Horoskopi: PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Noskaidro, kad augustā nav ieteicams veikt medicīniskas manipulācijas 1 komentāri
 
Horoskopi

PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Noskaidro, kad augustā nav ieteicams veikt medicīniskas manipulācijas

 
Skatīt 4 bildes
Ekrānšāviņš
Ekrānšāviņš
Ekrānšāviņš
Ekrānšāviņš
Ekrānšāviņš
 
PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Noskaidro, kad augustā nav ieteicams veikt medicīniskas manipulācijas
1 / 4 Bildes 
 
 

As­tro­me­di­cī­nā lie­la no­zī­me ir tā dē­vē­ta­jam die­nas fo­nam – kā­dā zo­di­aka zī­mē at­ro­das Mē­ness. Kat­ra cil­vē­ka ķer­me­ņa zo­na as­tro­lo­ģi­jā at­ro­das kā­das zo­di­aka zī­mes pār­val­dī­bā, un sa­ska­ņā ar te­ori­ju – kon­krē­ta­jās die­nās ju­tī­gā­kas kļūst tās ķer­me­ņa zo­nas, par ku­rām «at­bil­dī­ga­jā» zo­di­aka zī­mē Mē­ness at­ro­das.

Ja ārst­nie­cis­kus un me­di­cī­nis­kus pa­sā­ku­mus ie­spē­jams ie­plā­not, tad kon­krē­ta­jās die­nās ne­bū­tu vē­lams «aiz­tikt» šīs ju­tī­gās vie­tas. Ja ne­pie­cie­šams stei­dzams ri­si­nā­jums, tad, pro­tams, da­rām, kas jā­da­ra. Un pri­mā­rais ir ār­sta re­ko­men­dā­ci­jas.

Ekrānšāviņš

Mē­ness Strēl­nie­kā - no 1.08. plkst. 15.01 līdz 4.08. plkst. 3.36

Ne­plā­no­jiet me­di­cī­nis­kus pa­sā­ku­mus sais­tī­bā ar ak­nām un žults­pūs­li. Ju­tī­gās zo­nas: augš­stil­bi, kā­jas, cis­kas, gur­ni, sē­žam­vie­ta, mus­ku­la­tū­ra, ner­vu sis­tē­ma, ar­tē­ri­jas. Ne­bū­tu vē­lams plā­not pro­ce­dū­ras, kas sais­tās ar asins pār­lie­ša­nu.

Mē­ness Me­žā­zī - no 4.08. plkst. 3.36 līdz 6.08. plkst. 15.15

Ne­va­ja­dzē­tu dar­bī­bas sais­tī­bā ar kau­lu sis­tē­mu, nav vē­la­mas pro­ce­dū­ras sais­tī­bā ar žults­pūs­li. Jā­sar­gā ce­ļi, lo­cī­ta­vas, kau­lu sis­tē­mas ner­vi. Ne­va­ja­dzē­tu plā­not zob­ār­sta ap­mek­lē­ju­mu.

Mē­ness Ūdens­vī­rā - no 6.08. plkst. 15.15 līdz 9.08. plkst. 0.55

Ne­plā­no­jiet pro­ce­dū­ras, kas skar apakš­stil­bus, lie­la kau­lus, kā­ju ik­rus. Ne­bū­tu vē­lams aiz­skart ak­lo zar­nu, gal­vas sma­dze­nes, ner­vu sis­tē­mu un or­gā­nus, kas sais­tās ar asins­spie­die­nu.

Ekrānšāviņš

Mē­ness Zi­vīs - no 9.08. plkst. 0.55 līdz 11.08. plkst. 8.22

Ne­va­jag me­di­cī­nis­kās ma­ni­pu­lā­ci­jas, kas skar ma­ņu or­gā­nus, lim­fā­tis­ko un en­do­krī­no sis­tē­mu, ak­nas, pē­das, cīp­slas, sai­tes, plau­šas.

Mē­ness Aunā - no 11.08. plkst. 8.22 līdz 13.08. plkst. 13.39

Ne­bū­tu vē­lams veikt me­di­cī­nis­kas ma­ni­pu­lā­ci­jas gal­vas zo­nā: sma­dze­ņu, ner­vu sis­tē­mas, acu, ausu, de­gu­na, mē­les, mu­tes augš­da­ļas un zo­da ra­jo­nā. Tā­pat arī ne­va­ja­dzē­tu plā­not zob­ār­sta ap­mek­lē­ju­mu, it īpa­ši tad, ja zobs jā­rauj vai pa­re­dzē­tas sa­rež­ģī­tas un sma­gas dar­bī­bas (pie­mē­ram, sa­ga­ta­vo­ša­nās pro­te­zē­ša­nas dar­biem u.tml.).

Mē­ness Vēr­sī - no 13.08. plkst. 13.39 līdz 15.08. plkst. 10.32

Nav ie­tei­ca­mi me­di­cī­nis­ki pa­sā­ku­mi, kas skar kak­lu, skaus­tu, bal­se­ni, man­de­les, apakš­žok­li, en­do­krī­no sis­tē­mu un ba­rī­bas va­du. Ne­plā­no­jiet zob­ār­sta ap­mek­lē­ju­mu.

Mē­ness Dvī­ņos - 15.08. plkst. 10.32 līdz 17.08. plkst. 19.03

Ne­ie­plā­no­jiet me­di­cī­nis­kus pa­sā­ku­mus, kas sais­tās ar tra­he­jām, bron­hiem, plau­šām, ner­vu sis­tē­mu, kā arī ar ple­ciem, priekš­ple­ciem un ro­ku pirk­stiem.

Mē­ness Vē­zī - no 17.08. plkst. 19.03 līdz 19.08. plkst. 20.54

Nav vē­la­ma me­di­cī­nis­ka ie­jauk­ša­nās kuņ­ģī, krūš­kur­vī, krū­tīs, pie­na dzie­dze­ros, pa­du­sēs, ak­nās, ri­bās un dia­frag­mā. Nav vē­la­mas me­di­cī­nis­kas ma­ni­pu­lā­ci­jas ar žults­pūs­li, lim­fu sis­tē­mu, plau­šu plē­vi un lie­su.

Mē­ness Lau­vā - no 19.08. plkst. 20.54 līdz 21.08. plkst. 23.25

Ne­va­ja­dzē­tu plā­not me­di­cī­nis­kas dar­bī­bas un ope­rā­ci­jas, kas sais­tās ar sir­di, asins­va­diem, dia­frag­mu, lie­su.

Mē­ness Jau­na­vā - no 21.08. plkst. 23.25 līdz 24.08. plkst. 4.04

Ju­tī­gās zo­nas: gre­mo­ša­nas or­gā­ni, ak­lā zar­na, tie­vās zar­nas, ak­nas, aiz­kuņ­ģa dzie­dze­ris, vē­der­plē­ve, lie­sa.

Mē­ness Sva­ros - no 24.08. plkst. 4.04 līdz 26.08. plkst. 11.53

Ne­va­ja­dzē­tu me­di­cī­nis­kas dar­bī­bas sais­tī­bā ar nie­rēm, urīn­pūs­li, dzie­dze­ru sis­tē­mu, virs­nie­ru dzie­dze­ri, en­do­krī­no un ner­vu sis­tē­mu.

Mē­ness Skorpionā - no 26.08. plkst. 11.53 līdz 28.08. plkst. 22.47

Ne­va­ja­dzē­tu me­di­cī­nis­kas dar­bī­bas sais­tī­bā ar nie­rēm, urīn­pūs­li, dzie­dze­ru sis­tē­mu, virs­nie­ru dzie­dze­ri, en­do­krī­no un ner­vu sis­tē­mu.

Mē­ness Strēl­nie­kā - no 28.08. plkst. 22.47 līdz 31.08. plkst. 11.18

Ne­plā­no­jiet me­di­cī­nis­kus pa­sā­ku­mus sais­tī­bā ar ak­nām un žults­pūs­li. Ju­tī­gās zo­nas: augš­stil­bi, kā­jas, cis­kas, gur­ni, sē­žam­vie­ta, mus­ku­la­tū­ra, ner­vu sis­tē­ma, ar­tē­ri­jas. Ne­bū­tu vē­lams plā­not pro­ce­dū­ras, kas sais­tās ar asins pār­lie­ša­nu.

Mē­ness Me­žā­zī - no 31.08. plkst. 11.18 līdz 2.09. plkst. 23.06

Ne­va­ja­dzē­tu dar­bī­bas sais­tī­bā ar kau­lu sis­tē­mu, nav vē­la­mas pro­ce­dū­ras sais­tī­bā ar žults­pūs­li. Jā­sar­gā ce­ļi, lo­cī­ta­vas, kau­lu sis­tē­mas ner­vi. Ne­va­ja­dzē­tu plā­not zob­ār­sta ap­mek­lē­ju­mu.

Komentāri [1]
#
Skolnieciņš [Latvijas skaudības dievība] 17.augusts 2017 7:11 atbildēt
Guna Kārkliņ, Tu taču dakteru darbu neapcel! Medecīna ir sen izpētīta un darbojas, bet Tava mācība nav tik tālu tikusi. Medecīnā ar saviem horoskopiem nevajaglīst! Cilvēki tur ilgi mācās, praktizē un strādā atbildīgi. Vienīgi zinātnei ir nākotne.
 
Pievienot komentāru
Vārds *
Komentārs *
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers