Pašvaldības akcentē riskus par iespējamo pedagogu trūkumu

© Dmitrijs Suļžics / F64

Šī gada 27. maijā Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Izglītības un kultūras komitejas sēdē pārrunāja jautājumus par pedagogu darba slodzes līdzsvarošanu un darba samaksu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un izglītības programmu paraugiem, informē LPS Komunikācijas nodaļa.

Jautājumā par pedagogu darba slodzes līdzsvarošanu, LPS uzsver - neatkarīgi no tā, kāds pedagogu darba slodžu sadalījums šobrīd tiek noteikts, ir nepieciešams skaidri zināt paredzēto finansējumu darba samaksas nodrošināšanai, tai skaitā mērķdotācijas aprēķinu pašvaldībām, lai spriestu par konkrēta modeļa piemērošanu.

Tikai tad, kad būs zināms mērķdotācijas aprēķināšanas princips, varēs spriest par pedagogu darba slodzes noteikšanas principiem, jo tad būs saprotams, ar kādu līdzekļu summu var rēķināties un ko atļauties apmaksāt.

Tāpat svarīgi, ka izglītības iestāde sadarbībā ar dibinātāju izstrādā darba samaksas nosacījumus, jo jāņem vērā, ka novados ir dažādu pakāpju skolas. Katrai izglītības iestādei ir savi mērķi, uzdevumi, prioritātes, vīzija, misija utt. Līdz ar to arī pieeja pedagogu slodzes noteikšanai varētu būt atšķirīga.

LPS atbalsta, ka jāturpina diskusija par pāreju uz 40 stundu darba slodzi visām pedagogu grupām, lai nodrošinātu Darba likumā noteikto vienlīdzīgu tiesību principu, nodrošinot normālu darba laiku 40 stundas nedēļā par vienu pilnu slodzi. Šāda pedagogu darba samaksas noteikumu un pedagogu darba samaksas mērķdotācijas piešķīruma sasaiste ir nozīmīga, lai pārliecinātos par darba samaksas noteikumu un mērķdotācijas piešķīruma nosacījumu savienojamību un ilgtspēju.

Vienlaikus LPS akcentē riskus par iespējamo pedagogu trūkumu.

Optimālais mācību skaits vienā slodzē ir 26 kontaktstundas nedēļā. Kritiskais maksimums - 30 kontaktstundas nedēļā - varētu būt noteikts kā īstermiņa risinājums, ja, piemēram, sadalot visas klases pedagogiem, paliek neliels stundu skaits, kuram nav iespējams atrast pilna darba laika pedagogu. Šādā gadījumā vienu gadu varētu pieļaut, ka atsevišķi skolotāji strādā ar maksimālo stundu skaitu - 30. Šī kārtība parādīs reālo pedagogu trūkumu valstī. Nosakot maksimālu stundu skaita griestus jārēķinās ar lielu vakanču skaitu pedagogu trūkuma dēļ. Tāpēc, pirms ieviest jauno sistēmu, jārisina jautājums ar pedagogu piesaisti darbam skolā.

Tāpat LPS rosina izstrādāt modeļa Programma skolā finansēšanas principus pedagogu darba samaksas noteikumos, modelī ietverot skaidri saprotamu aprēķinu, tai skaitā mācību plāna īstenošanai, atbalsta personāla nodrošināšanai, fakultatīvajām un audzināšanas stundām u.c. LPS turpinās iesaistīties minēto jautājumu risināšanā.

Savukārt runājot par pirmsskolas izglītības vadlīnijām un izglītības programmu paraugiem, LPS uzsver, ka šādu jautājumu risināšana jāatstāj pašvaldību kā pirmsskolas izglītības iestāžu dibinātāju ziņā. Ņemot vērā reālo situāciju konkrētajā teritorijā, demogrāfijas rādītājus un vecāku vajadzības, pašvaldības atrisinās izaicinājumus pirmsskolas izglītības pieejamībā un pārvaldībā. Nosakot jaunus un konkrētus ierobežojumus visām pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēm pastāv vēl nozīmīgāks pedagogu trūkuma risks. Vienlaikus LPS atbalsta, ka valsts pilnībā varētu pārņemt pirmsskolas pedagogu atalgojuma finansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem kā tas bija pirms vairākiem gadiem.