Ventspils attālinātajai izglītībai bija labi sagatavojusies

 
PUSDIENAS.nLai realizētu pusdienu piegādi, ir izveidoti septiņi maršruti, kur dienā izvadā ap 500 pusdienu dažādās adresēs ©Publicitātes foto

Saistībā ar koronavīrusa izplatību ierobežojošajiem pasākumiem izglītības iestādes visā valstī nonāca milzīga izaicinājuma priekšā, ko tomēr izdevies pārvarēt. Pieredzē dalās Ventspils. Intervija ar Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāju Inetu Tamani.

- Cik veiksmīgi Ventspils izglītības iestādes pārgāja uz attālināto apmācību?

- Jau pērn Ventspils pašvaldība visiem pilsētas izglītojamajiem iegādājās piekļuvi vietnei Soma.lv, tādējādi nodrošinot iespēju izmantot mācību materiālus e-vidē. Tāpat daudzas skolas lēma lietot arī vietni Uzdevumi.lv. Ventspils skolas visu nedēļu pirms attālināto mācību uzsākšanas aktīvi gatavojās procesa nodrošināšanai, un katra iestāde izstrādāja attālināto apmācību plānu. Kaut arī sagatavošanās procesam bija atvēlēts īss laiks, uzskatām, ka gan skolotāji, gan skolēni pārsvarā bija tam gatavi.

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde katru dienu sazinās ar skolu direktoriem videokonferencē, sekojot līdzi attālināto mācību norisei, nepieciešamības gadījumā risinot radušās problēmas un daloties pieredzē. Regulāra saziņa notiek arī ar pilsētas dežūrdārziņu vadītājiem, interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības mācību iestāžu direktoriem.

- Kā noritēja skolotāju apmācība darbam interneta vidē?

- Katrā skolā norīkots par attālināto mācību procesu atbildīgais koordinators - visbiežāk tas ir informātikas skolotājs -, kas nepieciešamības gadījumā palīdz arī kolēģiem. Lielu palīdzību gan sagatavošanās procesā, gan mācību norises laikā skolotājiem sniedz Ventspils Digitālais centrs, kas ne tikai koordinē par attālināto mācību procesu atbildīgās personas un nepieciešamības gadījumā sniedz tehnisko atbalstu gan skolām, gan Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldei, bet izveidojis arī īpašu mācību materiālu bibliotēku Mācīties, kurā ikviens skolotājs var iesūtīt savus izstrādātos mācību materiālus. Šobrīd mācību procesam un saziņai galvenokārt tiek izmantotas vietnes E-klase, Soma.lv, Uzdevumi.lv, kā arī Google Classroom, Google Hangout, Zoom un Whatsapp.

- Vai visiem skolēniem ir pieejamas tehnoloģijas un internets?

- Jau skolēnu brīvdienās tika veikta aptauja par IT un interneta pieejamību mājas apstākļos. No visiem skolēniem 114 jeb 3% sniedza informāciju, ka minētais nodrošinājums nav vai ir nepilnīgs. 30. martā skolās tika nogādāts 81 Izglītības un zinātnes ministrijas nodrošinātais planšetdators un mobilais telefons, kurus tālāk saņēma skolēni. Pilsētas vidusskolas un ģimnāzija skolēniem darbam izsniedza arī skolas portatīvos datorus.

- Vai stundas norit pēc stundu saraksta?

- Katra skola izstrādājusi savu individuālo attālināto mācību plānu, balstoties uz ierastajiem mācību stundu plāniem, bet pēc iespējas pielāgojot saturu mācībām attālināti. Skolotāji, gatavojot uzdevumus, sadarbojas savā starpā un ņem vērā kolēģu plānoto, saskaņojot tēmas vairākos priekšmetos, piemēram, sociālajās zinībās un sportā (veselīgs uzturs, dienas režīms, drošība), fizikā un sportā (kopspēks, siltums) vai dabas zinībās un sportā (ūdens un tā nepieciešamība, muskuļi un to darbība, skelets un tā funkcija). Tas palīdz skolēniem ne tikai labāk izprast mācību vielu, bet arī saskatīt kopsakarības dažādās dzīves jomās.

- Kādu mācību priekšmetu apguve attālināti ir vissarežģītākā?

- Tādos priekšmetos kā fizika un ķīmija šobrīd nav iespējams veikt laboratorijas darbus, tāpat ir grūtības kopā nodarboties ar sportu, taču tiek veikti dažādi vingrojumi attālināti. Protams, saturu nākas pielāgot šī brīža situācijai un iespēju robežās mainīt mācību formu, tomēr mūsu skolotāji ir radoši - skolēniem tiek iesūtīti dažādi videomateriāli ar vingrojumiem vai sporta nodarbības tiek organizētas ar videokonferenču palīdzību. Problēmas ir saistītas ar bērnu pārslodzi un ar ilgo laiku darbam pie datora. Bērni paši bieži vien izlemj lasīt tekstu ekrānā e-grāmatā, nevis mājās pieejamajā mācību grāmatā. Attālinātais mācību process rada papildu slodzi bērna acīm, ķermenim kopumā. Tāpēc ir ļoti svarīgas kustības, sporta nodarbību uzdevumi, kurus sporta pedagogi aicina izpildīt.

- Kā varēs kompensēt zināšanu iztrūkumu pēc krīzes?

- Izglītības un zinātnes ministrijas speciālisti sniedz metodisko atbalstu un ieteikumus, kā izlikt vērtējumus ikdienā un noslēdzot mācību gadu. Noteikti nākamajos tematiskajos plānos katrā priekšmetā būs nepieciešams ilgāks vielas atkārtojums, zināšanu un prasmju nostiprināšana. Šobrīd ir pārtraukta jaunā satura ieviešana pirmsskolas posmā, jo mācības nenotiek. Mūsu speciālisti gan katru dienu sniedz materiālus darbam ģimenē pirmsskolas posmā. Šis darbs gan no vecāku puses ir brīvprātīgs. Noteikti šis mācību procesa pārrāvums nākamajā gadā radīs problēmas 1. klases bērniem - tie būs ļoti atšķirīgi sagatavoti mācību uzsākšanai sākumskolā. Šobrīd strādājam pie konsultāciju plāna vasarai, gatavojot bērnus 1. klasei un īpašu uzmanību veltot lasītprasmei.

- Vai jauniegūtā pieredze noderēs nākotnē, kad skolēni atgriezīsies klasēs?

- Skolas secinājušas, ka šī brīža situācija radījusi lielāku kopības sajūtu un stiprinājusi skolotāju savstarpējo komunikāciju un sadarbību - tas noteikti nāks par labu arī nākotnē. Tāpat, atgriežoties skolā, gan skolotājiem, gan skolēniem noteikti noderēs iegūtās zināšanas dažādu tiešsaistes rīku lietošanā. Nav nekāds noslēpums, ka IT prasmes ir uzlabojušās gan skolēniem, gan pedagogiem, tāpat arī skolēnu vecākiem.

- Kā norit bērnu ēdināšanas process?

- No 6. aprīļa Ventspilī sākta pusdienu piegāde maznodrošinātu, trūcīgu un krīzes situācijā nonākušu ģimeņu bērniem, kas ir deklarēti Ventspils pašvaldībā un sasniedzami Ventspils pilsētas teritorijā, tādējādi risinot situāciju, kad bērniem valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā nav iespējas reizi dienā paēst brīvpusdienas. Šāda iespēja tiek nodrošināta gan pirmsskolas vecuma bērniem, gan skolēniem no 1. līdz 12. klasei. Pašvaldība lēma, ka šim mērķim tiek izlietots gan valsts finansējums, gan pašvaldības finansējums. Pašvaldība papildina valsts noteikto ģimeņu skaitu, kam piešķirts atbalsts pusdienām, ar pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanu, nodrošinot piegādi gan mājās, gan dežūrdārziņos. Lēmumu pieņem iestādes vadītājs, balstoties uz vecāku vai sociālā pedagoga iesniegumu pamata. Līdzīgi arī skolās - pašvaldība paplašina ģimeņu skaitu, kuriem piešķirts atbalsts ēdināšanai, iekļaujot 10. līdz 12. klašu skolēnus un tos, kuri nonākuši krīzē uz laiku. Te milzīgu darbu veic klašu audzinātāji, apzinot katras ģimenes situāciju. Protams, neizpaliek komentāri, ka «esam labi situēta ģimene», bet esam lasījuši, ka arī mums pienākas pusdienas vai atbalsts. Teikšu, ka Ventspilī mēs esam solidāri atbildīgi saistībā ar krīzē nonākušajām ģimenēm un atbalsts maksimāli tiek nodrošināts tieši šīm ģimenēm.

Lai pusdienu piegādi realizētu, esam izveidojuši septiņus maršrutus, kas dienā izvadā ap 500 pusdienu dažādās adresēs. Pusdienas gatavo ēdinātājs, kurš ikdienā arī bija veicis bērnu ēdināšanu trijās izglītības iestādēs. Pusdienas tiek gatavotas Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas virtuvē. Ēdinātājs, Izglītības pārvalde un citas pašvaldības iestādes šim darbam ir piesaistījušas savus transporta resursus. Mums ir gan muzeja, gan kultūras centra, gan sociālā dienesta transports. Katru mikroautobusu aprīkojam ar diviem darbiniekiem, kas ir mūsu PII skolotāju palīgi. Esam izveidojuši darba grupu no trīs PII metodiķēm, kas veido piegādes maršrutus, sazvanās ar ģimenēm, veic atskaites par finansējuma avotiem un tamlīdzīgi. Noteikti gribu teikt milzīgu paldies visiem par šo darbu! Mēs saņemam gan bērnu zīmējumus ar «Paldies pavārēm», gan kritiku un pārmetumus. Ģimenes ir ļoti dažādas, un ēšanas tradīcijas ir dažādas. Darbs nav viegls, bet svētīgs. Mēs uzskatām, ka šāds variants tomēr vislabāk pabaro tos, kuriem klājas visgrūtāk.

***

Viedokļi

Jaunrades nams nodarbības realizē attālināti

Vita Hermansone, Ventspils Jaunrades nama direktore

Balstoties uz Ministru kabineta izsludināto ārkārtējo situāciju visā valstī, sākot ar 13. martu, Ventspils Jaunrades namā tika pārtrauktas klātienes interešu izglītības nodarbības, taču, sākot ar 2020. gada 1. aprīli, nodarbības tika uzsāktas attālinātajā režīmā. Šīs divas nedēļas tika veltītas, lai ieviestu attālinātās apmācības skolās un skolēnu ģimenēs - interešu izglītība nebija tik aktuāla, taču, sistēmai izveidojoties, arī mēs piedāvājam savus pakalpojumus.

Ņemot vērā dažādo izglītojamo vecumu un interešu izglītības pulciņu specifiku, mācību uzdevumi izglītojamajiem un viņu vecākiem tiek iesūtīti individuāli, izmantojot katram piemērotāko saziņas veidu, piemēram, e-pastu, Google platformu, vietnes E-klase, Whatsapp vai Skype. Pirms attālinātā mācību procesa uzsākšanas pedagogi individuāli vienojās ar katru izglītojamo vai tā vecākiem par mācību procesa uzsākšanas laiku, pieejamāko saziņas veidu, uzdevumu nosūtīšanas kārtību un atgriezeniskās saites sniegšu pedagogam.

Pedagogi, ievērojot pulciņa specifiku un izglītojamo vecumposmu, sagatavoja interešu izglītības nodarbībām atbilstošus pildāmos uzdevumus, piemēram, mīksto rotaļlietu šūšanas pulciņa skolotāja sagatavoja pirmsskolas un sākumskolas bērniem nelielas paciņas, kurās bija izgrieztas auduma sagataves, rotaļlietas piepildāmais materiāls, diegi un pogas, lai skolēns varētu patstāvīgi vai kopā ar vecākiem izgatavot mājas apstākļos konkrētas rotaļlietas.

Vokālo studiju pedagogi un deju grupu vadītāji pārsvarā saziņai ar skolēniem izmanto Zoom vai Whatsapp platformas, kurās ir ērti veikt individuālas un grupas nodarbības, lai kopīgi muzicētu un izdejotu ritmiski deju soļus, lasītu nošu rakstus un apgūtu deju zīmējumus, vingrinātu balsi un mūzikas instrumentu spēli.

Vecāku līdzdarbība nodrošina kvalitatīvu mācību procesu

Liāna Biezbārde, Ventspils Centra sākumskolas direktore

Skolēns - skolotājs - vecāks

Attālinātajā apmācībā ļoti lielā mērā svarīga ir sadarbība skolēnu, skolotāju un vecāku starpā. Pedagogi un skolas vadība ar aptauju un cita veida palīdzību cenšas izzināt vecāku un skolēnu viedokli, apzināt labos piemērus un neveiksmes, lai pēc iespējas uzlabotu un pilnveidotu neklātienes mācību darbu. Katru dienu visos mācību priekšmetos tiek saņemta atgriezeniskā saite no skolēniem, kā rezultātā pedagogi izvērtē skolēnu zināšanu kvalitāti un apzina skolēnus, kuriem ir vajadzīga individuālā pieeja. Individuālo pieeju nodrošina gan paši priekšmetu skolotāji, gan ar skolotāju palīgu atbalstu. Būtisks atbalsts attālinātā mācību procesa nodrošināšanā ir logopēds, kas turpina darbu ar bērniem un viņu vecākiem logopēdisku problēmu risināšanai. Pēc vajadzības iesaistās arī izglītības iestādes psihologs.

Ļoti liels paldies jāsaka visu skolēnu vecākiem par iesaisti un atbalstu, jo ar viņu starpniecību attālinātās mācības notiek veiksmīgi. Tikai kopā mēs varam rast labākos risinājumus un uzlabot mācības, lai veiksmīgi pabeigtu šo mācību gadu un uzsāktu jauno. Vecāku atbalsts ir nenovērtējams, jo daļa pirmo un otro klašu skolēnu tikai ar vecāku atbalstu atklāja dažādu mācību platformu izmantošanas iespējas. Zinu, arī vecākiem šis ir jaunu izaicinājumu periods, tāpēc milzīgs paldies par ieguldīšanos, lai mūs bērni apgūtu jaunas zināšanas un prasmes vai nostiprinātu jau esošās.

Gatavojas pārejai uz kompetencēs balstītu izglītību

Kompetencēs balstītas izglītības mācību saturs šajā mācību gadā ir ieviests visās pirmsskolas izglītības iestādēs, bet, sākot ar nākamo mācību gadu, arī pirmajās, ceturtajās klasēs Ventspils Centra sākumskolā, kur bērni mācās līdz sestajai klasei. Jau visa mācību gada garumā notiek sagatavošanās darbs, lai veiksmīgi ar nākamo mācību gadu pārietu uz jauno mācību saturu - notiek iepazīšanās ar jaunajiem visu mācību priekšmetu standartiem, ar jaunajām mācību programmām (kuras šobrīd ir pieejamas), tiek izmēģinātas, pilnveidotas pedagogu sadarbības formas gan paralēlklašu, gan priekšmetu ietvaros, gan metodiskajās komisijās. Šī brīža attālinātais mācību process ir izaicinājums gan pedagogiem, gan skolas vadībai, gan bērniem un viņu vecākiem. Bet tas ir arī ieguvums, lai saprastu, kas vēl būtu jāpilnveido, kādas papildu darba metodes jāapgūst. Tā ir iespēja gan bērniem, gan pedagogiem, gan skolas vadībai apgūt jaunas metodes, piemēram, videokonferences.

Skolotāji spēj pielāgoties

Aktīvas, mobilas un jēgpilnas mācību darba plānošanas un vadīšanas rezultātā pedagogi ļoti ātri pielāgojās netradicionālajam attālinātās apmācības darbam. Tika izveidots kopīgs mācību plāns Google platformā, kas tiek nosūtīts E-klases e-pastā gan skolotājiem, gan vecākiem, gan bērniem. Tas ir vienots visai skolai, kā rezultātā visām iesaistītajām pusēm viegli uztverams un saprotams. Cenšamies to pilnveidot, balstoties uz vecāku atsauksmēm un pašu skolotāju izpratni par attālināto mācību procesu. Stundu saraksts pielāgots attālinātās mācīšanās formai, katrā mācību dienā izvēloties prioritāro mācību priekšmetu, kas paliek nemainīgs katru dienu, līdz ar to mācības notiek, koncentrējoties uz kādu konkrētu mācību priekšmetu vai radniecīgo priekšmetu blokiem, kas notur arī skolēna uzmanību, jo nevajag nemitīgi pārslēgties no vienas tēmas uz citu.

Iegūtā pieredze noderēs nākotnē

Iegūtā pieredze gan skolēniem, gan pedagogiem ļoti noderēs turpmākajā darbā, jo pieredze ir uzkrāta dažādās jomās - darbs ar IT, sadarbības prasmes, patstāvīgā darba prasmes, attīstīta pašvadītas mācīšanās kompetence, digitālā kompetence, padziļināta izpratne par caurviju prasmēm un starppriekšmetu saikni vienas tēmas ietvaros. Manuprāt, esam kļuvuši atvērtāki dažādiem izaicinājumiem, lai sniegtu bērniem vairāk un atbalstītu viens otru šajā procesā visos līmeņos.

Attālināti visgrūtāk apgūt fiziku un matemātiku

Pārsla Kopmane, Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas direktore

Esam izveidojuši noteiktu sistēmu, sadalījuši atbildību, un uzskatu, ka tā ir sekmīga. Katrai klasei ir izveidots nedēļas plāns ar uzdevumiem katrā mācību priekšmetā, un ir skolotāju tiešsaistes konsultāciju grafiks. Pedagogi ir nodrošināti ar portatīviem datoriem, bet skolēniem, kuriem mājās nebija datortehnikas, izsniedzām skolas datorus.

Notiek regulāras Izglītības pārvaldes vadības un skolu direktoru tikšanās, lai risinātu visus aktuālos jautājumus un dalītos pieredzē. Tāpat ir iespējas saņemt Metodiskā dienesta atbalstu dažādos ar mācību procesa organizēšanu saistītos jautājumos, kā arī psiholoģisko atbalstu supervīzijās.

No Ventspils Digitālā centra varam saņemt palīdzību IT jautājumu risināšanā, piemēram, programmu instalācijā, individuālās konsultācijās. Mājaslapā ir apkopota informācija par dažādu platformu un rīku izmantošanu.

Domāju, ka šajā periodā visgrūtāk ir ekstravertiem skolēniem, jo pietrūkst komunikācijas ar klasesbiedriem. Kā pozitīvo skolēni min, ka ir iespējas pašiem plānot savu laiku un izvēlēties tempu uzdevumu izpildei, taču atsevišķiem skolēniem laika plānošana sagādā grūtības, tāpēc esam sagatavojuši atbalsta materiālus laika plānošanai. Arī klašu audzinātāji sazinās ar skolēniem individuāli, palīdzot visu saplānot. Skolēni kā sarežģītākos mācību priekšmetus min matemātiku un fiziku, bet, organizējot tiešsaistes stundas, ir iespēja noskaidrot sarežģītākos jautājumus.

Pedagogiem ir iespēja saņemt atbalstu no skolas vadības gan IT rīku lietošanā, gan mācīšanās metodikā. Mēs tiekamies videokonferencēs, kur dalāmies ar labās prakses piemēriem. Skolas vadība pārrauga attālinātā mācību procesa organizēšanu, un es esmu pārliecināta, ka katrs skolotājs strādā atbildīgi. Arī mācoties klātienē, visi skolēni neapgūst vielu 100% apmērā, turklāt pēdējie divi mācību gada mēneši pamatā ir vielas atkārtošanas laiks, tāpēc uztraukumam mūsu skolas skolotāji neredz pamatu.

Treniņu darbs turpinās

Solvita Pleinica, Ventspils Sporta skolas Spars direktore

Jāatzīst, ka šī traģēdija, kas plosa visu pasauli, nesusi «sportiskas traģēdijas» arī pie mums, Ventspils Sporta skolā Spars. Visupirms jau atceltas vasaras olimpiskās spēles, kurām cītīgi gatavojās trīs mūsu sportisti - svarcēlāji Rebeka Koha, Ritvars Suharevs un arī sporta soļotājs Ruslans Smolonskis, klusa cerība vēl bija arī par trīssoļlēcēju Rūtu Kati Lasmani. Visi bija gatavi kvalifikācijas sacensībām un sasniedza savu labāko sportisko formu. Visiem saprotams, ka sportistam, kurš gatavojas savas sportiskās dzīves lielākajam notikumam, šis ir ļoti sāpīgs brīdis. Vairākiem sportistiem nācās atlikt arī plānotās nometnes ārvalstīs. Protams, arī sacensības, kurām cītīgi gatavojās visi sporta skolas audzēkņi - no vietējā mēroga sacensībām līdz pat pasaules čempionātiem.

Sportisti mācās strādāt patstāvīgi

Brīdī, kad tika paziņots, ka profesionālās izglītības iestādēs mācību treniņu process ir pārtraukts, mēs ar treneriem ātri sapratām, ka noteikti uzturēsim mūsu audzēkņu fizisko sagatavotību attālināti. Saprotams, ka bērniem un jauniešiem, kuri trenējas gandrīz katru dienu, palikt bez fiziskām aktivitātēm ir ļoti grūti. Šobrīd neviens nevar atbildēt, kad šī ārkārtējā situācija varētu beigties, tāpēc mēs pieņēmām lēmumu, ka treneri saviem audzēkņiem dos tādus uzdevumus, par kuriem ir pārliecība, ka viņi tos prot izpildīt precīzi un patstāvīgi, nepakļaujot sevi traumatisma riskam. Katrs treneris zina sava audzēkņa spējas, tāpēc sagatavot un nodot izpildei uzdevumus neradīja lielas grūtības. Katru pirmdienu treneris ar saviem audzēkņiem pārrunā nedēļas plānu, bet katrā treniņu dienā iesūta veicamos uzdevumus, kurus var pildīt gan savā istabā, gan arī apvidū, pielāgojoties laika apstākļiem. Šādā režīmā strādājam kopš 16. marta. Sportisti iesūta video, pēc kuriem treneri palabo arī kādas kļūdas, iesniedz foto atskaites par noskrietā krosa attālumu, pulsu un citiem veselības mērījumiem. Ikviens sporta skolas audzēknis ir izveidojis dienasgrāmatu, kurā atzīmē treniņā paveikto, kas izdevās vai neizdevās, kā arī norāda, kāda ir bijusi pašsajūta treniņa laikā.

Ne tikai fiziskais, bet arī emocionālais atbalsts

Ikdienas treniņu darbs kļuva nedaudz smagāks, kad bērniem sākās attālinātās nodarbības vispārizglītojošajās skolās. Treneri saredzēja, ka bērniem sāk kļūt grūti arī psiholoģiski. Tāpēc kopīgi vienojāmies par nākamo izaicinājumu - uzturēt jaunajos sportistos možu garu, aicināt nepadoties un turpināt trenēties patstāvīgi. Tas nav viegli, tomēr treneri turpina cītīgi strādāt, piedāvājot interesantus vingrinājumus, kā arī ikdienā komunicējot ar sportistiem un nereti sniedzot nepieciešamo emocionālo atbalstu.

Treniņus nepārtrauc arī basketbolisti

No 10 sporta skolas piedāvātiem sporta veidiem deviņi ir individuālie sporta veidi, bet tikai viens - basketbols - ir komandas sporta veids. Ar basketbolu, protams, ir nedaudz grūtāk, jo bērniem ļoti pietrūkst komandas biedru un kopējo treniņu. Tomēr treneri ir sagatavojuši individuālos treniņu plānus, un arī basketbolisti, tāpat kā visi citi mūsu skolas audzēkņi, trenējas individuāli.

Sporta bāzes Ventspilī ir slēgtas, bet mūsu pilsētā ir lielisks apvidus, kuru var izmantot visdažādākajām sportiskām aktivitātēm. Sportisti izmanto parkus, tuvējos mežus, pludmali, āra trenažierus, iekšpagalmu sporta laukumus, daži vecāki izveidojuši saviem bērniem arī nepieciešamo inventāru. Vecāku atbalsts šobrīd ir milzīgs, mēs patiešām novērtējam viņu atbalstu, gan motivējot, gan sagādājot inventāru, gan uzturot možu garu un sportojot kopā ar saviem bērniem.

Mēs visi apzināmies, ka treniņu process ne tuvu nav tāds, kāds tas būtu treneru pavadībā, bet šajā brīdi no situācijas paņemam labāko - sportisti iemācās ar fiziskām aktivitātēm nodarboties patstāvīgi, pilnveido savu raksturu un pašdisciplīnu. Domāju, ka tie sportisti, kuri šo pārbaudījumu būs izturējuši, kļūs par vēl labākiem sportistiem ar milzīgu papildu bonusu - neatlaidību.