Horoskopi / Jaunākais

HOROSKOPI nedēļai

Šodien, 14:16 Horoskopi līdz 6.augustam. Vairāk »
 

ASTROLOĢIJA: Augusts. Apdomīgi mīlestības un naudas lietās

Vakar, 17:40 Augustā naudas un mīlestības planēta Venera būs problemātiskā stāvoklī (astrologu valodā – retrogrādā), kas nozīmē, ka šajās jomās jābūt apdomīgiem un nedrīkst sastrādāt lietas, kas vēlāk jānožēlo. Vairāk »
 

ZINĀTNE: Plū­to­na pa­va­do­ņi – kā ne­pa­klau­sī­gi bēr­ni [3]

Vakar, 17:02 Kos­mis­kā te­le­sko­pa «Hub­ble» ie­gū­tās fo­to­grā­fi­jas ļā­vu­šas Mē­ri­len­das uni­ver­si­tā­tes as­tro­no­mu gru­pai se­ci­nāt, ka vis­maz di­vi no piec­iem pun­dur­pla­nē­tas Plū­to­na pa­va­do­ņiem at­ro­das ha­otis­kā kus­tī­bā. Žur­nā­lā «Na­tu­re» zi­nāt­nie­ki no­rā­da, ka tas pats va­rē­tu at­tiek­ties arī uz vēl di­viem ma­zā­ka­jiem Plū­to­na pa­va­do­ņiem. Ļo­ti ie­spē­jams, ka tais­nī­ba ir tiem, ku­ri uz­ska­ta, ka Plū­tons un par tā lie­lā­ko pa­va­do­ni uz­ska­tī­tais Ha­rons pa­tie­sī­bā vei­do du­bult­pla­nē­tu sis­tē­mu. Vairāk »
 
 

Horoskopi / Jaunākais

30.jūlijs, 21:00 Mi­či­ga­nas šta­ta uni­ver­si­tā­tes zi­nāt­nie­kiem, ie­spē­jams, iz­de­vies no­skaid­rot, kā­dēļ dau­dzās ga­lak­ti­kās jau pirms mil­jar­diem ga­du fak­tis­ki ap­stā­jies jaun­u zvaig­žņu vei­do­ša­nās pro­cess un tās kļu­vu­šas par ve­cu un mir­sto­šu zvaig­žņu kap­sē­tām. Fi­zi­kas un as­tro­no­mi­jas pro­fe­so­ra Mar­ka Vo­ita va­dī­tā zi­nāt­nie­ku gru­pa uz­ska­ta, ka pa­pil­dus mel­no cau­ru­mu ie­tek­mei sa­vu ar­ta­vu dod arī su­per­no­vas, kas no ga­lak­ti­kām bur­tis­ki «iz­mēž» gā­zes un pu­tek­ļus, no ku­riem va­rē­tu ras­ties jaun­as zvaig­znes. Vairāk »
 
29.jūlijs, 20:30 Bez mums ie­ras­tās 12 zo­di­aka zīm­ju sis­tē­mas ir arī cits veids, kā tul­kot de­bess sfē­ras da­lī­ju­mu. Var pie­šķirt sa­vu īpa­šu ap­zī­mē­ju­mu kat­ram at­se­viš­ķa­jam zo­di­aka ap­ļa grā­dam (ko­pā to ir 360 – kat­ra no 12 zo­di­aka zī­mēm sa­stāv no 30 grā­diem). Šā­das sis­tē­mas da­žos as­tro­lo­ģi­jas no­vir­zie­nos ir past­āvē­ju­šas jau kopš vi­dus­lai­kiem, bet šo­brīd vis­po­pu­lā­rā­kā no as­tro­lo­ģis­ko grā­du sim­bo­lu sis­tē­mām ir sa­bi­āņu sim­bo­lu sis­tē­ma. Ša­jā pub­li­kā­ci­jā sa­bi­āņu sim­bo­li lat­vis­ki tiek tul­ko­ti pir­mo rei­zi. Vairāk »
 
27.jūlijs, 20:30 Dau­dzi An­dri Sku­ju jau no 80. ga­du bei­gām pa­zīst kā dzie­dā­tā­ju, ta­ču vi­ņa in­te­re­ses un no­dar­bo­ša­nās ir kriet­ni pla­šā­kas, jo dzī­ves ceļš ik pa lai­kam li­cis ap­gūt ko jaun­u. Arī as­tro­lo­ģi­ju un hi­ru­do­te­ra­pi­ju jeb dē­ļu te­ra­pi­ju, kas pa­sau­lē pa­zīs­ta­ma jau ga­du tūk­sto­šiem. Šos pa­lī­gus da­žā­du kai­šu – arī ne­aug­lī­bas – ārst­nie­cī­bā nu jau te­ju des­mit ga­dus iz­man­to arī An­dris Sku­ja. Vairāk »
 
26.jūlijs, 19:21 As­tro­lo­ģi­ja ir ļo­ti daudz­vei­dī­ga mā­cī­ba. Tra­di­ci­onā­li mēs zi­nām, ka ek­sis­tē Rie­tu­mu un Aus­tru­mu no­vir­zie­ni, ka var ap­lū­kot in­di­vi­du­ālo as­tro­lo­ģis­ko kar­ti, ga­da cik­lus, sa­de­rī­bu un vēl šo to. Ta­ču, ja sa­skai­tīt, tad ek­sis­tē ap­mē­ram dau­dzi des­mi­ti da­žā­du ie­spē­ja­mo pie­eju un no­vir­zie­nu. Vairāk »
 
25.jūlijs, 15:15 Ser­ti­fi­cē­ta as­tro­lo­ga no­sau­ku­mam va­ja­dzē­tu no­zī­mēt to, ka cil­vēks ap­gu­vis as­tro­lo­ģis­kās zi­nā­ša­nas tā­dā lī­me­nī, ka viņš var sniegt kon­sul­tā­ci­jas, un vi­ņa zi­nā­ša­nas ir pār­bau­dī­tas ek­sā­me­nā. Vairāk »
 
25.jūlijs, 8:56 Horoskopi līdz 30.jūlijam Vairāk »
 
24.jūlijs, 18:51 Veselīga uztura tēma ir plaša, bagāta ar dažādiem pētījumiem, metodēm, saistībā ar to tiek pausti dažādi viedokļi. Uz to iespējams paskatīties arī caur astroloģisko prizmu. Vairāk »
 
24.jūlijs, 16:58 Mūs­die­nu as­tro­lo­ģi­jā (vis­maz Lat­vi­jā) šāds ter­mins fak­tis­ki ne­tiek lie­tots. Vairāk »
 
23.jūlijs, 21:11 Tiklīdz gadalaiks nomaina gadalaiku, daudzas sievietes sāk dīdīties – kādu diētu lai izvēlas? Iespējams, viņās ierunājas senā dabas balss, un organisms cenšas pateikt priekšā, ko ēst, bet varbūt ausis sadzird kārtējo uzspiesto reklāmas viedokli – ja apēdīsi mani, būsi vesela! Vairāk »
 
22.jūlijs, 20:00 Sa­skai­tot vi­sus skait­ļus sa­vos dzim­ša­nas da­tos līdz vien­ci­pa­ra skait­lim, no­skaid­ro­siet, kā­das ir at­tie­cī­bas ar nau­du un kurš va­da jū­su dzī­vi – nau­da vai to­mēr cil­vēks pats. Vairāk »
 
22.jūlijs, 16:26 Druīdu horoskops, saukts arī par Gallu horoskopu ir vairāk kā 2000 gadu vecs un cieši saistīts ar dabu. Ir ļoti maz zināms par senajiem druīdiem, jo tie par savu eksistenci nav atstājuši nekādus rakstītos avotus, tomēr, leģendas, par dabas priesteriem ir saglabājušās līdz pat mūsdienām. Tāpat tiek uzskatīts, ka senie druīdi ticēja cilvēkus pēc to dzimšanas datuma var pielīdzināt dažādiem kokiem un pēc tā piešķirt tiem dažādas rakstura īpašības. Izlasi un noskaidro, vai seno druīdu klasifikācija attiecās uz tevi! Vairāk »
 
21.jūlijs, 9:00 Kad sir­di sil­da mī­ļums un il­gas pēc ro­man­ti­kas, tad vien­mēr vē­la­mies, lai tik­ša­nās ar sir­dsā­ķī­ti bū­tu iz­de­vu­sies, pil­na ie­dves­mo­jo­šu kais­lī­bu un lai tā pa­liek at­mi­ņā il­gi jo il­gi. Pie­mē­ro­tā­ko lai­ku mī­les­tī­bas tē­mai vien­mēr var at­rast cil­vē­ka in­di­vi­du­āla­jā as­tro­lo­ģis­ka­jā kar­tē. Ta­ču ne­ba kat­ru rei­zi ie­si pie as­tro­lo­ga (kaut gan ir cil­vē­ki, kas diez­gan bie­ži tā arī rī­ko­jas). Ta­jā pa­šā lai­kā ek­sis­tē vis­pā­rē­jas as­tro­lo­ģis­kās no­rā­des, ku­rām se­ko­jot va­ram ce­rēt, ka tik­ša­nās ar mī­ļo­to būs iz­de­vu­sies. Vairāk »
 
18.jūlijs, 11:28 Horoskopi līdz 23.jūlijam. Vairāk »
 
11.jūlijs, 11:52 Horoskopi līdz 15.jūlijam. Vairāk »
 
4.jūlijs, 11:19 Horoskopi līdz 9.jūlijam Vairāk »
 
1.jūlijs, 18:13 Šajā sarunā viņa ir Margo, sieviete ar nevaldāmiem matiem ugunskura dzirksteļu tonī. Rūnu skolotāja un dziedniece. Viņa apzināti dozē privātu informāciju, lai pasargātu sevi un bērnu. «Laikam esmu redzējusi pārāk daudz šai dzīvē,» saka Margo. Vairāk »
 
28.jūnijs, 15:00 Pir­mais se­vi par as­tro­lo­gu no­sau­ku­šais lat­vie­tis stā­dī­jās priekš­ā ar tri­jiem uz­vār­diem Čun­čiņš, Bet­hors un Lī­cī­tis. Vairāk »
 

Sludinājumi