Horoskopi: ASTROLOĢIJA: Izvēlies savu talismanu! 2 komentāri
 
Horoskopi

ASTROLOĢIJA: Izvēlies savu talismanu!

 
F64

Numeroloģija piedāvā «saciparot», kāds ir cilvēka talismans atbilstoši vārdam un uzvārdam. Kopš seniem laikiem talismanus izmanto, lai piesaistītu veiksmi un gūtu atbalstu kādos pasākumos.

At­bilst skait­lim 1. Vie­ni­nie­ku var sa­lī­dzi­nāt ar Sau­li. Tā­pēc ie­tei­ca­mais ta­lis­mans būs me­dal­jons Sau­les for­mā, kam ot­rā pus­ē ie­gra­vēts skait­lis 1. Kā ta­lis­mans var kal­pot arī mo­nē­ta ar ci­pa­ru (no­mi­nā­lu) 1, bet tai jā­būt no dzel­te­na me­tā­la.

At­bilst skait­lim 2. Div­nieks ir Mē­ness sim­bols. Tā­lab ta­lis­ma­nam var iz­man­tot ro­tas­lie­tas no sud­ra­ba, pie­mē­ram, gre­dzen­ti­ņu. Ro­tām nav jā­būt ie­spai­dī­gām. Ja tas ir gre­dzen­tiņš, tad iekš­pu­sē ie­gra­vē skait­li 2.

At­bilst skait­lim 3. Ta­lis­mans var būt vie­nād­ma­lu trīs­stū­ris - ku­lons vai pie­sprau­de, arī aus­ka­ri. Dā­mām šā­du ta­lis­ma­nu būs vien­kār­šāk at­rast. Lai ta­lis­mans bū­tu ie­dar­bī­gāks un aiz­sar­gā­tu no ne­lab­vē­ļiem, uz tā var ie­gra­vēt skait­li 3.

At­bilst skait­lim 4. Kā ta­lis­ma­nu var iz­man­tot vi­su, kam ir četr­as ma­las, šķaut­nes, da­ļas utt.: ku­bu, kvad­rā­tu, krus­tu vai zie­du ar četr­ām zied­la­pām... Ta­lis­ma­na cen­trā ie­tei­cams ie­rak­stīt skait­li 4. Tas var būt ik­vie­nam sa­ska­tāms. Ja ci­tā­di ne­sa­nāk, tad ka­ba­tā var nē­sāt sēr­ko­ci­ņu kār­bi­ņu - tai ir čet­ri stū­ri.

At­bilst skait­lim 5. Ta­lis­mans - piec­sta­ru zvaig­zne. To var val­kāt ku­lo­na for­mā, kā pie­sprau­di pie tēr­pa vai ie­likt ka­ba­tā. Vi­di­ņā vē­lams ie­gra­vēt, ie­rak­stīt, ie­kļaut skait­li 5.

At­bilst skait­lim 6. Ta­lis­mans - zvaig­znī­te ar se­šiem sta­riem vai seš­stū­ris. Uz tā ie­tei­cams uz ie­gra­vēt skait­li 6. Seš­stū­ri var uz­zī­mēt uz pa­pī­ra la­pi­ņas un ie­likt ma­kā vai ka­ba­tā. Seš­nieks ir sais­tīts ar Ve­ne­ru, skais­tu­ma die­vie­ti. Un ku­ra no mums, mei­te­nēm, nav skais­ta? Tā­pēc - ja līdz­i būs spo­gu­lī­tis seš­stū­ra for­mā, arī tas kal­pos kā ta­lis­mans. Pa­lū­ko­si­mies ta­jā un ju­tī­si­mies vien­rei­zē­jas!

At­bilst skait­lim 7. Kā ta­lis­mans no­der pie­ka­riņš vi­jo­les at­slē­gas for­mā vai daudz­stū­ris ar sep­ti­ņām ma­lām. Var uz la­pi­ņas uz­rak­stīt skait­li 7 un nē­sāt līdz­i.

At­bilst skait­lim 8. Ta­lis­mans var būt di­vi gre­dze­ni, kas sa­vī­ti vai sa­vie­no­ti.

At­bilst skait­lim 9. Ta­lis­mans - zie­diņš ar de­vi­ņām la­pi­ņām vai ap­lis, ku­ra cen­trā ie­rak­stīts skait­lis 9.

Kā ap­rē­ķi­nāt?

Vār­da un uz­vār­da bur­ti jā­pie­lī­dzi­na ci­pa­riem, tie jā­skai­ta, līdz ie­gūst vien­ci­pa­ra skait­li.

Pie­mērs: Il­ze=4+9+5+7= 25

Za­ķe=5+1+8+7=21

25+21=46=4+6=10=1+0=1

Ta­lis­ma­na skait­lis ir 1.

Bur­ti un ci­pa­ri

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A Ā B C Č D E Ē F

G Ģ H I Ī J K Ķ L

Ļ M N Ņ O P R S Š

T U Ū V Z Ž

Komentāri [2]
#
Skolnieciņš 23.decembris 2016 10:24 atbildēt
Der jeb kura sudraba ķēdīte. Porekt divus gabalus vislētākās sugraba ķēdītes. Kāpos to vārdo. Sākumā abas ierok piem zem skujā virs svaiga kapa, lai piesūcas ar enerģiju. Vienu paņem un nēsā pusgadu. Vēlāk nomaina pret otru. Un tā... Pats es ir darboties caur kapiem. Es ir ar to lepojos. Var arī izmantot krustceles....
 
#
Dotošny 20.decembris 2016 22:25 atbildēt
:) Letiņiem vairāk piestāv vārds AM u lett.
 
Pievienot komentāru
Vārds *
Komentārs *
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers