Gardēžiem

15.augusts, 15:30 Ņujorkas maiznīca "Black Rooster'' ieguvusi vērību pāri okeānam, proti, pie mums Latvijā, jo gatavo mūsu tradiocionālo maizi. Vairāk »
 
13.augusts, 22:10 Sestdien, 12.augustā Ķīnā aizvdītas čili piparu ēšanas sacensības "Spicy King". Dalībnieki iesēdās vannās kurās sabŗti pipari un uzvar tas, kurš apēd visvairāk. Vairāk »
 
13.augusts, 16:50 Nav noslēpums, ka arvien vairāk cilvēku gan pasaulē, gan Latvijā dažādu iemeslu dēļ kļūst par veģetāriešiem vai pat par vegāniem. Esam apkopojuši Top 5 kafejnīcas Rīgā, kur garšīgi paēst veģetāru ēdienu. Vairāk »
 
12.augusts, 19:07 Ābo­lu laiks jā­steidz iz­man­tot, jo tie­ši ta­gad tie ir vis­vēr­tī­gā­kie, su­lī­gā­kie un vi­ta­mī­niem ba­gā­tā­kie. Ka­mēr dār­zā ābo­lu pil­na ze­me, mums ir iz­de­vī­ba sa­ēs­ties svai­gus aug­ļus, at­saukt at­mi­ņā zi­nā­mās ābo­lu ēdie­nu re­cep­tes un ap­gūt jaun­as. Vairāk »
 
12.augusts, 8:16 Šodien, 19.augustā, Rīgas svētku ietvaros Spīķeru centrālajā laukumā, sadarbojoties Rīgas labākajiem restorāniem, jau ceturto gadu durvis vērs „Rīgas svētku restorāns", kas ir lielākais atvērta tipa restorāns. Vairāk »
 
9.augusts, 20:10 Svai­go dār­ze­ņu pār­pil­nī­ba lau­kā, do­bē, tir­gū un vei­ka­lā. Bet vai arī ta­vā šķī­vī? Šo­brīd ir ti­kai maz­liet jā­pa­cen­šas, lai no­dro­ši­nā­tu ēdien­kar­tē ve­se­lī­gu daudz­vei­dī­bu. Vie­ni no dār­ze­ņiem, ku­rus ne­va­ja­dzē­tu pie­mirst, plā­no­jot mal­tī­tes, ir bro­ko­ļi, rei­zēm dē­vē­ti arī par spar­ģe­ļu kā­pos­tiem. Tos aug­stu vēr­tē­ja se­nie ro­mie­ši un vēl šo­dien bro­ko­ļu ēdie­ni aso­ci­ē­jas ar Vi­dus­jū­ras re­ģi­o­na vir­tu­vi, ta­ču tie ir ie­cie­nī­ti arī pie mums, po­pu­lā­ri Āzi­jā un Ame­ri­kā. Pa­rei­zi pa­ga­ta­vo­ti, bro­ko­ļi ir mai­gi un vien­lai­kus krauk­šķī­gi, kā arī ļo­ti ba­gā­ti ar ve­se­lī­gām uz­tur­vie­lām. Vairāk »
 
9.augusts, 15:55 Pagaidām vēl dzeram atspirdzinošus dzērienus, tomēr aizvien vairāk un vairāk tiks dota priekšroka kam siltākam. Vairāk »
 
8.augusts, 20:20 Maz­sā­lī­ti gur­ķi? Tas ir ļo­ti vien­kār­ši: bur­kā iek­šā, garš­vie­las klāt, sā­lī­ju­mu vir­sū – un ot­rā die­nā jau var ēst. Ap­mē­ram tā stās­ta pie­re­dzē­ju­šas saim­nie­ces. Lai pir­mo­reiz iz­mē­ģi­nā­tu maz­sā­lī­tu gur­ķī­šu ga­ta­vo­ša­nu, var at­rast de­ta­li­zē­tu re­cep­ti vai sī­ki iz­vai­cāt kā­du liet­pra­tē­ju un da­rīt vi­su tie­ši tā, kā sa­cīts. Vē­lāk jau var vei­dot sa­vu vie­dok­li par to, ku­ras sa­stāv­da­ļas va­ja­dzē­tu pie­likt vai­rāk, ku­ras ma­zāk, no ku­rām at­teik­ties un ku­ras ie­kļaut re­cep­tē vēl pa­pil­dus. Vairāk »
 
4.augusts, 17:47 Kas var būt labāks par atsvaidzinošu un gardu saldējumu siltajos vasaras mēnešos? Saldējums dažādās garšu variācijās un formās - uz kociņa un vafeļu glāzītēs, šokolādes glazūrā, ar ievārījumu un lielā ģimenes iepakojumā - ir mīlētāko gardumu saraksta neatņemama sastāvdaļa, un vairs nevaram iedomāties vasaru bez šī našķa, pat ja termometra stabiņš rāda ne tik vasarīgu gaisa temperatūru. Vairāk »
 
4.augusts, 6:30 Tomātiem, gluži tāpat kā daudziem cilvēkiem mūsu zemē, šovasar gribētos vairāk saules. Taču atrast kvalitatīvus, smaržīgus un garšīgus vietējos tomātus nu jau ir iespējams. Vislabāk, ja tie nav noplūkti puszaļi, bet ir nogatavojušies turpat dārzā, kaut arī plēves vai polikarbonāta «tomātu būdiņās», nevis zem klajas debess. Vairāk »
 
1.augusts, 20:13 To­mā­ti ir iz­man­to­ja­mi da­žā­dos ēdie­nos, ta­ču viens no kla­sis­kā­ka­jiem, vieg­lāk pa­ga­ta­vo­ja­mā­ka­jiem un arī garš­īgā­ka­jiem ir to­mā­tu zu­pa. Tai ie­spē­ja­mi vai­rā­ki iz­pil­dī­ju­mi – to­mā­tu zu­pa ar ga­ļu, asā to­mā­tu zu­pa, ve­ģe­tā­rā un da­žā­das ci­tas va­ri­āci­jas, kas vieg­li pie­lā­go­ja­mas da­žā­dām gau­mēm un vēl­mēm. Vairāk »
 
1.augusts, 16:30 Ja tavs galamērķis ir Latgale vai Sēlijas puse, piedāvājam vietas, kur iespējams pa ceļam ieturēt gardu maltīti pirms tava galamērķa vai dodoties jau mājup. Vairāk »
 
28.jūlijs, 18:05 Gluži bez ķiršiem šogad palikuši neesam. Var pasūroties, ka raža nav visai liela un dārzā tai kāri uzbrūk putni, bet tirgū ogas padārgas. Var apgalvot, ka vairāk pa prātam svešzemju saldie ķirši, bet vietējie šķiet pārāk skābi, tomēr vismaz saujiņu dienā tik un tā vajadzētu apēst, kamēr ir. Vairāk »
 
28.jūlijs, 12:40 Lai audzētu garšaugus vai pārtikas produktus savām vajadzībām, nav nepieciešams milzu pagalms vai personīgais dārzs. Ja vien būsi izvēlējies pareizu augšanas vidi un trauku, ar lieveni vai nelielu stūrīti pagalmā pietiks, lai izaudzētu sev nepieciešamos produktus. Vairāk »
 
27.jūlijs, 15:04 Augot vispārējai labklājībai, mainās arī ēšanas paradumi. Un viena no izteiktākajām tendencēm ir svētku ēdienu lietošana ikdienā, kas noved pie palielinātas vieglo cukuru uzņemšanas. Vairāk »
 
27.jūlijs, 9:45 Cerībā atgūt patērētāju interesi, Coca-Cola pielikuši punktu vecajai Zero versijai, izlaižot jaunu, ziņo Bloomberg. Vairāk »
 
26.jūlijs, 11:53 Šovasar, kad termometra stabiņš virs 25 grādu atzīmes pakāpies vien pāris reizes, Latvijas iedzīvotāji tradicionālo vasaras produktu vietā biežāk izvēlas siltās un svaigās uzkodas un karstos dzērienus. Vasaras pirmajā pusē kafijas pārdošanas apjoms ir audzis teju par piekto daļu, un hotdogiem vērojams 8% pieaugums. Vienlaikus lielu popularitāti gūst arī līdzi ņemamā svaigā pārtika – dažāda veida salāti, dārzeņi un augļi, un pieprasījums pēc svaigās pārtikas divkāršojies jeb pieaudzis par 115%. Vairāk »
 
25.jūlijs, 15:07 Viskija dzeršana agrā rīta stundā netiek uzskatīta par labu ieradumu, tomēr izrādās, ka tu vari tad dzert Jack Daniel's un nesaņemt pārmetošus skatienus. Vairāk »
 
23.jūlijs, 16:16 Kā­da sla­ve­na pa­vā­ra teik­tais «..ja jums mā­jās nav ne­kā ēda­ma, at­ve­riet le­dus­ska­pi, pa­ņe­miet la­si un pa­ga­ta­vo­jiet» jau sen ir fol­klo­ri­zē­jies un ap­au­dzis ar as­prā­tī­giem vie­dā tei­ku­ma tur­pi­nā­ju­miem. Bet ja tā pa­do­mā – kā­pēc gan ne! Vairāk »
 
21.jūlijs, 15:23 Pipari vienmēr ir modē. Tā bija viena no pirmajām garšvielām, kas tika ievestas Eiropā. Senos laikos pipari bija ļoti dārgi un tika uzskatīti par daudz uzticamāku valūtu nekā zelts un sudrabs, cilvēki piparos maksāja nodokļus, nodevas, īri un pūra naudu. Mūsdienās Indijas piparu plantācijas ir nelielu uzņēmumu īpašumā, kas tiek nodoti mantojumā no paaudzes paaudzē – pipari tiek audzēti ar lielu mīlestību, rūpību un atbildību. Vairāk »
 
 

Skaistuma pasaule

 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers