Horoskopi / Jaunākais

ASTROLOĢIJA: Pir­mais lat­vju as­tro­logs kļūst par ho­meopātu

31.augusts, 20:29 Jau pirm­ā Lat­vi­jas pre­sē pub­li­cē­tā «sa­ru­na ar Lat­vi­jas as­tro­lo­gu Ral­fu Be­to­ru» va­rē­ja pa­likt arī pē­dē­jā, bet ša­jā un ci­tos ga­dī­ju­mos at­ra­dās cil­vē­ki, ku­ri par as­tro­lo­gu pa­rū­pē­jās la­bāk ne­kā viņš pats par se­vi. Jāpiebilst, ka "Praktiskā Astroloģija" jūnija numurā aizsāka stāstu par pirmā latviešu astrologa Kārļa Čunčiņa jeb Kārļa Līcīša dzīves gājumu. Tagad to turpinām. Vairāk »
 

IESKATIES: Žurnāla "Praktiskā Astroloģija" septembra numurs ar dāvanu!

31.augusts, 13:02 Šis «Prak­tis­kās As­tro­lo­ģi­jas» nu­murs, mī­ļie la­sī­tā­ji, ir īpašs! Kat­ram no žur­nā­liem pie­vie­no­ta rū­na, kas no­de­rēs arī kā pa­lik­tnī­tis zem rī­ta ka­fi­jas ta­ses vai at­vel­dzē­jo­šas mi­ne­rāl­ūdens glā­zes. Vairāk »
 

HOROSKOPI: Uzzini, kas tevi sagaida tuvākā nākotnē [1]

29.augusts, 10:59 Horoskopi līdz 3.septembrim Vairāk »
 
 

Horoskopi / Jaunākais

28.augusts, 18:50 No septembra vidus līdz oktobra vidum gaidāms diezgan sarežģīts periods, kad nevajadzētu plānot būtiskas saimnieciskās aktivitātes, darījumus, kā arī risināt svarīgus privātās dzīves jautājumus. Šajā laikā iekrīt Saules un Mēness aptumsumi, kā arī tā dēvētā retrogrādā Merkura periods. Septembrī, līdz ar Saules nonākšanu Svaru zīmē, sākas astronomiskais rudens. Vairāk »
 
28.augusts, 15:35 Kat­ru ga­du jau va­sa­rā sāk ska­nēt ne­dzir­dams aici­nā­jums, kas uz ru­dens pus­i pie­ņe­mas spē­kā. Tur da­žā­dās bal­sīs dzied mū­su «me­žu si­rē­nas» – sē­nes. Lat­vi­jā sē­ņo­ša­na ir te­ju vai na­ci­onā­lais spor­ta veids. Un in­te­re­san­ti, ka sē­ne, kas at­bilst jū­su dzim­ša­nas da­tu­mam, ne ti­kai ie­zī­mē rak­stu­ra īpa­šī­bas, bet ir arī aiz­gād­ne un ta­lis­mans. Nē­sā­jiet līdz­i ma­zu ga­ba­li­ņu kal­tē­tas sē­nes, un tā pa­sar­gā no zau­dē­ju­miem un lik­stām, bet me­žā ne­aiz­mir­stiet sa­svei­ci­nā­ties! Vairāk »
 
26.augusts, 16:27 Hen­nas glez­no­ju­mi Lat­vi­jā kļūst ar­vien po­pu­lā­rā­ki. Jo tie ir skais­ti, de­ko­ra­tī­vi. Bet ne ti­kai. Tie var būt kā man­da­la, kas dar­bo­jas kā aiz­sargs vai pa­līgs, vei­do­jot po­zi­tī­vu saik­ni ar pa­sau­li. Ja to sa­vie­no ar vē­dis­ko as­tro­lo­ģi­ju, kā to da­ra Ine­se Dā­vid­so­ne. Vi­ņa sa­vā prak­sē iz­man­to abus – gan as­tro­lo­ģi­ju, gan hen­nu. Pir­mais esot vi­ņas darbs, ot­rais – sal­dais ēdiens. Vairāk »
 
24.augusts, 15:55 Grie­ķu fi­nan­šu ne­die­nas un gai­dā­mais jos­tas sa­vil­kša­nas pe­ri­ods iz­rai­sa ne vien līdz­jū­tī­bu, bet arī sa­trau­ku­mu, kā­du ie­spai­du krī­zes se­kas at­stās uz re­ālo eko­no­mi­ku, Lat­vi­jas valsts bu­dže­ta ie­ņē­mu­miem un kat­ra per­so­nis­ko ma­ci­ņu. As­tro­lo­gu prog­no­zes ir mē­re­ni ie­prie­ci­no­šas: eko­no­mis­ko sa­tri­ci­nā­ju­mu at­blāz­ma būs jū­ta­ma arī Lat­vi­jā, to­mēr īs­tu krī­zes skar­bu­mu mēs ne­iz­ju­tī­sim. Vairāk »
 
22.augusts, 10:41 Horoskopi līdz 27.augustam Vairāk »
 
22.augusts, 9:15 Nu­me­ro­lo­ģi­ja ļauj no­teikt cil­vē­ka rak­stu­ra īpa­šī­bas un do­tī­bas, kā arī pie­dā­vā no­za­res un jo­mas, ku­rās ie­spē­jams gūt pa­nā­ku­mus. Pro­tams, nav vairs tie lai­ki, kad ve­cā­kais dēls man­to­ja dzim­tas mā­ju ko­pā ar ve­cā­ku ie­mī­to dar­ba ta­ci­ņu. To­mēr ne­re­ti taus­tā­mies pa dzī­vi kā kur­mji, kas iz­lī­du­ši sau­les gais­mā, un ne­spē­jam no­kļūt uz īs­tā ce­ļa sa­vos pro­fe­si­jas vai dar­ba mek­lē­ju­mos. Vairāk »
 
21.augusts, 19:28 «Prak­tis­kā As­tro­lo­ģi­ja» sāk jaun­u rub­ri­ku, ku­rā pro­fe­si­onā­li as­tro­lo­gi stās­tīs par ve­se­lī­gu dzī­ves­vei­du, di­ētām, at­slo­dzes lai­kiem un ci­tām lie­tām, kas sais­tās ar or­ga­nis­ma uz­tu­rē­ša­nu for­mā, mie­sas un ga­ra har­mo­ni­ju. Vairāk »
 
20.augusts, 16:55 Ive­ta Vē­jo­ne par valsts pir­mo lē­di­ju kļu­va sa­vā pir­ma­jā in­di­vi­du­āla­jā ga­dā (nu­me­ro­lo­ģi­jā to ap­rē­ķi­na, sa­skai­tot dzim­ša­nas da­tu­mu, dzim­ša­nas mē­ne­si un paš­rei­zē­jo ka­len­dā­ro ga­du). Vairāk »
 
18.augusts, 16:12 Sa­ru­na ar vē­dis­ko as­tro­lo­gu At­i Za­ri­ņu par se­nām zi­nī­bām, ku­ras esam pa­zau­dē­ju­ši; par ce­ļu pie se­vis un pirm­sā­ku­ma; par kar­mas mā­cī­bām; par šo sau­li un aiz­sau­li. Jo jū­li­jā un augus­tā Lat­vi­jā no­tiek ka­pu svēt­ki – tra­dī­ci­ja, ku­ru ie­vē­ro­jam, bie­ži vien pat ne­cen­šo­ties no tās no­lo­bīt ik­die­nas ka­pu kul­tū­ras mi­zi­ņu. Vairāk »
 
15.augusts, 8:45 Horoskopi līdz 20. augustam Vairāk »
 
8.augusts, 18:04 Cilvēka raksturs ieskicēts tā dzimšanas astroloģiskajā kartē. Taču horoskopu iespējams izveidot jebkuram un jebkam – arī mūsu uzticamākajiem četrkājainajiem draugiem – suņiem. Viņi taču ir tikpat dažādi kā mēs, turklāt – katram sunim ir tas viens, īstais, saimnieks. Viņa ģimene un draugs. Kurš kuru patiesībā izvēlas – ej nu sazini... Vairāk »
 
8.augusts, 10:19 Horoskopi līdz 13. augustam. Vairāk »
 
3.augusts, 10:50 Viedtālruņi un datori šobrīd ir neatņemama mūsu ikdienas dzīves sastāvdaļa, tomēr pārāk aktīva to lietošana var novest pie dažādām veselības problēmām, tai skaitā – deformēta mugurkaula. Šeit apkopoti četri ieteikumi, kā mobilās ierīces lietot, pēc iespējas nekaitīgāk. Vairāk »
 
1.augusts, 14:16 Horoskopi līdz 6.augustam. Vairāk »
 
31.jūlijs, 17:40 Augustā naudas un mīlestības planēta Venera būs problemātiskā stāvoklī (astrologu valodā – retrogrādā), kas nozīmē, ka šajās jomās jābūt apdomīgiem un nedrīkst sastrādāt lietas, kas vēlāk jānožēlo. Vairāk »
 
31.jūlijs, 17:02 Kos­mis­kā te­le­sko­pa «Hub­ble» ie­gū­tās fo­to­grā­fi­jas ļā­vu­šas Mē­ri­len­das uni­ver­si­tā­tes as­tro­no­mu gru­pai se­ci­nāt, ka vis­maz di­vi no piec­iem pun­dur­pla­nē­tas Plū­to­na pa­va­do­ņiem at­ro­das ha­otis­kā kus­tī­bā. Žur­nā­lā «Na­tu­re» zi­nāt­nie­ki no­rā­da, ka tas pats va­rē­tu at­tiek­ties arī uz vēl di­viem ma­zā­ka­jiem Plū­to­na pa­va­do­ņiem. Ļo­ti ie­spē­jams, ka tais­nī­ba ir tiem, ku­ri uz­ska­ta, ka Plū­tons un par tā lie­lā­ko pa­va­do­ni uz­ska­tī­tais Ha­rons pa­tie­sī­bā vei­do du­bult­pla­nē­tu sis­tē­mu. Vairāk »
 
30.jūlijs, 21:00 Mi­či­ga­nas šta­ta uni­ver­si­tā­tes zi­nāt­nie­kiem, ie­spē­jams, iz­de­vies no­skaid­rot, kā­dēļ dau­dzās ga­lak­ti­kās jau pirms mil­jar­diem ga­du fak­tis­ki ap­stā­jies jaun­u zvaig­žņu vei­do­ša­nās pro­cess un tās kļu­vu­šas par ve­cu un mir­sto­šu zvaig­žņu kap­sē­tām. Fi­zi­kas un as­tro­no­mi­jas pro­fe­so­ra Mar­ka Vo­ita va­dī­tā zi­nāt­nie­ku gru­pa uz­ska­ta, ka pa­pil­dus mel­no cau­ru­mu ie­tek­mei sa­vu ar­ta­vu dod arī su­per­no­vas, kas no ga­lak­ti­kām bur­tis­ki «iz­mēž» gā­zes un pu­tek­ļus, no ku­riem va­rē­tu ras­ties jaun­as zvaig­znes. Vairāk »