Mainīs centralizēto eksāmenu norises kārtību

© f64.lv, Dmitrijs Suļžics

Centralizēto eksāmenu mutvārdu daļā eksāmenus kārtojošos skolēnus nodalīs atsevišķās telpās no skolēniem, kuri gatavojas eksāmenam, paredz otrdien valdībā apstiprinātie grozījumi "Noteikumos par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību".

Izglītības iestādei būs jānorīko kāds skolas pedagogs par eksāmena mutvārdu daļas vadītāju, lai pārraudzītu skolēnu sagatavošanās procesu atsevišķajā telpā skolēniem, kuri gatavojas eksāmena mutvārdu daļas kārtošanai.

Sākot ar šo mācību gadu valsts pārbaudes darbus centralizēto eksāmenu formā kārtos arī 9.klašu skolēni, tādēļ būtiski pieaugs to skolēnu skaits, kuriem būs nepieciešams piemērot atbalsta pasākumus. Grozījumi paredz, ka Valsts izglītības satura centrs (VISC) nosaka atšķirīgus valsts pārbaudes darbu norises laikus un atbalsta pasākumus skolēniem, kuriem ir Valsts pedagoģiski medicīniskās vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums par atbilstošas izglītības programmas īstenošanu vai pedagoģiski medicīniskās komisijas, logopēda, skolotāja logopēda, speciālā pedagoga, izglītības vai klīniskā psihologa atzinums par skolēnam nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem mācību procesa un valsts pārbaudes darbu laikā.

Valsts pārbaudes darbos skolēnam piemēros tos atbalsta pasākumus, kādi paredzēti atbilstošajam traucējuma veidam un kādus skolēns ir saņēmis izglītības programmas īstenošanas laikā.

Lai mazinātu izglītības iestāžu un VISC administratīvo slogu, projekts nosaka pienākumu izglītības iestādei informācijas sistēmā ierakstīt skolēnam piemērojamos atbalsta pasākumus.

Noteikumos paredz, ka VISC nosaka atšķirīgus valsts pārbaudes darbu norises darbību laikus diasporas locekļu bērniem, kuri saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem apgūst vispārējās pamatizglītības programmu tālmācības formā Latvijas izglītības iestādē un vienlaicīgi turpina pamatizglītības ieguvi ārvalsts izglītības iestādē. Lai apliecinātu izglītības ieguvi ārvalsts izglītības iestādē, diasporas locekļi iesniedz ārvalsts izglītības iestādes izdotu apliecinājumu Latvijas izglītības iestādē līdz attiecīgā mācību gada 1.martam.

Noteikumos paredzēts, ka VISC nosaka atšķirīgus valsts pārbaudes darbu norises darbību laikus un atbalsta pasākumus Ukrainas iedzīvotājiem. Ņemot vērā, ka Ukrainas iedzīvotāju latviešu valodas zināšanu līmenis nav līdzvērtīgs Latvijas skolēnu latviešu valodas zināšanu līmenim, nepieciešams pagarināt centralizēto eksāmenu izpildes laiku un piemērot Ukrainas iedzīvotājiem atbalsta pasākumus eksāmenu kārtošanā, lai atbalstītu viņu latviešu valodas lietojumu, eksāmenu laikā nodrošinot tekstu tulkošanas iespēju no latviešu valodas uz ukraiņu valodu un otrādi, kā arī nodrošinot matemātikas eksāmenu materiālus ukraiņu valodā. Noteikumi nosaka, ka centralizēto eksāmenu izpildes laika pagarināšanas un atbalsta pasākumu piemērošanas dēļ Ukrainas iedzīvotāji eksāmena rakstu daļu kārto atsevišķā telpā.

Lai nodrošinātu iespēju informācijas sistēmā visiem skolēniem vidējās izglītības pakāpē pieteikties eksāmeniem, veikt izmaiņas pieteikumā, kā arī iesniegt eksāmenu piekļuves materiālus, noteikumos paredzēts, ka izmaiņas informācijas sistēmā veic izglītības iestādes vadītāja norīkota persona, pamatojoties uz pilngadīga skolēna vai nepilngadīga skolēna likumiskā pārstāvja iesniegumu.

Noteikumos precizēta izglītības iestādes vadītāja pienākumu izpildes kārtība eksāmenu norises sagatavošanā. Tāpat precizēts personu saraksts, kuras var atrasties eksāmena praktiskās daļas norises telpā.

Latvijā

Valsts policijas koledža (VPK) ir uzsākusi reflektantu uzrunāšanas kampaņu “Policija meklē Tevi!”, kuras laikā informēs par izglītības iespējām un priekšrocībām, kādas Valsts policijas koledža nodrošina saviem izglītojamajiem.