Māja: Dro­šas brauk­ša­nas pamatnosacījumi sli­de­nā lai­kā 5 komentāri
 
Māja

Dro­šas brauk­ša­nas pamatnosacījumi sli­de­nā lai­kā

 
Mārtiņš ZILGALVIS, F64 Photo Agency

Sta­tis­ti­ka lie­ci­na, ka, pa­ze­mi­no­ties tem­pe­ra­tū­rai un sā­ko­ties ce­ļu ap­le­do­ju­mam, ar­vien bie­žāk no­tiek au­to­ce­ļu sa­tik­smes ne­ga­dī­ju­mi. Dro­šas brauk­ša­nas sko­las ap­tau­ja lie­ci­na, ka 30% au­to­va­dī­tā­ju nav ga­ta­vi eks­tre­mā­lām si­tu­āci­jām uz ce­ļa zie­mas pe­ri­odā. Kas ir jā­zi­na un par ko aiz­mirst auto­brau­cē­ji, sā­ko­ties auk­sta­jam lai­ka pe­ri­odam, – par to sa­ru­na ar Dro­šas brauk­ša­nas sko­las eks­per­tiem.

Rū­pē­jo­ties par sa­vu, sa­vu tu­vā­ko un ci­tu sa­tik­smes da­līb­nie­ku dro­šī­bu, au­to pār­bau­des un ga­ta­vo­ša­nos zie­mai va­ja­dzē­tu uz­sākt lai­kus. To­mēr ak­ci­jas Uz­zi­ni, vai esi ga­tavs zie­mai! lai­kā eks­per­ti, vei­cot bez­mak­sas au­to pār­bau­des, pār­lie­ci­nā­ju­šies, ka šo­fe­rī­ši vil­ci­nās ar sa­ga­ta­vo­ša­nos zie­mai. Lai at­gā­di­nā­tu par ne­pie­cie­ša­ma­jiem sa­ga­ta­vo­ša­nās dar­biem, ie­stā­jo­ties vē­sā­kam lai­kam un pa­aug­sti­no­ties bīs­ta­mī­bai uz ce­ļiem, eks­per­ti ak­ci­jas lai­kā pār­bau­dī­ja gan­drīz 1000 au­to­mo­bi­ļu. Vēr­tē­jot ko­pē­jo si­tu­āci­ju, va­rē­ja se­ci­nāt, ka au­to­va­dī­tā­ji sil­to, to­mēr mai­nī­go lai­ka ap­stāk­ļu dēļ ne­stei­dzas ar sa­ga­ta­vo­ša­nos zie­mai. Kat­ram tre­ša­jam au­to bi­ja ne­pie­cie­šams ko­ri­ģēt gais­mas, vai­rā­kām au­to­ma­šī­nām - re­gu­lēt spie­die­nu rie­pās, sa­vu­kārt treš­da­ļai au­to vēl bi­ja va­sa­ras rie­pas.

Zie­mai jā­ga­ta­vo­jas lai­kus

Jā­at­ce­ras, ka šie lai­ka ap­stāk­ļi - zem­as gai­sa tem­pe­ra­tū­ras no rī­tiem un nak­tīs, mig­la, ne­re­gu­lā­ri no­kriš­ņi - ir īpa­ši bīs­ta­mi ne­sa­ga­ta­vo­tam šo­fe­rim. Pēc ak­ci­jas va­rē­ja se­ci­nāt, ka dau­dzi auto­brau­cē­ji sa­ga­ta­vo­ša­nās pa­sā­ku­mus at­liek uz pē­dē­jo brī­di. Lai arī jau no 1. de­cem­bra vis­iem au­to jā­būt ap­rī­ko­tiem ar zie­mas se­zo­nai pa­re­dzē­tām rie­pām, vēl ta­gad to dau­dzi ne­bi­ja vei­ku­ši. Ot­ra ten­den­ce - pēc au­to­va­dī­tā­ju āt­ru­ma un re­ak­ci­jas tes­ta re­zul­tā­tu ap­ko­po­ša­nas var se­ci­nāt, ka ap­mē­ram treš­da­ļa au­to­va­dī­tā­ju ne­spē­tu adek­vā­ti kon­tro­lēt sa­vas emo­ci­jas eks­tre­mā­lās si­tu­āci­jās uz ce­ļa zie­mas pe­ri­odā. Tur­klāt gan­drīz 10% au­to­va­dī­tā­ju kon­sta­tēts pa­lē­ni­nāts re­ak­ci­jas āt­rums un uz­ma­nī­bas no­tu­rī­bas trū­kums stre­sa si­tu­āci­jās. Tre­šā ten­den­ce - zie­mas rie­pu stā­vok­lis nav at­bil­stošs. Pēc no­tei­ku­miem zie­mas rie­pu pro­tek­to­ru dzi­ļums ne­drīkst būt ma­zāks par 4 mm. Rie­pām, kas ir viens no iz­šķi­ro­šiem un sva­rī­giem dro­šī­bas fak­to­riem zie­mas eks­tre­mā­la­jos ap­stāk­ļos, ir jā­vel­ta īpa­ša uz­ma­nī­ba, tā­dēļ au­to­va­dī­tā­jiem ir jā­pār­bau­da zie­mas rie­pu kva­li­tā­te un lai­kus jā­no­mai­na va­sa­ras rie­pas uz zie­mas rie­pām, kad vi­dē­jā dien­nakts tem­pe­ra­tū­ra jau sa­snie­gu­si +7 grā­dus.

Ne­pie­cie­šams pie­vērst īpa­šu uz­ma­nī­bu arī deg­vie­lai. Ir jā­iz­vē­las un au­to­mo­bi­ļa bā­ku jā­uz­pil­da ar zie­mai at­bil­sto­šu deg­vie­lu, kas pa­re­dzē­ta brauk­ša­nai līdz mī­nus 26 grā­diem.

Kā­das zie­mas rie­pas iz­vē­lē­ties?

Ce­ļu sa­tik­smes dro­šī­bas di­rek­ci­ja at­gā­di­na, ka va­sa­ras rie­pas, ie­stā­jo­ties vē­sam lai­kam, kad gai­sa tem­pe­ra­tū­ra ir zem­āka par +5 grā­diem, zau­dē sa­vu kva­li­tā­ti un brem­zē­ša­nas īpa­šī­bas. Va­sa­ras rie­pu gu­mi­ja auk­stu­mā kļūst cie­ta. Zie­mas rie­pas, sa­vu­kārt, iz­strā­dā­tas no ma­te­ri­āla, kas auk­stu­mā sa­vas īpa­šī­bas ne­zau­dē, tā­dēļ tās ir pie­mē­ro­tas brauk­ša­nai pa sli­de­niem ce­ļiem auk­stu­mā un snie­gā. Au­to­va­dī­tā­ju zi­ņā ir iz­vē­lē­ties zie­mas rie­pas - ar vai bez ra­dzēm. To­mēr jā­ņem vē­rā, ka ar ra­džo­tām rie­pām at­ļauts braukt ti­kai līdz 1. mai­jam, bet tās ir aiz­liegts lie­tot līdz 1. ok­tob­rim.

Ir zi­nāms, ka no 1. de­cem­bra līdz l. mar­tam au­to­mo­bi­ļu un au­to­bu­su, ku­ru pil­na ma­sa ne­pār­sniedz 3,5 ton­nas, kā arī to pie­kab­ju ri­te­ņiem jā­būt ap­rī­ko­tiem ar zie­mas rie­pām. Sa­ska­ņā ar Ad­mi­nis­tra­tī­vo pār­kā­pu­mu ko­dek­su po­li­ci­jas pie­mē­ro­ja­mais sods par brauk­ša­nu ar zie­mas ap­stāk­ļiem ne­pie­mē­ro­tām rie­pām ir 20 la­tu.

Tiem, kam pa­tīk do­ties ce­ļo­ju­mā zie­mā, būs liet­de­rī­ga Starp­tau­tis­kās Au­to­mo­bi­ļu fe­de­rā­ci­jas ap­ko­po­tā in­for­mā­ci­ja - bū­tis­kā­kās pra­sī­bas un no­sa­cī­ju­mi brauk­ša­nai zie­mā gan mū­su kai­miņ­val­stīs, gan val­stīs, kas va­rē­tu būt Lat­vi­jas ie­dzī­vo­tā­ju ga­la­mēr­ķis. Ja zie­mā ir plā­nots brau­ciens ar au­to­mo­bi­li ār­pus Lat­vi­jas, tad, lai ne­bū­tu ne­gai­dī­tu pār­stei­gu­mu, ie­tei­cams Ce­ļu sa­tik­smes dro­šī­bas di­rek­ci­jas mā­jas­la­pā ie­pa­zī­ties ar at­tie­cī­go val­stu pra­sī­bām un no­tei­ku­miem.

Pār­bau­dī­jums brauk­ša­nas meis­ta­rī­bai

Sā­ko­ties īs­tai zie­mai un pa­rā­do­ties ap­le­do­ju­mam, pa­lie­li­nās at­bil­dī­ba par se­vi kā dro­šu brau­cē­ju uz ce­ļa. To sa­prot dau­dzi auto­brau­cē­ji, tā­pēc iz­man­to ap­mā­cī­bas, ku­rās var ie­mā­cī­ties sa­val­dīt sa­vu spēk­ra­tu, pār­lie­ci­nā­ties par sa­vām eso­ša­jām au­to va­dī­ša­nas pras­mēm un ap­gūt jaun­as ie­ma­ņas. Ne­lie­la­jā kur­sā auto­brau­cē­ji piln­vei­do sa­vu au­to va­dī­ša­nas meis­ta­rī­bu, ie­mā­cās pa­re­dzēt ār­kār­tē­jas si­tu­āci­jas un at­tīs­ta spē­ju adek­vā­ti re­aģēt uz tām. Dro­šas brauk­ša­nas ap­mā­cī­bas sniedz te­orē­tis­kas zi­nā­ša­nas un prak­tis­kas ie­ma­ņas auto­trans­por­ta eko­no­mis­kā eks­plu­atā­ci­jā. Tās pie­mē­ro­tas gan jaun­iem, gan jau pie­re­dzē­ju­šiem au­to­va­dī­tā­jiem.

Eks­per­ti uz­ver, ka tie­ši ru­dens un zie­mas pe­ri­odā lai­ka ap­stāk­ļu iz­mai­ņas ir viens no gal­ve­na­jiem ie­mes­liem da­žā­dām pro­blēm­si­tu­āci­jām. Šo­fe­ri ne vien­mēr spēj pār­slēg­ties uz ci­tu brauk­ša­nas sti­lu, tem­pu un būt pie­sar­dzī­gā­ki, mai­no­ties lai­ka ap­stāk­ļiem. Lie­tus, sniegs un le­dus uz ce­ļa bū­tis­ki sa­ma­zi­na rie­pu sa­ķe­ri ar ce­ļu, tā­pēc šo­fe­riem ir ļo­ti ope­ra­tī­vi jā­pie­lā­go­jas jaun­ajiem ap­stāk­ļiem.

Ide­āli brauk­ša­nas ap­stāk­ļi ir no +10 līdz +20 grā­du, die­nas vi­dus, bez sau­les un bez no­kriš­ņiem. Spo­ža sau­le ra­da ap­žil­bi­nā­ša­nas ris­ku, sa­vu­kārt tum­šu sau­les­briļ­ļu lie­to­ša­na sa­ma­zi­na re­dza­mī­bu un re­dzes asu­mu. Zie­mas lai­kā sau­le nav tik augs­tu, tā­pēc ļo­ti bie­ži spīd tie­ši acīs, vei­do arī žil­bi­no­šu at­spī­du­mu no ce­ļa virs­mas un ci­tām au­to­ma­šī­nām. Šā­dā ga­dī­ju­mā ie­tei­cams lie­tot sau­les­bril­les ar po­la­ri­zē­tiem stik­liem. In­ten­sīvs lie­tus vai sniegs sa­ma­zi­na re­dza­mī­bas at­tā­lu­mu, kā arī vei­do ne­sta­bi­lu un kus­tī­gu starp­kār­tu starp ce­ļu un rie­pu.

Ko aiz­mirst brau­cē­ji vis­bie­žāk? Au­to­va­dī­tā­ji ne­māk lai­kus pie­lā­go­ties jaun­iem ap­stāk­ļiem, ne­pie­vērš uz­ma­nī­bu stik­lu tī­rī­bai (vi­su stik­lu, ne ti­kai priek­šē­jā), kas bū­tis­ki ie­tek­mē au­to­va­dī­tā­ja re­dzes­lo­ku, un gais­mu no­re­gu­lē­ša­nai, kā arī ne­pa­rei­zi lie­to tu­vās un tā­lās gais­mas. Jā­at­gā­di­na, ka arī dis­tan­ces ne­ie­vē­ro­ša­na un ne­pa­rei­za brauk­ša­nas āt­ru­ma iz­vē­le ra­da avā­ri­jas si­tu­āci­jas un ne­ga­dī­ju­mus.

IE­TEI­KU­MI BRAU­CĒ­JIEM

Pirm­kārt, auto­brau­cē­jam ir jā­ie­mā­cās re­aģēt uz bīs­ta­mām si­tu­āci­jām, ta­ču vis­pirms jā­prot pa­re­dzēt ap­kār­tē­jās si­tu­āci­jas, tā­dē­jā­di mak­si­mā­li iz­vai­ro­ties no ie­kļū­ša­nas bīs­ta­mās si­tu­āci­jās.

Otr­kārt, ir jā­no­tī­ra stik­li, pa­rei­zi jā­no­re­gu­lē un jā­iz­vē­las gais­mas. Au­to stik­liem jā­būt tī­riem gan no iekš­pu­ses, gan ār­pu­ses. Ne­kas ne­drīkst aiz­segt au­to­va­dī­tā­ja re­dzes­lo­ku, pie­mē­ram, pie at­pa­kaļ­ska­ta spo­gu­ļa pie­ka­ri­nā­tas smar­žu eg­lī­tes un plī­ša man­ti­ņas var trau­cēt pār­re­dzēt ap­kārt no­tie­ko­šo. Jā­ņem vē­rā, ka tu­vās gais­mas sta­ru kū­lis iz­gais­mo ce­ļu ap­tu­ve­ni 40 met­ru at­tā­lu­mā. Brau­cot ar āt­ru­mu 80-90 km/h, au­to­va­dī­tājs šo dis­tan­ci no­brauc ma­zāk ne­kā di­vās se­kun­dēs. Tā­lo gais­mu sta­ru kū­lis iz­gais­mo ce­ļu ap­mē­ram 150 met­ru at­tā­lu­mā, do­dot trīs­reiz vai­rāk lai­ka (ap­mē­ram 6 se­kun­des) ne­pie­cie­ša­ma­jai re­aģē­ša­nai.

Treš­kārt, ir jā­iz­vē­las pa­rei­zais brauk­ša­nas āt­rums un jā­pie­vērš uz­ma­nī­ba ce­ļu se­gu­mam. Vai­rā­ku­mā ga­dī­ju­mu, kad au­to­ma­šī­na ir sā­ku­si slī­dēt, to iz­rai­sa ne­pa­rei­za āt­ru­ma iz­vē­le, kā arī pā­rāk strau­jas dar­bī­bas ar stū­ri un pe­dā­ļiem. Lai ie­spē­ja­mi sa­ma­zi­nā­tu iz­slī­dē­ša­nas drau­dus, ir jā­iz­vē­las se­gu­mam at­bil­stošs āt­rums un vi­sām dar­bī­bām ar au­to­ma­šī­nu jā­būt pēc ie­spē­jas plūs­to­šā­kām.

Ce­tur­tkārt, ir jā­pār­zi­na au­to­ma­šī­nas dro­šī­bas sis­tē­mas. Au­to­va­dī­tā­jam jā­pār­zi­na, kāds ir dro­šī­bas sis­tē­mu uz­de­vums un ko no tām gai­dīt. ABS sis­tē­ma ne vien­mēr sa­ma­zi­nās brem­zē­ša­nas ce­ļu, bet ļaus ap­braukt priekš­ā ra­du­šos šķēr­sli, jo dro­šī­bas sis­tē­mas uz­de­vums ir ne­ļaut ri­te­ņiem blo­ķē­ties un sa­gla­bāt ie­spē­ju stū­rēt. Sa­vu­kārt ESP sis­tē­mas uz­de­vums ir ne­ļaut au­to­ma­šī­nai sākt slī­dēt un sa­griez­ties, vei­cot pā­rāk strau­jas dar­bī­bas ar stū­ri.

Piekt­kārt, ir jā­pie­vērš uz­ma­nī­ba rie­pu stā­vok­lim. Zie­mas se­zo­nā, kad ceļš ir sli­dens, īpa­ša no­zī­me ir rie­pu pro­tek­to­ru dzi­ļu­mam un spie­die­nam rie­pās. Zie­mas se­zo­nā mi­ni­mā­lais at­ļau­tais pro­tek­to­ru dzi­ļums ir 4 mm, to­mēr ne vien­mēr ar to pie­tiek, tā­pēc vē­lams re­gu­lā­ri pār­bau­dīt rie­pu stā­vok­li. Jā­at­ce­ras, ka zie­mas se­zo­nā sa­ķe­re ar ce­ļa se­gu­mu ir ap­grū­ti­nā­ta un rie­pu stā­vok­lis no­sa­ka to, cik šī sa­ķe­re ir la­ba vai slik­ta.

AT­GĀ­DI­NĀ­JUMS AUTO­BRAU­CĒ­JIEM

  • Ir jā­no­tī­ra stik­li, pa­rei­zi jā­no­re­gu­lē un jā­iz­vē­las gais­mas.
  • Ir jā­iz­vē­las pa­reizs brauk­ša­nas āt­rums un jā­pie­vērš uz­ma­nī­ba ce­ļu se­gu­mam.
  • Ir jā­pār­zi­na au­to­ma­šī­nas dro­šī­bas sis­tē­mas.
  • Ir jā­pie­vērš uz­ma­nī­ba rie­pu stā­vok­lim
Komentāri [5]
#
Vova 12.janvāris 2017 22:07 atbildēt
Jā, nudien īstais laiks 11.janvārī parunāt par ziemas riepām...
Rakstelis ir riktīgi diletantisks savārstījums par tēmu.
 
#
Gājējs 12.janvāris 2017 8:46 atbildēt
Mašiņu vajg, mašiņu vajg. Bet visiem durakiem/d.līdējiem vajag pateikt ka ziemā bremzēšanas ceļš visiem auto ir daudz garāks kā uz tīra un silta ceļa!!!
 
#
007 11.janvāris 2017 23:44 atbildēt
Lēnāk brauksi tālāk tiksi.
 
#
Sventa 11.janvāris 2017 23:06 atbildēt
Ir tikai viens pamatnosacījums.Notīrīti,nokaisīti ceļi!Paskatīsimies,cik dzīvības šoziem paliks uz to draņķu sirdsapziņas,kas naudu rauš kabatās,bet ceļu labā nedara neko.Un pamanās it visā vainot vai nu gājējus,vai braucējus.Un te tas gudrais rakstītājs varētu salīdzināt statistiku par negadījumiem tajā laikā,kad nekādas ziemas riepas pat pieminētas netika,kur nu vēl pieprasītas,ar šodienas statistiku.Pēc viņa domām pie mums uz ceļiem pēkšņi brauc tikai zīdaiņa vecuma idioti,neviens pēkšņi neatceras un nezin kā braukt.
 
#
Autobraucējs 11.janvāris 2017 19:36 atbildēt
pirms rakstīt pamācošu rakstu (norakstot no grāmatu gudrībām), pašam jāiemācās braukt uz ledus klāta ceļa
 
Pievienot komentāru
Vārds *
Komentārs *
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers