JAUTĀJUMS–ATBILDE: kā veidojas austrumnieku gadu cikli?

 
©Pixabay

Aus­tru­mu 12 ga­du ka­len­dā­ra cikls tiek vei­dots, pa­ma­to­jo­ties uz tā dē­vē­ta­jiem Mē­ness ga­diem. Katrs no tiem nes kā­da dzīv­nie­ka vār­du un tē­lu. Se­na le­ģen­da stās­ta, ka Bu­da pirms aizie­ša­nas no ze­mes esot aici­nā­jis pie se­vis vi­sus dzīv­nie­kus, bet at­nā­cis ti­kai du­cis: Žur­ka, Vēr­sis, Tī­ģe­ris, Tru­sis, Pū­ķis, Čūs­ka, Zirgs, Aita, Pēr­ti­ķis, Gai­lis, Suns, Cū­ka. Šķi­ro­ties no šīs sau­les, Bu­da at­vē­lē­jis kat­ram vie­nu val­dī­ša­nas ga­du tā­dā se­cī­bā, kā­dā dzīv­nie­ki pie vi­ņa ie­ra­du­šies.

Ik pēc 12 ga­diem šis «dzīv­nie­ku ap­lis» at­kār­to­jas un ko­pu­mā veic pie­cu ga­du cik­lu, tā­tad 60 ga­dus. Sa­vu­kārt pēc 60 pil­nā cik­la ga­diem mai­nās dzīv­nie­kam pie­dē­vē­tā sti­hi­ja, un tad vairs ne­pie­dzimst, pie­mē­ram, Ko­ka Vērsis vai Ugunīgais Vērsis. Un šiem cil­vē­kiem rak­sturs ir pa­vi­sam ci­tāds, jo sti­hi­ja, kas at­bilst kon­krē­tā ga­da dzīv­nie­kam, pie­šķir spe­ci­fis­kas īpat­nī­bas.

IEVĒRO!

Austrumu jaunais gads sākas, kad pirmo reizi jauns Mēness Ūdensvīra zodiaka zīmē. 2021. gadā pēc Latvijas laika tas sākās 11. februāra vakarā īsi pēc plkst. 21. No 12. februāra dzīvosim Metāla Vērša gada noskaņās.

 

Ko Tu domā par citu lasītāju komentāriem? Izsaki savu viedokli!