ASTROLOĢIJA: Padarām darbus. Un... laiks ballītei!

 
©depositphotos.com

Decembris – gadumijas svētku mēnesis. Tā pirmā puse ir diezgan piemērota saimnieciskām aktivitātēm, bet pēc tam ballējamies un svinam dzīvi. Svētku laikā planētas kosmosā veido diezgan labvēlīgas kombinācijas.

Vajag padarboties...

Kad savulaik bērnudienu iemīļotais pasaku varonis Karlsons ķērās pie Brālīša tvaika mašīnas, viņš teica: «Vajag mazliet padarboties...» Dariet tā. (Atšķirībā no stāsta, «tvaika mašīna» gaisā neuzies, jo īpaši nelabvēlīgās kosmiskās kombinācijas ir palikušas pagātnē.)

Protams, ideāli nav nekad, bet decembra sākums ir gana normāls, lai apdarītu saimniecības darbus. Vēl labvēlīgas dienas ir arī starp Ziemassvētkiem un Jaungadu, taču, tā kā brīvdienas ir garas un daudzi ņem atvaļinājumu, uz pēdējo brīdi gan labāk neko neatlikt.

Decembrī biznesam labvēlīgās kombinācijās atrodas naudas planēta Venera, un par līgumu slēgšanu un darījumu sarunām atbildīgajam Merkuram arī nav ne vainas. Nedaudz problemātisks ir lielais labvēlis Jupiters, un tādu kombināciju gadījumā vairāk uzmanības jāpievērš juridiskām niansēm. Var būt neskaidrības dokumentos.

Tajā pašā laikā labā ziņa ir tāda, ka aizvadītajā mēnesī Jupiters nonāca savā draudzīgajā Strēlnieka zodiaka zīmē, ko daudzi astrologi sāka dēvēt par Zelta gada sākumu. Skaidrs, ka visiem nekad nav vienādi labi, taču planēta savās mājās ir labvēlīgāka. Un Jupiters tiek uzskatīts arī par uzņēmējdarbības aizgādni, kas aizsargā un nes veiksmi.

Tādējādi decembrī varam plānot svarīgus darbus. Labāk uz tiem koncentrēties no 8.12. līdz 21.12., kad Mēness augošā fāzē.

Ziemassvētkos daudz emociju

Dienu fonu un noskaņas pirmām kārtām nosaka Mēness novietojums zodiaka. Tieši Ziemassvētku laikā tas dzīvosies Lauvas zodiaka zīmē, kas ir labvēlīgs laiks ballītēm un dāvināšanas priekam. Tiesa, pirms divām dienām būs bijis pilnmēness (Vēža zodiaka zīmē), kas mazliet sakāpina emocijas, tāpēc jāuzmanās no strīdiem un pārlieku emocionālām reakcijām. Taču kopumā Ziemassvētku dienu fons ir mierīgs.

Vecgada vakarā Mēness atradīsies Skorpionā. Viss dziļi un nopietni. Skorpions gan nav tā piemērotākā zīme ballītēm, bet drīzāk gan lietišķām sarunām. Tāpēc nebrīnieties, ka lustīga burziņa vietā viesi sēž pie galda un apspriež biznesu vai politiku.

Šāds dienu fons rosina dziļas kaislības un ir labs mīlestības piedzīvojumiem, bet tajā pašā laikā var arī pastiprināties greizsirdības izpausmes.

Vecgada vakarā vajadzētu būt apdomīgiem pie auto stūres, ja kaut kur jādodas. Rāmi, uzmanīgi un pēc noteikumiem!

Svētku galds un astroloģiskās stihija

Gadumijas svētki, protams, nav iedomājami bez svētku galda. Tāpēc iedvesmai - viens no astroloģiskajiem principiem, pēc kura var veidot ēdienkarti.

Veselīga un līdzsvarota uz­tu­ra iz­vē­lē ir sva­rīgs četr­u sti­hi­ju sa­da­lī­jums un to pār­stā­vē­tās zo­di­aka zī­mes, ku­ras Mē­ness no­mai­na vi­dē­ji ik pēc div­ar­pus die­nām. Gan ikdienas, gan svētku galda ēdienkarti var vei­dot, ņe­mot vē­rā, ku­rā zī­mē kon­krē­ta­jās die­nās ir ie­ce­ļo­jis Mē­ness (šī in­for­mā­ci­ja at­ro­da­ma žurnāla Prak­tis­kā As­tro­lo­ģi­ja ve­se­lī­bas ka­len­dā­rā un citos, kas veidoti pēc astroloģiskajiem principiem). Un - kā jau iepriekš minēts, Ziemassvētku vakarā Mēness būs Lauvā, bet Vecgada vakarā Skorpionā. Taču publicējam informāciju par visām astroloģiskajām stihijām, jo to varat izmantot ikdienā. * Kad Mē­ness at­ro­das Uguns sti­hi­jas zī­mēs (Aunā, Lau­vā, Strēl­nie­kā) - ēst ar ol­bal­tum­vie­lām ba­gā­tus pro­duk­tus. Ol­bal­tum­vie­lām jā­būt pa pus­ei dzīv­nie­ku, pa pus­ei augu valsts iz­cel­smes. Augu valsts iz­cel­smes ol­bal­tum­vie­lu ļo­ti daudz ir pu­pās, ne­daudz ma­zāk - grū­bās. No ga­ļas bū­tu ie­tei­cams at­da­līt tau­kus, vai arī ga­ļa ir pa­ma­tī­gi jā­iz­tvai­cē. Piens un biez­piens - vē­lams ar ne­lie­lu tau­ku sa­tu­ru, bet no sie­ra ša­jās die­nās va­ja­dzē­tu at­teik­ties. * Kad Mē­ness at­ro­das Ze­mes sti­hi­jas zī­mēs (Vēr­sī, Jau­na­vā, Me­žā­zī) - var at­ļau­ties kaut ko sā­ļā­ku ne­kā pa­ras­ti. Ša­jās die­nās sāls ir gan­drīz ne­kai­tīgs un pat var sniegt la­bu­mu. Sāls uz­la­bo asins sa­stā­vu un ne­uz­krā­jas. Ja ar nie­rēm viss ir kār­tī­bā, ša­jā lai­kā var at­ļau­ties sā­lī­tu gur­ķī­ti, siļ­ķī­ti vai sā­lī­tos riek­sti­ņus. Sa­vu­kārt tos pro­duk­tus, kas sa­tur daudz ol­bal­tum­vie­lu, tau­ku un ogļ­hid­rā­tu, uz­tu­rā va­ja­dzē­tu ie­ro­be­žot. * Kad Mē­ness at­ro­das Ūdens sti­hi­jas zī­mēs (Vē­zī, Skor­pi­onā, Zi­vīs) - uz­tu­rā do­mi­nē ar ogļ­hid­rā­tiem ba­gā­ti ēdie­ni, pirm­ām kār­tām mil­tu iz­strā­dā­ju­mi. Ša­jā lai­kā se­vi var pa­lu­ti­nāt ar ko ļo­ti gar­šī­gu. Pat tad, ja ša­jās die­nās at­ļau­sie­ties «uz­ēst» kaut ko virs nor­mas, tas ne­kas. Var­bū­tī­ba, ka «uz­res­nē­siet» no smalk­mai­zī­tēm un pī­rā­dzi­ņiem, ir mi­ni­mā­la. Pro­tams, ja tos ne­ēdī­siet bez mē­ra. * Kad Mē­ness at­ro­das Gai­sa sti­hi­jas zī­mēs (Dvī­ņos, Sva­ros, Ūdens­vī­rā) - sa­vā ēdien­kar­tē bei­dzot var ie­kļaut tauk­vie­las. To­mēr la­bāk bū­tu at­tu­rē­ties no trek­nas ga­ļas un lie­tot augu tau­kus. To ir daudz riek­stos un augu eļ­ļā. Ša­jā lai­kā ga­ta­vo sa­lā­tus ar eļ­ļu un lie­to uz­tu­rā pro­duk­tus, ku­ru sa­stā­vā ir dzīv­nie­ku valsts tau­ki - ga­ļu, pie­nu un sie­ru.

Mēness aug, Mēness dilst

Ja uz­ska­tī­siet, ka šāds uz­tu­ra re­žīms jums ir pie­ņe­mams, no­teik­ti at­ce­rie­ties - ne­va­jag jaukt pro­duk­tus! Pie­mē­ram, ol­bal­tum­vie­lu die­nās pie pa­mat­ēdie­na ne­lie­to­jiet mai­zi. Ja ļo­ti gri­bas, ap­ēdiet ne­lie­lu šķē­lī­ti starp ēdien­rei­zēm. Sa­vu­kārt aug­ļus un dār­ze­ņus var lie­tot uz­tu­rā kat­ru die­nu. Ēst sa­ska­ņā ar Mē­ness rit­mu no­zī­mē ēst at­bil­sto­ši or­ga­nis­ma pa­tie­sa­jām va­ja­dzī­bām. Mē­ness fā­zes pa­rā­da to, vai cil­vē­ka or­ga­nisms ir brie­du­mā vai - ne­spē­cīgs un vājš. Tie­ši Mē­ness kus­tī­bas rak­sturs no­sa­ka, cik ātr­i un in­ten­sī­vi cil­vē­ka or­ga­nisms uz­ņem vai iz­va­da ar uz­tu­ru uz­ņem­tās vie­las. Zi­not Mē­ness fā­zes un Mē­ness die­nas, būs vieg­lāk at­brī­vo­ties no lie­ka­jiem uz­krā­ta­jiem ki­lo­gra­miem un la­bāk sa­plā­not di­ētas vai or­ga­nis­ma at­slo­dzes die­nas.

Uz­sākt kaut ko jaun­u, tos­tarp mai­nīt sa­vus ēša­nas ie­ra­du­mus, vē­lams uz­reiz pēc jaun­a Mē­ness ie­stā­ša­nās. Augo­ša Mē­ness lai­kā or­ga­nisms mak­si­mā­li cen­šas uz­ņemt ba­rī­bu un pēc ie­spē­jas vai­rāk to uz­krāt. Ša­jā pe­ri­odā la­bi ie­dar­bo­jas or­ga­nis­mu spē­ci­no­ši lī­dzek­ļi - vi­ta­mī­ni, mi­ne­rāl­vie­las u.tml. La­bi vei­cas vis­as dar­bī­bas, kas at­slo­go or­ga­nis­mu un ir vēr­stas uz at­tī­rī­ša­nu. Val­da uz­skats, ka ša­jā pe­ri­odā va­jag ēst ma­zāk vai vis­pār ne­ēst (par to gan jā­kon­sul­tē­jas ar ģi­me­nes ār­stu). At­slo­dzi var veikt 12 stun­das pirms jaun­a Mē­ness un piln­mē­ness fā­žu mai­ņas brī­ža un 12 stun­das pēc tā. Ja at­slo­dzi ne­vē­la­ties, tad jeb­ku­rā ga­dī­ju­mā ša­jā pe­ri­odā vē­lams at­tu­rē­ties no pār­mē­rī­gas or­ga­nis­ma no­slo­go­ša­nas.

Augošs Mē­ness krāj se­vī ener­ģi­ju, un to va­ja­dzē­tu tē­rēt tau­pī­gi. Ša­jās die­nās or­ga­nisms mak­si­mā­li uz­ņem la­bu­mu un cen­šas «uz­krāt re­zer­ves». Sa­vu­kārt dil­sto­šā Mē­ne­sī or­ga­nisms tē­rē ener­ģi­ju un uz­ņem­tās ka­lo­ri­jas. Tie­ši tā­pēc, it kā ēdot vie­nā­di, lie­lāks risks pie­ņem­ties sva­rā ir augo­šā Mē­ne­sī un no­mest sva­ru veik­smī­gāk ie­spē­jams dil­sto­šā. Lai sa­gla­bā­tu sev pie­ņe­ma­mo sva­ru, ma­zāk ēdiet augo­šā Mē­ne­sī un maz­liet se­vi pa­lu­ti­niet ar naš­ķiem dil­sto­šā Mē­ne­sī. Sa­vu­kārt, ja ro­das mil­zī­ga vē­lē­ša­nās no­mest vis­maz 20 ki­lo­gra­mu, tur­klāt īsā lai­kā, tad at­slo­dzes kū­re (arī di­ēta) jā­ie­plā­no dil­sto­šā Mē­ne­sī.

*

MĒNEŠA JUBILĀRS

Strēlnieks

Strēlnieks ir viena no brīvību mīlošākajām zodiaka zīmēm. Vējš burās - un viņš dodas plašajā pasaulē... Varianti var būt vairāki: tiešā veidā, ar ceļasomu rokās, vai caur grāmatām, izzinošo literatūru, ceļojumu aprakstiem un kinofilmām. Strēlnieka zīmes pārstāvjos ir daudz optimisma, un patiesībā - nevienu ilgstoši noskumušu vai dvēseles skumju pārņemtu Strēlnieku man nemaz nav gadījies sastapt. Viņi sevī rod tik daudz pozitīvisma, ka pietiek pašiem un pasaulei. Zināmā mērā Strēlniekus arī varam uzskatīt par šīs pasaules dzinējspēku. Ja vien viņi savu enerģiju liek lietā pareizā virzienā - var sekot dažādi jaunatklājumi, pētnieciskie panākumi, interesantas domas un idejas. Sliktāk, ja Strēlnieks īsti nezina, ko vēlas. Un tā arī mēdz notikt. Tad viņam uznāk pārdomu brīži, kas var ieilgt. Vēl viens no traucēkļiem - Strēlnieki reizēm mēdz būt paslinki un izklaidīgi.

Strēlnieku zīmes pārstāvjus tradicionāli mēdz iedalīt divās kategorijās. Vieni ir šie viedie domātāji un praktiķi. Otrie - pasaules klejotāji, kam samērā grūti atrast savu īsto vietu. Viņus allaž dzen nemiers un brīvības alkas. Un tur nu neko nevar darīt. Strēlnieku ierobežot un ielikt kādos rāmīšos ir praktiski neiespējami. Viņš mēģinās izrauties, un vēl uguņi nošķīdīs. Savās dusmās un piktumā Strēlnieki, kā jau Uguns stihijas pārstāvji, mēdz būt eksplozīvi un karstgalvīgi. Taču labā īpašība ir tā, ka viņi ilgi ļaunu prātu netur. Kas bijis, bijis - dodamies tālāk. Strēlniekam ir sveša intrigošana, rūgšana pašam sevī vai atriebības plānu kaldināšana. Viņš stāv tam pāri. Viņš piedod, un dzīve turpinās.

 

Abonē