Horoskopi / Jaunākais

ASTROLOĢIJA: Bēg­ļu krī­ze. Kar­mis­ko pa­rā­du at­do­ša­na [14]

24.novembris, 18:10 Bēg­ļu krī­ze ir sā­kums skar­bam kar­mis­ko pa­rā­du at­do­ša­nas pe­ri­odam. Mig­rā­ci­jas pro­ce­si lat­vie­šu tau­tai esot de­be­su no­teik­ti, tā­pat kā tau­tī­bu sa­jauk­ša­nās un ie­dzī­vo­tā­ju opo­zī­ci­ja val­dī­bai. Lat­vi­jas ho­ro­skops ir sa­rež­ģīts. Vairāk »
 

HOROSKOPI: Uzzini, kas tevi sagaida tuvākā nākotnē

21.novembris, 9:00 Horoskopi līdz 26.novembrim. Vairāk »
 

ASTROLOĢIJA: Kas nosaka "ķeizarbērniņu" likteni? [3]

20.novembris, 19:04 Mazuļi, kas dzimst tā dēvētajās dabiskajās dzemdībās, paši nosaka laiku, kad piedzimt. Taču to vietā, kas piedzimst ar plānotā ķeizargrieziena palīdzību, lemj vecāki vai ārsti. Vai tas tiešām tā ir, un kā šis fakts ietekmē bērna likteni, turpmāko dzīvi? Vairāk »
 
 

Horoskopi / Jaunākais

14.novembris, 10:30 Horoskopi līdz 19.novembrim. Vairāk »
 
12.novembris, 10:30 Gaidāmā „Melnā piektdiena" - 13. novembris - vērtējama piesardzīgi optimistiski, apgalvo Astrologi.lv veidotājs Kristaps Baņķis. To gan nevarot teikt par novembra nogali. Lai arī tā sauktās „melnās piektdienas” esmu pētījis kopš 2006. gada un neko ārpus normas neesmu atklājis, šoreiz mudinātu visus iekšēji savākties un neļauties sajūtām, iekārēm un baudām pār mēru! Savu emociju kontrolēšana šajā piektdienā ir izšķiroša, uzsver astrologs. Vairāk »
 
11.novembris, 19:30 Pat vis­lie­lā­ka­jam veik­smi­nie­kam nā­kas ri­si­nāt pro­blē­mas un pie­brem­zēt šķēr­šļu priekš­ā. Mē­dzam vis­zi­nī­gi ap­gal­vot, ka no kļū­dām jā­mā­cās. No sve­šām vai sa­vē­jām? Dau­dziem pa­tīk pē­tīt un vē­tīt sve­šas dzī­ves, ku­rās vai nu mā­ko­nī­šu, šķiet, tik­pat kā nav, vai arī vē­ro­tā­ja asais skaits no ma­las ie­rau­ga, ka «tas tur gan ku­ļas kā pliks pa nāt­rēm». Dzī­vē viss no­tiek tā­pat kā la­bā sko­lā – ja ne­mā­cī­sies no ci­tu kļū­dām, va­ja­dzēs at­bil­dēt par sa­vē­jām. Ja bū­si ap­gu­vis mā­cī­bu vie­lu, te­vi pār­cels uz nā­ka­mo kla­si, ja ne­ie­mā­cī­jies, tad pa­lik­si ta­jā pa­šā kla­sē. Jo la­bāk pro­tam tikt ga­lā ar dzī­ves pie­spē­lē­ta­jām mā­cī­bām un ri­si­nāt pro­blē­mas, jo har­mo­nis­kāk jū­ta­mies. Vairāk »
 
11.novembris, 19:20 Katrs no mums ir atšķirīgs, katram ir savi paradumi, savi netikumi un arī sava gaume. Tieši tādēļ mums katram ir kaut kas savs, ko mīlēt un arī ko neieredzēt. Vairāk »
 
10.novembris, 21:00 Zem­ē, glu­ži kā cil­vē­kā cir­ku­lē asi­nis, at­ro­das ve­se­la dzīs­lu sis­tē­ma ar sa­viem mez­gla pun­ktiem, kas ir ar īpa­šu ener­ģē­ti­ku pil­dī­ti: ūdens āde­res un to krust­pun­kti. Vie­tas, uz ku­rām la­bāk mā­ju ne­celt un jo īpa­ši – ne­gu­lēt. Lai no tā­dām vie­tām iz­vai­rī­tos, jā­lūdz pa­lī­gā rīkst­nieks – cil­vēks, kurš ir īpa­ši ju­tīgs un spēj no­teikt, kas no­tiek zem ze­mes. Vairāk »
 
7.novembris, 10:00 Horoskopi līdz 12.novembrim Vairāk »
 
5.novembris, 20:33 Ja kāds nā­kam­reiz te­vi no­sauks par kā­post­gal­vu, zi­ni – tas ir kom­pli­ments. Kā­pos­ti ir vi­sai ve­se­lī­gi, tur­klāt de­mo­krā­tis­ki lē­ti, omu­lī­gi un jau­ki dār­ze­ņi. Vis­pār vi­si dār­ze­ņi ne­no­lie­dza­mi ir gan sa­vā zi­ņā skais­ti, gan vēr­tī­gi, gan in­te­re­san­ti. Klāt ra­žas laiks, un kas var būt la­bāks par te­pat mī­ļa­jā tēv­ze­mī­tē audzē­tu ko­šu un ve­se­lī­gu dār­ze­ni? Arī dār­ze­ņi, glu­ži kā ļau­dis, teh­ni­ka, pro­ce­si, ka­ķi un zie­di, ir pla­nē­tu aiz­gā­dī­bā, katrs ar sa­vu ener­ģi­ju, rak­stu­ru, spē­ku, stā­dī­ša­nas (sē­ša­nas) un ra­žas no­vāk­ša­nas lai­ku. Vairāk »
 
3.novembris, 21:00 Paš­pār­lie­ci­nā­tī­ba un spēks ir vī­rie­šu mas­kas, aiz ku­rām rei­zēm slēp­jas traus­la un ne­or­di­nā­ra bū­tī­ba. Ar vī­rie­šiem viss ir sa­rež­ģī­ti! Vi­ņiem pie­tu­vo­ties ir vēl grū­tāk ne­kā sie­vie­tēm. Iz­rā­dās, ka arī ero­tis­kie ho­ro­sko­pi stip­ra­jam dzi­mu­mam ir no­slē­pu­mai­nā­ki un sa­rež­ģī­tā­ki ne­kā dā­mām. Skaidrs, ka kon­krē­tas sek­su­ālās uz­ve­dī­bas un mī­les­tī­bas krā­su ni­an­ses at­klāj ti­kai in­di­vi­du­ālā zvaig­žņu kar­te, to­mēr da­žus vis­pā­rī­gus ie­tei­ku­mus, tu­vo­jo­ties iz­re­dzē­ta­jam, ir vērts ņemt vē­rā. Vairāk »
 
2.novembris, 21:00 Nu jau nobeigumam tuvais pētījums par latviešu astroloģiju parāda latviešu kārtas, tautas un valsts secīgu rašanos uz kopīgu nākotnes prognožu pamata. Vairāk »
 
31.oktobris, 9:49 Horoskopi līdz 5.novembrim. Vairāk »
 
30.oktobris, 18:51 Klāt ir novembris – tas mēnesis pirms ziemas sastinguma, kad godinām aizgājējus un dziļāk piedomājam pie dzimtas tēmām. Taču nevarētu teikt, ka visa mēneša garumā valdīs absolūta nopietnība un sērīgas noskaņas. Vairāk »
 
24.oktobris, 8:00 Horoskopi līdz 29.oktobrim. Vairāk »
 
17.oktobris, 12:13 Horoskopi līdz 22. oktobrim. Vairāk »
 
15.oktobris, 20:00 As­tro­lo­ģi­ja un ci­tas smal­kas ma­ņas pa­lī­dzē­ju­šas Pa­ulai Lī­cī­tei no­nākt īs­ta­jā lai­kā īs­ta­jā vie­tā, bet vēl jo vai­rāk pa­lī­dzē­ju­šas ne­no­nākt ne­īs­ta­jā vie­tā. Vairāk »
 
14.oktobris, 20:00 Tas, ka vi­sas no­ri­ses gan da­bā, gan cil­vē­ku dzī­vē ir cik­lis­kas, se­na­jām zem­kop­ju tau­tām bi­ja paš­sap­ro­tams. Mūs­die­nās esam pie­ra­du­ši in­ter­pre­tēt lai­ku un no­ti­ku­mus kā li­ne­āru pa­rā­dī­bu, no – līdz, un zi­nā­mā mē­rā no šā­das uz­tve­res nav iz­vai­rī­ju­sies arī kla­sis­kā Rie­tu­mu as­tro­lo­ģi­ja. Ta­ču ir jā­at­ce­ras, ka as­tro­lo­ģi­jas pa­ma­tu pa­mats ir tie­ši iz­prat­ne par cik­lu un jeb­kurš as­pekts – na­tā­lā kar­tē vai at­tie­cī­gā brī­ža tran­zī­tos – ir kā­da lie­lā­ka pla­nē­tu sav­star­pē­ja cik­la da­ļa. Nav «la­bu» vai «ļau­nu» as­pek­tu, ir ti­kai da­žā­das cik­la at­tīs­tī­bas sta­di­jas. Šo pie­eju – at­pa­kaļ pie sak­nēm – cen­tās at­dzī­vi­nāt XX gad­sim­ta sā­ku­ma un vi­dus ASV as­tro­lo­gi Ed­munds Džonss un vē­lāk Deins Rad­jers. Šis ska­tī­jums, ie­spē­jams, vai­rāk no­de­rēs as­trop­si­ho­lo­ģi­jā un mun­dā­no pro­ce­su iz­prat­nē, ma­zāk – ik­die­nas prog­nos­ti­kā. Vairāk »
 
13.oktobris, 20:00 Gai­dī­tās auk­stās, tum­šās un ne­dzī­vās pa­sau­les vie­tā au­to­mā­tis­kā kos­mo­sa zon­de «New Ho­ri­zons», kas jū­li­jā sa­snie­dza Plū­to­nu, kon­sta­tē­ju­si, ka uz šī Sau­les sis­tē­mas no­ma­lē eso­šā de­bess ķer­me­ņa jo­pro­jām tur­pi­nās ģe­olo­ģis­ki pro­ce­si, bet zem le­dus kār­tas, ie­spē­jams, viļ­ņo­jas oke­āns. Un kas zi­na, var­būt ta­jā ir arī kaut kas pri­mi­tī­vām dzī­vī­bas for­mām līdz­īgs... Vairāk »
 
11.oktobris, 18:00 Uz­zi­not, ka ak­tie­ris Gun­dars Ābo­liņš ša­jā se­zo­nā vairs ne­spē­lēs Jaun­ajā Rī­gas te­āt­rī, jo kļu­vis par Min­he­nes Ka­mer­te­āt­ra šta­ta ak­tie­ri, vi­ņa ta­lan­ta pie­lū­dzē­ji un pie­lū­dzē­jas jau ne­ka­vē­jās liet gau­žas asa­ras. Vis­maz vir­tu­āli, kā lie­ci­na at­sauk­smes so­ci­āla­jos tīk­los. Vairāk »