Horoskopi: PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Noskaidro, kurās dienās jūlijā nav ieteicams veikt medicīniskas manipulācijas Komentēt
 
Horoskopi

PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Noskaidro, kurās dienās jūlijā nav ieteicams veikt medicīniskas manipulācijas

 
Skatīt 4 bildes
Ekrānšāviņš
Ekrānšāviņš
Ekrānšāviņš
Ekrānšāviņš
Ekrānšāviņš
 
PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Noskaidro, kurās dienās jūlijā nav ieteicams veikt medicīniskas manipulācijas
1 / 4 Bildes 
 
 

As­tro­me­di­cī­nā lie­la no­zī­me ir tā dē­vē­ta­jam die­nas fo­nam – kā­dā zo­di­aka zī­mē at­ro­das Mē­ness. Kat­ra cil­vē­ka ķer­me­ņa zo­na as­tro­lo­ģi­jā at­ro­das kā­das zo­di­aka zī­mes pār­val­dī­bā, un sa­ska­ņā ar te­ori­ju – kon­krē­ta­jās die­nās ju­tī­gā­kas kļūst tās ķer­me­ņa zo­nas, par ku­rām «at­bil­dī­ga­jā» zo­di­aka zī­mē Mē­ness at­ro­das.

Ja ārst­nie­cis­kus un me­di­cī­nis­kus pa­sā­ku­mus ie­spē­jams ie­plā­not, tad kon­krē­ta­jās die­nās ne­bū­tu vē­lams «aiz­tikt» šīs ju­tī­gās vie­tas. Ja ne­pie­cie­šams stei­dzams ri­si­nā­jums, tad, pro­tams, da­rām, kas jā­da­ra. Un pri­mā­rais ir ār­sta re­ko­men­dā­ci­jas.

Ekrānšāviņš

Mē­ness Sva­ros - no 30.06. plkst. 10.02 līdz 2.07. plkst. 20.00 Ne­va­ja­dzē­tu me­di­cī­nis­kas dar­bī­bas sais­tī­bā ar nie­rēm, urīn­pūs­li, dzie­dze­ru sis­tē­mu, virs­nie­ru dzie­dze­ri, en­do­krī­no un ner­vu sis­tē­mu.

Mē­ness Skor­pi­onā - no 2.07. plkst. 20.00 līdz 5.07. plkst. 8.08

Nav vē­la­ma me­di­cī­nis­ka ie­jauk­ša­nās šā­dos or­gā­nos un zo­nās: dzi­mum­or­gā­ni, urīn­va­di, res­nā zar­na, sēkl­va­di, nie­ru bļo­di­ņas, ak­lā zar­na.

Mē­ness Strēl­nie­kā - no 5.07. plkst. 8.08 līdz 7.07. plkst. 20.45

Ne­plā­no­jiet me­di­cī­nis­kus pa­sā­ku­mus sais­tī­bā ar ak­nām un žults­pūs­li. Ju­tī­gās zo­nas: augš­stil­bi, kā­jas, cis­kas, gur­ni, sē­žam­vie­ta, mus­ku­la­tū­ra, ner­vu sis­tē­ma, ar­tē­ri­jas. Ne­bū­tu vē­lams plā­not pro­ce­dū­ras, kas sais­tās ar asins pār­lie­ša­nu.

Mē­ness Me­žā­zī - no 7.07. plkst. 20.45 līdz 10.07. plkst. 8.35

Ne­va­ja­dzē­tu dar­bī­bas sais­tī­bā ar kau­lu sis­tē­mu, nav vē­la­mas pro­ce­dū­ras sais­tī­bā ar žults­pūs­li. Jā­sar­gā ce­ļi, lo­cī­ta­vas, kau­lu sis­tē­mas ner­vi. Ne­va­ja­dzē­tu plā­not zob­ār­sta ap­mek­lē­ju­mu.

Mē­ness Ūdens­vī­rā - no 10.07. plkst. 8.35 līdz 12.07. plkst. 18.52

Ne­plā­no­jiet pro­ce­dū­ras, kas skar apakš­stil­bus, lie­la kau­lus, kā­ju ik­rus. Ne­bū­tu vē­lams aiz­skart ak­lo zar­nu, gal­vas sma­dze­nes, ner­vu sis­tē­mu un or­gā­nus, kas sais­tās ar asins­spie­die­nu.

Mē­ness Zi­vīs - no 12.07. plkst. 18.52 līdz 15.07. plkst. 2.53

Ne­va­jag me­di­cī­nis­kās ma­ni­pu­lā­ci­jas, kas skar ma­ņu or­gā­nus, lim­fā­tis­ko un en­do­krī­no sis­tē­mu, ak­nas, pē­das, cīp­slas, sai­tes, plau­šas.

Mē­ness Aunā - no 15.07. plkst. 2.53 līdz 17.07. plkst. 8.05

Ne­bū­tu vē­lams veikt me­di­cī­nis­kas ma­ni­pu­lā­ci­jas gal­vas zo­nā: sma­dze­ņu, ner­vu sis­tē­mas, acu, ausu, de­gu­na, mē­les, mu­tes augš­da­ļas un zo­da ra­jo­nā. Tā­pat arī ne­va­ja­dzē­tu plā­not zob­ār­sta ap­mek­lē­ju­mu, it īpa­ši tad, ja zobs jā­rauj vai pa­re­dzē­tas sa­rež­ģī­tas un sma­gas dar­bī­bas (pie­mē­ram, sa­ga­ta­vo­ša­nās pro­te­zē­ša­nas dar­biem u.tml.).

Mē­ness Vēr­sī - no 17.07. plkst. 8.05 līdz 19.07. plkst. 10.32

Nav ie­tei­ca­mi me­di­cī­nis­ki pa­sā­ku­mi, kas skar kak­lu, skaus­tu, bal­se­ni, man­de­les, apakš­žok­li, en­do­krī­no sis­tē­mu un ba­rī­bas va­du. Ne­plā­no­jiet zob­ār­sta ap­mek­lē­ju­mu.

Mē­ness Dvī­ņos - no 19.07. plkst. 10.32 līdz 21.07. plkst. 11.09

Ne­ie­plā­no­jiet me­di­cī­nis­kus pa­sā­ku­mus, kas sais­tās ar tra­he­jām, bron­hiem, plau­šām, ner­vu sis­tē­mu, kā arī ar ple­ciem, priekš­ple­ciem un ro­ku pirk­stiem.

Mē­ness Vē­zī - no 21.07. plkst. 11.09 līdz 23.07. plkst. 11.33

Nav vē­la­ma me­di­cī­nis­ka ie­jauk­ša­nās kuņ­ģī, krūš­kur­vī, krū­tīs, pie­na dzie­dze­ros, pa­du­sēs, ak­nās, ri­bās un dia­frag­mā. Nav vē­la­mas me­di­cī­nis­kas ma­ni­pu­lā­ci­jas ar žults­pūs­li, lim­fu sis­tē­mu, plau­šu plē­vi un lie­su.

Mē­ness Lau­vā - no 23.07. plkst. 11.33 līdz 25.07. plkst. 13.32

Ne­va­ja­dzē­tu plā­not me­di­cī­nis­kas dar­bī­bas un ope­rā­ci­jas, kas sais­tās ar sir­di, asins­va­diem, dia­frag­mu, lie­su.

Mē­ness Jau­na­vā - no 25.07. plkst. 13.32 līdz 27.07. plkst. 18.36

Ju­tī­gās zo­nas: gre­mo­ša­nas or­gā­ni, ak­lā zar­na, tie­vās zar­nas, ak­nas, aiz­kuņ­ģa dzie­dze­ris, vē­der­plē­ve, lie­sa.

Mē­ness Sva­ros - no 27.07. plkst. 18.36 līdz 30.07. plkst. 3.23

Ne­va­ja­dzē­tu me­di­cī­nis­kas dar­bī­bas sais­tī­bā ar nie­rēm, urīn­pūs­li, dzie­dze­ru sis­tē­mu, virs­nie­ru dzie­dze­ri, en­do­krī­no un ner­vu sis­tē­mu.

Mē­ness Skorpionā - no 30.07. plkst. 3.23 līdz 1.08. plkst. 15.01

Ne­va­ja­dzē­tu me­di­cī­nis­kas dar­bī­bas sais­tī­bā ar nie­rēm, urīn­pūs­li, dzie­dze­ru sis­tē­mu, virs­nie­ru dzie­dze­ri, en­do­krī­no un ner­vu sis­tē­mu.

IE­VĒ­RO!

Piln­mē­ne­sī ne­va­ja­dzē­tu ie­plā­not ope­rā­ci­jas, jo tad brū­ces slik­ti dzīst. Arī jauns un augošs Mē­ness nav pie­mē­rots ķi­rur­ģis­kām dar­bī­bām.

Jauns un augošs Mē­ness ir: 24.06. plkst. 5.31 - 9.07. plkst. 7.06

23.07. plkst. 12.45 - 7.08. plkst. 21.11

Piln­mē­ness: 9.07. plkst. 7.06

Komentāri [0]
Nav pievienots neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds *
Komentārs *
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers