PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Kā pie­vi­li­nā­t nau­du un pār­ti­cī­bu?
 
©Pixabay

Šis tests pie­dā­vā pa­vēr­tēt mū­su at­tie­cī­bas ar nau­du, bal­sto­ties uz vē­la­ma­jām un ne­ga­tī­va­jām rak­stu­ra īpa­šī­bām. In­te­re­ses pēc var iz­mē­ģi­nāt ma­ģi­ju nau­das pie­sais­tei – vai tie­šām treš­die­na ir īs­tā die­na da­rī­ju­miem un kā mai­nās pel­ņa, pa­rak­stot do­ku­men­tus īpa­šā vei­dā.  

Nau­du ig­no­rēt nav ie­spē­jams, jo tā ir da­ļa no mū­su dzī­ves. Vai ik die­nu pēr­kam, pār­do­dam, mak­sā­jam, pel­nām, tē­rē­jam... Vie­nus dē­vē­jam par nau­das ver­giem, ci­tiem pār­me­tam iz­šķēr­dī­bu. Kāds esi tu?

Kas ir nau­das skait­lis?

Tā nav brī­num­nū­ji­ņa, ku­ru pa­vi­ci­not nau­da ri­pos kā pa re­ni. Šis skait­lis pie­dā­vā pār­do­māt ie­spē­jas, kā uz­la­bot sa­vas at­tie­cī­bas ar nau­du; jo­mas, ku­rās katrs no mums ir veik­smī­gāks; at­klāj tās spē­jas, kas vai nu trau­cē ma­te­ri­āla­jai lab­klā­jī­bai, vai arī sti­mu­lē to. Nau­das skait­lis var no­rā­dīt uz vē­la­mo pro­fe­si­ju vai dar­bu, ku­rā dar­bo­ties, uz tām rak­stu­ra īpa­šī­bām, kā­das jā­at­tīs­ta, lai pie­vi­li­nā­tu nau­du, pār­ti­cī­bu un, ko nu kaut­rē­ties, ba­gā­tī­bu, un uz vē­la­mo ta­lis­ma­nu, lai eiro nāk­tu klāt, ne­vis kus­tu kā pēr­nais sniegs.

Kā ap­rē­ķi­na nau­das skait­li? Vi­sus dzim­ša­nas da­tu­ma, mē­ne­ša un ga­da ci­pa­rus sa­skai­ta un vie­nā­do līdz vie­nam ci­pa­ram. Ja sum­mā ie­gūst skait­ļus 11 un 22, tad tos līdz vien­ci­pa­ra skait­lim ne­re­du­cē.

Pie­mē­ram:

11.2.1977.=1+1+2+1+9+7+7=28=2+8=10=1+0=1

Nau­das skait­lis ir 1.

4.3.1966.=4+3+1+9+6+6=29=2+9=11

Nau­das skait­lis ir 11.

Skait­lis 1

Per­so­nī­bas rak­stu­ro­jums: cil­vēks ir in­di­vi­du­ālists, am­bi­ci­ozs lī­de­ris, ku­ram pa­tīk pa­šam ra­dīt un dar­bo­ties. Viņš nav iz­pil­dī­tājs. Pa­vē­lēm pa­kļau­sies ar grū­tī­bām, la­bāk ju­tī­sies, ja va­rēs iz­rī­kot pats, jo jū­tas pār­lie­ci­nāts par to, ko da­ra. Tā­pēc var strā­dāt kā va­dī­tājs, me­ne­dže­ris. Lai nau­da tu­rē­tos ma­kā, jā­būt ak­tī­vam pro­fe­si­onā­la­jā jo­mā, kā arī lo­jā­lam pret ko­lē­ģiem un ap­kār­tē­jiem cil­vē­kiem. Vē­lams at­tīs­tīt hu­mo­ra iz­jū­tu. Ja re­zul­tāts at­ka­rīgs ti­kai no pa­ša, tad va­ja­dzē­tu uz­ņem­ties dar­bus un pro­jek­tus, kas pa­vei­ca­mi ļo­ti īsā lai­ka pos­mā.

Vē­la­mās īpa­šī­bas: nau­das skait­li 1 pa­stip­ri­na paš­pār­lie­ci­nā­tī­ba, gri­bas­spēks un spē­ja pa­beigt ie­sāk­to.

Ne­ga­tī­vās vib­rā­ci­jas: ego­isms, augst­prā­tī­ba, lie­lī­ba, slin­kums.

Ide­ālā die­na: treš­die­na. Tad var plā­not sva­rī­gā­kos da­rī­ju­mus, jo būs ie­spē­jams ātr­āk gūt fi­nan­si­ālus re­zul­tā­tus un pa­nā­ku­mus.

Ta­lis­mans: ta­jā jā­būt Sau­les sim­bo­lam vai arī put­nu at­tē­lam (vai tā­du būt­ņu at­vei­dam, ku­ras li­do tu­vu Sau­lei).

Skait­lis 2

Per­so­nī­bas rak­stu­ro­jums: pro­fe­si­onā­la­jā jo­mā va­ja­dzī­gi do­mu­bied­ri un at­bal­stī­tā­ji, jo pār­ti­cī­bu cil­vē­ki ar nau­das skait­li 2 vie­nat­nē sa­sniedz ļo­ti re­ti. Ma­te­ri­ālo lab­klā­jī­bu ie­spē­jams ie­gūt, pa­tei­co­ties ko­man­das dar­bam un pa­lī­dzī­bai. Dau­dzi cil­vē­ki lab­klā­jī­bu ie­gūst vai nu iz­de­vī­gi ap­pre­co­ties, vai arī vei­cot dar­bu mā­jās, ģi­me­nes uz­ņē­mu­mā u.tml.

Vē­la­mās īpa­šī­bas: ne­pie­cie­šams at­tīs­tīt tā­das īpa­šī­bas kā sa­bied­ris­kums, rū­pes par ko­lē­ģiem, lab­sir­dī­ba, lab­vē­lī­ga at­tiek­sme pret cil­vē­kiem. Jā­cen­šas ie­mā­cī­ties dip­lo­mā­ti­ju.

Ne­ga­tī­vās vib­rā­ci­jas: ne­vē­rī­ba pret ap­kār­tē­jiem, pār­lie­ka jū­tī­ba, bai­les ris­kēt, sliek­sme se­vi no­nie­ci­nāt, gri­bas­spē­ka trū­kums.

Lī­gu­mu ma­ģi­ja: pa­rak­stiet lī­gu­mus, tu­rot rak­stā­mo di­vos pirk­stos. Tā­dā vei­dā vai­ro­sies nau­das ener­ģē­ti­ka.

Ta­lis­mans: To­ra āmurs jeb se­no prū­šu ta­lis­mans, saukts arī par Zi­bens āmu­ru.

Skait­lis 3

Per­so­nī­bas rak­stu­ro­jums: liels en­tu­zi­asms, ener­ģi­ja un ie­dzim­ta spē­ja pie­sais­tīt lai­mi, ta­jā skai­tā fi­nan­šu jo­mā. Cil­vēks jū­tas ap­mie­ri­nāts ar to, kas vi­ņam ir. Daudz­pu­sī­ga, in­te­lek­tu­āla, op­ti­mis­tis­ka per­so­nī­ba ar lī­de­ra do­tī­bām. Īpa­ši jā­at­īs­ta ora­to­ra pras­me, jo balss un vārds ir ie­dar­bīgs ie­ro­cis. Ie­spē­ja­mi bie­ži sa­vas ide­jas jā­iz­sa­ka ska­ļi, jā­uz­rak­sta, tās var arī iz­dzie­dāt du­šā. Fi­nan­si­ālu veik­smi var ie­gūt, lie­kot lie­tā sa­vu prā­tu un in­te­lek­tu. Va­jag no­dro­ši­nā­ties ar lie­lu skai­tu drau­gu, ku­ri pa­lī­dzēs grū­tā brī­dī. Bie­ži vien ro­das ori­ģi­nā­las ide­jas, kā at­ri­si­nāt nau­das pro­blē­mas, tad ne­va­jag klau­sīt ci­tus, bet pa­ļau­ties uz sa­vām sa­jū­tām.

Vē­la­mās īpa­šī­bas: lai vai­ro­tu lab­klā­jī­bu, jā­iz­man­to ra­do­šums un da­bas do­tā in­tu­īci­ja.

Ne­ga­tī­vās vib­rā­ci­jas: ne­kri­tis­kums, ne­pa­cie­tī­ba, pļā­pī­gums, greiz­sir­dī­ba, paš­cie­ņas trū­kums.

Bīs­ta­mi: jā­uz­ma­nās no ūdens. Uz­ma­nī­gi jā­iz­vēr­tē ce­ļo­ju­mi pa jū­ru un pat īsi pār­brau­cie­ni uz ūdens, jo tas var vei­ci­nāt nau­das ener­ģē­ti­kas aiz­ska­lo­ša­nu.

Ta­lis­mans: ķel­tu krusts, To­ra āmurs.

Skait­lis 4

Per­so­nī­bas rak­stu­ro­jums: ie­tei­ca­mi ti­kai ilg­ter­mi­ņa pro­jek­ti, jā­at­sa­kās no īs­lai­cī­giem dar­biem, par ku­riem māc šau­bas. Kriet­ni cil­vē­ki, tā­pēc dar­ba at­tie­cī­bās vi­ņiem vē­lams uz­ņem­ties vi­su at­bil­dī­bu, ta­jā skai­tā ma­te­ri­ālo. Pro­tams, ag­ri vai vē­lu ci­ti sāks lūgt fi­nan­si­ālo pa­lī­dzī­bu un aiz­sar­dzī­bu, bet ne­va­jag at­teikt, jo, pa­tei­co­ties tiem re­sur­siem, ku­rus cil­vē­ki ar nau­das skait­li 4 ie­gul­dīs ci­tos, vi­ņi pie­rā­dīs se­vi kā uz­ti­ca­mu un so­lī­du par­tne­ri. Šo cil­vē­ku rak­sturs pie­pra­sa kār­tī­bu, sta­bi­li­tā­ti un or­ga­ni­zē­tī­bu gan mā­jās, gan dar­bā. Jaun­us pro­jek­tus va­ja­dzē­tu uz­sākt tad, kad ir sta­bils pa­mats, ne­va­ja­dzē­tu ris­kēt. No­pel­nī­to nau­du ie­tei­cams pa­tau­pīt, ie­gul­dīt ti­kai sa­vas mā­jas (pla­šā­kā no­zī­mē) uz­la­bo­ša­nā un at­tīs­tī­bā. Ne­kā­dā ga­dī­ju­mā ne­drīkst spē­lēt azart­spē­les!

Vē­la­mās īpa­šī­bas: jā­mā­cās kļūt at­klā­tā­kam, pa­cie­tī­gā­kam, ap­zi­nī­gā­kam un no­piet­nā­kam. Šā­dam cil­vē­kam pie­stāv būt di­že­nam, ne­va­jag se­vi no­nie­ci­nāt.

Ne­ga­tī­vās vib­rā­ci­jas: vēl­me ko­man­dēt, uz­spiest sa­vu vie­dok­li, iz­rī­kot, pār­lieks kri­ti­cisms, slin­kums, ne­pa­cie­tī­ba, uz­skats, ka «es zi­nu la­bāk».

Fi­zisks darbs: ne­va­jag at­teik­ties no fi­zis­ka dar­ba, jo tas ļaus ie­gūt ne­lie­lu ba­gā­tī­bu.

Ta­lis­mans: lai­ku pa lai­kam sie­vie­tēm va­jag fri­zū­ru vei­dot no četr­ām bi­zī­tēm. Mā­jās un dar­bā var «ie­viest» bruņ­ru­pu­ci. Mā­jās - dzī­vu, bet dar­bā uz gal­da no­vie­tot bruņ­ru­pu­ča fi­gū­ri­ņu no me­tā­la vai ak­mens.

Skait­lis 5

Per­so­nī­bas rak­stu­ro­jums: ļo­ti ak­tīvs, ne­pa­cie­tīgs un tik­pat kā ne­no­gur­di­nāms cil­vēks, tā­pēc va­jag at­rast tā­du jo­mu, ku­rā ātr­i jā­pie­ņem lē­mu­mi, darbs ne­drīkst būt mo­no­tons. Tam jā­būt tā­dam, lai var strā­dāt «piec­nie­kam» iz­de­vī­gā lai­kā, jo viņš ātr­i no­gurst no ru­tī­nas. Ja šāds cil­vēks ie­gul­da lī­dzek­ļus, tad tur, kur dzel­zi var kalt, ka­mēr tā kar­sta. Fi­nan­si­āla veik­sme ie­spē­ja­ma, pa­tei­co­ties sa­dar­bī­bai.

Vē­la­mās īpa­šī­bas: ie­tei­cams iz­mē­ģi­nāt jaun­as lie­tas, ap­mek­lēt sve­šas val­stis, ie­pa­zī­ties. Ne­va­jag bai­dī­ties mai­nīt no­dar­bo­ša­nos. Jā­liek lie­tā ie­dzim­tā ko­mu­ni­ka­bi­li­tā­te, jā­ie­gūst ie­spē­ja­mi daudz drau­gu un par­tne­ru.

Ne­ga­tī­vās vib­rā­ci­jas: bez­at­bil­dī­ba, vien­al­dzī­ba, sa­vu ie­gri­bu ne­kri­tis­ka iz­vēr­tē­ša­na.

Bīs­ties at­ka­rī­bu: ie­spē­jas sa­sniegt kļūs mi­ni­mā­las, ja lie­to al­ko­ho­lu un nar­ko­ti­kas. No šīm vie­lām jā­at­sa­kās, pat ja šķiet, ka tās vei­ci­nās iz­de­vī­gus lī­gu­mus!

Ta­lis­mans: veik­smes zvaig­zne (sais­tīts ar fen­šui).

Skait­lis 6

Per­so­nī­bas rak­stu­ro­jums: lai ra­dī­tu nau­das pie­sais­tei lab­vē­lī­gā­ku ener­ģē­ti­ku, dzī­ves un dar­ba vie­ta jā­ie­kār­to pēc ie­spē­jas ēr­tā­ka, mie­rī­gā­ka, har­mo­nis­kā­ka un es­tē­tis­kā­ka. Vē­lams dzī­vot skais­tā mā­jok­lī, ie­kopt vi­di ar pu­ķēm un ko­kiem. Ap­kār­tē­jie šos cil­vē­kus uz­ksa­ta par sim­pā­tis­kiem un at­klā­tiem, tā­pēc vēr­tē kā go­dī­gus cil­vē­kus, kas spēj tais­nī­gi ri­si­nāt strī­dus. Ir jā­iz­man­to šis priekš­stats sa­vā la­bā. Lie­lā­ko­ties cil­vē­ki ar nau­das skait­li 6 spēj un var strā­dāt lie­los uz­ņē­mu­mos, bet da­ži no vi­ņiem ne­re­ti ci­tiem iz­vir­za tik augst­as pra­sī­bas, kā­das pa­ši ne­spēj iz­pil­dīt. Bū­tu ide­āli, ja «seš­nie­ka» dzī­vē vien­mēr bū­tu trīs­vie­nī­ba: darbs, mā­jok­lis un ģi­me­ne.

Vē­la­mās īpa­šī­bas: jā­mā­cās kal­pot ci­tiem, kā arī iz­teikt rī­ko­ju­mus, va­dīt. Sa­viem dar­bi­nie­kiem jā­pie­dod kļū­das un jā­cen­šas sa­strā­dā­ties.

Ne­ga­tī­vās vib­rā­ci­jas: lep­nī­ba, vien­al­dzī­ba, ie­jauk­ša­nās ap­kār­tē­jo cil­vē­ku dzī­vē, ie­tie­pī­ba un vēl­me do­mi­nēt.

Ide­ālā pro­fe­si­ja: pe­da­go­ga vai me­di­ķa darbs. Fi­nan­si­āli veik­smī­gā­kas va­rē­tu būt arī no­dar­bes, kas sais­tī­tas ar dzī­ves­vie­tu, mā­cī­bu ie­stā­dēm, sa­bied­ris­ko dar­bu, iz­glī­tī­bu.

Ta­lis­mans: pū­ķa un ēr­gļa vei­do­lā.

Skait­lis 7

Per­so­nī­bas rak­stu­ro­jums: cil­vēks, kurš ne­mi­tī­gi mek­lē jaun­as zi­nā­ša­nas. Pa­cie­tīgs, par se­vi pār­lie­ci­nāts. Pie­mīt ie­dzim­tas no­vē­ro­ša­nas spē­jas, in­tu­īci­ja, ne­pa­ras­tas men­tā­las spē­jas. Vien­tuļ­nieks - daudz lai­ka pa­va­da vie­nat­nē, tā­lab, lai pie­sais­tī­tu nau­du, va­jag mak­si­mā­li iz­man­tot šo lai­ku sa­vā la­bā - la­sīt, mā­cī­ties, iz­gud­rot jaun­us pa­ņē­mie­nus vai vei­du, kā uz­la­bot lab­klā­jī­bu. Ide­jas ie­spē­jams iz­de­vī­gi pār­dot. Ne­pie­cie­šams sa­gla­bāt drau­gu iz­la­si un kon­tak­tē­ties ar in­te­lek­tu­āļiem, fi­lo­zo­fiem, ku­ri ne­tēr­gā par pie­na un alus ce­nām. La­bāk strā­dāt in­di­vi­du­ālu dar­bu, lai nav jā­bur­zās mil­zī­gā ko­lek­tī­vā vai at­vēr­tā plā­no­ju­ma bi­ro­jā. Lai ie­gū­tu fi­nan­si­ālu veik­smi, būs va­ja­dzī­gi pa­lī­gi - tie jā­iz­vē­las no pār­bau­dī­tu cil­vē­ku vi­dus. Cil­vē­ki ar nau­das skait­li 7 var būt la­bi ap­mak­sā­ti augst­sko­lu mā­cīb­spē­ki, sko­lo­tā­ji, rakst­nie­ki. Fi­zisks darbs ne­vai­ros ma­te­ri­ālo lab­klā­jī­bu.

Vē­la­mās īpa­šī­bas: ne­va­jag ti­cēt uz vār­da tam, ko ci­ti sa­ka, bet pa­šam ie­vākt in­for­mā­ci­ju un pār­bau­dīt fak­tus.

Ne­ga­tī­vās vib­rā­ci­jas: ne­pa­cie­tī­ba, me­lan­ho­li­ja, al­ko­ho­lisms, no­slēg­tī­ba.

Nau­das ma­ģi­ja: lai kļū­tu ba­gāts, no­teik­ti jā­da­lās ar sa­vām zi­nā­ša­nām.

Ta­lis­mans: pū­ķa vai ēr­gļa vei­do­lā.

Skait­lis 8

Per­so­nī­bas rak­stu­ro­jums: ceļš uz pār­ti­cī­bu ne­būs viegls, būs jā­ie­gul­da daudz dar­ba un pū­ļu. Bez tām pie nau­das ne­tikt. Fi­nan­si­ālus pa­nā­ku­mus no­dro­ši­nās ie­gū­tās zi­nā­ša­nas par vērts­pa­pī­riem. Jā­cen­šas strā­dāt ne ti­kai sa­vā, bet arī ci­tu la­bā. Tas, kā­dā vei­dā šie cil­vē­ki ie­gūst nau­du, bū­tis­ki ie­tek­mē vi­ņu nau­das ener­ģē­ti­ku. Tā­pēc la­bāk uz­sākt sa­vu biz­ne­su. Un uz­reiz mēr­ķēt tā­lu un fi­nan­si­āli ie­spai­dī­gos pro­jek­tos, jo, tik­līdz «as­tot­nieks» sāks pel­nīt starp­tau­tis­kā mē­ro­gā, vi­ņa ma­ciņš pie­pil­dī­sies uz­reiz. Lai sa­snieg­tu mēr­ķi, ne­pie­cie­šams sa­gla­bāt ve­se­lī­gu spriest­spē­ju, jā­prot pat­stā­vī­gi pie­ņemt lē­mu­mus un jā­ie­vē­ro strik­ti prin­ci­pi. Ie­tei­cams drau­dzē­ties ar žur­nā­lis­tiem un uz­ņē­mē­jiem.

Vē­la­mās īpa­šī­bas: ora­to­ra spē­jas, jo, klau­so­ties ie­dves­mo­jo­šās un aiz­rau­jo­šās ru­nas, cil­vē­ki būs ga­ta­vi dot nau­du, at­bal­stīt fi­nan­si­āli. Jā­mā­cās būt lī­de­rim, ne­vis pa­klau­sī­gi jā­pil­da rī­ko­ju­mi.

Ne­ga­tī­vās vib­rā­ci­jas: pār­lie­ka am­bi­ci­ozi­tā­te, pa­vir­ša iz­tu­rē­ša­nās pret sa­vu ve­se­lī­bu, va­ras ļaun­prā­tī­ga iz­man­to­ša­na, sko­pu­lī­ba, kas var iet rok­ro­kā ar iz­šķēr­dī­bu.

Ide­ālā no­dar­be: iz­glī­tī­ba, fi­nan­ses, pla­ša pa­tē­ri­ņa pre­ču ie­pir­kša­na un tirdz­nie­cī­ba. Dau­dzi gūst pa­nā­ku­mus kon­sul­tā­ci­ju biz­ne­sā, ci­ti ļo­ti ātr­i tiek pie nau­das, pār­va­dā­jot pre­ces un dar­bo­jo­ties lab­da­rī­bā.

Ta­lis­mans: ķel­tu krusts, kā arī ta­lis­mans ēr­gļa vei­do­lā.

Skait­lis 9

Per­so­nī­bas rak­stu­ro­jums: dau­dzi var ie­gūt ma­te­ri­ālo at­al­go­ju­mu, ja ie­mā­cī­sies uz­klau­sīt līdz­cil­vē­kus. Ir jā­pa­līdz, arī ar pa­do­miem, kā ri­si­nāt fi­nan­šu pro­blē­mas, jā­ie­dves­mo ap­kār­tē­jie. Ne­va­ja­dzē­tu cen­sties ie­gūt va­ru un ne­ie­ro­be­žo­tas ie­spē­jas pie­kļūt kaut kā­diem la­bu­miem, kā arī ap­slā­pēt kā­ri ie­ka­rot sa­vu dar­bi­nie­ku cie­ņu un mī­les­tī­bu. Ba­gā­tī­bas pa­ma­tā ir ne­vis tas, bet gan spē­ja se­vi piln­vei­dot un mek­lēt la­bo ci­tos cil­vē­kos. Ie­tei­kums: no vil­ša­nās, ka cil­vē­ki nav spē­ju­ši sa­sniegt to pil­nī­bas pkā­pi, ku­ra šķiet pie­ņe­ma­ma jums, var pa­sar­gāt ap­jē­ga, ka kat­ram savs ceļš ejams. Kad «de­vīt­nieks» sa­pra­tīs, ka vi­ņam nav va­ja­dzī­ga ci­tu cil­vē­ku īpa­ša at­tiek­sme pret se­vi, viņš spēs ie­gūt to ba­gā­tī­bu, kas pie­nā­kas. In­te­lek­tu­āls, ta­lan­tīgs, sim­pā­tisks un dāsns cil­vēks, vien ne­va­jag vien­mēr ļau­ties emo­ci­jām - ir jā­sa­prot, ka arī līdz­jū­tī­bai ir ro­be­žas.

Vē­la­mās īpa­šī­bas: pa­cie­tī­ba, em­pā­ti­ja.

Ne­ga­tī­vās vib­rā­ci­jas: dus­mas, ni­kums, sko­pu­lī­ba, grūt­sir­dī­ba, bik­lums, ne­no­teik­tī­ba, ne­dro­šī­ba.

Nau­das ma­ģi­ja: sa­vu ma­te­ri­ālo si­tu­āci­ju ie­spē­jams bū­tis­ki uz­la­bot, pie­vēr­šo­ties lab­da­rī­bai me­di­cī­nas un ne­ko­mer­ci­ālās ie­stā­dēs.

Ta­lis­mans: ēr­gļa vei­do­lā.

Skait­lis 11

Per­so­nī­bas rak­stu­ro­jums: vien­mēr va­ja­dzē­tu at­ras­ties uz­ma­nī­bas cen­trā, būt pa­ma­nā­mam. Dau­dzi cil­vē­ki ar nau­das skait­li 11 kļu­vu­ši ba­gā­ti, pa­tei­co­ties sa­vām eks­tra­sen­so­ra­jām spē­jām. Ne­va­jag kļūt am­bi­ci­ozam, jo fi­nan­si­ālu sta­bi­li­tā­ti ie­spē­jams pa­nākt ar sa­vām zi­nā­ša­nām un ci­tiem snieg­to pa­lī­dzī­bu. Va­jag rī­ko­ties tā, lai dzī­ves­veids ie­dves­mo ci­tus. Ie­tei­ca­ma augs­ti ap­mak­sā­ta lek­to­ra, mi­nis­tra, dip­lo­mā­ta, vēst­nie­ka, kri­ti­ķa vai mā­cī­tā­ja pro­fe­si­ja.

Vē­la­mās īpa­šī­bas: in­tu­īci­ja, in­te­li­ģen­ce, māk­sli­nie­cis­kums. Jā­pie­vēr­šas fi­lo­zo­fi­jai.

Ne­ga­tī­vās vib­rā­ci­jas: me­lī­gums, ego­isms, nik­nums, vien­al­dzī­ba, no­ro­be­žo­ša­nās.

Ēdiens: ie­tei­cams lie­tot daudz ābo­lu, kas pa­lī­dzēs pie­sais­tīt nau­das ener­ģē­ti­ku.

Ta­lis­mans: ēr­gļa vei­do­lā.

Skait­lis 22

Per­so­nī­bas rak­stu­ro­jums: šis nau­das skait­lis pa­līdz īs­te­not vē­rie­nī­gus pro­jek­tus. Dau­dzi cil­vē­ki ar nau­das skait­li 22 strā­dā par ar­hi­tek­tiem vai ar augs­tu ris­ku sais­tī­tās dar­ba­vie­tās. Ie­tei­cams plā­not starp­tau­tis­ku sa­dar­bī­bu, ri­si­nāt glo­bā­lus jau­tā­ju­mus. Ide­ālā pro­fe­si­ja: la­bi ap­mak­sāts pro­fe­so­ra, pa­snie­dzē­ja un sko­lo­tā­ja darbs, kā arī darbs valsts un sa­bied­ris­ka­jās ie­stā­dēs.

Vē­la­mās īpa­šī­bas: jā­kļūst par lī­de­ri.

Ne­ga­tī­vās vib­rā­ci­jas: ner­vo­zi­tā­te, ga­lē­jī­bas, aiz­rau­ša­nās ar dār­giem pro­jek­tiem, lie­lī­ba, ne­spē­ja sa­kār­tot ga­rī­go vēr­tī­bu pri­ori­tā­tes.

Pro­gno­ze: sā­ku­ma ka­pi­tā­lu var ie­gūt 22 ga­du ve­cu­mā.

Ta­lis­mans: pū­ķa vai ēr­gļa vei­do­lā.

*

MA­ĢIS­KIE CI­PA­RI

Skait­ļi, fi­nan­ses un lab­klā­jī­ba

Kā­das sum­mas la­bāk dā­vi­nāt, aiz­dot vai iz­lie­tot pir­ku­miem? Cik daudz eiro zie­dot lab­da­rī­bai? Vai tie­šām sep­ti­ņu cil­vē­ku ko­lek­tīvs pie­velk nau­das ener­ģē­ti­ku? Kā­du sum­mu la­bāk tu­rēt ban­kā - 50, 500, 5000 eiro? Vai aiz­dot 20, 200 vai 2000 eiro un ner­vo­zēt, vai tie­šām div­nieks nau­das ci­pa­ros ap­lie­ci­na - uz ne­at­do­ša­nu? Cil­vē­ki iz­se­nis lau­zī­ju­ši gal­vu ap un par šiem jau­tā­ju­miem, no­vē­ro­ju­ši li­kum­sa­ka­rī­bas vai rei­zēm - vien­kār­ši sa­kri­tī­bas.

Vie­ni­nieks

Ne skait­lis 1, ne 10 nau­das ma­giem ne­pa­tīk. Tiek uz­ska­tīts, ka vie­ni­nieks tā­pat kā nul­le at­brī­vo no rū­pēm par nau­du. Sum­mas, ku­rās fi­gu­rē skait­lis 1 (10, 100, 1000), ie­tei­cams zie­dot vai ie­gul­dīt pa­sā­ku­mos, ku­ri zie­do­tā­ju vai nau­das ie­gul­dī­tā­ju pa­da­rīs pub­lis­ki pa­zīs­ta­mā­ku, ļaus iz­cel­ties.

Div­nieks

Fi­nan­si­ālā no­zī­mē skait­lis 2 ir na­ba­dzī­bas un eko­no­mi­jas sim­bols. Tas no­zī­mē va­ja­dzī­bu da­lī­ties nau­dā ar ci­tiem, dot, dot, dot, zie­dot... Aiz­do­dot sum­mu, ku­rā ir skait­lis 2 (20, 200 u.tml.), jā­rē­ķi­nās, ka uz pa­rā­da at­do­ša­nu būs il­gi jā­gai­da vai arī to ne­at­dos vis­pār. Aiz­ņē­mējs, ie­spē­jams, šo nau­du iz­tē­rēs, ne­vis iz­lie­tos. Tā aiz­plū­dīs kā ūdens smil­tīs - ne­kas jē­dzīgs no­pirkts ne­būs, un arī nau­das vairs nav. Ja at­al­go­ju­mā pie­dā­vā 200 eiro, nau­das ma­gi ie­sa­ka vie­no­ties par sum­mu, kas ir kaut par eiro lie­lā­ka vai ma­zā­ka. Hm, il­gu lai­ku Lat­vi­jā mi­ni­mā­lā al­ga uz pa­pī­ra bi­ja 200 la­tu... Nau­du ne­va­jag tu­rēt vien­lai­kus di­vos kon­tos, di­vos ma­kos vai di­vās ka­ba­tās. Skait­lis 2 sim­bo­li­zē arī zau­dē­ju­mus zā­dzī­bu, ap­mā­na un krāp­ša­nas dēļ.

Trij­nieks

Skait­lis 3 vai­rāk at­tie­cas uz iz­de­vu­miem, uz ka­pi­tā­la kus­tī­bu, ne­vis uz­krā­ju­miem, tā­pēc, ne­bal­tai die­nai at­lie­kot 30, 300, 3000 eiro vai ci­tas va­lū­tas, pa­stāv lie­la ie­spē­ja, ka uz­krā­ju­mu nāk­sies iz­tuk­šot pirms lai­ka. Ta­ču ie­priekš no­sauk­tās sum­mas var aiz­ņem­ties. Nau­das ma­gi ie­sa­ka aiz­ņem­ties trīs rei­zes. «Prak­tis­kā As­tro­lo­ģi­ja» sa­vu­kārt brī­di­na - nau­du jā­aiz­ņe­mas, iz­vēr­tē­jot vi­sus ris­kus! Ja pēr­kat lo­te­ri­jas bi­ļe­tes, tad - uz­reiz trīs.

Ar sum­mu, ku­rā sā­ku­ma ci­pars ir 3, var uz­sākt kaut ko jaun­u. Tā būs ie­spē­ja no­pel­nīt. Vien­lai­kus va­ja­dzē­tu ie­vē­rot, ka skait­lis 3 brī­di­na par ris­kan­tiem da­rī­ju­miem un viegl­prā­tī­gu at­tiek­smi pret nau­du. Čet­ri­nieks

Sim­bo­li­zē sta­bi­lu ma­te­ri­ālo stā­vok­li, vi­dē­jus, to­ties re­gu­lā­rus ie­nā­ku­mus un uz­krā­ju­mu. Pie­mē­rots skait­lis uz­krā­ju­mu vei­do­ša­nai, jo vai­ro pro­cen­tus. Ja ne­bal­tai die­nai no­lik­siet 40, 400 vai 4000 «nau­di­ņas», tās ne­pa­zu­dīs, šo nau­du sāk­siet tē­rēt tad, kad pats iz­lem­siet, un tiem mēr­ķiem, kā­diem bū­siet no­lē­mis. Skait­lis 4 no­dro­ši­na re­gu­lā­rus ik­mē­ne­ša mak­sā­ju­mus - vai tas bū­tu dzī­vok­ļa rē­ķins vai lī­zings. Ja biz­ne­sā ie­sais­tās čet­ri kom­pan­jo­ni, tad uz­ņē­mēj­dar­bī­ba iz­do­sies (ar no­sa­cī­ju­mu, ka par­tne­ri uz­ti­cas cits ci­tam), bet vis­iem būs jā­strā­dā. No de­be­sīm ne nau­da, ne ie­spē­jas ne­no­kri­tīs. Ja nau­du var sa­ņemt no čet­riem avo­tiem - lie­lis­ki! Ja al­ga ir 400 eiro, to mak­sās re­gu­lā­ri, bet al­gas pa­aug­sti­nā­jums būs jā­gai­da il­gi. Vai aiz­dot 4, 40, 400 eiro? Var, ja esat ga­tavs uz at­do­ša­nu gai­dīt il­gi un, ie­spē­jams, sa­bo­jāt at­tie­cī­bas ar aiz­ņē­mē­ju.

Piec­nieks

Nau­das sum­mu ar skait­li 5 var tie­šām vieg­lu ro­ku tē­rēt, tā­pēc ie­tei­cams - vēr­tī­giem pir­ku­miem. Šā­das sum­mas al­laž gri­bas vien­lai­kus iz­tē­rēt un uz­krāt. Un tad at­kal no­tē­rēt, va­rē­tu teikt - no­tral­li­nāt. Tā­pēc sa­vas fi­nan­ses ne­pie­cie­šams plā­not. Tas ļaus kon­tro­lēt ie­nā­ku­mus un iz­de­vu­mus, lai ne­dzī­vo­tu pār­i sa­viem lī­dzek­ļiem. Gla­bāt krāj­ka­sī­tē vai ban­kā nau­das sum­mas 50, 500, 5000 eiro vai ci­tā va­lū­tā nav prā­tī­gi - gri­bot ne­gri­bot iz­tē­rē­siet, tur­klāt iz­klai­dēm. Ja tāds ir jū­su mēr­ķis - uz priekš­u! Tie­ši iz­klai­dei, ce­ļo­ju­miem un at­pū­tai, se­vis pa­lu­ti­nā­ša­nai, iz­smal­ci­nā­tām gas­tro­no­mis­kām bau­dām nau­da ar no­mi­nāl­vēr­tī­bu 5 ir pa­re­dzē­ta!

Sum­mas, ko vei­do šis skait­lis, ir pa­tī­ka­mi iz­lie­tot dā­va­nām, lai ie­prie­ci­nā­tu mī­ļo­to cil­vē­ku. No­mi­nāl­vēr­tī­ba 5 var nest veik­smi azart­spē­lēs, kaut kār­šu spē­lē.

Seš­nieks

Ja ik­die­nā tē­rē­ja­mās nau­das ap­ri­tē ar­vien bie­žāk pa­rā­das sum­mas, ku­rās fi­gu­rē 6, 60, 600 eiro, tad viss ir kār­tī­bā, ja fi­nan­si­ālos da­rī­ju­mos - jā­uz­ma­nās. Ie­spē­jams, va­ja­dzēs cie­šāk sa­vilkt jos­tu. Ar skait­li 6 sais­tās ik­die­nas, ru­tī­nas tē­ri­ņi - iz­ti­kai, ap­avu la­bo­ša­nai, re­gu­lā­ra­jiem mak­sā­ju­miem. Mēdz teikt, ka se­ša­tā strā­dā un pel­na, bet ban­kas ne­lau­pa. Tas no­rā­da uz peļ­ņas ie­spē­jām - ti­kai darbs. Ja dar­ba ko­lek­tī­vā vai ģi­me­nē esat se­ši, va­ja­dzēs strā­dāt un par to sa­ņem­siet no­pel­nī­to, bet ne vai­rāk. Uz prē­mi­jām lai­kam gan ne­va­ja­dzē­tu ce­rēt.

Sep­tīt­nieks

Nau­dai, da­rī­ju­miem, fi­nan­šu ie­gul­dī­ju­miem ne­pie­mē­rots skait­lis. Ma­te­ri­āla­jai pa­sau­lei «pa­tīk» sta­bi­li­tā­te, ne­vis ne­gai­dī­ti pār­stei­gu­mi. Skait­lis 7 spēj pro­vo­cēt tā­das si­tu­āci­ja, arī at­tie­cī­bā uz nau­du, ku­ras iz­skaid­rot vai pa­re­dzēt nav cil­vē­ka spē­kos. Var teikt, ka tā ir ma­ģi­ja... Sep­ti­ņu cil­vē­ku ko­lek­tīvs nav pa­re­dzēts nau­das vai­ro­ša­nai un sa­ti­cī­gai strā­dā­ša­nai. Ie­spē­jams, tāds «lie­lis­kais sep­tiņ­nieks» iz­lems iz­man­tot kri­mi­nā­las me­to­des, ap­ma­nīs un pie­krāps par­tne­rus, pār­mē­rī­gi ris­kēs, zau­dēs īpa­šu­mus, ie­grū­žot pos­tā un at­stā­jot bez iz­ti­kas lī­dzek­ļiem sa­vus tu­vā­kos.

Ne­va­ja­dzē­tu ban­kā gla­bāt sum­mas 70, 700, 7000 eiro ap­mē­rā, tā­pat kā ne­aiz­do­diet un ne­aiz­ņe­mie­ties! Nav ie­tei­cams šā­das sum­mas no­vē­lēt. Nau­das ma­gi sa­ka, ka trīs sep­tīt­nie­ki - 777 - ra­da peļ­ņu ti­kai ka­zi­no īpaš­nie­kiem, bet ne šo azart­spē­ļu vie­tu ap­mek­lē­tā­jiem.

As­tot­nieks

Lūk, nau­das skait­lis! Ar sum­mām, ku­rās fi­gu­rē skait­lis 8, var veikt vē­rie­nī­gus da­rī­ju­mus, jo for­tū­na ar vi­su sa­vu lai­mes ra­tu būs jū­su pus­ē. Skait­lis 8 at­tie­ci­nāms uz fi­nan­si­ālu ak­ti­vi­tā­ti, in­ves­tī­ci­jām, va­lū­tas ope­rā­ci­jām, ie­gul­dī­ju­miem, peļ­ņu, pir­kša­nu un pār­do­ša­nu. Tās ir dar­bī­bas, ar ku­rām nau­du pa­vai­ro. Sva­rī­gi ir ne­no­ka­vēt īs­to brī­di, pre­tē­jā ga­dī­ju­mā nāk­sies kārt zo­bus va­dzī. Ja vē­la­ties pirkt ak­ci­jas, ņe­miet ne ma­zāk par as­to­ņām. Vēl la­bāk - as­to­ņas da­žā­das ak­ci­jas. Ja da­rī­ju­mos fi­gu­rē sum­mas ar skait­li 8, ie­spē­jams gan pel­dē­ties nau­dā, gan pie­dzī­vot mil­zu zau­dē­ju­mus. Kā sva­ros - ku­rā kau­sā vai­rāk ie­liek, tas sma­gāks. Biz­ne­sā nav jā­bai­dās ris­kēt - ja būs zau­dē­ju­mi, tiem se­kos ie­gu­vu­mi. Skait­lis 8 sim­bo­li­zē gan grez­nī­bu, gan pras­mi būt pie­ti­cī­gam, gan pa­stā­vī­gas iz­mai­ņas nau­das plūs­mā.

De­vīt­nieks

Nav cie­šas sa­sais­tes ar nau­du un lab­klā­jī­bu. Šis skait­lis drī­zāk lie­ci­na, ka in­te­re­se par fi­nan­sēm ir zu­du­si, nau­da cil­vē­ka dzī­vē ne­tiek uz­ksa­tī­ta par gal­ve­no. Lai­kam gan ne­va­rē­tu ie­teikt rī­ko­ties ar sum­mām 9, 90, 900 vai 9000. Ja kāds tā­du sum­mu pie­dā­vā, sep­ti­ņas rei­zes jā­no­mē­ra, pirms pie­dā­vā­ju­mu pie­ņemt. Ja vē­la­ties zie­dot lab­da­rī­bai, dā­vi­nāt nau­du, pirkt māk­slas priekš­me­tus, tad - jā, tā­diem mēr­ķiem šā­das sum­mas var ie­gul­dīt.