AS­TRO­KU­LI­NĀ­RI­JA. Ēdien­kar­te kat­rai ne­dē­ļas die­nai

 
©Pixabay

At­bil­sto­ši ne­dē­ļas die­nām mai­nās mū­su or­ga­nis­ma iek­šē­jais bi­olo­ģis­kais ritms, fi­zi­olo­ģis­ko fun­kci­ju ak­ti­vi­tā­te, sav­star­pē­jā sais­tī­ba ar pla­nē­tu vib­rā­ci­jām – jo arī kat­rai ne­dē­ļas die­nai ir savs aiz­gād­nis, de­be­su spī­dek­lis. Va­rat pa­mē­ģi­nāt ēst sa­ska­ņā ar ne­dē­ļas pla­ne­tā­ra­jiem rit­miem. Lūk, daži ieteikumi iedvesmai.

Pat tad, ja esat tī­ri prak­tis­kas da­bas un skep­tis­ki rau­gā­ties uz as­tro­ku­li­nā­ri­ju, jā­at­zīst, ka to­mēr šeit ne­kas nav iz­do­māts ne no šā, ne no tā - ne­dē­ļas grie­zu­mā re­dzams, ka viss ir sa­ba­lan­sēts un har­mo­nisks. Ja vie­nu die­nu var līk­smot ar kū­kām un aug­ļiem, nā­ka­ma­jā la­bāk vai­rāk cie­ņas iz­rā­dīt biez­pie­nam, tē­jai un bie­tēm. Ja vie­nu die­nu ie­tei­cams pie­vēr­sties pie­na pro­duk­tiem, tad ci­tu­dien vir­tu­ves vald­nie­ki ir dār­ze­ņi un graud­au­gi. Viss ir vien­kār­ši, lo­ģis­ki un da­bis­ki, un gal­ve­nais - sā­tī­gi un ar ne­ie­ro­be­žo­tām ie­spē­jām iz­paus­ties gan ga­ta­vo­jot, gan bau­dot. Gas­tro­no­mis­kā li­do­ju­ma ie­ros­mei arī da­žas re­cep­tes kat­rai die­nai.

Pirm­die­na - mai­gi un sau­dzī­gi!

Pirm­die­na at­ro­das Mē­ness aiz­gā­dī­bā, sa­vu­kārt Mē­ness ir tas, kurš at­bild tie­ši par gre­mo­ša­nas sis­tē­mu. Tā­pēc pirm­die­nās ne­bū­tu ie­tei­cams pār­slo­got mā­gu ar pā­rāk trek­niem, sma­giem, sal­diem, asiem ēdie­niem; vē­lams iz­vai­rī­ties no al­ko­ho­la, cu­ku­ra, cie­ti sa­tu­ro­šu pro­duk­tu pa­tē­ri­ņa; sā­lī­tiem un ma­ri­nē­tiem pro­duk­tiem, mil­tu iz­strā­dā­ju­miem, kū­pi­nā­ju­miem. Vār­du sa­kot, pirm­die­na jau tā ir sma­ga, ne­va­jag to pa­da­rīt vēl sma­gā­ku, tur­klāt aiz mu­gu­ras ir brīv­die­nu gas­tro­no­mis­kās līk­smī­bas.

Dro­ši var lie­tot uz­tu­rā jeb­kā­dus pie­na pro­duk­tus, olas, ēst daudz aug­ļu (iz­ņe­mot cit­rus­aug­ļus), ogas - tās, ku­ras nav pār­lie­ku skā­bas. No dār­ze­ņiem priekš­ro­ka do­da­ma kar­tu­pe­ļiem, kā­pos­tiem, rā­ce­ņiem, gur­ķiem, ķir­bjiem, la­pu sa­lā­tiem. Pirm­die­na ir arī īs­tā die­na, kad uz­vā­rīt kā­du gar­du put­ru un pa­ga­ta­vot kaut ko no jū­ras vel­tēm.

Ma­ma­li­ga (ku­ku­rū­zas put­ra)

 • 4 glā­zes ūdens
 • 450 g rup­ja ma­lu­ma ku­ku­rū­zas mil­tu
 • Sāls
 • Siers rī­vē­ša­nai (vis­la­bāk kāds no cie­ta­jiem sie­riem)

Uz­vā­ra ūde­ni ar sā­li, ne­pār­trauk­ti mai­sot, pa­kā­pe­nis­ki pie­vie­no ku­ku­rū­zas mil­tus. Vā­ra ap­mē­ram 15 min, tur­pi­not mai­sīt, līdz put­ra sāk at­lēkt no kat­la ma­lām. Pēc iz­vā­rī­ša­nas var iz­ņemt no kat­la, at­stāt at­dzist, tad sa­griezt šķē­lēs un ap­cept svies­tā zel­tai­nu, pār­kai­sot ar sie­ru. Pa­sniedz ar sē­nēm, jū­ras vel­tēm, dār­ze­ņiem, mēr­ci, cep­tu olu vai ga­ļu.

Rī­su kot­le­tes ar bur­kā­niem un jū­ras kā­pos­tiem

 • 300 g rī­su
 • 250-300 g bur­kā­nu
 • 2 ēd.k. svies­ta vai eļ­ļas
 • 100-150 g vā­rī­tu jū­ras kā­pos­tu
 • 2 olas
 • 2 ēd.k. rīv­mai­zes
 • Eļ­ļa cep­ša­nai
 • Ne­daudz sāls, cu­ku­ra

Smal­ki sa­griež bur­kā­nus (ri­pi­ņās, sal­mi­ņos, ku­bi­ņos - pēc iz­vē­les), ap­cep tauk­vie­lā, ka­mēr mīk­sti, tad sa­mai­sa ar vā­rī­tiem jū­ras kā­pos­tiem, sa­blen­de­rē vai sa­maļ. Iz­vā­ra rī­sus, at­dze­sē, līdz sil­ti, ne­vis kar­sti, sa­jauc ar bur­kā­nu-jū­ras kā­pos­tu ma­su, ne­daudz sa­kul­tām olām, cu­ku­ru, sā­li (ja va­jag), la­bi sa­mai­sa un, ne­ļau­jot pa­vi­sam at­dzist, cep no abām pus­ēm, līdz brū­na ga­ro­zi­ņa. Tad uz da­žām mi­nū­tēm ie­vie­to la­bi uz­kar­sē­tā ce­peš­krās­nī. Pa­sniedz ar pie­na mēr­ci vai krē­ju­mu.

Otr­die­na - laiks asa­jam pi­pa­ri­ņam!

Ša­jā die­nā val­da Marss. Marss sais­tīts ar spē­ku, ener­ģi­ju, ak­tī­vu dar­bī­bu, tā­pēc šo­dien gan drīkst mie­lo­ties ar asiem ēdie­niem un ap­mek­lēt, pie­mē­ram, kā­du no Kau­kā­za tau­tu res­to­rā­niem, kār­tī­gi pa­ēdot īs­tu plo­vu vai jē­ra ča­hoh­bi­li. Kauss alus arī par skā­di šo­dien ne­nāks.

Otr­die­nā var ne­žē­lot sī­po­lus, ķip­lo­kus, mār­rut­kus un si­ne­pes; var naš­ķo­ties ar ma­ri­nē­tiem, sā­lī­tiem dār­ze­ņiem. No dār­ze­ņiem ie­tei­ca­mi to­mā­ti, sal­dā un asā pap­ri­ka, bur­kā­ni, re­dī­si, kā arī vi­si pākš­au­gi. No aug­ļiem - greip­frū­ti, cit­ro­ni un ar­bū­zi. Ne­va­ja­dzē­tu aiz­rau­ties ar sal­du­miem un mil­tu iz­strā­dā­ju­miem.

Asā to­mā­tu biez­zu­pa

 • Apm. 7-8 ga­ta­vi to­mā­ti vai to­mā­ti ga­ba­li­ņos sa­vā su­lā
 • Sal­dā pap­ri­ka
 • Sī­pols
 • Ķip­loks
 • Spi­nā­ti
 • Či­li pi­pars
 • Sviests vai eļ­ļa cep­ša­nai
 • Sāls, cu­kurs, svai­gi mal­ti mel­nie pi­pa­ri

To­mā­tus un pap­ri­ku no­blan­šē, no­ņem mi­zi­ņu, pap­ri­kai iz­ņem sēk­lot­ni. Uz pan­nas svies­tā ap­cep sī­po­lus un ķip­lo­kus, līdz tie zel­tai­ni, pie­vie­no sa­griez­tus (vai jau ga­ta­vos) to­mā­tus, pap­ri­ku, sa­smal­ci­nā­tu či­li pi­pa­ra ga­ba­li­ņu, sā­li, svai­gi mal­tus mel­nos pi­pa­rus un ne­daudz cu­ku­ra, ļauj pa­su­ti­nā­ties mi­nū­tes des­mit. Pār­lej kat­li­ņā, pie­vie­no sa­smal­ci­nā­tus svai­gus vai sald­ētus spi­nā­tus, ja vē­las, pie­vie­no ga­ļas vai dār­ze­ņu bul­jo­nu, vēl ne­daudz pa­vā­ra. Vi­su sa­blen­de­rē. Pa­sniedz ar grauz­di­ņiem, sal­do krē­ju­mu vai kau­sē­to sie­ru.

Jē­ra ga­ļas po­diņš

 • 500 g jē­ra ga­ļas
 • 3 sī­po­li
 • 2 bur­kā­ni
 • 1 rā­ce­nis
 • 1 kā­lis
 • 1 ēd.k. mil­tu
 • Da­žas ķip­lo­ka dai­vi­ņas, sāls

Jē­ra ga­ļu sa­griež ne­lie­los ga­ba­li­ņos, pār­kai­sa ar sā­li, pi­pa­riem; ap­cep. Kār­to mā­la po­di­ņos, pār­i lie­kot sa­griez­tus dār­ze­ņus. Pie­vie­no ne­daudz sāls, ūdens vai, la­bāk, bul­jo­nu, uz­liek vā­ci­ņu un cep ce­peš­krās­nī, ka­mēr ga­tavs. Bei­gās no­lej da­ļu šķid­ru­ma, ko sa­jauc ar ap­cep­tiem mil­tiem, ie­lej at­pa­kaļ, pie­vie­no sa­smal­ci­nā­tu ķip­lo­ku un ļauj vi­sam ie­vil­kties.

Treš­die­na - sā­tī­gi, bet vieg­li

Treš­die­na ir Mer­ku­ra pār­zi­ņā. Šai pla­nē­tai tīk vieg­lums, āt­rums, vien­kār­šī­ba, daudz­vei­dī­ba, tā­pēc šo­dien ēdam da­žā­dus ēdie­nus, bet ne pār­lie­ku sa­rež­ģī­tus un tā­dus, kas dod sā­ta sa­jū­tu, to­mēr «ne­spiež pie ze­mes». La­ba ēd­ma­ņa treš­die­nai ir put­ras ar vis­da­žā­dā­ka­jām pie­de­vām, sa­lā­ti. Arī garš­vie­las šo­dien tā­das gai­sī­gas - anīss, va­ni­ļa, roz­ma­rīns, saf­rāns, ka­nē­lis.

Vē­lams iz­vai­rī­ties no pie­na un ga­ļas pro­duk­tiem vai vis­maz kriet­ni ie­ro­be­žot dzīv­nie­ku valsts ol­bal­tum­vie­lu pa­tē­ri­ņu. Tās šo­dien la­bāk aiz­vie­tot ar pākš­au­giem, so­ju un augu eļ­ļu, bet, ja nu ļo­ti gri­bas, tad iz­vē­lē­ties put­nu ga­ļu. La­ba die­na pro­duk­tiem, kas ak­ti­vi­zē zar­nu dar­bī­bu, tā­di ir, pie­mē­ram, kal­tē­ti aug­ļi, kli­jas, su­las, ogas, bie­tes. No dār­ze­ņiem ie­tei­cams arī ķir­bis, zied­kā­posts, da­žā­di za­ļu­mi, bur­kā­ni, se­le­ri­ja. No aug­ļiem - ap­ri­ko­zes, vī­ģes. Sal­da­jā dro­ši var uz­grauzt riek­stus, bet va­kar­pu­sē ie­dzert pi­par­mēt­ru tē­ju ar me­du - ne­dē­ļas vi­dus, drus­ciņ jā­no­mie­ri­na ner­vi.

«Sil­do­šie» aug­ļu sa­lā­ti

 • 200 g plūm­ju
 • 2 bum­bie­ri
 • 100 g vīn­ogu
 • 2 ēd.k. cu­ku­ra
 • 1 olas dzel­te­nums
 • 1/8 l bal­tvī­na
 • Cit­ro­na su­la

Bum­bie­rus no­mi­zo, sa­griež, plū­mēm iz­ņem kau­li­ņus, sa­griež. Pie­vie­no vīn­ogas, cu­ku­ru. Olas dzel­te­nu­mu, bal­tvī­nu, cit­ro­na su­lu la­bi sa­jauc un pār­lej sa­lā­tiem. Pār­kai­sa ar sa­smal­ci­nā­tiem riek­stiem pēc sa­vas gau­mes.

Gai­sī­gās fri­ka­de­les

 • 600 g vis­tas krū­ti­ņas
 • 2 olas
 • ½ glā­ze sal­dā krē­ju­ma
 • 2 ēd.k. svies­ta
 • Sāls, garš­vie­las, za­ļu­mi

Vis­tas krū­ti­ņu di­vas trīs rei­zes sa­maļ, pie­vie­no at­lai­di­nā­tu svies­tu, vi­su kār­tī­gi sa­kuļ, pa­ma­zām pie­vie­no­jot olu bal­tu­mus. Ma­su iz­berž caur sie­tu, pie­vie­no sal­do krē­ju­mu, sā­li, garš­vie­las, kuļ, līdz iz­vei­do­jas vien­da­bī­ga ma­sa. Ar ka­ro­ti ņem un liek pa vie­nai vā­ro­šā bul­jo­nā vai ūde­nī. Pa­sniedz ar za­ļu­miem.

Ce­tur­tdie­na - ar vē­rie­nu, bet prā­tī­gi

Ce­tur­tdie­nas vald­nieks ir Ju­pi­ters, ko as­tro­lo­ģi­jā uz­ska­ta par lie­lo lab­vē­li un arī bau­dī­tā­ju. Tā­pēc šo­dien var ēst te­ju vi­su, ti­kai - bez pār­mē­rī­bām! Jo Ju­pi­ters or­ga­nis­mā at­bild arī par ak­nām, un nav va­ja­dzī­bas pār­slo­got šo or­ga­nis­ma lab­da­ri, pār­ēdo­ties sal­du­mus vai pār mē­ru lie­to­jot al­ko­ho­lis­kos dzē­rie­nus. La­bāk ša­jā die­nā par ak­nām pa­rū­pē­ties - pa­dzert at­bil­sto­šas zā­ļu tē­jas, cit­ro­nu su­lu, iz­stai­gā­ties un kār­tī­gi iz­smie­ties.

Ša­jā die­nā ie­tei­cams sa­ma­zi­nāt sakņ­au­gu, īpa­ši kar­tu­pe­ļu, pa­tē­ri­ņu, vē­lams at­tu­rē­ties no pār­lie­ku ek­so­tis­ku ēdie­nu bau­dī­ša­nas. To­ties no sirds var bau­dīt gal­viņ­kā­pos­tus, Bri­se­les kā­pos­tus, in­gve­ru, dil­les, pē­ter­sī­ļus.

Ko­lo­sā­li, ja vis­maz šad tad ce­tur­tdie­nās ir ie­spē­ja pa­ga­ta­vot ēdie­nus uz at­klā­tas uguns - tas Ju­pi­te­ram tīk. Un pa­vi­sam ide­āli, ja uz uguns var ap­grauz­dēt arī ēda­mos kas­ta­ņus - la­bā­kais naš­ķis šai die­nai, tur­klāt lie­lis­ki sa­sil­da auk­stā lai­kā!

Sa­lā­ti ar šķiņ­ķi

 • 50 g šķiņ­ķa (kū­pi­nā­ta, vī­ti­nā­ta vai vā­rī­ta)
 • 70 g to­mā­tu
 • 70 g gur­ķu
 • 70 g ābo­lu
 • 70 g se­le­ri­jas sak­ņu
 • 1 ēd.k. svai­gi spies­tas apel­sī­na su­las
 • 50 g ma­jo­nē­zes
 • 15 g la­pu sa­lā­tu

Šķiņ­ķi sa­griež plā­nās šķē­lī­tēs un sa­rul­lē tū­ti­ņās. Sa­griež ku­bi­ņos svai­gu gur­ķi, ābo­lu, vā­rī­tu se­le­ri­jas sak­ni, pār­lej ar apel­sī­na su­lu, sa­mai­sa, liek bļo­dā, vei­do­jot vi­dū uz­kal­ni­ņu, ap­kārt kār­to šķiņ­ķa «tū­ti­ņas», to­mā­ta ce­tur­tda­ļas, sa­lāt­la­pas. Pār­lej ar ma­jo­nē­zi vai sa­lā­tu mēr­ci pēc pa­ti­kas.

Sē­nes ar pu­pi­ņām (var ga­ta­vot uz «dzī­vās» uguns)

 • 500 g sē­ņu (gai­le­nes vai ba­ra­vi­kas)
 • 500 g cūk­ga­ļas vai jē­ra ga­ļas
 • 2 sī­po­li
 • 4 to­mā­ti
 • 500 g za­ļo pāk­šu pu­pi­ņu
 • 1 ēd.k. to­mā­tu past­as
 • 1 ēd.k. mil­tu
 • 2 ēd.k. svies­ta
 • 1 ola
 • ½ glā­zes krē­ju­ma
 • ½ rī­vē­ta sie­ra

Ga­ļu sa­griež ga­ba­li­ņos un ap­cep ar sī­po­liem un to­mā­tiem līdz pus­ga­ta­vī­bai, pie­vie­no ga­ba­li­ņos sa­griez­tas za­ļās pāk­šu pu­pi­ņas, sā­li, pi­pa­rus, pār­lej ar kar­stu ūde­ni un sau­tē.

Sa­griež šķē­lī­tēs sē­nes, ap­cep svies­tā, līdz mīk­stas, pie­vie­no to­mā­tu past­u, olu un ne­daudz krē­ju­ma, ap­bār­sta ar mil­tiem, sa­mai­sa, ne­daudz pa­sau­tē. Pēc tam vi­su pie­vie­no ga­ļai un pu­pi­ņām, liek uguns­iz­tu­rī­gos por­ci­ju trau­kos, po­di­ņos vai lie­lā trau­kā, pār­kai­sa ar sie­ru un cep virs uguns.

Piekt­die­nas de­vī­ze «Karl­so­nam prieks!»

Ur­rā, bei­dzot svēt­ki arī tiem, kam tīk trek­ni un sal­di ēdie­ni! Šo­dien val­da Ve­ne­ra, un vi­ņa at­ļauj naš­ķo­ties. Tie­ši piekt­die­nā to var da­rīt bez rai­zēm, jo or­ga­nisms vis­la­bāk tiek ga­lā ar cu­ku­ru. Šo­dien ir graud­au­gu un sal­do aug­ļu uz­va­ras gā­jiens, arī dār­ze­ņus var lie­tot, kā­dus sirds kā­ro, īpa­ši zir­nī­šus, spi­nā­tus un to­mā­tus.

Vē­lams iz­vai­rī­ties no ga­ļas (iz­ņē­mums ir lie­sa te­ļa ga­ļa) un zi­vīm, olām, sē­nēm, asiem ēdie­niem un garš­vie­lām, arī - skā­biem aug­ļiem. La­bāk pie­vēr­sties ba­nā­niem, ķir­šiem, mel­le­nēm, per­si­kiem, sal­do šķir­ņu ābo­liem un bum­bie­riem, plū­mēm, ave­nēm, avo­ka­do, ze­me­nēm un, ja sirds kā­ro un pār­lie­cī­ba ļauj, arī kā­dai vī­na glā­zei. Ie­tei­cams mie­lo­ties ar me­du, riek­stiem, aug­ļu su­lām, var dro­ši vā­rīt put­ras, cept kū­kas un vis­pār, tā sa­kot, ļau­ties ku­li­nā­ram jam­pa­dra­cim ar da­žā­du vei­du de­ser­tiem.

Krā­sai­nie dār­ze­ņi ce­peš­krās­nī

 • 1 ne­liels cu­kī­ni vai ka­ba­cis
 • 3 bur­kā­ni
 • Vie­na bro­ko­ļa gal­vi­ņa
 • 3 sal­dās pap­ri­kas
 • Vai­rā­ki sar­ka­nie re­dī­si
 • Sī­po­li, ķip­lo­ki
 • Sāls, pi­pa­ri
 • Pro­van­sas garš­vie­la
 • Augu eļ­ļa

Sa­griež ga­ba­li­ņos sal­do pap­ri­ku, cu­kī­ni vai ka­ba­ci, ķip­lo­kus, bur­kā­nus, re­dī­sus un sī­po­lus ri­pi­ņās, sa­da­la zied­ko­pās bro­ko­li. Liek ce­pam­for­mā, pār­sla­ka ar olīv­eļ­ļu, ap­kai­sa ar sā­li, svai­gi mal­tiem mel­na­jiem pi­pa­riem, Pro­van­sas garš­vie­lu, sa­mai­sa, liek ce­peš­krās­nī apm. 180 °C un, palai­kam ap­mai­sot, cep, līdz dār­ze­ņi mīk­sti. Dār­ze­ņu sa­stā­vu var va­ri­ēt pēc vē­lē­ša­nās.

Plūm­ju ru­le­te

 • 1 kg plūm­ju
 • 100 g pū­der­cu­ku­ra

Plū­mēm iz­ņem kau­li­ņus, pār­kai­sa ar cu­ku­ru, pie­vie­no ne­daudz ūdens un vā­ra, līdz tās iz­šķī­du­šas vien­da­bī­gā ma­sā. Maz­liet at­dze­sē, vēl sil­to ma­su lej uz fo­li­jas, kas ie­smē­rē­ta ar eļ­ļu, at­dze­sē. Kad ma­sa sāk stingt, ir kļu­vu­si stīg­ra, bet elas­tī­ga un vieg­li at­da­lās no fo­li­jas, to pār­kai­sa ar pū­der­cu­ku­ru un sa­smal­ci­nā­tiem riek­stiem un sa­tin cie­šā ru­le­tē. Šis sal­dais ēdiens labs ar to, ka gla­bā­jas ļo­ti il­gu lai­ku, ne­zau­dē­jot ne­ko no sa­vām la­ba­jām īpa­šī­bām.

Sest­die­na - miers un at­pū­ta

Sest­die­nu pār­val­da Sa­turns, kas as­tro­lo­ģi­jā sim­bo­li­zē gal­ve­no­kārt da­žā­du vei­du ie­ro­be­žo­ju­mus. Un pēc piekt­die­nas dzī­rēm nav jau arī slik­ti ne­daudz ie­vē­rot mē­re­nī­bu. Da­žam la­bam, kas pār­lie­ku ļā­vies de­jām ar Di­onī­su, tas pat iz­do­sies pats no se­vis...

Sest­dien ie­tei­cams lie­tot pro­duk­tus, kas ba­gā­ti ar kal­ci­ju un fos­fo­ru: spi­nā­tus, riek­stus, kā­pos­tus, sie­ru, gur­ķus, olas, žā­vē­tus aug­ļus, sie­ru, biez­pie­nu, sē­nes, sī­po­lus. Starp ēdien­rei­zēm jā­dzer daudz ūdens, la­ba būs arī za­ļā vai žeņ­še­ņa tē­ja. No ga­ļas ie­tei­ca­ma jē­ra ga­ļa, no dār­ze­ņiem - bie­tes un bak­la­žā­ni, no aug­ļiem - me­lo­ne, ci­do­ni­jas.

Jā­iz­vai­rās no pār­lie­ku asiem ēdie­niem, kā arī kū­pi­nā­ju­miem un kon­ser­vē­tiem pro­duk­tiem, no al­ko­ho­la, šo­ko­lā­des.

Pi­kan­tie bak­la­žā­nu rul­lī­ši ar biez­pie­nu

 • vi­dē­ja lie­lu­ma bak­la­žāns
 • 200 g biez­pie­na
 • 3 ēdam­ka­ro­tes skā­bā krē­ju­ma
 • 50 g val­riek­stu
 • 2 ķip­lo­ka dai­vi­ņas
 • dil­les, sāls, svai­gi mal­ti mel­nie pi­pa­ri
 • eļ­ļa cep­ša­nai

Bak­la­žā­nu ga­re­nis­ki sa­griež plā­nās šķē­lēs, pār­kai­sa no abām pus­ēm ar sā­li. Pēc 15-20 mi­nū­tēm no­slau­ka ar pa­pī­ra dvie­li. Šķē­les no abām pus­ēm ap­cep eļ­ļā, no­vie­to uz sal­ve­tes, lai no­tek tauk­vie­las. Uz at­dzi­su­ša­jām šķē­lēm liek pil­dī­ju­mu - biez­pie­nu, kas sa­jaukts ar sa­smal­ci­nā­tiem val­riek­stiem, dil­lēm, ķip­lo­kiem, sā­li, pi­pa­riem un krē­ju­mu. Pil­dī­ju­mu ie­tin bak­la­žā­na šķē­lī­tēs, sa­stip­ri­na ar ir­bu­lī­ti.

Sau­tēts jērs ar gri­ķiem

 • 450 g jē­ra ga­ļas
 • 1 ½ glā­zes gri­ķu put­rai­mu
 • 1 sī­pols
 • 2 ēd.k. to­mā­tu mēr­ces
 • 2 ēd.k. eļ­ļas, tau­ku vai svies­ta
 • Sāls, garš­vie­las

Jē­ra ga­ļu sa­griež ne­lie­los ga­ba­los, ap­cep tauk­vie­lās, pie­vie­no bul­jo­nu vai ūde­ni, to­mā­tu mēr­ci, ap­cep­tu sī­po­lu, sau­tē. Gri­ķu put­rai­mus uz sau­sas pan­nas ap­grauz­dē, ver­do­šā sāls­ūde­nī vā­ra, līdz tie pus­mīk­sti, tad pie­vie­no ga­ļai un sau­tē, līdz viss ga­tavs.

Svēt­die­na - bau­dām ka­ra­lis­kas mal­tī­tes

Sau­les die­na! Sau­les ener­ģi­ja ir vi­sas dzī­vī­bas pa­ma­tā, tā ak­ti­vi­zē arī cil­vē­ka ķer­me­ņa fun­kci­jas un vei­ci­na gan­drīz vi­su pro­duk­tu piln­vēr­tī­gu iz­man­to­ša­nu or­ga­nis­mā.

Šo­dien pa­tie­šām var ēst, ko sirds kā­ro, un ga­ta­vot īpa­ši iz­smal­ci­nā­tas mal­tī­tes, ne­lau­zot gal­vu par sa­stāv­da­ļām. Ja nu to­mēr tā ne­esat ar mie­ru un vē­la­ties kon­krē­tā­kas no­rā­des arī svēt­die­nai, lūk - īpa­šu cie­ņu var iz­rā­dīt me­dī­ju­miem, pa­vi­sam ka­ra­lis­ki, ja tie ga­ta­vo­ti uz at­klā­tas uguns. Pie me­dī­ju­ma ga­ļas vie­tā būs rī­si. Uz kā­rā zo­ba var likt da­žā­das sēk­las un sēk­li­ņas, val­riek­stus, klāt pie­dze­rot za­ļo tē­ju. Šo­dien dro­ši var bau­dīt sil­tzem­ju aug­ļus - ana­na­sus, apel­sī­nus, man­go un ci­tus.

Uz uguns­ku­ra ga­ta­vo­ta vi­ra ar me­dī­ju­mu

 • 200 g me­dī­ju­ma ga­ļas
 • ½ gl. put­rai­mu
 • 2-3 kar­tu­pe­ļi
 • 1 bur­kāns
 • 1 ķip­lo­ka gal­vi­ņa
 • 1 ēd.k. dzēr­ve­ņu
 • 1 sī­pols
 • Lau­ru la­pas, sāls, garš­vie­las

Liek kat­lu uz uguns, uz­vā­ra ūde­ni, liek me­dī­ju­ma ga­ļu, jeb­kā­dus put­rai­mus un vā­ra, līdz tie un ga­ļa ir mīk­sti. Tad pie­vie­no sī­ki sa­griez­tus kar­tu­pe­ļus, kā arī ķip­lo­kus, sī­po­lu un dzēr­ve­nes. Vēl pēc stun­das vā­rī­ša­nas pie­vie­no sā­li, pi­pa­rus, lau­ru la­pas, vā­ra uz ma­zas uguns vēl 15 mi­nū­tes. Ta­gad var pie­likt arī mit­ru mal­ku, dū­mi pie­šķirs vi­rai pa­tī­ka­mu, spe­ci­fis­ku aro­mā­tu.

Sal­dais plovs

 • 2-3 bur­kā­ni
 • 400 g bal­to gar­grau­du rī­su
 • 100 g sal­dkrē­ju­ma svies­ta
 • 200 g ap­ri­ko­žu (var žā­vē­tas)
 • 700 ml ūdens
 • Bār­be­les (var kal­tē­tas)
 • Cu­kurs, sāls, svai­gi mal­ti mel­nie pi­pa­ri
 • Ro­zī­nes

Lie­lā kat­lā uz­kar­sē svies­tu, da­žas mi­nū­tes ta­jā ap­cep rup­ji sa­rī­vē­tus bur­kā­nus. Pie­vie­no sal­mi­ņos sa­griez­tas ap­ri­ko­zes, ro­zī­nes, bār­be­les, cu­ku­ru, sa­mai­sa. Ie­ber rī­sus un uz­ma­nī­gi mai­sa, līdz rī­sa grau­di­ņi pār­klā­jas ar svies­tu. Pie­lej ūde­ni, uz­vā­ra, uz­liek vā­ku, vēl vā­ra ap­mē­ram pus­stun­du uz ma­zas uguns. No­ņem kat­lu no uguns, starp vā­ku un plo­vu ie­liek tī­ru, plā­nu dvie­lī­ti un at­stāj vēl uz 15 mi­nū­tēm. Pa­sniedz lie­lā trau­kā, vei­do­jot uz­kal­ni­ņu, grez­no ar pis­tā­ci­jām, In­di­jas riek­stiem, vī­ģu un ap­ri­ko­žu ga­ba­li­ņiem.

***

Ie­dves­ma smel­ta arī no: su­per­co­ok.ru, as­tro­land.ru, ko­oli­nar, gas­tro­nom.ru, ir­laiks, lv, gar­de­dis.lv, re­cep­tes.lv