Māja

18.jūlijs, 21:45 Ar re­dzes pa­lī­dzī­bu cil­vēks sa­ņem vis­vai­rāk in­for­mā­ci­jas par ap­kār­tē­jo vi­di, ta­ču ta­jā pa­šā lai­kā re­dze ir arī pats traus­lā­kais ār­ējās pa­sau­les ana­li­za­tors. Acīm ir bū­tis­ka ie­tek­me prak­tis­ki uz vi­sām dzī­vī­bai sva­rī­gām struk­tū­rām gal­vas sma­dze­nēs, tur­klāt re­dzes at­tīs­tī­bā īpa­ši sva­rī­gi ir pirm­ie dzī­ves ga­di, kad acis un bēr­na or­ga­nisms ko­pu­mā ir vi­sai ju­tīgs gan pret iek­šē­jo, gan pret ār­ējo fak­to­ru ie­tek­mi. Vairāk »
 
18.jūlijs, 20:30 Mātes piens ir vislabākais un veselīgākais mazuļa uzturs, tomēr, ja bērns tiek zīdīts ilgāk par 24 mēnešiem, tas var atstāt nelabvēlīgu iespaidu uz viņa zobu veselību turpmākajos gados, raksta US News& World report, atsaucoties uz Brazīlijas pediatru pētījumu, kas aptvēra 1129 piecus gadus vecus bērnus. Vairāk »
 
18.jūlijs, 20:03 No jūnija vidus līdz 23. novembrim planēta Neptūns ieņēmusi nelabvēlīgo retrogrādo stāvokli. Astroloģijā jau tā šis debesu ķermenis tiek uzskatīts par «ļauno planētu», kas maldina, ved ilūzijās, rada neskaidrības un intrigas. Planētas atrašanās šajā stāvoklī atsevišķas tēmas var saasināt, taču tai piemīt arī savas pozitīvās iezīmes. Vairāk »
 
18.jūlijs, 17:05 Laiki, kad visi eklēri bija vienādi un atšķīrās vien ar baltu vai brūnu pildījumu, ir jau sen beigušies. Vairāk »
 
18.jūlijs, 16:17 Burtiski tulkojot, mizofonija nozīmē «naids pret skaņām». Citiem vārdiem to dēvē arī par selektīvās skaņu sensitivitātes sindromu (SSSS). Gandrīz katram cilvēkam kāda no diendienā apkārt dzirdamajām skaņām var izraisīt nepatiku un likties kaitinoša, bet daži uz tām reaģē daudz izteiktāk nekā pārējie. Apkārtējie var uzskatīt šos cilvēkus par neaudzinātiem, nesavaldīgiem, rupjiem un pat agresīviem, bet aptuveni 20 pēdējo gadu laikā zinātne tomēr atzīst, ka problēma ir medicīniska, un pētnieki arvien nopietnāk pievēršas tās izpētei. Vairāk »
 
18.jūlijs, 14:18 Nereti tiek uzskatīts, ka sunim piesūkusies ērce tāds sīkums vien ir un var pat pagaidīt, kamēr pati izkritīs. "Aizvien ļoti bieži izplatīts ir mīts, ka suni ērču kodums neietekmē. Taču tā nav! Mainoties gan klimatiskajiem apstākļiem, gan sabiedrības paradumiem, arī Latvijā populāras kļūst tādas slimības, kuras iepriekš nebija šeit novērojamas,” atzīst Latvijas Kinoloģiskās federācijas prezidente Vija Klučniece. Klīnikas “all4pets” veterinārārste Santa Zirnīte apliecina, ka ērce suni var inficēt ar potenciāli letālām slimībām. Vairāk »
 
18.jūlijs, 13:50 Lielākais vairums jeb 85% Latvijas iedzīvotāju saldē produktus ziemai - noskaidrots Samsung un GfK veiktajā pētījumā. Par mums tikai nedaudz aktīvāki (89%) ziemas krājumu veidotāji ir igauņi. Vairāk »
 
18.jūlijs, 13:44 Ikdienā mēdz būtu grūti atteikties no kādas bulciņas vai pīrādziņa. Tomēr šie kārumi atstāj ilgstošas sekas uz mūsu veselību! Vairāk »
 
18.jūlijs, 11:23 Šī vasara droši vien lielākās galvassāpes sagādā meteorologiem – laikam jau katrs otrais vēlas uzdot šīs profesijas pārstāvjiem smago jautājumu, vai tad mums beidzot būs labs laiks vai nē. Piemēram, Tomam Bricim, kurš šobrīd uzskatāms par šā grūtā aroda līderi vismaz publiskajā telpā. Vairāk »
 
18.jūlijs, 7:07 Amerikāņu ārsts Endrū Veils izgudrojis 478 metodi, kas palīdz cilvēkam iemigt, neizmantojot ne medikamentus, ne citus paņēmienus. Vairāk »
 
17.jūlijs, 23:00 Līdz­te­kus zie­mas mie­gai­nī­bai, ru­dens sē­rī­gu­mam un pa­va­sa­ra no­gu­ru­mam past­āv arī va­sa­ras no­māk­tī­ba. Ja kāds, ne­rau­go­ties uz sil­to ga­da­lai­ku, at­va­ļi­nā­ju­mu, vi­ta­mī­nu pil­niem dār­ziem un ma­zā­kiem ko­mu­nā­la­jiem rē­ķi­niem, to­mēr jū­tas skumjš, kaut arī vi­ņu ne­kā­das acīm­re­dza­mas lik­stas nav pie­mek­lē­ju­šas, tad viņš šķiet ne­rik­tīgs līdz­cil­vē­kiem, ku­ri līk­smi bau­da va­sa­ru, un arī pats sev. Ja no­māk­tī­ba ie­ilgst, pro­tams, jā­mek­lē ār­sta pa­doms, bet var­būt tai ir pa­vi­sam vien­kāršs iz­skaid­ro­jums. Vairāk »
 
17.jūlijs, 21:25 Tas taču ir tik dabiski, ka gadā vismaz pāris nedēļas ir tāds laiks, kad var atļauties darīt to, kas ikdienā liegts, teiksim, ilgāk pagulēt. Arī gastronomiskās baudas ir tik saprotamas Vairāk »
 
17.jūlijs, 20:16 Vieniem vasara ir atpūtas laiks, otriem – mēneši, kad jāstrādā dubultā, jo kolēģi atpūšas. Tas nozīmē pārslodzi un stresu, lai gan stress diemžēl kļuvis par daudzu mūsdienu cilvēku sabiedroto arī atvaļinājumā, kad darbs tik un tā dzen darbu. Jāteic – tāds nejauks sabiedrotais tas stress. Tāpēc jogas pasniedzēja un ājurvēdas masiere Ingrīda Miteniece māca iedziļināties sevī un palīdzēt sev, apgūstot pareizu elpošanu. Tas ļauj dzīvot mierīgāk, harmoniskāk un apzinātāk. Vairāk »
 
17.jūlijs, 17:10 Grilēti ēdieni ir viena no lietām, bez kurām vasarā noteikti neiztikt. "Rimi gardēžiem" piedāvā četras lieliskas grila ēdienu receptes. Vairāk »
 
16.jūlijs, 17:47 Kaut kā ne­iz­nāk at­pūs­ties Ja­pā­nā vai Aus­trā­li­jā? Vi­dus­jū­ra un Āf­ri­ka vien sap­ņos rā­dās? Ne­skum­stiet, jo arī pa­šu dār­zā var iz­vei­dot ek­so­tis­kus sveš­zem­ju stū­rī­šus, at­liek vien iz­nest ār­ā zie­do­šus sub­tro­pu iz­cel­smes telp­au­gus. Vairāk »
 
15.jūlijs, 18:00 Pe­ri­odis­ki sāp gal­va, bet ārsts nav at­ra­dis ne­kā­du ve­se­lī­bas pro­blē­mu, kas to va­rē­tu vei­ci­nāt? Iz­skaid­ro­jums gal­vas­sā­pēm var būt tik vien­kāršs, ka par to pat ne­ie­do­mā­ja­mies. Vairāk »
 
15.jūlijs, 14:45 Baltkrievija ir tūristu iecienīta valsts, un tūrisma aģentūras piedāvā tiešām lielisku izvēli – maršrutus visām gaumēm un vecumiem. Banāli tā rakstīt, bet šoreiz tas viskodolīgāk izsaka būtību. Ģimenēm ar bērniem jādodas uz Berezinas biosfēras rezervātu un jāatpūšas Braslavā – ezeru novadā. Lai gan arī tas ir stereotips, ka dzīvnieki un laiska atpūta pludmalē ir tīkama gados jaunākiem ceļotājiem. Berezinas biosfēras rezervātā pieaugušajiem acis zvīļoja ne mazāk kā bērniem. Par Braslavas ūdenstilpēm jāteic īsi – jābauda! Vairāk »
 
15.jūlijs, 9:00 HOROSKOPI 14.–20.07.2017. Vairāk »
 
14.jūlijs, 23:04 Savus pazudušos dzīvniekus daļa saimnieku meklē nekavējoties un izmisīgi, daļa pagaida pāris dienu, sak, varbūt pats atnāks, un tad bez liela entuziasma tomēr sāk meklēt. Vēl ir daļa, kura īpaši neiespringst ar meklēšanu, bet ja nu kur ierauga savu pazudušo mājinieku, piesakās. Un vēl ir tādi – spiežot pēc pārpilnajām patversmēm –, kuri vienkārši nemeklē, un viss. Pat ja ierauga publicētu atrastā dzīvnieka bildi, izliekas par beigtiem. Ir jau arī beigti – sirdī un cilvēciskumā. Bet šoreiz par nosacīti priecīgāko. Vairāk »
 
14.jūlijs, 20:13 Vis­la­bāk da­žā­dus dār­ze­ņus ir ēst svai­gus – tāds ir val­do­šais vis­pār­pie­ņem­tais uz­skats. Pa­reizs, ta­ču ar da­žiem iz­ņē­mu­miem. Ar­vien rū­pī­gāk pē­tot pro­duk­tus un to sa­ga­ta­vo­ša­nas vei­dus, uz­tu­ra spe­ci­ā­lis­ti no­skaid­ro­ju­ši, ka at­se­viš­ķi dār­ze­ņi dod mū­su or­ga­nis­mam vai­rāk la­bu­ma, ja tie ir ter­mis­ki ap­strā­dā­ti, tur­klāt kat­ram ir sa­vi spe­ci­fis­ki ga­ta­vo­ša­nas pa­ņē­mie­ni. Vairāk »
 
 
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers