Māja: Afo­ris­mi par dzim­te­ni 2 komentāri
 
Māja

Afo­ris­mi par dzim­te­ni

 
F64

Izlasi!

Mī­les­tī­ba pret dzim­te­ni sā­kas ar ģi­me­ni.

(F. Bē­kons)

Aug­stā­kais un skais­tā­kais, kas pie­mīt cil­vē­ka da­bai, ir mī­les­tī­ba pret dzim­to ze­mi, brī­vī­bas un ne­at­ka­rī­bas ap­zi­ņa tās li­ku­mu aiz­sar­dzī­bā.

(Gē­te)

Kas, pa­me­tis Tēv­ze­mi, spēj aiz­bēgt pats no se­vis?

(Ho­rā­cijs)

Ap­kau­not sa­vu dzim­te­ni ir tas pats, kas to no­dot.

(Vik­tors Igo)

Lai dzim­te­ne ir mā­te vi­siem pil­so­ņiem, lai priekš­ro­cī­bas, ku­ras vi­ņi bau­da sa­vā dzim­te­nē, lik­tu to aug­stu vēr­tēt, lai val­dī­ba at­vē­lē­tu tiem sa­vu vie­tu sa­bied­rī­bas pār­val­dē pie­tie­ka­mu, lai vi­ņi sa­jus­tu, ka at­ro­das sa­vās mā­jās, un lai li­ku­mi vi­ņu acīs bū­tu ti­kai ko­pē­jās brī­vī­bas no­dro­ši­nā­jums.

(Ru­so)

Ir jā­dzī­vo ar šā­du pār­lie­cī­bu: ne­es­mu pie­dzi­mis vie­nam kak­tam - ma­na dzim­te­ne ir vi­sa pa­sau­le.

(Se­ne­ka)

Bez pa­tie­sas mī­les­tī­bas pret cil­vē­ci nav pa­tie­sas mī­les­tī­bas pret sa­vu dzim­te­ni.

(Franss)

Dzim­te­ni mīl ne­vis tā­pēc, ka tā ir va­re­na, bet gan tā­pēc, ka tā ir dzim­te­ne.

(Se­ne­ka)

Es, pro­tams, ne­ie­re­dzu sa­vu dzim­te­ni no gal­vas līdz kā­jām, bet ma­nī ro­das sa­pī­kums, ja to pa­šu, ko es, iz­jūt arī ār­zem­nieks.

(Puš­kins)

Vi­si ne­var būt vie­nā­di ba­gā­ti. Vi­si var būt vie­nā­di, kad pa lo­gu vē­ro sau­lai­nu die­nu. Val­stī ir sta­bi­la kār­tī­ba, ja vi­si do­mā par kā­du Die­va at­stā­tu mīk­lu, ne­vis skai­ta nau­du cits ci­ta ka­ba­tā.

(Ju­ris Ru­be­nis)

Mans pat­rio­tisms nav no­slēg­ša­nās no­teik­tas nā­ci­jas ie­tva­ros; tas ir vis­ap­tve­rošs, un es­mu ga­tavs no­rai­dīt tā­du pat­rio­tis­mu, kas pa­ma­to vie­nas nā­ci­jas lab­klā­jī­bu uz ci­tu eks­plu­a­tā­ci­jas rē­ķi­na. Es uz­ska­tu, ka pat­rio­tis­mam nav jē­gas, ja tas vien­mēr, jeb­ku­rā ga­dī­ju­mā bez iz­ņē­mu­ma ne­tie­cas pēc vi­sas cil­vē­ces la­bu­ma.

(Gan­dijs)

Komentāri [2]
#
Ezis UK 14.novembris 2017 23:28 atbildēt
Jā dzimtene mums visiem ir tikai viena. Bet ja Tavā dzimtenē varu pārņemuši okuopantu rokaspuiši ,kuri ir viņus nolikuši pie varas un no kuras viņi neatkāpjas turpinot rupēties tikai par vadošās kliķes interesēm? Vai tāda valsts ir jāmīl? Dzimtene ir zeme ,kur dzimu kaut arī zem komunistu zābaka,bet vai man tur jādzīvo? Ja varu to paciest tad kāpēc nē,vai pieglaimoties varai un dzīvot cepuri kuldams. Tas atkarīgs no cilvēka uztveres un tā katram ir savādāka.
 
#
Glāsts 14.novembris 2017 22:22 atbildēt
Mīlestība pret dzimteni. Bet, ja par dzimteni?
 
Pievienot komentāru
Vārds *
Komentārs *
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers