Māja: Ēdie­ni no sirds – tie­šā un pār­nes­tā no­zī­mē 11 komentāri
 
Māja

Ēdie­ni no sirds – tie­šā un pār­nes­tā no­zī­mē

 
F64

Sau­tē­ta sirds Va­len­tīn­die­nas mal­tī­tei? Ja tā pa­do­mā – la­ba ide­ja. Tā var gas­tro­no­mis­kā vei­dā paust iro­ni­ju par ko­mer­ci­ali­zē­ti pār­sal­di­nā­to šīs die­nas gai­sot­ni un pie vie­na ie­kļaut sa­vā ēdien­kar­tē vēr­tī­gu sub­pro­duk­tu, kas ne­būt nav dārgs vai pār­lie­ku spe­ci­fisks. Gan jau arī mī­ļo­tais cil­vēks to pra­tīs no­vēr­tēt.

Ja kāds pro­dukts ie­rin­dots sub­pro­duk­tu ka­te­go­ri­jā, cil­vē­kiem ro­das ie­spaids, kas tas ir maz­vēr­tī­gāks. Sir­dis, tā­pat kā mē­les, ak­nas, nie­res vai tes­me­ņi, ir pirm­ās ka­te­go­ri­jas sub­pro­duk­ti, kas uz­tur­vēr­tī­bas zi­ņā pie­lī­dzi­nā­mi ga­ļai un ir tik­pat piln­vēr­tīgs ol­bal­tum­vie­lu avots. Vie­nī­gā vē­rā ņe­ma­mā ne­ēr­tī­ba ir sa­lī­dzi­no­ši lie­lais ga­ta­vo­ša­nas il­gums, jo se­viš­ķi ēdie­niem no liel­lo­pu sir­dīm. Darbs var pra­sīt vai­rā­kas stun­das, tas nav kā - viens un di­vi - no­pirkt šo­ko­lā­des sir­sni­ņu. Ta­ču, ja trūkst lai­ka, var iz­man­tot vis­tu sir­sni­ņas, kas ga­ta­vas daudz ātr­āk. Arī no tām iz­nāk da­žā­di in­te­re­san­ti ēdie­ni - sau­tē­ju­mi, zu­pas, sa­ce­pu­mi, sa­lā­ti. No ve­se­las liel­lo­pa sirds var pa­ga­ta­vot kaut ko lī­dzī­gu ce­pe­tim - pil­dī­tu sir­di. Var­būt iz­klau­sās maz­liet na­tu­rā­lis­tis­ki, bet, pa­snieg­ta gal­dā un sa­griez­ta ga­ba­los, tā iz­ska­tās pat ļo­ti bau­dā­ma. Liel­lo­pu un cū­ku sir­dis, kas iz­vā­rī­tas un sa­mal­tas, bie­ži iz­man­to pī­rā­gu, pan­kū­ku un plā­ce­nī­šu pil­dī­ju­mam, pie­vie­no­jot sā­li un garš­vie­las, kā arī sī­po­lus, ķip­lo­kus, vā­rī­tus bur­kā­nus, ka­pā­tas vā­rī­tas olas, ne­daudz kū­pi­nā­tas ga­ļas u.c. Tā­pat sir­dis pie­vie­no pas­tē­tēm, de­si­ņām, ga­ļas klai­pi­ņiem u.c. No sir­dīm var ga­ta­vot dau­dzus pa­ras­tos ga­ļas ēdie­nus, pie­mē­ram, gu­la­šu, stro­ga­no­vu vai zu­pu ar dār­ze­ņiem, ga­ļu že­le­jā. Ne­zi­nā­tājs pat ne­pa­teiks, ka tur iz­man­to­ta sirds. Sa­griez­tas glī­tos ga­ba­li­ņos vai ga­re­nās strē­me­lī­tēs, sir­dis la­bi ie­de­ras sa­lā­tos, kaut vai tra­di­ci­onā­la­jā ra­so­lā de­sas vie­tā.

No­de­rī­gi

 • 100 gra­mos liel­lo­pu vai cū­ku sirds ir ap­mē­ram 15 g ol­bal­tum­vie­lu, 3 g tau­ku un 87-89 kkal.
 • Sir­dis ir sa­mē­rā ba­gā­tas ar mag­ni­ju, fos­fo­ru, dzel­zi, kā­li­ju, ta­jās ir arī va­ra sa­vie­no­ju­mi.
 • Tā­pat kā ci­tus sub­pro­duk­tus, sir­di nav ie­tei­cams ie­kļaut ēdien­kar­tē bie­žāk ne­kā rei­zi ne­dē­ļā. Sir­dis sa­tur daudz pu­rīn­vie­lu, kas nav vē­la­mas po­dag­ras un lo­cī­ta­vu sli­mī­bu ga­dī­ju­mā.
 • Tirdz­nie­cī­bā jā­no­nāk tī­rām un la­bi ap­strā­dā­tām sir­dīm, kas ir ga­re­nis­ki pār­griez­tas, at­tī­rī­tas no plē­vēm un asins­va­diem.
 • Ja sir­dis nav ap­strā­dā­tas, tās jā­pār­griež ga­re­nis­ki, jā­iz­maz­gā, jā­ap­griež tau­ki, kas at­ro­das virs­pu­sē; da­ži ku­li­nā­ri ie­sa­ka sir­dis pirms tā­lā­kas ga­ta­vo­ša­nas 3-4 stun­das mēr­cēt auk­stā ūde­nī, lai­ku pa lai­kam to no­mai­not.

Re­cep­tes

 • Sirds sau­tē­jums ar sē­nēm. Sa­stāv­da­ļas. 300 g liel­lo­pu sirds, 100 g sald­ētu gai­le­ņu, 100 g ma­ri­nē­tu šam­pin­jo­nu, viens sī­pols, viens bur­kāns, olīv­u eļ­ļa cep­ša­nai, vie­na ēdam­ka­ro­te to­mā­tu pas­tas, sāls, asās sar­ka­nās pap­ri­kas pul­ve­ris, ne­daudz skā­bā krē­ju­ma. Pa­ga­ta­vo­ša­na. Sir­di sa­griež plā­nās šķē­lī­tēs. Sī­po­lu sa­ka­pā, bur­kā­nu sa­rī­vē ar sak­ņu rī­vi. Pan­nā uz­kar­sē ne­daudz eļ­ļas, ta­jā ap­cep sī­po­lus un bur­kā­nus, pie­vie­no to­mā­tu pas­tu, no­ņem ma­su no pan­nas, at­liek ma­lā. Sa­kar­sē jaun­u eļ­ļas por­ci­ju, ta­jā liek sa­ga­ta­vo­tos sirds ga­ba­li­ņus, ap­cep, pār­lej ar ūde­ni, pie­vie­no sā­li, uz­liek pan­nai vā­ci­ņu un sau­tē sir­di, līdz tā mīk­sta. Ap­tu­ve­ni 15 mi­nū­tes pirms sau­tē­ša­nas bei­gām pie­vie­no sald­ētās gai­le­nes, pa­griež ugu­ni lie­lā­ku, tur­pi­na sau­tēt, ik pa lai­kam ap­mai­sot. Bei­gās pie­vie­no sa­ga­ta­vo­tos bur­kā­nus ar sī­po­liem, pap­ri­kas pul­ve­ri un no­te­ci­nā­tus ma­ri­nē­tos šam­pin­jo­nus, vi­su sa­mai­sa. Sa­da­la por­ci­jās, kat­rai pie­liek ne­daudz krē­ju­ma. Klāt pa­sniedz ap­cep­tu piln­grau­du mai­zi.
 • Sir­snī­gā zu­pa. Sa­stāv­da­ļas. 500 g liel­lo­pu vai cū­ku sirds, viens sī­pols, di­vi bur­kā­ni, pus­glā­ze grū­bu, 4-5 kar­tu­pe­ļi, 1-2 skā­bē­ti gur­ķi, 50 g kū­pi­nā­ta šķiņ­ķa, sāls, mel­no pi­pa­ru grau­di­ņi, lau­ru la­pa, skā­bais krē­jums, lo­ci­ņi - pēc vē­lē­ša­nās. Pa­ga­ta­vo­ša­na. Grū­bas no­ska­lo. Sir­di liek lie­lā ūdens dau­dzu­mā, uz­vā­ra, no­pu­to, pie­vie­no sā­li, pi­pa­rus un lau­ru la­pu, pie­liek grū­bas, tur­pi­na vā­rīt, līdz ga­ļa mīk­sta. To iz­velk no zu­pas, lai ne­daudz at­dziest. Bul­jo­nam pie­vie­no uz pan­nas ap­cep­tu sa­griez­tu sī­po­lu un ri­pi­ņās sa­griez­tus bur­kā­nus, ma­zos ku­bi­ņos sa­griez­tu kū­pi­nā­to šķiņ­ķi, pēc brī­ža - ga­ba­li­ņos sa­griez­tus kar­tu­pe­ļus. Iz­vā­rī­to sir­di sa­griež ne­lie­los ga­ba­li­ņos, pie­vie­no zu­pai. Kad kar­tu­pe­ļi mīk­sti, zu­pā ie­mai­sa ma­zos ga­ba­li­ņos sa­griez­tus skā­bē­tos gur­ķus. Ļauj 5-10 mi­nū­tes no­stā­vē­ties, lej šķīv­jos, pēc pa­ti­kas pie­vie­no krē­ju­mu un sī­ki sa­griez­tus lo­ci­ņus.
 • Vis­tu sir­sni­ņas ar val­riek­stiem. Sa­stāv­da­ļas. 600 g vis­tu sir­sni­ņu, viens liels sī­pols, vie­na ķip­lo­ka dai­vi­ņa, pus­e no svai­ga či­li pi­pa­ra, 100 g lo­bī­tu val­riek­stu, eļ­ļa cep­ša­nai, sāls. Pa­ga­ta­vo­ša­na. Vis­tu sir­sni­ņām no­griež tau­kus, ja tā­di ir, no­ska­lo, no­te­ci­na un no­su­si­na. Sī­po­lu sa­griež, ap­cep uz pan­nas eļ­ļā, pie­vie­no sī­ki sa­ka­pā­tu či­li pi­pa­ru, pēc brī­ža - val­riek­stus, cep trīs mi­nū­tes. Pie­vie­no sir­sni­ņas, ap­cep, pie­liek sā­li un iz­sau­tē mīk­stas. Pa­sniedz ar vā­rī­tiem kar­tu­pe­ļiem, ma­ka­ro­niem vai rī­siem.
 • Alū sau­tē­ta sirds. Sa­stāv­da­ļas. 600 g sirds, di­vas glā­zes alus, di­vi sī­po­li, augu eļ­ļa, vie­na cit­ro­na su­la, sāls, kar­da­mons un in­gvers - pēc gar­šas. Pa­ga­ta­vo­ša­na. 6-8 stun­das pirms ga­ta­vo­ša­nas sā­ku­ma sir­di ie­ma­ri­nē: to sa­griež ga­ba­los, pie­vie­no ri­pi­ņās sa­griez­tus sī­po­lus, kar­da­mo­nu, in­gve­ru un pār­lej ar alu, no­vie­to vē­su­mā. Sirds ga­ba­lus iz­ņem no ma­ri­nā­des, liek sau­tē­ja­mā trau­kā, ap­sla­ci­na ar cit­ro­nu su­lu, pār­liek ar ma­ri­nē­ta­jiem sī­po­liem un pār­lej ar pus­i no ma­ri­nā­des. Sau­tē pus­stun­du, pie­vie­no at­li­ku­šo ma­ri­nā­di, sau­tē vēl ap­tu­ve­ni 20 mi­nū­tes. Pa­sniedz ar vā­rī­tiem vai cep­tiem kar­tu­pe­ļiem.
 • Sa­lā­ti ar sir­di, bur­kā­niem un sie­ru. Sa­stāv­da­ļas. Viens ki­lo­grams liel­lo­pu vai cū­ku sir­žu, viens liels bur­kāns, viens sī­pols, ¼ glā­ze ūdens, ¼ glā­ze 9% eti­ķa, maz­liet augu eļ­ļas, 200 g rī­vē­ta pus­cie­tā sie­ra, ma­jo­nē­ze, sāls. Pa­ga­ta­vo­ša­na. Sir­dis liek ūde­nī, uz­vā­ra, no­pu­to, pie­vie­no sā­li un vā­ra mīk­stas (ap­tu­ve­ni 1,5 stun­das). Sī­po­lu sa­griež ri­pi­ņās un, ka­mēr ga­ļa vā­rās, ie­ma­ri­nē ūdens un eti­ķa mai­sī­ju­mā. Bur­kā­nu sa­rī­vē uz sak­ņu rī­ves un ne­daudz ap­cep uz pan­nas eļ­ļā. At­dze­sē­tas sir­dis sa­griež pēc ie­spē­jas smal­kā­kos sal­mi­ņos, pie­vie­no bur­kā­nus, sī­po­lus un sie­ru, pie­liek ma­jo­nē­zi, sa­mai­sa.
 • Pil­dī­ta sirds. Sa­stāv­da­ļas. Vie­na ve­se­la liel­lo­pu sirds, 150 g ak­nu, 100 g bal­tmai­zes, 100 g caur­au­gu­šas kū­pi­nā­tas cūk­ga­ļas, vie­na ēdam­ka­ro­te kar­tu­pe­ļu cie­tes, di­vas olas, sāls, ga­ļas garš­vie­lu mai­sī­jums, tauk­vie­la cep­ša­nai. Pa­ga­ta­vo­ša­na. Sir­dij uz­ma­nī­gi iz­griež vi­dus­da­ļu, lai pa­lik­tu ap­tu­ve­ni 1 cm biezs slā­nis. Iz­griez­to da­ļu sa­maļ ko­pā ar ak­nām, mai­zi un kū­pi­nā­to ga­ļu, pie­vie­no olas, cie­ti, sā­li un garš­vie­lu mai­sī­ju­mu, sa­mī­ca. Ar ie­gū­to ma­su pil­da sir­di, to aiz­šuj. Ap­cep dzi­ļā pan­nā no abām pus­ēm, pēc tam pār­lej ar ūde­ni, uz­liek trau­kam vā­ku un sau­tē ga­ļu mīk­stu ce­peš­krās­nī vai uz at­klā­tas uguns. Gal­dā pa­sniedz sa­griez­tu šķē­lēs, ko­pā ar vā­rī­tiem kar­tu­pe­ļiem un svai­gu dār­ze­ņu sa­lā­tiem.
Komentāri [11]
#
pagaani sarosijushies.... 13.februāris 2018 21:26 atbildēt
dzers un geekos,ka nav kauna? Rit gavenja sakums,lopinji,attopieties un nedzivojiet ka necilveeki.
 
#
Hahaha » pagaani sarosijushies.... 13.februāris 2018 21:35 atbildēt
Pats tu lopins..revi laikam neviena nemil..
 
#
Gejs to pagaanam » pagaani sarosijushies.... 13.februāris 2018 21:39 atbildēt
Tev nevajag iespraust aniitii..parak depresivs esi..palidzes
 
#
Dz.Vilde » pagaani sarosijushies.... 14.februāris 2018 21:49 atbildēt
ADELĪT tu esi GEJS?
 
#
Adel » pagaani sarosijushies.... 15.februāris 2018 13:08 atbildēt
Ak nabaga smadzenes pistais zirga pimpis skolniecinstikao geji un pimpji visur radas..katram savs
 
#
Flagella 13.februāris 2018 20:40 atbildēt
"Es sens".
 
#
adel 13.februāris 2018 20:37 atbildēt
Mēs ar viselīti valentīndienu svinēsim manā lauku pirtiņā.. nu par tērpu es īpasi nedomāšu, jo kas gan pirtī tērpā staigā..mēs būsim ievas un ādama kostīmos..ar dvielīti uz gurniem uzcepsim šalškus, sataisīsu salātiņus un piedzersim viselīsa mīlo apenīti...arī konjaciņu.. karsēsimies un mīlēsimies uz lāvas un viens otru nopērsim ar bērzu slotiņām.. uzliksim mūziku padejosim..pastaigāsimies mēnesgaismā ārā, zvaigznes paskaitīsim un vienkārsi atpūtisimies. tā būs neaizmirstama valentīndiena mums abiem.
 
#
adel » adel 13.februāris 2018 20:43 atbildēt
jā mana vismīļakā deja valentīndienā ir lambada..kad atpūšos ar draugiem mēs to dejojam,, var pārsmieties un bez iekšām palikt...vispār es mīlu uzspēlēt sintizatoru un uzdziedāt un tad mani draugi sak slaucīt asariņas..... nē valentīndienā tikai es un viņs un vel sidrabainais mēnestiņs.
 
#
Dz.Vilde » adel 14.februāris 2018 21:47 atbildēt
Tu lambadu dejo ar zirga pimpi?
 
#
Adel » adel 15.februāris 2018 6:05 atbildēt
Ar savu miilako
 
#
maukurovna 13.februāris 2018 20:20 atbildēt
Valentīndienā saldumini jāēd.. un mans saldumins būs man līdzās....jāapvelk seksīgu tērpu..mežģīnu apakšveļu.. man tā būs sarkana mežģinu-zīda kleita ar kailu muguriņu un lielu šķēlumu..un manas zilās acis un zeltainie mati kontrastēs ar rugunssārtam lūpam.. kājās man būs augstpapēžu sarkanas kurpes ...galdam arī jābūt sarkanos toņos ar sirsniņam un baltu sveci vidū...no ēdieniem nekādas sirdis un nieres,, fui... pietiks ar ceptu lasīti un salātiniem, ..sarkanvīnu kaislei...vajag baudīt pieskārienu burvīgumu sai neatvairamajā svecugaismā kas pāriet nevaldāmā mīlas kaislē..kad pazūd pamati zem kājām un domas par mājām..tikai tu un es...laimīgi mēs.
 
Pievienot komentāru
Vārds *
Komentārs *
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers