Māja

15.aprīlis, 19:50 Ne velti aknas mēdz dēvēt par mūsu organisma dzinēju vai motoru – tās ir ne tikai mūsu organisma viens no lielākajiem orgāniem, bet arī galvenais, kas atbildīgs par vielmaiņas procesiem cilvēka ķermenī. Viss, ko ēdam un dzeram, arī tas, kādus medikamentus lietojam, ietekmē aknu veselības stāvokli. Kā parūpēties par to, lai aknas būtu veselas? Ieteikumus sniedz farmaceite Ieva Zvagule. Vairāk »
 
15.aprīlis, 13:15 Lai arī veselīga dzīvesveida jomā ir vērojamas pozitīvas izmaiņas - arvien vairāk cilvēku interesējas par to, ko un kā darīt savas veselības un labsajūtas uzlabošanai -, kopējie rādītāji joprojām atklāj, ka Latvijas iedzīvotāji par maz kustas, ir mazaktīvi un piekopj neveselīgas ēšanas ieradumus. Kā palīdzēt sev pievērsties veselīgākam dzīvesveidam un mainīt esošo situāciju - par to BENU Aptiekas rīkotajā diskusijā sprieda savu jomu speciālisti un eksperti. Vairāk »
 
14.aprīlis, 23:29 Kopta cilvēka āriene ir viena no veselīga ķermeņa pazīmēm. Lai to panāktu, nepieciešams rūpīgi sekot līdzi higiēnai un izvēlēties atbilstošus līdzekļus. Kā izvairīties no kļūdainas ķermeņa kopšanas un kā izvēlēties sev piemērotākās skaistumkopšanas metodes? Sertificētā farmaceite Alīna Fleišmane iesaka 6 vienkāršus risinājumus, kā nepieļaut kļūdas ikdienas skaistumkopšanas rituālos. Vairāk »
 
14.aprīlis, 13:46 Pē­tot jū­ras sāls sa­stā­vu, zi­nāt­nie­ki no­nā­ku­ši pie se­ci­nā­ju­ma, ka ta­jā ir gan­drīz vis­i ķī­mis­kie ele­men­ti, kas mums pa­zīs­ta­mi. Vairāk »
 
13.aprīlis, 23:24 Me­la­no­mas sa­slim­ša­nas ga­dī­ju­mu skaits Lat­vi­jā lai­ka pos­mā no 1985. ga­da līdz 2010. ga­dam ir du­bul­to­jies – no ne­pil­niem 100 ga­dī­ju­miem 1985. ga­dā līdz vai­rāk ne­kā 200 ga­dī­ju­miem 2010. ga­dā. Sa­vu­kārt mir­stī­ba no 30 ga­dī­ju­miem 1985. ga­dā ir pie­au­gu­si līdz gan­drīz 90 ga­dī­ju­miem 2010. ga­dā. Ce­rī­gi gai­dot jau­ku un sau­lai­nu va­sa­ru, diem­žēl jā­ru­nā par šo skum­jo sta­tis­ti­ku, jo me­la­no­mai ir vis­tie­šā­kā sais­tī­ba ar sau­lī­ti – viens no gal­ve­na­jiem šo ādas vē­ža for­mu pro­vo­cē­jo­šiem fak­to­riem ir pār­mē­rī­ga ul­tra­vi­ole­tā sta­ro­ju­ma dau­dzu­ma sa­ņem­ša­na. Vairāk »
 
13.aprīlis, 20:37 No dzīves 14. martā 76 gadu vecumā aizgāja par mūslaiku ģēniju dēvētais britu astrofiziķis Stīvens Hokings. Ar savu dzīvi viņš pierādīja, ka diagnoze, ar kuru, pēc mediķu pieredzes, dzīvība izdzisīs pēc pāris gadiem, nav nolemtība – Stīvens Hokings nodzīvoja daudzas desmitgades ilgāk, nekā ārsti bija prognozējuši. Vairāk »
 
13.aprīlis, 7:12 Pavasaris rosina sakopt mājokli un vidi ap to. Tie, kuri plāno piedalīties Lielajā talkā 28. aprīlī, var iesildīties, sarīkojot spodrības dienu savās mājās. Talkas vadmotīvs šogad ir «Mainām Latviju! Maināmies paši!». Loģiski būs sākt ar sevi. Kad saule iespīd logos, skaidri atklājas visas nekārtības, kas tumšākajā gadalaikā tā nebija manāmas, un tu saproti – ar parasto ikdienas uzkopšanu vairs nepietiek, ir nepieciešama ģenerāltīrīšana, dažādu mājās sakrājušos lietu šķirošana un nevajadzīgo izmešana, kā arī apkārtnes sakopšana. Vairāk »
 
12.aprīlis, 21:00 Kār­tē­jo rei­zi do­mā­jot, ka va­ja­dzē­tu pa­lie­tot uz­tu­ra ba­gā­ti­nā­tā­jus sirds, asins­va­du, acu vai ādas ve­se­lī­bai, de­rē­tu at­ce­rē­ties, ka mums ir arī ak­nas. Šim dzī­vī­bai ļo­ti sva­rī­ga­jam or­gā­nam mū­su laik­me­tā ne­klā­jas vieg­li, tā­pēc lai­ku pa lai­kam de­rē­tu tam sniegt at­bal­stu, lie­to­jot pie­mē­ro­tus da­bas vie­lu pre­pa­rā­tus. Vairāk »
 
11.aprīlis, 21:00 Dzir­des pa­slik­ti­nā­ša­nās ir ne ti­kai me­di­cī­nis­ka, bet arī so­ci­āla pro­blē­ma. Vis­bie­žāk no tās cieš cil­vē­ki mū­ža ot­ra­jā pus­ē, sta­tis­ti­ka lie­ci­na, ka 50–60 ga­du ve­cu­mā pa­vā­ji­nā­ta dzir­de ir ap­tu­ve­ni 20% cil­vē­ku, 60–70 ga­du ve­cu­mā – ap 30%, bet, pār­kāp­jot 70 ga­du sliek­sni, šī pro­blē­ma ir jau 40% cil­vē­ku. Vairāk »
 
11.aprīlis, 20:00 ASV Hārvarda un Kalifornijas universitāšu zinātnieki piedāvājuši jaunu teoriju par Mēness izcelsmi, pieļaujot iespēju, ka mūsu planētas dabiskais pavadonis radies neilgu laiku pirms tam, kad savu pašreizējo formu ieguvusi pati Zeme. Šī hipotēze ļauj izskaidrot, kādēļ Mēness ķīmiskais sastāvs ir ļoti līdzīgs Zemes sastāvam, tomēr tā iežos ir krietni mazāk ātri iztvaikojošu ķīmisko elementu. Vairāk »
 
11.aprīlis, 17:00 Ja cilvēka organismu salīdzina ar mašīnu, tad sirds ir motors. Lai gan šis salīdzinājums var likties nepiedodami vienkāršots, tas ir iedarbīgs, un netrūkst ārstu, kuri to izmanto sarunās ar pacientiem. Vairāk »
 
11.aprīlis, 6:30 Gandrīz katram mums galvā sēž stereotipu kolekcija par to, kas ir veselīgs un kas – neveselīgs, ko kārtīgam cilvēkam pieklājas darīt un ko nepieklājas. Daļa no šiem uzskatiem, jo sevišķi bērnībā iemācītiem, ir ļoti kategoriski un noturīgi, tie nemainās, pat ja pētnieki pierāda, ka īstenībā viss ir citādi vai vismaz nav tik traki, kā pieņemts domāt. Vairāk »
 
10.aprīlis, 20:00 Šķiet, ka ne­kas ne­var pa­lī­dzēt ma­zi­nāt stre­su. Rē­ķi­ni vien­mēr būs jā­mak­sā, die­nas ne­kad ne­kļūs ga­rā­kas, kar­je­ra un ģi­me­ne vien­mēr pra­sīs daudz lai­ka un rūp­ju. To­mēr stre­su ie­spē­jams pār­val­dīt daudz la­bāk, ne­kā va­rē­tu ie­do­mā­ties. Stre­sa pār­val­dī­ša­na no­zī­mē, ka jūs kon­tro­lē­jat sa­vas do­mas, emo­ci­jas, sa­vu dar­ba gra­fi­ku un vei­du, kā ri­si­nāt pro­blē­mas. Mēr­ķis ir ie­gūt līdz­sva­ru sa­vā ik­die­nā, lai bū­tu laiks dar­bam, at­tie­cī­bām, at­pū­tai un iz­klai­dei, kā arī spē­ju iz­tu­rēt stre­sa si­tu­āci­jas un at­ri­si­nāt grū­tī­bas ar augs­tu pa­cel­tu gal­vu. Vairāk »
 
10.aprīlis, 19:00 Tikko dzimtsarakstu nodaļās varēja sākt iesniegt iesniegumus laulību reģistrācijai augustā (pusgadu pirms vēlamā laulību reģistrācijas datuma), Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļā pieteikumu iesniegšana uz 18. augustu ilga tikai pusotras stundas. Tik īsā laikā tika rezervēti visi laulību reģistrācijas laiki šajā datumā. Pie dzimtsarakstu nodaļas bija pat izveidojusies rinda. Kāds pāris esot gaidījis no pulksten 4.30. Vairāk »
 
9.aprīlis, 20:12 Daudzos dzīvokļos, birojos un mājās tiek audzēti tā dēvētie naudas koki – krasulas. Kā radies priekšstats par krasulu kā īpašu augu, kam piemīt spēja piesaistīt naudu? Vairāk »
 
9.aprīlis, 20:00 Priekš­sta­ti par to, kā­dam jā­būt zā­lie­nam, cil­vē­kiem ir ļo­ti at­šķi­rī­gi. Viens prie­cā­jas par pie­ne­nēm, cits cen­šas tās vis­iem spē­kiem iz­skaust, da­žam nav ie­bil­du­mu pret ābo­li­ņu, cits to uz­ska­ta par dārz­ko­pja ne­go­du. Vairāk »
 
9.aprīlis, 7:12 Pavasarī, kad saule aust krietni agrāk, ir svarīgi pakārtoties gadalaiku maiņai, un tas nozīmē sava ikdienas režīma pielāgošanu dabai. Vairāk »
 
9.aprīlis, 0:00 Otrreizēja mēbeļu izmantošana un lietotu mēbeļu iegāde paliek arvien populārāka, un ne bez iemesla. Vairāk »
 
 
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers