Latvijā: Par negodīgo komercpraksi "Pilsētas zemes dienests" saņem 50 000 eiro sodu 3 komentāri
 
Latvijā

Par negodīgo komercpraksi "Pilsētas zemes dienests" saņem 50 000 eiro sodu

 
SCANPIX

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) 07.09.2017. ir pieņēmis lēmumu par AS “Pilsētas zemes dienests” (turpmāk – Sabiedrība) īstenoto negodīgo komercpraksi, piemērojot Sabiedrībai soda naudu 50 000 EUR apmērā, kā arī uzliekot tiesisku pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgas komercprakses īstenošanu. PTAC periodā no 2017.gada 1.janvāra līdz 31.jūlijam ir saņēmis 44 patērētāju iesniegumus par Sabiedrības rīcības, pieprasot no patērētājiem zemes nomas maksu, atbilstību normatīvo aktu prasībām. Vienlaikus PTAC ir sniedzis konsultācijas ievērojamam skaitam patērētāju, kuri ir sazinājušies ar PTAC telefoniski un elektroniski.

No SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” mājaslapā pieejamās informāciju izriet, ka īstenotās prakses skarti ir vismaz 47 dzīvojamo māju iedzīvotāji Rīgā, kopā - 3000 iedzīvotāji, bet PTAC rīcībā esošā informācija norāda, ka skarti ir arī patērētāji citās Latvijas pilsētās (piemēram, Ventspilī, Liepājā u.c.), kā arī patērētāji, kuru dzīvojamās mājas apsaimnieko cits pārvaldnieks (proti, ne tikai SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”).

PTAC lēmumā ir secinājis, ka Sabiedrība ir veikusi negodīgu komercpraksi, kuras ietvaros tā:

 • Pieprasa zemes nomas maksu no dzīvokļu īpašniekiem, neievērojot Komerclikumā noteikto komercdarījuma saistību noilguma termiņu, proti 3 gadus, no parāda rašanās brīža, pieprasot dzīvokļu īpašniekiem zemes nomas maksu par 2008.‑2010.gadu.
 • Aprēķinot zemes nomas maksu, pārkāpj likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 40.punktā noteikto maksas pieauguma ierobežojumu, proti, to, ka nomas maksai par 2008.gadu par pamatu jāņem 2007.gada zemes nomas maksa, savukārt, aprēķinot zemes nomas maksu par 2009.gadu, par pamatu jāņem 2008.gada zemes nomas maksa, un attiecīgi - par 2010.gadu - 2009.gada zemes nomas maksa.
 • Zemes nomas maksas aprēķinā nepamatoti iekļauj pievienotās vērtības nodokli (turpmāk - PVN), proti, ir konstatēti pierādījumi, kas pamato to, ka Sabiedrība zemes nomas maksas aprēķinā par periodu no 2008. līdz 2010.gadam (līdztekus nomas maksas procentiem) papildus ir iekļāvusi PVN. Tomēr, ņemot vērā likumus, kas bija spēkā laika posmā no 2008. līdz 2010.gadam, secināms, ka dzīvokļa īpašnieka saistība likumā bija aprobežota, neparedzot nekādus papildus maksājumus, tai skaitā PVN.
 • Pieprasījusi dubultu nomas maksu trīs dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem. Nomas līgumi laika periodā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim ar konkrēto māju dzīvokļu īpašniekiem nav bijuši noslēgti, savukārt 2010.gada 12.novembrī Sabiedrība noslēdza zemes nomas līgumus par 2010.gadu ar konkrēto dzīvojamo māju apsaimniekotāju, kas norēķinājās ar Sabiedrību atbilstoši abu pušu noteiktajai norēķinu kārtībai. Neskatoties uz minēto, Sabiedrība ir pieprasījusi zemes nomas maksu par 2010.gadu arī dzīvokļu īpašniekiem.
 • Zemes nomas maksas piedziņu ir prettiesiski nodevusi parādu ārpustiesas atguvējam. Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam parāda piedziņai vajadzīgs tiesisks pamats, kā arī tam paziņojumā par parādu jāsniedz informācija par Sabiedrības un dzīvokļa īpašnieka noslēgtā darījuma veidu, darījuma noslēgšanas datums un darījuma priekšmets. Tā kā zemes nomas līgumi vērtētajā laika periodā nebija noslēgti un gadījumos, kad pušu starpā nebija spēkā stājies tiesas spiedums, kurā šīs attiecības ir konstatētas un noteiktas to būtiskās sastāvdaļas, tad Sabiedrības rīcība, izsakot draudus paziņojumos par parādnieku informācijas iekļaušanu parādvēstures datubāzē un šajā gadījumā parāda piedziņas nodošana parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam, ir atzīstama par negodīgu komercpraksi.
 • Sniegusi patērētājiem maldinošu informāciju par konkrētas judikatūras esamību - izsūtot dzīvokļu īpašniekiem paziņojumus par zemes nomas maksas parādiem, paziņojumos Sabiedrība ir iekļāvusi arī mājaslapas saiti, kur dzīvokļu īpašniekiem sniedz tendenciozu informāciju par zemes nomas maksas strīdos izveidojušos judikatūru. PTAC vērš uzmanību, ka dažādās tiesās zemes nomas maksas strīdos ir pieņemti dažādi spriedumi attiecībā uz noilguma termiņa iestāšanos, kas norāda, ka judikatūra šai jomā nav nodibināta.

Ja patērētājam rodas šaubas par pieprasījumu par piespiedu zemes nomas maksu un par konkrēto strīdu nav spēkā stājies tiesas spriedums, aicinām veikt šādas darbības:

 • pārliecināties, kas konkrētajā laika posmā ir bijis dzīvokļa īpašnieks (ja dzīvokļa īpašnieks bijusi cita persona - zemes nomas maksājums par konkrēto periodu nav jāveic);
 • vērsties pie mājas pārvaldnieka, lai noskaidrotu, vai zemes nomas maksa jau nav samaksāta;
 • pārbaudīt, vai zemes nomas aprēķinos laika posmā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim nav pievienots PVN;
 • pārliecināties, vai nav nepamatoti aprēķināta zemes nomas maksa, ņemot vērā likumā noteiktos nomas maksas pieauguma ierobežojumus;
 • ņemt vērā to, ka varētu būt iestājies komercdarījuma noilgums.

Šie paši argumenti ir jānorāda, sniedzot paskaidrojumu tiesai gadījumos, kad pret dzīvokļa īpašnieku celta šāda prasība! Ja paskaidrojums tiesai tiks sniegts, tad tiesa, ņemot vērā sacīkstes principu, vērtēs abu pušu argumentus. Savukārt, ja patērētājs paskaidrojumu tiesai nesniegs, tiesa lēmumu pieņems balsoties uz to informāciju, kas būs tās rīcībā.

PTAC norāda, ka pieņemtais lēmums nav piemērojams situācijās, kad ir stājies spēkā tiesas spriedums, tādā gadījumā patērētājam ir jāpilda tiesas nolēmums.

Komentāri [3]
#
Jantariks un Co 14.septembris 2017 23:48 atbildēt
Mūsu partejas vadībā Tieslietas pie mums jau sen tiek kārtotas pareizi. Mēs esam izveidojusi tiesiskas valsts sistēmu un šie visi ir klaji Kremļā aģentu apmelojumi !!!
 
#
Man bija 14.septembris 2017 23:10 atbildēt
Man vēl pirms vairākiem gadiem pienācās palīdzēt tulkot Maksātnespējas lietā, jo latvietis viņš, bet vāji saprata, ko tie jautrie zēni plāno. Tik tiešām, man radās viedoklis, kas apstiprinās, kā stāsta, ka baņķieris šos zēnus nosaucis par bandu. Tā rī man toreiz likās. Un tā viņi rīkojas desmitiem gadu un .... Vai tā ir valsts, Tireslietu ministrija, kas to pieļauj. Starptaitiskā investoru padome laikam publiski p[aziņoja arī ko līdzīgi - šis iestāde esot ar organizētās noziedzības pazīmēm. Ci maigi. Bet kaut kur izskanēja, ka viņi, nezinu kād un kā, vastij nodarījuši kaitējumu ap 200 miljonu. Pēc šādām izskaņām masu medijos Ministrs Rasnačs guļ? Cik ilgi. Ne jau velti padzina Jāni Bordānu, kurš aizskāra šo midzeņi. Ģenerālprokurors guļ?
 
#
fui 14.septembris 2017 20:48 atbildēt
Nolāpītie maksātnespējas administratori! Nodarbojas ar klaju zagšanu. Ja kādu neieredzu, tad tas ir Šlitke ar saviem daudzdzīvokļu namu iedzīvotāju apzadzēju kantoriem!
 
Pievienot komentāru
Vārds *
Komentārs *
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers