Brīv­die­nu rī­tiem no­teik­ti pie­stāv lais­ka bez­rū­pī­ba, ne­stei­dzī­ga ko­pā bū­ša­na ar sa­vē­jiem, kas īpašs un ne­ik­die­nišķs, ko bau­dīt vē­lās bro­kas­tīs vai ag­rās pus­die­nās. Pa­vi­sam vien­kār­ši un ātr­i pa­ga­ta­vo­ja­mi pī­rā­dzi­ņi ar gar­dum­gar­du kū­pi­nā­ta la­ša, olas, lo­ci­ņu un spi­nā­tu pil­dī­ju­mu. Vairāk »
 
Rīdzinieks Roberts Segliņš jokojot nobrīdina, ka viņam esot 99 gadi un septiņi mēneši, nez vai derēšot stāstam par simtgadnieku. Simto jubileju svinēs 25. septembrī. Pats pļauj mauriņu mājas pagalmā, kopj arī ietvi – kā jau privātmājas īpašniekam pienākoties. Un arī mobilo telefonu lieto, radinieks ierādījis, kā apieties, un skola rokā. Vien zīmēt tagad neesot laika, jo zāle jāpļauj, smejas ņiprais simtajā gadā iekāpušais vīrs. Viņš par dzīvi nesūkstās, kaut arī mazliet pieklibo veselība, bet optimistiski apgalvo: «Tikšu uz kājām!» Vairāk »
 
Līdz ar aktīvās riteņbraukšanas sezonas sākumu arvien vairāk velo entuziastu automašīnas un sabiedrisko transportu nomaina pret divriteņiem. Kaut arī pedāļu mīšana un satiksmes drošība šķiet pašsaprotamas lietas, novērojumi un statistika liecina, ka pavasarī dažas prasmes ir pagaisušas un velo braucēju riski ir lielāki. Tādēļ AAS “BTA Baltic Insurance Company” un Latvijas Riteņbraucēju apvienība atgādina piecas būtiskas lietas, kam vērts pievērst uzmanību, lai izvairītos no nepatīkamiem starpgadījumiem jau pirmajā braucienā. Vairāk »
 
Neapšaubāmi Almu Kāli var saukt par Grobiņas novada Gaviezes pagasta labo gariņu, jo viņa daudzu gadu garumā ir savākusi un sakopojusi seno vēstures dokumentāciju un senlietas. Kopskaitā ap četriem tūkstošiem, kurus krātuvei dāvājuši ap 60 vietējo cilvēku. Alma šodien smejoties saka, ka šī noteikti būs viņas mūža pēdējā intervija, jo Jāņos enerģiskajai sievietei paliks 75 gadi un runāts un stāstīts ir daudz. Tagad vieta jādod jaunajiem. Vairāk »
 
Drošas Braukšanas Skola veikusi pētījumu par to, kādi Latvijas šoferu blakussēdētāji. No tā izkristalizējies, ka blakussēdētāji iedalāmi četros tipos - zinošajā, rūpīgajā, pļāpīgajā un klusējošajā. Vairāk »
 
Vairāk nekā puse pacientu ar augstu asinsspiedienu jeb hipertensiju nelieto medikamentus atbilstoši ārstu norādījumiem – 18 procenti hipertensijas slimnieku atzīst, ka ik pa laikam pārtrauc lietot medikamentus, ja jūtas labāk, liecina pacientu biedrības ParSirdi.lv un Euroaptiekas veiktā aptauja. Vairāk »
 
Uzkodas bērnam ir viena no dienas vērtīgākajām ēdienreizēm, jo tās ļauj dažādot viņa ikdienas ēdienkarti un nodrošina vienmērīgu sāta sajūtu, izvairoties no pārēšanās un izsalkuma starp galvenajām maltītēm. Vairāk »
 
Pa­va­sa­rī da­bā no­tiek pār­mai­ņas, un tas pats at­tie­cas arī uz cil­vē­ka or­ga­nis­mu, kas fil­trē vi­sus tok­sī­nus, ku­ri ta­jā sa­krā­ju­šies pa zie­mu. Bie­ži vien cil­vē­ki ša­jā lai­kā iz­jūt ne vien de­pre­si­ju, bet arī no­gu­ru­mu, sma­gu­ma sa­jū­tu, šļau­ga­nu­mu vi­sā ķer­me­nī. Vairāk »
 
Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas dibinātājs un valdes loceklis, Biznesa augstskolas Turība docētājs Ivo Krievs par datu drošību iepērkoties internetā. Vairāk »
 
“Veselīgs uzturs ir viens no labas reproduktīvās veselības stūrakmeņiem, un ir svarīgi saprast, ko ir ieteicams, un ko nav ieteicams lietot uzturā,” stāsta Klīnikas EGV vadītāja, neauglības ārstēšanas kampaņas ginekoloģe Zane Vītiņa. Šoreiz kampaņas ietvaros uztura speciāliste Jevgēnija Jansone piedāvā nelielu špikeri tiem, kas vēlās sakārtot savu uzturu, izslēdzot no tā potenciāli kaitīgas lietas. Vairāk »
 
Mēs nevaram mainīt to, kas bija vakar, un mēs nezinām, kas būs rīt. Bet šodienu mēs varam mainīt. Katrs var mainīt savu pašsajūtu, jo tikai katrs pats jau šodien var sākt ēst veselīgāk, kļūt kustīgāks un aktīvāks, var uzlabot nakts miegu, ik vakaru izejot pusstundu garā pastaigā. Vairāk »
 
Ne­re­dza­mā pa­ra­lē­lā pa­sau­le, ku­rā mīt da­žā­di sli­mī­bu iz­rai­sī­tā­ji, ir te­pat līdz­ās, kat­rā mā­jok­lī. At­se­viš­ķas vie­tas mik­ro­biem mū­su vir­tu­vē ir glu­ži kā pa­ra­dī­zes stū­rī­ši, tā­pēc tās jā­tī­ra un jā­kopj īpa­ši rū­pī­gi. Grie­ža­mo dē­lī­ti vai na­zi, kas bi­jis sa­ska­rē ar jē­lu ga­ļu, pa­ras­ti at­ce­ra­mies kār­tī­gi no­maz­gāt, ta­ču pie­mir­stas ci­ti priekš­me­ti, ku­riem, saim­nie­ko­jot vir­tu­vē, jā­pies­ka­ras ne­skai­tā­mas rei­zes. Vairāk »
 
20.–21. maijā Jelgavā, Pasta salā, interesentus pulcēs HELSUS festivāls. Tā norise iecerēta septiņos dārzos, no kuriem katrs simbolizē kādu cilvēka attīstības virzienu: Dvēseles, Fiziskās kultūras, Vides, Veselības, Uztura, Sevis izziņas, kā arī Bērnu/Izglītības dārzs. Būs iespēja uzklausīt pašmāju un ārvalstu lektorus, izmēģināt dažādas fiziskas prakses un jaunus pašizziņas ceļus, gūt vērtīgas atziņas veselīgākai ikdienai. Vairāk »
 
Neskatoties uz to, vai esi profesionālis un būvniecības guru, izpalīdzīgs kaimiņš vai vienkārši cilvēks – darbīgu roku īpašnieks -, visiem kā vienam ir sava veida zināšanas un uzskati par flīzēšanu. Lai garantētu pozitīvu iznākumu, kā rezultātā nebūtu jāsatraucas par flīžu nomaiņu, paraudzīsimies uz svarīgākajām kļūdām, ko jāņem vērā pirms ķerties pie darba. Vairāk »
 
Mēs esam pār­steig­ti, uz­zi­not, ka cil­vē­ki, ku­rus dien­die­nā sa­sto­pam dar­bā, sa­vā pa­gal­mā vai re­dzam te­le­vi­zo­ra ek­rā­nos, ir bron­hi­ā­lās ast­mas pa­cien­ti. Pa­rei­zi ār­stē­jo­ties ar mūs­die­nī­giem me­di­ka­men­tiem, lie­lā­kā da­ļa ast­mas slim­nie­ku var dzī­vot piln­vēr­tī­gu dzī­vi – sa­ka me­di­ķi. Cits jau­tā­jums, cik ie­in­te­re­sē­ti un ga­ta­vi ie­sais­tī­ties ār­stē­ša­nā ir pa­ši pa­cien­ti un vai lai­kus no­teik­ta dia­gno­ze. Vairāk »
 
Līdz ar pavasara atnākšanu kā tradīcija iegājusies lielā tīrīšana, kad spodrinām, mazgājam un aizslaukām ziemā sakrājušos putekļus. Mājas tīrīšanas eksperts Staņislavs Lenarts (Stanislaw Lenart) aicina to uztvert kā uzmundrinošu rituālu un sniedz padomus, kā tīrības dienas saplānot visefektīvāk - tā, lai gada siltākos mēnešus sagaidītu kārtīgā mājoklī. Vairāk »
 
Jaunu gadu uzsākot, ir stilīgi apņemties ēst un dzīvot veselīgāk, bet ik pavasari, tuvojoties pludmales sezonai, ir moderni uzsākt tievēšanas maratonu. Tiem, kuri vēl nav atraduši savu īsto diētu, piedāvājam izmēģināt sešu ziedlapiņu diētu. Vairāk »
 
Gri­bē­tos ti­cēt, ka, ne­rau­go­ties uz ne­gā­ci­jām ve­se­lī­bas ap­rū­pē, ik­viens to­mēr mek­lēs ār­stu, ja ga­dī­sies no­piet­na sli­mī­ba. Sa­vu­kārt ar ik­die­niš­ķām ve­se­lī­bas pro­blē­mām ar­vien vai­rāk cil­vē­ku mē­ģi­na tikt ga­lā pa­ši. Vairāk »
 
Straujiem soļiem tuvojas aktīvā dzīvesveida sezona - pirmie maratoni un sacensības ir jau aiz stūra, tāpēc, lai starts vieglāks un izvirzītie mērķi piepildītos, Jūrmalas pavasara sporta svētku organizatori aicina ieklausīties pērnā gada skrējiena uzvarētāju - vieglatlētu Jāņa Girgensona un Agneses Pastares - ieteikumos. Vairāk »
 
Glī­ti un bal­ti zo­bi ir sva­rīgs mū­su vi­zu­ā­lā tē­la ele­ments, kas, iz­rā­dās, ap­kār­tē­jiem cil­vē­kiem pat ne­ap­zi­nā­ti ra­da ie­spai­du, ka mēs esam jau­ni, ve­se­lī­gi un vis­no­taļ veik­smī­gi. Tē­la vei­do­ša­nā pie­da­lās da­ba, zob­ārsts, hi­gi­ē­nists un arī mēs pa­ši ar sa­viem ik­die­nas pa­ra­du­miem. Te nav ru­na ti­kai par zo­bu tī­rī­ša­nu vai die­go­ša­nu un pa­rei­zu mu­tes do­bu­ma kop­ša­nas lī­dzek­ļu iz­vē­li. Ir at­klā­ti arī ci­ti vien­kār­ši vei­di, kā dien­die­nā rū­pē­ties, lai zo­bi il­gāk sa­gla­bā­tos skais­ti un ve­se­li. Vairāk »
 
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers