Māja

19.septembris, 16:00 Lai rudens nesto labumus saglabātu, vairākus augļus iespējams sakaltēt vai pagatavot kompotu. Portāls nra.lv sniedz ieskatu padomos, kurus gardumus iespējams saglabāt ziemai. Vairāk »
 
19.septembris, 15:39 Daži ēdieni ir ne tikai neveselīgi, bet arī rada sliktu noskaņojumu. Vairāk »
 
19.septembris, 14:35 Deju nodarbības palīdz ne tikai uzturēt fizisko formu, bet arī aizkavēt ar novecošanu saistītos procesus smadzenēs, vēsta Science Daily. Vairāk »
 
19.septembris, 11:39 Nemainīgi visaktuālākie juridiskie jautājumi, ar kuriem cilvēki Latvijā vēršas pie notāriem, ir saistīti ar nekustamo īpašumu, īpaši – tā mantošanu. Tajā pašā laikā mantojuma lieta bieži netiek nokārtota līdz galam vai netiek ierosināta vispār. Kā liecina zvērinātu notāru pieredze, mantojuma lietās cilvēki visbiežāk kavē termiņus. Termiņu ievērošana ir temats, ko iedzīvotāji izprot vismazāk, – to apstiprina Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētāja Sandra Stīpniece. Vairāk »
 
19.septembris, 7:00 Lai gan galvas utis veselībai nopietnus draudus parasti nerada un infekcijas neizplata, to klātbūtne ir ļoti nepatīkama. Galvas ādas nieze rada fizisku diskomfortu, bet apkārtējo cilvēku uztverē pedikuloze jeb utainība bieži saistās ar priekšstatu par netīrīgumu, lai gan ir zinātniski pierādīts, ka utīm par cilvēku higiēnas paradumiem un dzīves apstākļiem ir vienalga, šīs sīkās asinssūcējas vienlīdz labi ieperinās gan rūpīgi mazgātos, gan ilgi nemazgātos matos. Vairāk »
 
18.septembris, 20:40 Saule, lai arī vienmēr gaidīta, dod ne tikai pozitīvu noskaņojumu, bet arī atstāj nesaudzīgas pēdas gan uz sejas, gan ķermeņa ādas. Tāpēc rudens ir īstais brīdis izvērtēt ādas stāvokli un labot to, kas labojams. Vairāk »
 
18.septembris, 19:19 Septembris skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem ir satraukuma pilns laiks, jo sākas jauns mācību gads. Taču ik gadu virkne skolu paliek tukšas un klusas, un pēdējo desmit gadu laikā tāds liktenis piemeklējis aptuveni 200 «gaismas piļu». Vairāk »
 
18.septembris, 7:00 Ne tikai ar plūdiem dāsnais rudens, kad ne tikai cilvēkam, bet arī dabai kājas ik pa laikam mirkst ūdenī, mudina meklēt «augstāk mītošas» alternatīvas, arī dabas māte ar bagātīgo pīlādžu ražu aicina uzmanību pievērst spilgtajām, rūgtajām un ļoti veselīgajām ogām, kuru šogad pietiks gan putniem, gan cilvēkiem. Vairāk »
 
17.septembris, 15:55 Par ci­tām sē­nēm ne­maz ne­ru­nā­jot, ba­ra­vi­kas griez­da­mās aug jo­pro­jām un rei­zēm tā vien lie­kas, ka to ie­bru­ku­mi mū­su vir­tu­vēs būs ne­bei­dza­mi. Lūk, da­žas lai­ka pār­bau­di iz­tu­rē­ju­šas re­cep­tes, kā šīs ka­ra­lis­kās, vēr­tī­gās un garš­īgās sē­nes sa­gla­bāt zie­mai. Vairāk »
 
16.septembris, 15:45 Ir cil­vē­ki, ku­riem pa­tīk, ka ēdie­na garš­u un smar­žu ba­gā­ti­na aro­mā­tis­kā garš­vie­la – ķip­loks, bet ci­ti par tā pie­vie­no­ša­nu mal­tī­tei pa­už ne­pa­ti­ku. Ķip­loks ir ve­se­līgs, vie­na tā gal­vi­ņa sa­tur 4 ka­lo­ri­jas, bet ne­sa­tur tau­kus un ogļ­hid­rā­tus. Sērs, kas ir šī pro­duk­ta sa­stā­vā un pie­šķir spe­ci­fis­ku, asu aro­mā­tu, ma­zi­na kai­tī­gā ho­les­te­rī­na dau­dzu­mu, pa­ze­mi­na asins­spie­die­nu un ma­zi­na ris­ku sa­slimt ar kuņ­ģa un res­nās zar­nas vē­zi. Vairāk »
 
15.septembris, 20:10 Gardas sēņu receptes. Vairāk »
 
15.septembris, 19:19 Anete Puga dalās ar savām zināšanām un pieredzi par meditatīvo glezniecību. «Ak, mandalas vien,» – tāda varētu būt klišeja par to, kas ir tāda veida glezniecība. Pieļauju, ka daļa viņas gleznu citiem netiek rādītas, bet to pajautāju tikai otrajā tikšanās reizē, kad Anete tiek fotografēta vietumis mežonīgajā Bieriņu parkā. Izrādās, tā ir. Mēs skatām pasteļtoņos gleznotas ainas. «Mans eņģeļu periods,» smaida Anete. Vairāk »
 
15.septembris, 18:40 Līdz ar citām rudens veltēm ienākušās arī cidonijas. Pareizāk gan būtu sacīt – henomeles jeb Japānas krūmcidonijas, bet ikdienā, ķēķī ar šo garo nosaukumu sevi neapgrūtinām. Taču, meklējot receptes un citu noderīgu informāciju internetā un ieraugot pazīstamo vārdu cydonia, jāsaprot, ka ar to domāta aiva. Krievijā augļus, ko mēs saucam par cidonijām, dēvē par japāņu aivām. Pat botāniķi un profesionāli dārznieki uzreiz neesot tikuši skaidrībā par savdabīgā krūma radurakstiem. Bet lai nu kā, šobrīd ir īstais laiks iebaudīt kādu cidoniju un, ja tās pašiem dārzā izaugušas, parūpēties par saglabāšanu ziemai. Vairāk »
 
15.septembris, 12:40 Šovasar izskanēja informācija, ka Rīgā pirmās instances tiesa lēmusi par labu dzīvokļu īpašniekiem zemes gabala piespiedu nomas maksas piedziņas lietā. Vairāk »
 
14.septembris, 20:29 Kad ru­na ir par cil­vē­kiem ar dzir­des trau­cē­ju­miem, mēs pa­ras­ti ie­do­mā­ja­mies cie­nī­ja­ma ve­cu­ma sirm­gal­vjus, un, pro­tams, tas vis­vai­rāk at­bilst lie­tu da­bis­ka­jai kār­tī­bai. LOR sli­mī­bu spe­ci­ālis­ti gan zi­na teikt, ka dzir­des pro­blē­mas mēdz at­ga­dī­ties jeb­ku­rā ve­cu­mā. Tās var būt ģe­nē­tis­ki pār­man­to­tas vai dzī­ves lai­kā ie­gū­tas, pār­ejo­šas vai ne­at­grie­ze­nis­kas. Dzir­des trau­cē­ju­mu iz­vēr­tē­ša­na jā­at­stāj spe­ci­ālis­tu zi­ņā, bet tas, ko var da­rīt katrs pats, ir lai­kus pa­ma­nīt šos trau­cē­ju­mus sev, bēr­niem, ve­cā­kiem vai ci­tiem tu­vi­nie­kiem un mek­lēt ār­sta pa­lī­dzī­bu. Vairāk »
 
14.septembris, 19:19 Ja jau tagad, kad, pēc numeroloģijas, viņam nebūt nav izcilākais periods dzīvē, viņš spējis sasniegt tik daudz, tad uz ko būs pējīgs basketbolists Kristaps Porziņģis, kad viņa dzīvē sāksies patiešām īsta zvaigžņu stunda? «Praktiskās Astroloģijas» lasītājiem būs iespēja sekot līdzi, jo slava, veiksme, nauda, panākumi, sasniegumi un visi dzīves sniegtie labumi jaunajam basketbolistam tiek izkārtoti kā uz paplātes. Vairāk »
 
14.septembris, 12:01 Pēc vasaras atpūtas, atsākot aktīvas ikdienas skolas, studiju un darba gaitas rodas papildus stress un sāk uzkrāties nogurums. Lai ķermenis justos mundrs un nepadotos saaukstēšanās riskam, uzturā var iekļaut tādus papildu palīgus kā vitamīni. Dažādu vitamīnu kombinācijas, kāda konkrēta vitamīna lietošana vai polivitamīni uzturā palīdzēs ne tikai profilaktiskos nolūkos, bet arī spēs sniegt atbalstu imūnsistēmai saslimšanas gadījumā. Vairāk »
 
14.septembris, 10:33 Mobilais tālrunis ir kļuvis par uzticamu sabiedroto katram jaunietim, kas mācās skolā vai universitātē. Kvalitatīvas fotokameras palīdz tvert dzīves svarīgākos mirkļus, dažādas aplikācijas padara ikdienu vienkāršāku un interesantāku, kā arī ļauj mācīties un gūt vērtīgu pieredzi. Līdz ar jaunā mācību gada iesākšanos, Huawei eksperti dalās ar 5 aplikācijām, kas, atsākot skolas gaitas, atvieglos ikdienu, kā arī palīdzēs apgūt ko jaunu. Vairāk »
 
13.septembris, 22:28 Neraugoties uz visām dzīves grūtībām, cilvēku mūža ilgums pieaug arī Latvijā, tāpēc ir likumsakarīgi, ka lielāks kļūst to cilvēku skaits, kuriem ir dažādas locītavu problēmas. Visizplatītākā no tām ir osteoartrīts – deģeneratīva skrimšļu slimība, kuras iespaidā locītavas zaudē gludo slīdvirsmu, kļūst raupjas, trauslas, deformētas un sāpīgas. Pie osteoartrīta noved bioloģisku un mehānisku faktoru kopums. Daļu no tiem mēs paši nespējam ietekmēt, bet daļu varam novērst vai mazināt. Vairāk »
 
13.septembris, 18:30 Ja ārst­nie­cis­kus un me­di­cī­nis­kus pa­sā­ku­mus ie­spē­jams ie­plā­not, tad kon­krē­ta­jās die­nās ne­bū­tu vē­lams «aiz­tikt» šīs ju­tī­gās vie­tas. Vairāk »
 
 
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers