Māja: Kā savu mājokli pasargāt no zagļiem? 13 komentāri
 
Māja

Kā savu mājokli pasargāt no zagļiem?

 
Ilustratīvs attēls

Tu­vo­jo­ties sil­ta­jiem ga­da mē­ne­šiem un at­va­ļi­nā­ju­mu lai­kam, jā­at­ce­ras, ka arī zag­ļi kļūst ak­tī­vā­ki. Sta­tis­ti­kas da­ti lie­ci­na, ka tas ir laiks, kad dzī­vok­ļu un pri­vāt­mā­ju īpaš­nie­ki zau­dē mod­rī­bu, at­stā­jot mā­jok­ļus ne­pie­ska­tī­tus. Dau­dzi ir pār­lie­ci­nā­ti, ka ar vi­ņu īpa­šu­miem ne­kas ne­var no­tikt.

Dro­šī­bas ri­si­nā­ju­mu eks­per­ti ap­gal­vo, ka cil­vē­ki ne­pie­tie­ka­mi ie­dzi­ļi­nās jau­tā­ju­mos par īpa­šu­mu aiz­sar­dzī­bu. To bie­ži vien no­vēr­tē no­vē­lo­ti - ti­kai pēc tam, kad ne­lai­me jau no­ti­ku­si. Pir­mais no­tei­kums, kas jā­at­ce­ras, - lai ma­zi­nā­tu ris­kus un pa­sar­gā­tu sa­vu īpa­šu­mu, par dro­šī­bu jā­do­mā lai­kus. Iz­vē­lo­ties uz­ņē­mu­mu, kas no­dro­ši­nās ap­sar­dzes pa­kal­po­ju­mus, sva­rī­gi sa­dar­bo­ties ar pie­re­dzē­ju­šām un pro­fe­si­onā­lām fir­mām, ku­ru rī­cī­bā ir pie­tie­kams dar­bi­nie­ku un eki­pā­žu skaits, kā arī mūs­die­nīgs teh­nis­kais ap­rī­ko­jums.

Lie­lā­kie ris­ka fak­to­ri

Lai­kā, kad zag­ļi kļūst ak­tī­vā­ki, ap­drau­dē­tas ir ne ti­kai mā­jas un dzī­vok­ļi, bet arī va­sar­nī­cas un dār­za mā­jas. Svēt­ku un brīv­die­nu lai­kā zā­dzī­bu skaits strau­ji pa­lie­li­nās. Viens no ie­mes­liem - dau­dzi do­das cie­mos vai tā­lā­kos ce­ļo­ju­mos, un to iz­man­to zag­ļi, ku­ri ātr­i vien pa­ma­na, ka īpa­šums ir ne­pie­ska­tīts, stās­ta dro­šī­bas spe­ci­ālists Vi­go Val­davs. Viņš at­zīst, ka ti­kai 4% no vi­sām māj­saim­nie­cī­bām Lat­vi­jā ir dro­šī­bas ri­si­nā­ju­mi, kas, zi­not paš­rei­zē­jo kri­mi­nā­lo sta­tis­ti­ku, ir maz.

Vis­lie­lā­kais ris­ka fak­tors - ne­dro­šās dur­vis, ku­ras pie­re­dzē­jis kram­plau­zis bez grū­tī­bām var uz­lauzt da­žās mi­nū­tēs. Īpa­ši ap­drau­dēts ir pir­mais stāvs. Zag­ļi veik­li tiek ga­lā, ja at­stāj at­slē­gu dur­vju iekš­pu­sē - iz­man­to­jot spē­cī­gu mag­nē­tu ie­spē­jams pa­griezt slē­dze­ni ar at­slē­gu ta­jā no ot­ras pus­es.

Ap­sar­dzes ri­si­nā­ju­mi ir ne­pie­cie­ša­mi, ja no­tiek būv­nie­cī­ba, re­kon­struk­ci­ja vai vē­rie­nī­gi re­mont­dar­bi. Bie­ži vien šā­dos ob­jek­tos pa­zūd ma­te­ri­ālās vēr­tī­bas, pie­mē­ram, lo­gi, dur­vis, ra­di­ato­ri, pat ap­ku­res kat­li.

Ris­ka fak­tors ir skaid­ra nau­da, ko gla­bā mā­jās. Tā­pēc ie­tei­cams nau­du gla­bāt sei­fā. Dār­gus un sa­rež­ģī­tus sei­fus va­jag ie­gā­dā­ties, ja mā­jās gla­bā vai­rā­kus tūk­sto­šus la­tu. Ie­tei­cams sei­fu pie­stip­ri­nāt pie sie­nas un grī­das, lai to ne­bū­tu ie­spē­jams vieg­li aiz­nest, kā arī no­vie­tot slēp­tā vie­tā. Ja to­mēr nav vēl­mes ie­gā­dā­ties sei­fu, tad nau­du va­jag gla­bāt vis­maz slē­dza­mā me­tā­la kas­tē, kur var īs­lai­cī­gi pa­sar­gāt nau­du, pie­mē­ram, uguns­grē­ka lai­kā, kā arī no ziņ­kā­rī­giem cie­mi­ņiem vai bēr­niem. Ie­tei­cams nau­du tu­rēt slēp­tā vie­tā vai arī spe­ci­āli ie­rī­ko­tā slēp­tu­vē.

Aiz­sar­dzī­ba pret zag­ļiem un uguns­ne­lai­mi

Eks­perts skaid­ro, ka sig­na­li­zā­ci­jas si­rē­na at­bai­da zag­ļus un pa­ras­ti vi­ņi tā­lāk par pir­ma­jām dur­vīm ne­tiek. Pie­mē­ram, ap­sar­dzes pie­dā­vā­ju­mā ir arī teh­nis­kā ap­sar­dze, ko mēdz saukt par sig­na­li­zā­ci­ju, kā arī kus­tī­bu, dū­mu un mit­ru­ma de­tek­to­ri. Iz­pla­tī­ti ri­si­nā­ju­mi ir arī video­ap­sar­dze, trauk­smes po­ga un SMS ap­sar­dze. Vis­pa­zīs­ta­mā­kā ir sig­na­li­zā­ci­jas ie­rī­ko­ša­na pie dur­vīm, bet ir arī ci­ti dro­šī­bas va­ri­an­ti.

Dzī­vok­ļa vai mā­jas ap­sar­dze kļu­vu­si tik­pat paš­sap­ro­ta­ma kā in­ter­ne­ta pie­ejas ie­rī­ko­ša­na vai tele­fon­sa­ka­ru ne­pie­cie­ša­mī­ba. Sig­na­li­zā­ci­jas sis­tē­ma un ap­sar­dzes pa­kal­po­ju­mi pa­sar­gās ne vien no ie­spē­ja­mām zā­dzī­bām, tie arī no­dro­ši­nās uguns­dro­šī­bu. Jaun­ākā ap­sar­dzes sis­tē­ma ir gan aiz­sar­dzī­bai pret ie­lau­ša­nos, gan pret uguns­grē­ku vien­lai­kus. Sig­nāls par aiz­deg­ša­nos vai dū­miem dzī­vok­lī acu­mir­klī tiek no­dots uz ap­sar­dzes pul­ti. Da­žās mi­nū­tēs ap­sar­dzes uz­ņē­mums pār­bau­da sig­nā­lu, ie­ro­do­ties kon­krē­ta­jā ob­jek­tā, un ne­pie­cie­ša­mī­bas ga­dī­ju­mā iz­sauc glāb­ša­nas die­nes­tus.

Val­davs uz­ska­ta, ka mi­ni­mā­lā prog­ram­ma ik­vie­nam dzī­vok­lim vai pri­vāt­mā­jai bū­tu at­vēr­ša­nas sen­so­ru uz­stā­dī­ša­na uz dur­vīm un lo­giem.

Ne­re­ti tie­ši svēt­ku lai­kā dro­šī­bas nor­mu ne­ie­vē­ro­ša­na var iz­rai­sīt uguns­ne­lai­mi. Bie­ži vien uguns­grē­ka ie­mesls ir bo­jā­tas elek­tro­ins­ta­lā­ci­jas. Eks­perts ir pār­lie­ci­nāts, ka dū­mu un mit­ru­ma de­tek­to­riem jā­būt kat­rā dzī­vok­lī. Da­žā­di sig­na­li­zā­ci­jas de­tek­to­ri re­aģē arī dū­mu vai at­klā­tas uguns lies­mas ra­ša­nās ga­dī­ju­mā, plū­du un gā­zes no­plū­des ga­dī­ju­mā, tā­dē­jā­di pa­glābj no no­smak­ša­nas. Viņš at­gā­di­na, ka labs ri­si­nā­jums ir trauk­smes po­ga, ku­ra īpa­ši no­de­rī­ga tiem, kas dzī­vo no­ma­ļās vie­tās. Ie­rau­got aiz­do­mī­gu kus­tī­bu, cil­vēks var ie­dar­bi­nāt trauk­smes po­gu, uz ku­ru re­aģē ap­sar­dzes fir­mas dar­bi­nie­ki. Sa­vu­kārt SMS ap­sar­dze no­zī­mē, ka no­vē­ro­ša­nu veic tā, ka cil­vēks sa­ņem zi­ņo­ju­mu par to, kas no­tiek vi­ņa īpa­šu­mā.

Da­ži mī­ti par dro­šī­bu

Viens no iz­pla­tī­tiem mī­tiem par dro­šī­bu - māj­dzīv­nie­ki pa­sar­gā mā­jok­li no zā­dzī­bu ris­ka. Nikns sar­gsuns, pro­tams, var ra­dīt res­pek­tu da­žiem li­kum­pār­kā­pē­jiem, to­mēr, ja ie­lau­ša­nos rū­pī­gi plā­no jau ie­priekš, vis­ti­ca­māk, no­ziedz­nie­ki būs pa­do­mā­ju­ši, kā su­ni ie­mi­dzi­nāt vai ci­tā­di nei­tra­li­zēt. Tur­klāt jā­ņem vē­rā arī ra­ci­onā­li ap­svē­ru­mi - ja sar­gsuns nav pro­fe­si­onā­li dre­sēts un ap­mā­cīts, zag­lis to var ap­mā­nīt ar kā­du naš­ķi. Daudz lie­lā­kas gal­vas sā­pes gar­na­džiem sa­gā­dās sig­na­li­zā­ci­jas sis­tē­mas, ko bez spe­ci­fis­kām zi­nā­ša­nām un in­stru­men­tiem nav ie­spē­jams ātr­i un ne­uz­krī­to­ši nei­tra­li­zēt. Ru­nā­jot par mā­jok­ļa dro­šī­bu un māj­dzīv­nie­kiem - su­ņiem un ka­ķiem, jā­teic, ka ir pie­eja­mi dzīv­nie­ku kus­tī­bu de­tek­to­ri, kas mā­jok­lī ļauj uz­stā­dīt sig­na­li­zā­ci­ju, pat ja tur dien die­nā mīt māj­dzīv­nieks.

Vēl ir uz­skats - ja kāds at­ro­das mā­jās, zag­lis ne­uz­dro­ši­nā­sies ie­lauz­ties.

Ir ga­dī­ju­mi, ka zag­lis uz­dar­bo­jas nak­tīs, ka­mēr cil­vē­ki guļ. It īpa­ši ak­tu­āli tas ir va­sa­rā, kad guļ pie at­vēr­tiem lo­giem. Spe­ci­ālis­ti at­gā­di­na, ka sig­na­li­zā­ci­jai var uz­stā­dīt re­žī­mu «mā­jās», kas ļauj ak­ti­vi­zēt sig­na­li­zā­ci­ju ti­kai ie­ejas dur­vīm, lo­giem vai, pie­mē­ram, pir­ma­jam stā­vam, cil­vē­kiem esot sa­vā īpa­šu­mā. Tā­pat ie­spē­jams sig­na­li­zā­ci­jas sis­tē­mas ri­si­nā­jums, kas ļauj at­stāt lo­gus vē­di­nā­ša­nas re­žī­mā, ne­sa­ma­zi­not ob­jek­ta dro­šī­bas lī­me­ni.

Ne­re­ti cil­vē­ki pā­rāk pa­ļau­jas uz kai­mi­ņiem, jo ir pār­lie­ci­nā­ti, ka tie mā­jās at­ro­das vi­su die­nu un zi­ņos, ja pa­ma­nīs aiz­do­mī­gas dar­bī­bas.

Diez vai būs daudz tā­du kai­mi­ņu, kas bū­tu ga­ta­vi ie­jauk­ties, ne­bai­do­ties par sa­vu ve­se­lī­bu un dzī­vī­bu, ja kaut kas no­tiek. La­bā­ka­jā ga­dī­ju­mā vi­ņi pie­zva­nīs po­li­ci­jai un gai­dīs tās at­brauk­ša­nu. Tā­pat nav re­tums, kad kai­mi­ņi pa­ši veic ne­li­ku­mī­gas dar­bī­bas saim­nie­ka prom­būt­nes lai­kā. Jā­ņem vē­rā, ka var būt arī si­tu­āci­jas, ka kai­mi­ņi vien­kār­ši ne­sa­dzird ne­ko aiz­do­mī­gu ap­kār­tē­jo ska­ņu jūk­lī un ne­pa­ma­na gar­na­džu ro­sī­bu.

Tas no­zī­mē, ka vi­sop­ti­mā­lā­kais dro­šī­bas ri­si­nā­jums ir sa­dar­bī­ba ar ap­sar­dzes uz­ņē­mu­mu.

Ie­tei­ku­mi, ja brīv­die­nās, svēt­kos vai at­va­ļi­nā­ju­mā do­da­mies ce­ļo­ju­mā:

  • jā­pār­lie­ci­nās, ka ār­dur­vis, bal­ko­nu un te­ra­šu dur­vis ir aiz­slēg­tas un lo­gi - kār­tī­gi aiz­vēr­ti;
  • jā­pār­bau­da, vai vi­sas elek­tro­ie­rī­ces, gā­zes un ūdens pie­va­des ie­rī­ces ir iz­slēg­tas;
  • jā­pa­rū­pē­jas, lai lie­tas, ku­ras zag­ļi var ie­kā­rot (da­tors, mū­zi­kas centrs, pulk­ste­nis, tele­vi­zors u.c.), ne­at­ras­tos re­dza­mās vie­tās;
  • jā­in­for­mē par sa­vu prom­būt­ni kai­mi­ņi un savs ap­sar­dzes uz­ņē­mums.
Komentāri [13]
#
Koments 5.marts 2018 4:53 atbildēt
Ir laba metode. Nelīmēt pat tapaetes uz sienām, lai nevarētu noplēst. Gulēt vajag uz grīdas, ar koka pagali zem galvas, kā austrumos. Drēbes tik daudz, cik mugurā un kad no vecuma sairst pa vīlem, tikai tad pirkt jaunas. Ja nedzer no peļķes, bet tomēr lieto ūdensvadu, tad krāna vietā, iedzen koka puļķi un zagļiem nebūs ko noskrūvēt. Griestos var iedzīt stipru āķi un piesiet pamatīgu virvi, kur tiem zagļiem pakārties. Viņi to noteikti izdarīs, kad būs ieraudzījuši tādu dzīvokļa iekārtojumu, kurā par nav ko zagt un vispār iekārot, kā vienīgi nāvi bez mokām, bet tam jau tas strilķis arī tiem zagļiem ir domāts..:)
 
#
aha 4.marts 2018 22:25 atbildēt
Pieslēdzu īpašumu apsardzes firmai uz kustības sensoriem,arī nakts režīmu pimajam stāvam un arī klāt vēl ugunsdrošības signalizāciju,kopā par mēnesi maksajot ap 30 eiro un guli mierīgi.Ir tads teiciens...skopais maksā divreiz.
 
#
Ja 4.marts 2018 21:01 atbildēt
mā­jās gla­bā vai­rā­kus tūk­sto­šus la­tu
 
#
lapa 4.marts 2018 12:36 atbildēt
saimas deputati , tie ir labi sazagusies , bet vienkarsai tautai nav ko zagt. un zagli to zin.
 
#
īpaši stulbs 4.marts 2018 10:52 atbildēt
Ja zaglis nāk iekšā, tam uzreiz pa tauri!
 
Skatīt visus 13 komentārus >
Pievienot komentāru
Vārds *
Komentārs *
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers