.c.).

Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas apkope.

Ventilācijas šahtu, dūmvadu pārbaude un tīrīšana.

Liftu tehniskās apkopes un ikgadējās pārbaudes izmaksas iekļautas pārvaldīšanas maksā atbilstoši plānošanas periodā spēkā esošajiem līgumiem.

Apsardzes pakalpojumi (sūkņu stacijās, liftu mašīntelpās, siltummezglos) saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.

Citi ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistīti izdevumi: neparedzēti izdevumi ārkārtas gadījumiem, avāriju, stihisko nelaimju, zādzību, demolējumu u.c. radīto zaudējumu segšanai (t.sk., ceļa zīmju uzstādīšana, ēku numerācijas plāksnīšu atjaunošana, kompensācijas par bojātiem atkritumu konteineriem u.c.). Atbilde tiem iedzīvotājiem, kuri jautā, kam jānomaina ielas nosaukuma plāksnīte pēc adresācijas maiņas. Ja ēkas pārvaldnieks ir RNP, tad plāksnīti nomaina RNP, un dzīvokļu īpašniekiem par to papildus nav jāmaksā.

Kā atteikties no plānotajiem remontdarbiem

Dzīvokļu īpašnieki var grozīt plānoto remontdarbu piedāvājumu vai atteikties no tiem 30 darbadienu laikā no apkopojuma pieņemšanas.

Ja mājas dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē ir pieņēmuši lēmumu atteikties no būvdarbu izpildes, tad pasūtītājam (šajā gadījumā RNP) par to ir jāpaziņo vismaz 15 dienas pirms grafikā noteiktā remontdarbu uzsākšanas termiņa (vajadzīgs dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols).

Lai veiktu izmaiņas tāmē 2020. gadam, dzīvokļu īpašnieku kopībai jāpieņem saistošs lēmums par uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi, kas iesniedzams RNP līdz 2019. gada 26. novembrim klientu apkalpošanas centros vai nosūtāms pa pastu (26.11.2019. pasta zīmogs). Tāmes 2020. gadam RNP klientiem ir pieejamas vortālā www.e-parvaldnieks.lv un klientu apkalpošanas centros.

VIEDOKLIS

RNP valdes priekšsēdētājs Aivars Gontarevs:

- Pēdējos divos gados esam veikuši apjomīgu ikdienas saziņas darbu ar tūkstošiem dzīvokļu īpašniekiem, nodrošinot viņiem iespēju kopīgā balsojumā ar citiem īpašniekiem efektīvi piedalīties māju atjaunošanas programmā. Balsojums par savas ēkas atjaunošanu, energoefektivitātes paaugstināšanu un kompleksu tehniskā stāvokļa uzlabošanu šajā periodā ir saņemts no 148 mājām. Tā kā skaidrības par potenciālajām valsts atbalsta programmām ēku atjaunošanai nākamo gadu periodam nav un nav paredzams masveidīgs kompleksi atjaunojamo ēku skaits, īpaši būtiski ir pievērst uzmanību tāmes pielikumā esošajam dzīvojamajai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojumam - tajā norādīti remontdarbi, kam apsaimniekošanas maksas ietvaros tiek veidots uzkrājums, kā arī tiek piedāvāti remontdarbi nākamajiem gadiem. Ja tajos nav norādīts kāds, pēc īpašnieku viedokļa, aktuāls remonts vai tam nav norādīts uzkrājuma veidošanas periods, dzīvokļu īpašniekiem jālemj par nepieciešamo remontdarbu un tā uzkrājuma veidošanas sākšanu.

RNP izskatījis visas iespējas mazināt šo faktoru ietekmi uz pārvaldīšanas maksu. Plānojot remontdarbus nākamajiem periodiem, plānotās izmaksas ir skrupulozi skatītas dzīvojamajai mājai plānoto remonta darbu apjomam. Šāds izmaksu plānošanas princips ļāvis samazināt pārvaldīšanas maksā iekļaujamās izmaksas par remontu darbu plānošanu un organizēšanu vairāk nekā 55 procentiem klientu, savukārt kopumā 15 procentiem klientu esam spējuši pārvaldīšanas maksu samazināt vai saglabāt to 2019. gada līmenī.

 

Abonē