Latvijā: Rancāns: Dzīvokļu īpašniekus šokē apšaubāmi kadastrālās vērtības aprēķini 35 komentāri
 
Latvijā

Rancāns: Dzīvokļu īpašniekus šokē apšaubāmi kadastrālās vērtības aprēķini

 
JAUTĀJUMS. Klementijs Rancāns: «Simtiem tūkstošu dzīvokļu īpašnieku pakļauti beztiesiskumam, patvaļai bez valsts aizsardzības. Kad tas vienreiz beigsies? Tas ir jautājums Nacionālās apvienības tieslietu ministram un Māra Kučinska valdībai» / F64

Denacionalizēto māju īrnieku tiesību biedrības AUSMA valdes loceklis Klementijs Rancāns intervijā Neatkarīgajai pauž savu viedokli par, viņaprāt, katastrofālo situāciju attieksmē pret piespiedu zemes nomu un nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību.

- Zinu, ka nesen un ne jau pirmo reizi esat vērsies pie valsts augstākajām amatpersonām saistībā ar maksas piedziņu par piespiedu zemes nomu un apšaubāmiem tiesu spriedumiem šajā sakarā. Jūs uzskatāt, ka situācija ir katastrofāla. Kā tā izpaužas?

- Mūsu rīcībā esošā informācija ļauj pieņemt, ka atsevišķi zemes zem daudzdzīvokļu mājām uzpircēji veido dažādas shēmas nolūkā izspiest no dzīvokļu īpašniekiem nomas maksu un pat ar atpakaļejošu datumu, un pat dubultā kārtā. Tas izpaužas, vienojoties ar māju pārvaldītājiem (apsaimniekotājiem) par bankrotu, vienojoties par naudas nepārskaitīšanu vai kādās citādās shēmās, kuras tie uzdod par pietiekamu pamatu, lai vērstos ar maksas piedziņas prasību pret katru dzīvokļa īpašnieku atsevišķi. Rezultātā dzīvokļu īpašniekus apliek gan ar samāksloti augstu advokātu pakalpojumu piedziņu, gan tiesas izdevumu piedziņu, gan nomas maksas piedziņu pat par 10 gadus ilgu periodu.

Turklāt - dzīvokļu īpašniekus šokē apšaubāmi kadastrālās vērtības aprēķini, kas tiek noteikta kopējai zemei, uz kuras atrodas arī citas mājas un, vairākos gadījumos, pat ražošanas objekti. Ja zemei, uz kuras atrodas ražošanas objekts, un zemei, uz kuras celta dzīvojamā māja, ir vienāda kadastrālā vērtība, tad tas ir netaisnīgi.

Turklāt - izrādās, ka šīm piespiedu nomas maksas mahinācijām vārtus ir atvēris Augstākās tiesas Senāts. Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija, atsaucoties uz AT Senāta lietām SKC-71/2009 un SKC-43/201, 2016. gadā sprieduma lietā Nr. C30524515 raksta, ka rakstveida līguma noslēgšana pušu starpā nav nepieciešama, jo likumiskā (piespiedu) noma pastāv bez pušu gribas izteikuma un bez parakstītiem līgumiem. Tātad tiesas demonstratīvi ignorē likuma Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās 4. panta 5. daļu, 12. panta 21 punktu un citas normas.

Šajās tiesību normās skaidri teikts, ka jāslēdz rakstveida nomas līgums. Tātad kā Senāta, tā apgabaltiesas spriedumos sacītais ir klajš izdomājums.

Arī Civillikuma 1484. pants nosaka - ja likums prasa rakstisku līgumu kā darījuma būtisku sastāvdaļu, tad darījums pirms attiecīga akta taisīšanas nav spēkā.

Ar šādiem tiesu spriedumu secinājumiem, lietojot tautas terminoloģiju, minētās likumu normas tiek piesmietas.

Šo Senāta piedāvāto interpretāciju, ka līgums nav vajadzīgs, ļoti veiksmīgi izmanto AS Pilsētas zemes dienests un/vai SIA Vienotais norēķinu centrs, lai pieprasītu nomas maksu pēc anarhijas principa - kad grib un kādā apjomā grib, ar atpakaļejošu datumu pat no 2008. gada.

Nu jau Ventspils tiesa vismaz vienā pozīcijā nostājusies likuma pusē, proti, spriedumā 2016. gada 1. decembrī lietā Nr. C30636016, arhīva Nr. C-1182-16, noteic, ka «saskaņā ar Komerclikuma 406. pantu no komercdarījuma izrietošie prasījumi noilgst triju gadu laikā», kā arī piemēro šī likuma 389. pantu, kas nosaka - ja darījums ir komercdarījums tikai vienam no darījuma dalībniekiem, tad šī likuma noteikumi par komercdarījumiem ir vienlīdz piemērojami arī pārējiem darījuma dalībniekiem.

Situācija ar šīm piespiedu nomas shēmām un nomas maksas piedziņu Rīgā tiešām pieņem traģiskus apmērus. Tā patiešām ir ļoti draudīga. Cilvēki man zvana un lūdz palīdzēt katru dienu. Dzīvokļu īpašniekiem šī situācija ir radījusi šoku, asaras un nervu satricinājumus… Arī dusmas pret zemes īpašnieku, pret apsaimniekotājiem. Turklāt viņi nolād likumdevēju, izsaka pārmetumus tiesām un Tieslietu ministrijai. Saistībā ar šīm shēmām un piedzīvotām represijām tiešām ir satraukta ļoti liela, nu jau varētu teikt, cilvēku masa.

- Un ko jūs gribat no varas? Mēs ar jums regulāri sarunājamies par šīm vai līdzīgām lietām jau vairākus gadus. Un, ja man te nav taisnība, jūs kategoriski iebilstiet, bet… ko jūs gribat no varas, kura gan valsts, gan pašvaldības līmenī līdz šim bijusi vai nu par lepnu, vai par vīzdegunīgu, vai par stulbu, lai ieraudzītu gan jūs kā cilvēku pārstāvi, gan jūsu pieteikto problēmu būtību?

- Jāatzīst gan, ka uz mūsu informāciju atsaucās opozīcijas deputāti Inguna Sudraba un Gunārs Kūtris. Tieslietu ministrija arī izteica solījumus meklēt risinājumu, bet pagaidām tas viss atrunu līmenī. Tiesiskais regulējums, kurš Latvijā skar 500 000 iedzīvotāju, valsts varai tāds sīkums vien ir. Laikam viņiem liekas - gan jau tāpat atkal nobalsos par mums.

Bet starp tām lietām, kuras būtu nekavējoties jārisina tiem, kam adresējām savu kārtējo vēstuli, ir (piemēram):

• jāatceļ nepatiesi, netaisnīgi tiesu spriedumi, kas tapuši, neadekvāti interpretējot un piemērojot likumus; jānovērš nepatiess funkcionāli nepieciešamā zemes gabala kadastrālās vērtības aprēķins un tās neesamība kā atsevišķam zemes gabalam;

• jāizskauž fiktīvu zemes robežu plāni, kurā nav VZD atzīmes par apgrūtinājumiem, pretrunā ar likumu liek maksāt nomas maksu dzīvokļu īpašniekiem. No kāda Rīgas namu pārvaldnieka piespiedu nomas līguma pat redzam, ka pārvaldnieks vienojas ar zemes īpašnieku un ierobežo zemes lietošanas tiesības. Tas nav likumīgi;

• likuma Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju 50. un 54. pantā jānosaka sekas un atbildība par nomas līguma neslēgšanu.

Tiesām nav tiesiska pamata pieļaut patvaļu, apejot šo likumu prasības. Turklāt - arī Civillikuma 1484. norma nosaka: ja ir paredzēta rakstiska vienošanās forma un tas nav izpildīts, attiecības nav spēkā. Proti - ja nav līguma, arī nomas maksu pieprasīt nav tiesiski. Neviens nav liedzis zemes īpašniekiem līgumus slēgt vai pieprasīt to caur tiesu. Līgums nenosaka tikai maksu, tajā, saskaņā ar Civillikuma sadaļā par nomas līgumiem teikto, jānosaka arī zemes lietošanas tiesības.

Mūsuprāt, ir neapšaubāmi skaidrs, ka prasīt nomas maksu var tikai kopš laika, kad puses vienojas par visām līguma sastāvdaļām (vai arī līguma attiecības nosaka tiesa). Arī likuma Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās 4. panta 5. daļa un 12. panta 21 punkts nosaka, ka, ja uz šā panta otrajā daļā minētās zemes atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, zemes nomas maksu nosaka, pusēm rakstveidā vienojoties. Ja puses nevar vienoties, zemes nomas maksa nosakāma 6 procenti gadā no zemes kadastrālās vērtības, proti, tiesā.

Likumdevējs zīlēšanu vai atkāpi no rakstveida nomas līguma neparedz - nav lēmuma, nav saistību arī maksāt nomas maksu.

Zemes uzpircēji, pārpērkot zemi pa daļām, slēpj pirmpirkuma tiesības un tādēļ neslēdz nomas līgumu. Vai tiešām šeit tiesa atkal piemēro principu «Tiesāšanās kā ķēķī».

Interesanti, kā tas izdodas - pārdot, pirkt zemi pa daļām, jāmēra zeme no jauna. Jāgatavo jauns zemes robežu plāns, jāmaksā mērniecībai ap 700 EUR. Tas prasa arī laiku, bet te pārdod ar dažu dienu starpniecību, kā pasakā;

• likumdevējam un pašvaldībām ir beidzot jāierauga, ka, iniciējot dzīvokļu privatizācijas procesu, tās ir atstājušas novārtā māju pārvaldīšanas problēmu. Dzīvokļu īpašnieki ir atstāti kā dezorganizēta masa, pašplūsmā, vienlaikus ar likumu uzliekot šķēršļus - pārvaldnieka kvalifikācijas cenzu. Viens no galvenajiem jautājumiem - māju pārvaldīšana - nav atrisināts. Mūsuprāt, racionāli būtu veidot nelielas namu pārvaldes mikrorajonos pašvaldības pakļautībā, jo atsevišķu māju sabiedrības ir neefektīvas, neproduktīvas un nespējīgas, visu laiku atrodas karojošās pozīcijās utt.;

Pārvaldnieka vietā likumā noteikts mistisks veidojums - «dzīvokļu kopība», kur nav neviena atbildīgā - viens par visiem, visi par vienu, kolhozs bez «galvas». Vai tas nav tas pats kā «deputātu kopība», «valdības kopība», uzņēmuma «valdes kopība» utt.? Ar šādu veidojumu ieviesta it kā kolektīvā atbildība, bet faktiski radīta pilna «likumiska» anarhija.

Turklāt «dzīvokļu kopībai» nav ne juridiska statusa, ne mehānisma to iedarbināt, ne naudas, vēl mazāk - tai uzlikt atbildību vai to personificēt. Sapulces? Nu nesanāk ne tās sasaukt, ne ir kas tās sasauc. Nereti 1/3 daļa dzīvokļu izīrēti, kuru īpašnieku sameklēt tikpat grūti kā zemes īpašniekus, kuri slēpjas. Pārvaldnieku ievēlēšanas kvalifikācijas cenzs laikam domāts, lai māju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu nepārņemtu paši dzīvokļu īpašnieki un lai apsaimniekošanas naudas zelta āderi varētu saglābt shēmotājiiem, pārvaldes prihvatizatoriem vai jau izveidotajām apsaimniekošanas megafirmām - pārvaldes kopībām, kuras var šiverēt tavā kabatā bez kādas kontroles un uzraudzības;

• Zemesgrāmatu likumā jānosaka iespējas reģistrēt zemes pirkumu, ja ir ievēroti pirmpirkuma noteikumi. Zemesgrāmatas arī to apiet un neprasa.

- Jūsu teiktajam par dzīvokļu īpašnieku masas pašplūsmu es piekritīšu ar izņēmumiem. Mūsu mājas biedrība darbojas labi. Taču kopumā jūsu viedoklim par labu liecina kaut vai tas, ka arī man nācies uzklausīt, varētu teikt, daudz sūdzību par Rīgas namīpašnieka un tam līdzīgu kantorīšu rīcības kvalitāti. Ja Rīgas domes opozīcija nebūtu aizņemta ar politiskām pozām, es pat teiktu, ka jūsu tēma un tas, ko es tagad bieži dzirdu no dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem, piedāvājot saprātīgu, loģisku risinājumu, varētu būt tās galvenais trumpis vietējās vēlēšanās.

- Manā uztverē viens no šādiem risinājumiem jau varētu būt Rīgas domes opozīcijas rokās - Rīgā visā pilsētā sakārtot māju pārvaldīšanu un māju naudas plūsmas caurskatāmību.

Proti - Tieslietu ministrija savā atbildē biedrībai Ausma vēsta, ka tiek meklēts risinājums ar likumprojektu Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums, kas iesniegts Saeimā 2015. gada 1. oktobrī un Saeima 2016. gada 17. martā to pieņēma pirmajā lasījumā.

Taču - mēs uzskatām, ka pagaidām šī likumprojekta saturs ir draudošs, apšaubāms. Tas nevis atrisina, bet nostiprina minētās anomālijas, ievieš vēl lielākus dzīvokļu īpašnieku tiesību aizskārumus, cenšas nostiprināt mūsu iebildumos minētās nelietības.

Šī likumprojekta sakarā Maksātnespējas administrācijas pārstāvis, zemju lieluzpircējs Normunds Šlitke esot izteicies, ka labāk esot «šausmīgas beigas» nekā «šausmas bez beigām». Turklāt vēl TM nekautrējas atdarināt melu laboratoriju un, neraugoties uz mūsu priekšlikumiem, savā mājaslapā paziņo, ka neviens no sabiedrības pārstāvjiem nekādus priekšlikumus šim likumprojektam nav iesniedzis.

Bet mēs uzskatām, ka šis jautājums ir arī Latvijas valsts drošības jautājums. Jo tā godīgs risinājums novērstu saspringtās tiesiskās attiecības ne mazāk kā 500 000 Latvijas iedzīvotāju (zemes īpašnieku, dzīvokļu īpašnieku) starpā, novērstu spriedzi sabiedrībā.

- Turpinām runāt par lietu. Kas vēl jāizdara, lai situācija būtu normāla?

- Kā teicu, ir jāsakārto daudzas Dzīvokļu īpašuma likuma, Māju pārvaldīšanas likuma un Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas likuma normas, tajā skaitā māju pārvaldīšanas organizēšana, rakstveida līguma (ne)slēgšanas seku noteikšana, nomas līguma parauga izstrāde, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala kadastrālās vērtības noteikšana katram funkcionāli nepieciešamajam zemes gabalam.

Funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu plānā ir jānorāda citu zemes lietotāju atzīme - apgrūtinājumu ierakstīšana zemes robežu plānā… Apgrūtinājumi jāizslēdz no nomas maksas par šo zemes daļu. Arī šeit zemes īpašniekiem likums nosaka pienākumu slēgt nomas līgumu ar apgrūtinājumu zemes lietotājiem. Kas tiesām te nav skaidrs?

Un - ir jāiestrādā likumā, ka zemes pārdošanas pa daļām vai dāvināšanas svešai personai gadījumā ir svarīgas un piemērojamas pirmpirkuma tiesības. Tas šajā piespiedu zemes nomas attiecību jautājumu regulēšanā izslēgtu patvaļu un anarhiju.

- Ko jūs domājat par patlaban spēkā nākošo nekustamā īpašuma nodokli?

- Kadastrālā vērtība TM minētajā likumprojektā un ar NĪN noteikšanu saistītajos likumos nav vis īpašuma vērtība, bet, es teiktu, būtu kvalificējama, kā politiski viltīga valsts afēra, nolūkā sodīt tautu par valsts varas nespēju vai nevēlēšanos administrēt un iekasēt nodokļus, sakārtot nodokļu politiku.

Nav šaubu, ka arī kadastrālās vērtēšanas likums ir Zemes ģildes kā Tieslietu ministrijas konsultantu kopdarbs. Šos likumus virza šauru grupu interesēs, lai, smalki izsakoties, apkāstu tautas vairākumu. Saeimā un valdībā nav bijis spēku, kas to pamanītu un nopietni iestātos par tautas lielākās daļas interešu aizstāvību. Ne jau velti reizē ar likuma grozījumiem, kas ļauj zemes īpašniekiem palielināt nomas maksu līdz 6%, tika sagatavots lēmums par zemes kadastrālās vērtības celšanu 10-15 reizes. Pat Satversmes tiesa ir konstatējusi, ka kadastrālā vērtība 2008. gadā tika noteikta politisku apsvērumu dēļ, Proti - lai iekasētu iztrūkstošos ienākumus budžetā. Tātad - lai varas neizdarību nodokļu jomā uzliktu uz tautas pleciem.

Pašreizējie varas «centieni» izlīdzināt situāciju kadastrālās vērtības jomā ir vērtējami kā melīgi, negodīgi un neko nerisinoši. Pacēla, bet aizmirsa nolaist! Otrādi, iepatikās šī viltīgā manipulācija ar sabiedrības apziņu, tajā skaitā maldinot investorus, ka, re, nodokļus sakārtojam. Aplamības, nekas netiek sakārtots! Patiesībā NĪ jomā nodokļu represijas nežēlīgi turpinās.

Zemes cenu visos laikos nosaka no ienākumiem pēdējo trīs gadu laikā, bet Latvijā to nerēķina. Par kādiem ienākumiem vai sakārtošanu var runāt, ja kadastrālo vērtību zemei zem dzīvojamām mājam turpina celt?

- Ko jūs ieteiktu darīt cilvēkiem, kuri sastopas ar līdzīgām cūcībām, bet nav organizēti?

- Personām, kuru tiesības tiek aizskartas, ja tiek pārkāpti minētie likumi, mēs rekomendējam izmantot visas iespējas aizstāvēties un pārtraukt nelikumības, kuras, atvainojos par vārdiem, lien laukā kā āža kāja. Tajā skaitā vērsties Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT). Ievērojot, ka ECT var vērsties ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc pēdējās pārsūdzības tiesas vai savas valsts augstākajās institūcijās pieņemtā lēmuma, ja tas jūs neapmierina un jūs uzskatāt, ka tas pārkāpj taisnīgas tiesas principus.

Simtiem tūkstošu dzīvokļu īpašnieku pakļauti beztiesiskumam, patvaļai bez valsts aizsardzības. Kad tas vienreiz beigsies? Tas ir jautājums NA tieslietu ministram un Māra Kučinska valdībai.Komentāri [35]
#
Taisnīgs Pēriens 19.marts 2017 19:03 atbildēt
Šogad daži zemes nomas parādnieki(dzīvokļu īpašnieki) ir izsmēluši visu zemes īpašnieku pacietību kā rezultātā parādnieki ir saņēmuši pēdējo brīdinājumu norēķināties ar zemes īpašnieku, pretējā gadījumā viņi nonāks tiesā. Tad zemes nomas parādam pievienosies Civillikuma 1765.panta likumiskie nokavējuma procenti, valsts nodevas par pieteikumu tiesā, advokāta izdevumi un citi saistītie tiesas izdevumi.
Šī komplekta rezultātā šie daži nekaunīgie parādnieki tiks sodīti praktiski dubultīgi, kas būs taisnīgs "PĒRIENS" par viņu ilglaicīgu likuma nepildīšanu un zemes īpašnieka pazemošanu!
 
#
TM 19.marts 2017 19:02 atbildēt
Pēc Tieslietu Ministrijas datiem Rīgā zemes piespiedu nomas attiecībās ir 110 970 dzīvokļu, kas atrodas uz 7 354 personu zemes.
Pašlaik 2000-3000 dzīvokļi ( nepilni 3% no visiem piespiedu nomas attiecību subjektiem) kuri nav veikuši savu pienākumu maksāt nomas maksu par zemi, kā rezultātā viņiem ir radies parāds.
Tieslietu Ministrija ir vērtējusi šos apstākļus un ir konstatēts, ka esošajā situācijā dzīvokļu īpašniekiem nav attaisnojoša iemesla, lai izvairītos no zemes nomas maksas parāda.
Ir zināms arī tas, ka vairāk kā 97% dzīvokļu īpašniekiem tādā pašā situācijā nav radušās problēmas samaksāt zemes nomu un tie ir apmierināti ar esošo situāciju!
Ir zināms arī tas, ka ir neapgāžami pierādījumi kur visi parādnieki iegādājoties dzīvokļus zina par zemes piespiedu nomas attiecībām, savukārt zemes īpašnieki regulāri ir pieprasījuši zemes nomas maksu, līdz ar to šie argumenti par nezināšanu ir klaji meli, kas ir vērtējams kā ļaunprātīga izvairīšanās no nomas maksas!
 
#
RNP 18.marts 2017 23:10 atbildēt
2007.gada 12. decembrī Latvijas Republikas Saeima pieņēma likumu "Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"", ar kuru likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" pārejas noteikumi tika papildināti ar 7. punktu šādā redakcijā: "Zemes nomas maksa, kas noteikta atbilstoši šā likuma 12. panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajai kārtībai, 2008., 2009. un 2010. gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam gadam aprēķināto zemes nomas maksas apmēru vairāk nekā par 25 procentiem.". Savukārt, 2009.gada 01. novembrī stājas spēkā likuma redakcijā, saskaņā ar Satversmes tiesas 27.01.2011. - 3 - spriedumu, kas stājas spēkā 01.02.2011., un tagad tiek piemēroti tādas normās: „Zemes nomas maksa, kas noteikta atbilstoši šā likuma 12.panta pirmajā, otrajā un 2.1 daļā paredzētajai kārtībai, 2009. un 2010.gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam gadam aprēķināto zemes nomas maksas apmēru vairāk kā par 25 procentiem.” Tātad, nav skaidrs, kāds ir pamatojums veiktajam aprēķinam, jo nav piestādīta vēsturiskā kadastrālā vērtība par 2007.gadu un 2008.gadu. Likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" pārejas noteikumu 10. punktā ir teikts, ka grozījumi šā likuma 12.panta otrajā daļā attiecībā uz nomas maksas noteikšanu stājas spēkā 2011.gada 01.janvārī.

Secināms, ja puses nevar vienoties, zemes nomas maksa nosakāma 6 procenti gadā no zemes kadastrālās vērtības no 2011.gada 01. janvārī, nevis no 2009.g.01.11. Jūsu vēlme piespiest dzīvokļu īpašniekiem bez namu pārvaldnieka risināt parādu problēmu un ar maldināšanu saņemt informāciju par dzīvokļu īpašniekiem var interpretēt, ka draudus. Saskaņā ar Civillikuma 1463. pantu „Spaidus var izdarīt vai nu ar fizisku varu, vai ar draudiem, kas kādā personā rada bailes. Lietojot fizisku varu nav brīva gribas izteikuma, un nav nekādas piespiestā darbības.” No tā iziet , ka, ja rezultātā būs noslēgts ar Jums līgums, tam nebūs juridiska spēka, saskaņā ar Civillikuma 1467. pantu un Jūsu paziņojumi būs kā rakstiski izteiktu draudu pierādījums Tiesā. Tātad, saskaņā ar LR Paziņošanas likuma 3. pantu, LR Dokumentu juridiskā spēka likuma 4. pantu, MK noteikumiem Nr. Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” ("Latvijas Vēstnesis", 163 (4355), 14.10.2010., stājas spēkā 15.10.2010.) 3.pantu, LR Elektronisko dokumentu likuma 3.pantu, LR likuma „Par grāmatvedību” 7. pantu Paziņojumam datētam ar 2017.g.______________ nav juridiska spēka, kā arī nav tiesiska pamata prasīt piedzīt parāda summu. Ņemot vērā visu augstāk minēto, uzaicinām Jūs: - Piestadīt norakstu no Valsts Zemes dienesta par īpašuma tiesību esamību zemes vienībai (kadastra Nr.________________________); - Piestadīt vēsturisko kadastrālo vērtību par laika posmu no 2007.g. līdz 2010.g.; - Ievērot LR likumu „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums” 4.pantu, 6.panta otru daļu, 177 . pantu, kā arī spēkā esošo līgumu starp dzīvokļu īpašniekiem un SIA „Rīgas Namu Pārvaldnieks” un visus jautājumus, kuri saistīti ar rēķinu piestādīšanu zemes nomas apmaksai, risināt ar namu pārvaldnieka starpniecību; - Ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, piestadīt pareizu dokumentu sējums par parādu esamību. 2017.g.20.02. Mājas ___________________ iela _________ dzīvokļu īpašnieki
 
#
valsts pieder tautai 18.marts 2017 22:41 atbildēt
NĪN ir zemiska sabiedrības pašapziņas noniecināšana! Nevar vienīgais cilvēka īpašums būt aplikts ar nodokli !
Arī likums par īpašuma pārvaldīšanu, par dzīvokļu kopību ir totāli nekvalitatīvs un nedraudzīgs pret dzīvokļa īpašnieku!
 
#
edgars 18.marts 2017 21:03 atbildēt
NECEPIES, atpērkat šīs zemes un visss.
 
#
Irina » edgars 18.marts 2017 22:00 atbildēt
Atpirkam, bet tu badā nomirsi, sāksi smirdēt pēc tam. Iedzer brāļuk, granipipku, naudu nežēlie. Tik un tā tu kapā līdzi nepaņemsi to
 
Skatīt visus 35 komentārus >
Pievienot komentāru
Vārds *
Komentārs *
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers