NVA aicina asociācijas pieteikties darbinieku apmācībai pie darba devējiem

 
©Dmitrijs Suļžics/f64

Lai nodrošinātu tautsaimniecības nozarēm nepieciešamo darbinieku sagatavošanu, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina nozaru asociācijas pieteikties vajadzīgo darbinieku praktiskai apmācībai pie darba devējiem, aģentūru LETA informēja NVA.

Pasākums "Apmācība pie darba devēja ar nozaru asociāciju iesaisti" ir NVA reģistrēto bezdarbnieku praktiskā apmācība darba vidē pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālās kompetences ieguvei, ņemot vērā nozaru aktuālās vajadzības pēc darbaspēka.

Nozaru asociācijas, labi pārzinot savas nozares specifiku un pieprasījumu pēc kvalificētiem darbiniekiem, pašas izvēlas un iesaka darba devējus, kuru uzņēmumos jāīsteno bezdarbnieku praktiskā apmācība, kā arī iesaistās vajadzīgo darbinieku praktiskās apmācības organizēšanā, vadīšanā, koordinēšanā un pasniedzēju piesaistē.

Paredzēts, ka nozaru asociācijām NVA atlīdzinās ar pasākuma organizēšanu saistītās izmaksas - 200 eiro apmērā par katru apmācības dalībnieku, kas mācības būs pabeidzis.

Pieteikties praktiskās apmācības īstenošanai aicinātas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares asociācijas, kā arī apstrādes rūpniecības kokapstrādes, mašīnbūves un metālapstrādes, elektrisko un optisko iekārtu ražošanas, ķīmiskās rūpniecības, pārtikas un dzērienu ražošanas, nemetālisko minerālu ražošanas, vieglās rūpniecības, papīra ražošanas un poligrāfijas apakšnozaru asociācijas. NVA norāda, ka var pieteikties tās, kas pārstāv ne mazāk kā 10 nozares uzņēmumus, piedalās Nozares ekspertu padomes darbā un ir reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā vismaz piecus gadus.

Pieteikumus izvērtēs NVA Apmācības pie darba devēja ar nozares asociāciju iesaisti īstenotāju izvēles komisija atbilstoši apmācības pie darba devēja ar nozares asociāciju īstenotāju izvēles nolikuma noteikumiem un informēs pieteikumu iesniedzējus par pieņemto lēmumu.

Ja asociācijas pieteikums tiks atbalstīts, NVA noslēgs sadarbības līgumu un piešķir dotāciju ar pasākuma organizēšanu saistītām izmaksām. Nozares asociācijas pieteikumā norādītājiem darba devējiem, kuri īstenos praktisko apmācību, NVA elektroniski nosutīs uzaicinājumu mēneša laikā no uzaicinājuma saņemšanas dienas iesniegt NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā plānota darba vietu izveide, pieteikumu praktiskās apmācības īstenošanai sadarbībā ar nozares asociāciju.

Praktiskās apmācības ilgums ir pielāgots apgūstamās profesionālās kvalifikācijas līmenim. Attiecīgi pirmajam profesionālās kvalifikācijas līmenim paredzētas divu mēnešu apmācības, otrajam - trīs mēnešu apmācības, bet trešajam - četru mēnešu.

Nozares darba devējam, kurš apmācīs bezdarbnieku savā uzņēmumā, NVA piešķirs dotāciju ikmēneša darba algai bezdarbniekam. Tas nozīmē, ka pirmajam profesionālās kvalifikācijas līmenim piešķirs 300 eiro mēnesī, otrajam un trešajam - 350 eiro mēnesī.

Darba devējam jānodrošina māceklim darba alga tādā apmērā, lai kopā ar NVA dotāciju tās apmērs būtu ne mazāks par valstī noteiktās minimālās algas apmēru.

NVA apmaksā izdevumus par normatīvajos aktos paredzēto obligāto veselības pārbaudi bezdarbniekam līdz 50 eiro, piešķir vienreizēju dotāciju normatīvajos aktos paredzētajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem līdz 100 eiro, kā arī vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai bezdarbniekam ar invaliditāti līdz 1000 eiro.

Savukārt darba devējam jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, bet ja praktiskajā apmācībā tiek iesaistīts bezdarbnieks ar invaliditāti, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no bezdarbnieka algas dotācijas daļas nodrošina NVA. NVA piešķir dotāciju arī darba vadītāja algai - 10 eiro par katru bezdarbnieka praktiskās apmācības dienu. Viens darba vadītājs var vadīt darbu ne vairāk kā diviem bezdarbniekiem.

Ja praktiskās apmācības īstenošanas vieta atrodas vismaz 15 kilometru attālumā no bezdarbnieka deklarētās dzīves vietas, viņš var saņemt no NVA reģionālas mobilitātes atbalstu - līdz 150 eiro mēnesī transporta izdevumu vai dzīvojamās telpas īres izmaksu kompensācijai.

Pēc praktiskās apmācības pabeigšanas bezdarbniekam tiek izsniegts rakstisks apliecinājums par profesionālo prasmju un iemaņu apguvi un apgūto zināšanu novērtējums.