Horoskopi: PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Noskaidro, kurās dienās jūlijā nav ieteicams veikt medicīniskas manipulācijas 2 komentāri
 
Horoskopi

PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Noskaidro, kurās dienās jūlijā nav ieteicams veikt medicīniskas manipulācijas

 
Skatīt 4 bildes
Ekrānšāviņš
Ekrānšāviņš
Ekrānšāviņš
Ekrānšāviņš
Ekrānšāviņš
 
PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Noskaidro, kurās dienās jūlijā nav ieteicams veikt medicīniskas manipulācijas
1 / 4 Bildes 
 
 

As­tro­me­di­cī­nā lie­la no­zī­me ir tā dē­vē­ta­jam die­nas fo­nam – kā­dā zo­di­aka zī­mē at­ro­das Mē­ness. Kat­ra cil­vē­ka ķer­me­ņa zo­na as­tro­lo­ģi­jā at­ro­das kā­das zo­di­aka zī­mes pār­val­dī­bā, un sa­ska­ņā ar te­ori­ju – kon­krē­ta­jās die­nās ju­tī­gā­kas kļūst tās ķer­me­ņa zo­nas, par ku­rām «at­bil­dī­ga­jā» zo­di­aka zī­mē Mē­ness at­ro­das.

Ja ārst­nie­cis­kus un me­di­cī­nis­kus pa­sā­ku­mus ie­spē­jams ie­plā­not, tad kon­krē­ta­jās die­nās ne­bū­tu vē­lams «aiz­tikt» šīs ju­tī­gās vie­tas. Ja ne­pie­cie­šams stei­dzams ri­si­nā­jums, tad, pro­tams, da­rām, kas jā­da­ra. Un pri­mā­rais ir ār­sta re­ko­men­dā­ci­jas.

Ekrānšāviņš

Mē­ness Sva­ros - no 30.06. plkst. 10.02 līdz 2.07. plkst. 20.00 Ne­va­ja­dzē­tu me­di­cī­nis­kas dar­bī­bas sais­tī­bā ar nie­rēm, urīn­pūs­li, dzie­dze­ru sis­tē­mu, virs­nie­ru dzie­dze­ri, en­do­krī­no un ner­vu sis­tē­mu.

Mē­ness Skor­pi­onā - no 2.07. plkst. 20.00 līdz 5.07. plkst. 8.08

Nav vē­la­ma me­di­cī­nis­ka ie­jauk­ša­nās šā­dos or­gā­nos un zo­nās: dzi­mum­or­gā­ni, urīn­va­di, res­nā zar­na, sēkl­va­di, nie­ru bļo­di­ņas, ak­lā zar­na.

Mē­ness Strēl­nie­kā - no 5.07. plkst. 8.08 līdz 7.07. plkst. 20.45

Ne­plā­no­jiet me­di­cī­nis­kus pa­sā­ku­mus sais­tī­bā ar ak­nām un žults­pūs­li. Ju­tī­gās zo­nas: augš­stil­bi, kā­jas, cis­kas, gur­ni, sē­žam­vie­ta, mus­ku­la­tū­ra, ner­vu sis­tē­ma, ar­tē­ri­jas. Ne­bū­tu vē­lams plā­not pro­ce­dū­ras, kas sais­tās ar asins pār­lie­ša­nu.

Mē­ness Me­žā­zī - no 7.07. plkst. 20.45 līdz 10.07. plkst. 8.35

Ne­va­ja­dzē­tu dar­bī­bas sais­tī­bā ar kau­lu sis­tē­mu, nav vē­la­mas pro­ce­dū­ras sais­tī­bā ar žults­pūs­li. Jā­sar­gā ce­ļi, lo­cī­ta­vas, kau­lu sis­tē­mas ner­vi. Ne­va­ja­dzē­tu plā­not zob­ār­sta ap­mek­lē­ju­mu.

Mē­ness Ūdens­vī­rā - no 10.07. plkst. 8.35 līdz 12.07. plkst. 18.52

Ne­plā­no­jiet pro­ce­dū­ras, kas skar apakš­stil­bus, lie­la kau­lus, kā­ju ik­rus. Ne­bū­tu vē­lams aiz­skart ak­lo zar­nu, gal­vas sma­dze­nes, ner­vu sis­tē­mu un or­gā­nus, kas sais­tās ar asins­spie­die­nu.

Mē­ness Zi­vīs - no 12.07. plkst. 18.52 līdz 15.07. plkst. 2.53

Ne­va­jag me­di­cī­nis­kās ma­ni­pu­lā­ci­jas, kas skar ma­ņu or­gā­nus, lim­fā­tis­ko un en­do­krī­no sis­tē­mu, ak­nas, pē­das, cīp­slas, sai­tes, plau­šas.

Mē­ness Aunā - no 15.07. plkst. 2.53 līdz 17.07. plkst. 8.05

Ne­bū­tu vē­lams veikt me­di­cī­nis­kas ma­ni­pu­lā­ci­jas gal­vas zo­nā: sma­dze­ņu, ner­vu sis­tē­mas, acu, ausu, de­gu­na, mē­les, mu­tes augš­da­ļas un zo­da ra­jo­nā. Tā­pat arī ne­va­ja­dzē­tu plā­not zob­ār­sta ap­mek­lē­ju­mu, it īpa­ši tad, ja zobs jā­rauj vai pa­re­dzē­tas sa­rež­ģī­tas un sma­gas dar­bī­bas (pie­mē­ram, sa­ga­ta­vo­ša­nās pro­te­zē­ša­nas dar­biem u.tml.).

Mē­ness Vēr­sī - no 17.07. plkst. 8.05 līdz 19.07. plkst. 10.32

Nav ie­tei­ca­mi me­di­cī­nis­ki pa­sā­ku­mi, kas skar kak­lu, skaus­tu, bal­se­ni, man­de­les, apakš­žok­li, en­do­krī­no sis­tē­mu un ba­rī­bas va­du. Ne­plā­no­jiet zob­ār­sta ap­mek­lē­ju­mu.

Mē­ness Dvī­ņos - no 19.07. plkst. 10.32 līdz 21.07. plkst. 11.09

Ne­ie­plā­no­jiet me­di­cī­nis­kus pa­sā­ku­mus, kas sais­tās ar tra­he­jām, bron­hiem, plau­šām, ner­vu sis­tē­mu, kā arī ar ple­ciem, priekš­ple­ciem un ro­ku pirk­stiem.

Mē­ness Vē­zī - no 21.07. plkst. 11.09 līdz 23.07. plkst. 11.33

Nav vē­la­ma me­di­cī­nis­ka ie­jauk­ša­nās kuņ­ģī, krūš­kur­vī, krū­tīs, pie­na dzie­dze­ros, pa­du­sēs, ak­nās, ri­bās un dia­frag­mā. Nav vē­la­mas me­di­cī­nis­kas ma­ni­pu­lā­ci­jas ar žults­pūs­li, lim­fu sis­tē­mu, plau­šu plē­vi un lie­su.

Mē­ness Lau­vā - no 23.07. plkst. 11.33 līdz 25.07. plkst. 13.32

Ne­va­ja­dzē­tu plā­not me­di­cī­nis­kas dar­bī­bas un ope­rā­ci­jas, kas sais­tās ar sir­di, asins­va­diem, dia­frag­mu, lie­su.

Mē­ness Jau­na­vā - no 25.07. plkst. 13.32 līdz 27.07. plkst. 18.36

Ju­tī­gās zo­nas: gre­mo­ša­nas or­gā­ni, ak­lā zar­na, tie­vās zar­nas, ak­nas, aiz­kuņ­ģa dzie­dze­ris, vē­der­plē­ve, lie­sa.

Mē­ness Sva­ros - no 27.07. plkst. 18.36 līdz 30.07. plkst. 3.23

Ne­va­ja­dzē­tu me­di­cī­nis­kas dar­bī­bas sais­tī­bā ar nie­rēm, urīn­pūs­li, dzie­dze­ru sis­tē­mu, virs­nie­ru dzie­dze­ri, en­do­krī­no un ner­vu sis­tē­mu.

Mē­ness Skorpionā - no 30.07. plkst. 3.23 līdz 1.08. plkst. 15.01

Ne­va­ja­dzē­tu me­di­cī­nis­kas dar­bī­bas sais­tī­bā ar nie­rēm, urīn­pūs­li, dzie­dze­ru sis­tē­mu, virs­nie­ru dzie­dze­ri, en­do­krī­no un ner­vu sis­tē­mu.

IE­VĒ­RO!

Piln­mē­ne­sī ne­va­ja­dzē­tu ie­plā­not ope­rā­ci­jas, jo tad brū­ces slik­ti dzīst. Arī jauns un augošs Mē­ness nav pie­mē­rots ķi­rur­ģis­kām dar­bī­bām.

Jauns un augošs Mē­ness ir: 24.06. plkst. 5.31 - 9.07. plkst. 7.06

23.07. plkst. 12.45 - 7.08. plkst. 21.11

Piln­mē­ness: 9.07. plkst. 7.06

Komentāri [2]
#
Zane 12.jūlijs 2017 6:40 atbildēt
Jauns auto, neskatoties uz valdības uzliktajiem nodokļiem. Sava māja bez hipotēkas. Ceļojumi. Hobijs. Satikt savu īsto arī var tad, kad esi tu pati, nevis ar ikdienas rūpju grumbu pierē. Bērni prestižās skolās. Nodrošinātas vecumdienas pat bez pensijas, kuru valsts pat vairs īsti nesola. Neatliec uz rītu, ko vari izdarīt jau šodien - nāc un piedalies lielākajās ASV un Rietumeiropas loterijās, kur notiek godīgas izlozes. Doties pretī savas Veiksmes izstieptajām rokām: goo.gl/ZtvSvi
 
#
ld » Zane 12.jūlijs 2017 7:46 atbildēt
Zane, šitāds komentārs te ir lieks, bet ja tev slikti ar galvu, tad jau vari komentēt pie visiem rakstiem, apdalītiem tiek piedots.
 
Pievienot komentāru
Vārds *
Komentārs *
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers