Pandēmijas laika izaicinājumiem augstskolas pielāgojušās

 
TUKŠI UN KLUSI. Augstskolās šobrīd studiju process klātienē uz laiku ir apturēts. Kad atgriezīsies ierastā kārtība, neviens vēl nezina ©Depositphotos.com

Marta vidū visās mācību iestādēs, tostarp arī augstskolās, tika uz laiku pārtraukts mācību process klātienē. Sākotnēji šāda kārtība tika noteikta vienu mēnesi, tagad – jau līdz maija vidum. Vai termiņš tiks pagarināts – šobrīd neviens nezina. Taču studiju process, protams, nav apstājies, tuvojas vai jau ir sācies prakšu laiks, gala darbu aizstāvēšana, arī jaunu reflektantu uzņemšana vairs nav aiz kalniem. Kā to visu plānots organizēt, Neatkarīgā taujāja vairākām augstskolām.

Daudzi dažādi mācību rīki

Latvijas Universitāte (LU) skaidro, ka augstskola ir atradusi un ieviesusi risinājumus, lai viss studiju process un darbi varētu notikt attālināti. Taču vai ir aprasts ar jauno kārtību - tas katram studentam, pasniedzējam būtu jājautā individuāli, atzīst LU.

Latvijas Universitātē attālinātais mācību process primāri notiek LU e-studiju vidē (estudijas.lu.lv) ar tur pieejamiem komunikācijas un mācību rīkiem. Papildus jau esošajām funkcijām e-studiju vidē pasniedzējiem pieejams Microsoft Teams integrētais risinājums, kas nodrošina lekciju vadīšanu un komunikāciju ar studentiem tiešsaistē, veicot arī ierakstu, lai to varētu noskatīties arī vēlāk. Gan pasniedzēji, gan studenti atzinuši, ka šāda pieeja viņiem ir ērta, piedaloties lekcijās un semināros un savstarpēji komunicējot. Tiek piedāvātas arī tiešsaistes lekcijas. Visas nodarbības notiek atbilstoši lekciju sarakstam, docētājs informē studentus par visiem nepieciešamajiem mājasdarbiem utt.

LU stāsta, ka vislielākais izaicinājums bija pats sākums - spēja ātri reaģēt nenoteiktības stāvoklī, lai studentiem nodrošinātu attālinātās studijas, kad valstī tika izsludināta ārkārtas situācija. Izaicinājums ir arī noturēt studentu uzmanību attālinātajās nodarbībās, arī mācībspēkiem attālināto lekciju un nodarbību nodrošināšanā jāiegulda papildu darbs.

Attiecībā uz praksēm, kas tiek īstenotas ārpus LU telpām, prakšu vadītāji izvērtē iespējas daļu no prakses uzdevumu izpildes organizēt attālināti vai pārcelt uz vēlāku laiku, t.sk. izmantojot vasaras semestri. Savukārt studiju programmu direktori, ja nepieciešams pārcelt prakses kursa īstenošanu uz vēlāku laiku, plāno cita pēctecīga studiju kursa apguvi, iekļaujot to nodarbību sarakstā.

Vēl neskaidri uzņemšanas termiņi

LU pieļauj, ka arī gala darbu aizstāvēšana varētu norisināties attālināti, izmantojot MS Teams. Iespējams, tiks pagarināti noslēguma darbu iesniegšanas un aizstāvēšanas termiņi, kā arī noslēguma eksāmeni pārcelti uz vēlāku laiku, tomēr ir plānots iekļauties akadēmiskā gada ietvaros, lai netraucētu studējošajiem iestāties nākamajā studiju līmenī, ja viņiem tāda vēlme būtu.

Arī jaunu studētgribētāju uzņemšana notiks. LU skaidro, ka pamatstudijās jautājums ir tikai par termiņiem, kurus varēs noteikt tad, kad IZM būs noteikusi, kad un kā vidējās izglītības ieguvēji saņems atestātus. Vienotās pieteikšanās ietvaros tiek pilnveidota platforma, lai reflektants varētu pēc iespējas vairāk paveikt attālināti. Maģistrantūras studijās plānots saglabāt parastos termiņus, bet tiks sekots līdzi citu augstskolu plāniem par studiju beigšanu, lai dotu iespēju iestāties LU maģistrantūrā.

Vēlas skaidrību pēc iespējas drīzāk

Arī Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) gatavojas reflektantu uzņemšanai. Kā norāda RTU studiju prorektors Uldis Sukovskis, augstskola vēlētos pēc iespējas drīz saņemt konkrētu informāciju par termiņiem, kad skolas izsniegs vidējās izglītības dokumentus. Ja pēc 12. maija varētu būtiski samazināties pulcēšanās ierobežojumi un 12. klases absolventiem centralizēto eksāmenu (CE) sertifikātus izsniegtu līdz jūlija beigām, tad jauno studentu uzņemšana RTU varētu norisināties aptuveni līdz augusta vidum, un tas būtu pietiekams laiks, lai paspētu arī sagatavoties jaunajam 2020./2021. studiju gadam, kas RTU ārkārtējās situācijas dēļ ir pārcelts par divām nedēļām un sāksies 14. septembrī. Ja CE nenotiks, tad RTU uzņemšanas procesā ņems vērā gada vērtējumu atestātā konkrētos mācību priekšmetos atkarībā no studiju programmas specifikas. Tomēr universitāte priekšroku dotu CE, kas tiek vērtēti pēc vienādiem kritērijiem, kamēr gada atzīmes priekšmetos tomēr ietekmē katras skolas vērtēšanas tradīcijas.

«Jebkurā gadījumā jauno studentu uzņemšanu, sākot no dokumentu iesniegšanas un beidzot ar studiju līgumu parakstīšanu, RTU ir gatava nodrošināt elektroniski, ja vien reflektantiem ir iegūts drošs elektroniskais paraksts. Jau pērn trešdaļa jauno studentu studiju līgumus parakstīja elektroniski, un RTU arvien vairāk digitalizē gan studijas, gan arī iekšējos procesus,» skaidro U. Sukovskis.

Savukārt prakses, ko ir iespējams realizēt, notiek, taču, ja darba devējs praksi nevar nodrošināt, tad prakse ir pārtraukta un atsāksies, kad tiks mazināti vai atcelti ārkārtējā situācijā spēkā esošie ierobežojumi. Bet darbu aizstāvēšana ir iespējama arī virtuāli, tāpat kā patlaban notiek lekcijas.

«Attālinātās studijas notiek trīs interneta platformās, kur var nodrošināt tiešsaistes lekcijas, kā arī RTU E-studiju vidē (Moodle), kur mācībspēki var ievietot studiju kursus, prezentācijas, mājasdarbus un pārbaudes darbus, kā arī citu studijām nepieciešamo informāciju. Tiešsaistes lekcijas RTU piedāvā platformās Microsoft Teams, Zoom un Cisco Webex, kur var organizēt video lekcijas, vebinārus, tiešsaistes tērzēšanu jeb čatu, kā arī var lekcijas ierakstīt un studenti tās var skatīties arī vēlāk jebkurā laikā,» informē U. Sukovskis.

Gandrīz 6000 virtuālu nodarbību

Jaunajai situācijai adaptējusies arī Rīgas Stradiņa universitāte (RSU). Tas neesot bijis ļoti sarežģīti, pateicoties iepriekš mērķtiecīgi veiktajām investīcijām e-studiju infrastruktūrā. IT departaments operatīvi organizējis docētājiem virtuālas mācības par pieejamajiem rīkiem, kā arī notika instruktāžas visos līmeņos, lai studiju process šajā nestandarta situācijā varētu turpināties.

Kopš 12. marta, kad studijas RSU notiek attālināti, ir aizvadītas turpat 5898 virtuālās nodarbības un ir radīti vairāk nekā 1700 jaunu video materiālu studentiem, piemēram, simulāciju ieraksti, lekcijas, dažādas manipulācijas, kā arī palīgmateriāli stresa pārvarēšanai. Kopumā RSU e-studiju vidē darbību skaits pieaudzis no 50 000 darbībām dienā februārī līdz 150 000 darbībām aprīlī. RSU izmanto Rietumeiropas universitātēs aprobētas IT platformas. Jau iepriekš augstskolas docētāji e-studiju vidē veidoja studentiem Moodle testus un uzdevumus, kā arī veica video ierakstus platformā Panopto. Tagad tām klāt nākušas Zoom un Respondus Monitor platformas, kurās organizē dažādus gala pārbaudījumus un eksāmenus. Pirmo valsts pārbaudījuma eksāmenu attālināti studenti kārtoja jau 2. aprīlī bakalaura un maģistra studiju programmā Sociālais darbs.

Vissliktākais scenārijs - eksāmeni vasaras beigās

Bet studentu prakšu jautājumus RSU izskata individuāli. Daļa ir pārceltas uz nākamo akadēmisko gadu, daļā gadījumu brīvprātīgais darbs tiek ieskaitīts kā prakse.

Savukārt reflektantu uzņemšanu ietekmēs Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumi, kuriem RSU pielāgos savu uzņemšanas kalendāru. Augstskola uzskata - vissliktākais scenārijs būtu, ja centralizēto eksāmenu kārtošana notiktu vien vasaras beigās vai vēl vēlāk. Tas kavētu sākt jauno akadēmisko gadu. RSU no savas puses ir gatava palīdzēt reflektantiem un organizēt papildu kursus ķīmijā un bioloģijā pirms akadēmiskā gada sākuma, tādējādi palīdzot jau uzņemtajiem jauniešiem sagatavoties studijām.

Studijas notiek pēc paredzētā plāna

Arī biznesa augstskola Turība apliecina - augstskolas vadība, personāls, mācībspēki, kā arī studenti ļoti īsā laika posmā ir pratuši pielāgoties neierastajai situācijai un turpināt studiju procesa norisi. «Fakultāšu dekāni, katedru vadītāji un lektori nodrošina studiju kursu īstenošanu dienas, vakara un neklātienes studentiem saskaņā ar iepriekš apstiprināto studiju programmas plānu. Arī e-studiju ietvaros studentiem studijas notiek pēc paredzētā plāna. Pēc iespējas tiek ievērots arī sesijas plānojums un studiju kursa aprakstā noteiktais eksāmenu formāts. Attālinātais studiju process tiek īstenots, izmantojot dažādus digitālos risinājumus - visbiežāk tiek izmantots Cisco Webex, taču atkarībā no pasniedzēju noteiktā un studentiem pieejamā tiek izmantotas arī Zoom, Skype un WhatsApp platformas. Tāpat saziņa ar studentiem norisinās gan telefoniski, gan komunicējot e-pastā,» stāsta Turības sabiedrisko attiecību speciālists Elvijs Mičulis, piebilstot, ka lielākie izaicinājumi studiju procesa norises nodrošināšanā attālināti ir vienlaikus saglabāt nemainīgu akadēmiskā gada plānojumu. Jāspēj nodrošināt nemainīgi kvalitatīvas izglītības apguvi, ievērojot studiju kursa aprakstā noteiktos priekšnoteikumos un darba apjomu. Arī lekcijas satura izveide un studiju atmosfēras radīšana, kā arī studentu uzmanības saglabāšana attālinātās lekcijās ir zināms izaicinājums augstskolas mācībspēkiem.

Gala darbu aizstāvēšana norisinās attālināti

Atbildot uz jautājumu par prakses īstenošanas gaidu, E. Mičulis norāda: «Ja prakses norisi nav ietekmējusi ārkārtējās situācijas izsludināšana un ar to saistītie ierobežojumi, tad studenti to turpina atbilstoši noslēgtajam līgumam. Ja ārkārtējās situācijas dēļ prakses turpināšana ir apgrūtināta vai nav iespējama, tad ikvienam studentam tiek pielāgoti individuāli risinājumi.»

Kursa, bakalaura u.tml. darbu iesniegšana norisinās elektroniskā formātā, elektroniski to parakstot gan studentam, gan darba vadītājam un pēc tam atbilstošā formātā ievietojot augstskolas sistēmā. Arī darbu aizstāvēšana norisinās attālināti, izmantojot dažādus digitālos risinājumus un saziņas līdzekļus.

E. Mičulis arī stāsta, ka šobrīd reflektantu uzņemšanas kārtība netiek mainīta. «Ja ārkārtējā situācija pēc 12. maija netiks pagarināta, nekādas izmaiņas nebūs nepieciešams ieviest. Kamēr valstī ir spēkā dažādi ierobežojumi, augstskola pielāgojas situācijai, piemēram, organizējot Atvērto durvju dienas tiešsaistes režīmā.