Horoskopi / Jaunākais

HOROSKOPI nedēļai - ko sola zvaigznes?

4.jūlijs, 11:19 Horoskopi līdz 9.jūlijam Vairāk »
 

INTERESANTI: Pir­mais lat­vie­tis, kurš no­sau­ca se­vi par as­tro­lo­gu [1]

28.jūnijs, 15:00 Pir­mais se­vi par as­tro­lo­gu no­sau­ku­šais lat­vie­tis stā­dī­jās priekš­ā ar tri­jiem uz­vār­diem Čun­čiņš, Bet­hors un Lī­cī­tis. Vairāk »
 

ASTROLOĢIJA: Kā astroloģijā iedala planētas? [2]

27.jūnijs, 11:00 Astroloģiskajos skaidrojumos planētām ir ne tikai savas pārvaldīšanas jomas, bet arī sava «daba». Vairāk »
 
 

Horoskopi / Jaunākais

26.jūnijs, 16:36 Jūlijs jāpavada mierīgi, jo saimnieciskām aktivitātēm tas nav īpaši labvēlīgs. No astroloģiskā skatpunkta raugoties, drīzāk vajadzētu sakārtot dzīvi – censties atrisināt kādas ieilgušas situācijas un risināt attiecību jautājumus. Vairāk »
 
26.jūnijs, 9:55 Ar ter­mi­nu «Sau­les zī­me» ap­zī­mē to zo­di­aka zī­mi, ku­rā cil­vē­ka pie­dzim­ša­nas brī­dī at­ra­du­sies Sau­le. Tā no­rā­da uz per­so­nī­bas īpa­šī­bām un iz­paus­mēm. Vairāk »
 
25.jūnijs, 17:00 Lai gan as­tro­lo­ģi­ja ne­spēj pre­cī­zi prog­no­zēt da­bas ka­ta­kliz­mas, zvaig­žņu pēt­nie­ki jau la­bu lai­ku pirms ze­mes­trī­ces Ne­pā­lā no­rā­dī­ja uz sa­sprin­gtiem as­pek­tiem, kas vei­do­jās ap šo re­ģi­onu. 2015. ga­da ap­rī­lis – maijs un agrs ru­dens ir ie­spē­ja­mo ka­tas­tro­fu vai kar­di­nā­lu iz­mai­ņu pe­ri­odi, vie­nis­prā­tis ir as­tro­lo­gi un eks­tra­sen­si. Vairāk »
 
24.jūnijs, 14:00 Kem­bri­džas her­co­gu pār­a Vil­ja­ma un Kei­tas ot­rā ma­zu­ļa nāk­ša­na pa­sau­lē iz­rai­sī­ju­si mil­zu aži­otā­žu Bri­tu sa­lās. Sā­ku­mā ļau­dis mē­ģi­nā­ja prog­no­zēt dzem­dī­bu die­nu, pē­cāk cen­tās pa­re­ģot, vai pa­sau­lē nāks mei­te­nī­te vai pui­sī­tis, bet ga­lu ga­lā sprie­de­lē­ja par to, kāds vārds tiks dots prin­ce­sei. Sa­vu ar­ta­vu aži­otā­žas ra­dī­ša­nā de­va arī po­pu­lā­ru laik­rak­stu as­tro­lo­gi, ku­ru prog­no­zes par 2. mai­jā dzi­mu­šās Šar­lo­tes Eli­za­be­tes Di­ānas nā­kot­ni gan at­šķi­ras – at­ka­rī­bā no tā, uz ko kon­krē­tais iz­de­vums li­cis lie­lā­ko uz­sva­ru. Vairāk »
 
23.jūnijs, 15:17 Va­sa­ras saul­grie­žu laiks ir ma­ģisks brī­dis, kad krus­to­jas, sa­plūst vi­sas sti­hi­jas – Uguns, Ūdens, Ze­me un Gaiss. Šis var būt īs­tais mo­ments, lai ie­ska­tī­tos se­vī un at­jau­no­tu arī sa­vu iek­šē­jo sti­hi­ju līdz­sva­ru. Vairāk »
 
22.jūnijs, 11:20 Fi­to­te­ra­pei­ta Ar­tū­ra Te­reš­ko vārds no­teik­ti dau­dziem ir pa­zīs­tams, jo te­ju vai katrs būs dzē­ris dak­te­ra Te­reš­ko ve­se­lī­gās tē­jas vai arī la­sī­jis vi­ņa sa­rak­stī­tās grā­ma­tas, pie­mē­ram, «Die­va dār­za ārst­nie­cī­bas augi». Tu­vo­jo­ties va­sa­ras saul­grie­žiem, dak­te­ris mu­di­na arī paš­iem ie­brist Die­va dār­zā – ne ti­kai lai sa­ga­ta­vo­tu za­ļo ap­tie­ci­ņu, bet bau­dī­tu da­bas snieg­to skais­tu­mu un mie­ru. Vairāk »
 
21.jūnijs, 15:00 Gada īsākā, romantiskākā un nerātnākā nakts ilgst vien nieka dažas stundas, un tajā līdz ar nagiem var pagūt īstenot visus iecerētos tradicionālos rituālus un zīlēšanu tajā skaitā. Ja gribas paniekoties ar ātru un mūsdienīgu ciparošanu, tad, lūdzu, te tā ir – piedāvājam dažās minūtēs izpildāmu Jāņu nakts saderības testu! Vairāk »
 
20.jūnijs, 16:34 Mī­les­tī­ba mēdz būt tik­pat ne­ap­rē­ķi­nā­ma kā bi­tes. Kā rak­stī­jis kla­si­ķis – tam žo­gam, ko prāts uz­ceļ, jū­tas vieg­li pār­kāpj pār­i. Starp cil­vē­kiem ir da­žā­di īpat­ņi – gan tā­di, ku­ri vi­su mū­žu prot, spēj un grib no­dzī­vot ar vie­nu par­tne­ri, gan tā­di, kam ne­pie­cie­ša­mi vai­rā­ki un ku­ri ne­spēj past­āvēt, ja vien­lai­kus ne­vei­do mī­las trij­stū­ri vai kā­du ci­tu at­tie­cī­bu daudz­stū­ri. Vairāk »
 
20.jūnijs, 10:26 Horoskopi līdz 2. jūlijam Vairāk »
 
19.jūnijs, 20:00 Vis­pirms klau­sā­mies pār­pa­sau­lī­ga­jās kris­tā­la trau­ku ska­ņās, pēc tam no­dun ša­ma­ņu bun­gas. Tat­ja­na Fo­mi­če­va tās iz­ga­ta­vo­ju­si sa­vām ro­kām. Kris­tā­la trau­kus vi­ņa spē­lē pēc iz­jū­tas, prot at­šif­rēt ak­me­ņu vēs­tī­ju­mus un ko­pā ar do­mu­bied­riem vei­do kris­tā­lu rež­ģi ze­mes­lo­des aiz­sar­dzī­bai. Kopš bēr­nī­bas sa­ru­nā­jas ar eņ­ģe­ļiem un sa­ska­ta ener­ģi­jas. Par se­vi sa­ka – kris­tā­lu ener­ģi­jas meis­ta­re. Vairāk »
 
19.jūnijs, 15:24 Latviešu tautas tradīcijas mudina Jāņos kārtīgi līgot, baudīt miestiņu un sieru, lēkt pāri ugunskuram un meklēt papardes ziedu gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Astroloģijā dienas piemērotību tām vai citām izdarībām skata citādāk, šajās svētku dienās valda mierīgākas noskaņas. Vairāk »
 
18.jūnijs, 12:03 In­ter­vi­jā ar šā ga­da Pur­vī­ša bal­vas ie­gu­vē­ju glez­no­tā­ju Mi­ķe­li Fi­še­ru («Prak­tis­kā As­tro­lo­ģi­ja», Nr. 4, 2015.) mi­nē­ta «New Age» kus­tī­ba, pēc kā sa­ņē­mām lū­gu­mu pla­šāk past­ās­tīt par šo kus­tī­bu un tās fi­lo­zo­fi­ju. Vairāk »
 
17.jūnijs, 16:09 Šeit apkopoti septiņi produkti, kurus ēdot tu ātri vien zaudēsi svaru un iegūsi savu sapņu ķermeni. Vairāk »
 
13.jūnijs, 12:00 Šo in­ter­vi­ju gai­dī­ju se­šus ga­dus. To­reiz mē­ģi­nā­ju Va­len­tī­nu Vron­ski at­rast pa da­žā­diem ka­nā­liem, jo ga­ta­vo­ju pub­li­kā­ci­ju par vi­ņa tē­vu – sla­ve­no as­tro­lo­gu Ser­ge­ju Vron­ski. Cil­vē­ku, ku­ra bio­grā­fi­ja vai­rāk at­gā­di­na pie­dzī­vo­ju­mu ki­no si­že­tu, kaut ko starp «aģen­tu 007», «Ame­ri­kā­ņiem» un «Sep­tiņ­pa­dsmit pa­va­sa­ra mir­kļiem». Cil­vē­ku – le­ģen­du, ku­ra dzī­ves gā­jums pār­steidz un iz­brī­na. To­reiz ne­iz­de­vās. Acīm­re­dzot ne­bi­ja pie­nā­cis laiks. Šo­pa­va­sar sa­ti­kā­mies – tie­ši pirms Ser­ge­ja Vron­ska simt­ga­des. Va­len­tīns pa­vē­ra priekš­ka­ru uz tē­va dzī­ves ma­zi­nā­ma­jām lap­pu­sēm Lat­vi­jā. Vairāk »
 
13.jūnijs, 9:10 Horoskopi līdz 18.jūnijam Vairāk »
 
9.jūnijs, 18:30 Ho­reo­grāfs Vla­di­mirs Po­no­mar­jovs šo­va «De­jo ar zvaig­zni» žū­ri­jā ir tiešs un ne­sa­udzīgs vēr­tē­tājs. Pat tie, ku­ri par kād­rei­zē­jo ba­let­de­jo­tā­ju ie­priekš ne­zi­nā­ja ne­ko vai ne­cik daudz, pēk­šņi kļu­vu­ši ie­in­te­re­sē­ti. Kas viņš tāds ir? Kā­pēc par sa­bied­rī­bas krē­ju­mu dē­vē­tos dan­co­tā­jus viņš kri­ti­zē tā, ka no­pel­ta­jam asa­ras sa­sprāgst acīs? Vairāk »
 
6.jūnijs, 11:22 Horoskopi līdz 11.jūnijam. Vairāk »