Horoskopi / Jaunākais

HOROSKOPI: Uzzini, kas tevi sagaida tuvākā nākotnē

Vakar, 9:29 Horoskopi līdz 18.februārim Vairāk »
 

ASTROLOĢIJA: Sācies Pērtiķa gads. Ugu­nī­gais Pēr­ti­ķis spē­lē uz vi­su ban­ku

8.februāris, 16:33 2016. gads Aus­tru­mu ka­len­dā­rā ir ie­zī­mēts kā Pēr­ti­ķa gads, un pēc ķī­nie­šu tra­dī­ci­jām tas sāk­as šodien, 8. feb­ru­ārī. Pirms vai­rāk ne­kā 2000 ga­diem se­na­jā Ķī­nā ra­dī­tais 12 ga­du ka­len­dā­rais cikls, ku­rā kat­ram ga­dam at­bilst no­teikts dzīv­nieks, ir ap­lie­ci­nā­jis sa­vu dzī­vot­spē­ju cau­ri ga­du tūk­sto­šiem. Vairāk »
 

HOROSKOPI: Uzzini, kas tevi sagaida tuvākā nākotnē [2]

6.februāris, 9:15 Horoskopi līdz 11.februārim Vairāk »
 
 

Horoskopi / Jaunākais

5.februāris, 18:35 Kā uz­zi­nāt, kā­da ir jū­su kar­ma vai lik­te­nis? Nu­me­ro­lo­ģi­jā to pie­dā­vā ap­rē­ķi­nāt, sa­skai­tot dzim­ša­nas da­tu ci­pa­rus. Vairāk »
 
31.janvāris, 13:00 Vai esat jau iz­mē­ģi­nā­ju­ši Mē­ness die­nu di­ētu? Var­būt pie­vēr­su­ši uz­ma­nī­bu, vai pro­duk­ti at­bilst jū­su zo­di­aka zī­mei? Bet, ie­spē­jams, vien­kār­ši rau­gā­ties pēc garš­īga, sā­tī­ga, ve­se­lī­ga un har­mo­nis­ka uz­tu­ra re­žī­ma? Vairāk »
 
30.janvāris, 9:26 Horoskopi līdz 4.februārim. Vairāk »
 
29.janvāris, 20:08 Dvē­se­les skait­lis no­rā­da uz cil­vē­ka pa­tie­so mo­ti­vā­ci­ju, il­gām, in­di­vi­du­ali­tā­ti, vi­ņa īs­ta­jām va­ja­dzī­bām. Tas at­spo­gu­ļo iek­šē­jo bū­tī­bu, do­mas un pār­dzī­vo­ju­mus. Dvē­se­les skait­lis var at­bil­dēt uz jau­tā­ju­mu: kā­pēc es tā rī­ko­jos? Vairāk »
 
29.janvāris, 13:30 Klāt februāris un vēl viens jaunais gads, jo 8. datumā pēc austrumnieku kalendāra iestājas Ugunīgā Pērtiķa valdīšanas laiks. Latvijas astroloģiskajā kartē savukārt priekšplānā izvirzās migrācijas jautājumu risināšana, un kopumā februāris nav tas jaukākais mēnesis valsts astroloģiskajā ciklā. Vairāk »
 
23.janvāris, 9:45 Horoskopi līdz 28.janvārim Vairāk »
 
22.janvāris, 19:33 Ho­ro­sko­pā ir ie­rak­stī­tas lik­te­ņa lī­ni­jas un per­so­nis­kās īpa­šī­bas, bet tas ne­būt nav viss. Pla­nē­tu stā­vok­lis as­tro­lo­ģis­ka­jā kar­tē at­klāj arī mū­su ero­tis­kās fan­tā­zi­jas, sek­su­ālo gau­mi un no­rā­da uz bīs­ta­miem zem­ūdens ak­me­ņiem. Lai gan kais­les ho­ro­skops kat­ram ir in­di­vi­du­āls, as­tro­lo­gi no­rā­da uz ko­pē­jām ie­zī­mēm, kas rak­stu­rī­gas kon­krē­tām ho­ro­sko­pa zī­mēm. Vairāk »
 
21.janvāris, 21:00 Kurš gan ne­zi­na, kā smar­žo ro­ze vai cit­rons? Ta­ču to, ka to aro­mā­tis­kās ēte­ris­kās eļ­ļas var ār­stēt gan cil­vē­ka mie­su, gan ga­ru – ne vi­si zi­na. Bet to zi­nā­ja se­na­jā Ēģip­tē jau pirms 5000 ga­diem, kad mek­lē­ja­mi arom­te­ra­pi­jas aiz­sā­ku­mi. Tad to aiz­mir­sa, un 19. un 20. gad­sim­ta mi­jā to no jaun­a at­klā­ja fran­ču zi­nāt­nieks Re­nē Mo­riss Ga­te­foss, sa­vu iz­pē­ti sā­kot ar la­van­du, kas, kā iz­rā­dās, ir viens no augu augiem, ku­ru eļ­ļai va­ja­dzē­tu būt kat­rā ap­tie­ci­ņā. Vairāk »
 
17.janvāris, 19:00 Dzied­nieks, gaiš­re­ģis un Lat­vi­jas eks­tra­sen­su šo­va fi­nā­lists Il­mārs Brie­dis Lat­vi­jas nā­kot­nē ie­lū­ko­jas ne vie­nu ga­du vien. Viņš brī­di­na, ka par po­li­ti­ku ne­grib ru­nāt, un tik­pat strik­ti pie­bilst, ka sa­ka to, ko redz kār­tīs, pat ja kā­dam ir ne­pa­tī­ka­mi uz­klau­sīt. Vairāk »
 
16.janvāris, 9:10 Horoskopi līdz 21.janvārim Vairāk »
 
12.janvāris, 19:30 Šonedēļ katru dienu publicēsim horoskopus 2016.gadam katrai Zodiaka zīmei. Vairāk »
 
11.janvāris, 20:31 2016. gads solās būt gana interesants gan no profesionālu astronomu, gan šīs zinātnes entuziastu skatu punkta. Diemžēl Latvijā nebūs iespējams vērot nevienu pilnu Saules vai Mēness aptumsumu, taču cerams, ka to kompensēs mākoņu trūkums gada intensīvāko meteoru plūsmu naktīs. Papildus tam gaidāmas arī divas misijas uz Marsu un viena uz Jupiteru, kas noteikti ļaus uzzināt daudz vairāk par Zemes tuvākajiem un tālākajiem kaimiņiem, kuri joprojām ir gana noslēpumaini. Vairāk »
 
9.janvāris, 10:15 Horoskopi līdz 14.janvārim Vairāk »
 
6.janvāris, 20:21 Par stūr­ak­me­ni pē­dē­jai pub­li­kā­ci­jai stās­tā par mo­der­nās as­tro­lo­ģi­jas ie­vie­ša­nos Lat­vi­jā lik­sim vār­dus, ko viens otrs iz­man­to par kap­ak­me­ni as­tro­lo­ģi­jai un jeb­ku­ram, kurš uz­stā­jies ar nā­kot­nes pa­re­dzē­ju­miem: «Var jau būt, ka šo to viņš spē­jis uz­mi­nēt, bet ko tas de­va? Es ne­zi­nu ne­vie­nu, kam vi­ņa pa­re­dzē­jums bū­tu ko gro­zī­jis. Pa­šu ie­skai­tot.» Vairāk »
 
6.janvāris, 7:15 Jaunais, 2016. gads solās būt gana nemierīgs, trauksmains, taču arī darbīgs un atraktīvs. Pasaule pieder drošajiem, bet ne pārsteidzīgajiem. Dzīves balvas saņems tie, kas uzdrīkstas, taču domā ar galvu. Tajā pašā laikā pasaulē būs nemierīgi. Nākamajā gadā dominēs daudz ugunīguma – tā valdošā planēta būs Marss, bet pēc austrumnieku kalendāra februārī sagaidīsim Ugunīgā Pērtiķa gadu. Atslābuma nebūs. Vairāk »
 
4.janvāris, 18:33 Ja aizvadītā gada atslēgas vārds bija «labi», tad no astroloģiskā viedokļa šis solās būt nepastāvīgs, un vismaz īstermiņā vinnētāji būs tie, kuri rīkosies kā pērtiķi. Tādu šo gadu redz pazīstamais astrologs Andris Račs. Tradicionāli jaunu gadu iesākam ar viņa redzējumu, ko mums sola 2016. gads. Vairāk »
 
1.janvāris, 16:20 Klāt auk­stais un tum­šais laiks, kad kat­ram par se­vi sāk dot zi­ņu «vā­jās vie­tas». Lie­lisks veids, kā stip­ri­nāt sa­vu ve­se­lī­bu, ir zā­ļu tē­jas, no­vā­rī­ju­mi, uz­lē­ju­mi. Tos var sa­brū­vēt arī tie­ši sa­vai ho­ro­sko­pa zī­mei at­bil­sto­šus. Vairāk »