"Praktiskā Astroloģija"

6.sep
Viņas šo pasauli tur pie darba tikuma un lietu kārtības. Viņas neļauj rasties haosam un pret visu izturas ar kritisku pieeju, dažkārt varbūt ar pārāk kritisku. Tās ir Jaunavas – dzīves praktiķes un kārtīgas darba darītājas.
 
6.sep
Teorētiski septembrī vajadzētu kļūt vieglāk... Aiz muguras spriedzes pilnā vasara, un planētu kombinācijas kosmosā kļuvušas tīkamākas. Protams, modrību zaudēt nedrīkst. It īpaši juridiskās un naudas lietās. Katram cilvēkam vai uzņēmumam ir sava astrokarte, bet šeit tiek aplūkotas vispārējās tendences, kas var atšķirties.
 
2.aug
Karmiskās attiecības dabiski beidzas tad, kad karma ir atstrādāta, visi parādi atdoti, un to uzreiz varēs just – pāriet vainas izjūta (raksturīgi līdzatkarīgajiem, kas dzīvo ar narkomānu vai alkoholiķi), pazūd bezcerība, bezspēcība, rodas jauna enerģija, var «sākt jaunu dzīvi» un pārraut vecās attiecības.
 
2.aug
Pavisam labi nav nekad, bet augustā lietišķiem ļaudīm ies daudz sekmīgāk nekā jūlijā. Mazinās vairākas saspringtas planētu kombinācijas. Jau šobrīd savā ierastajā «normālajā» stāvoklī atgriežas planēta Merkurs.
 
2.aug
Lauvu nevar nepamanīt. Viņa uzvedībā netrūkst pašpārliecinātības, viņš parādās un vienkārši IR! Mēdz sacīt, ka Lauva ir zvēru un džungļu karalis. Dodiet Lauvām to, kas Lauvām pienākas, jo viņu attieksmē pret pasauli daudz kas atkarīgs no līdzcilvēku attieksmes, atzinības un labvēlības.
 
2.aug
Katram cilvēkam individuālajā astrokartē konkrētā periodā aktualizējas atšķirīgas tēmas, taču tā dēvētās tālās planētas var ietekmēt globālus procesus. Augustā nelabvēlīgo retrogrādo stāvokli ieņems planēta Urāns – neprognozējamais nemiera cēlājs. Turklāt tas atrodas Vērša zodiaka zīmē, kuras aizgādībā ir īpašumi, finanšu iestādes, lauksaimniecības nozare, restorānu bizness, stabilitāte u.c.
 
1.aug
Vai rakst­nie­ka Rū­dol­fa Blau­ma­ņa li­te­rā­rie tē­li Kris­tī­ne un Ed­gars ir īs­tas mī­les­tī­bas eta­lons? Vai po­zi­tī­va pie­mē­ra vēr­ta ir tā mī­les­tī­ba, ku­ru iz­jūt Sol­vei­ga nor­vē­ģu dra­ma­tur­ga Hen­ri­ka Ib­se­na lu­gā «Pērs Gints»? Šie dar­bi ta­pu­ši gan­drīz vien­lai­kus – viens 1898., otrs – 1867. ga­dā. Var­būt 19. gad­sim­ta bei­gās tie­ši tā­da bi­ja iz­prat­ne par vis­pa­rei­zā­ko mī­les­tī­bu – vi­su mū­žu gai­dīt vie­nu vie­nī­go, ap­pre­cē­ties ar dzē­rā­ju, to­ties – tik cēls upu­ris mī­les­tī­bas vār­dā.
 
31.jūl
As­tro­lo­ģis­ka­jos skaid­ro­ju­mos pla­nē­tām ir ne ti­kai sa­vas pār­val­dī­ša­nas jo­mas, bet arī sa­va «da­ba».
 
30.jūl
Bri­tu dzel­te­nā pre­se savulaik nāca kla­jā ar at­klās­mi, ka jan­vā­rī pār­i strī­doties un šķi­roties vis­bie­žāk. Tiek mi­nēts, ka viens no ie­mes­liem ir pie­ņē­mums – jaun­ā ga­dā jā­sāk jaun­a dzī­ve. Šķir­ša­nās bie­žāk ne­kā ci­tos mē­ne­šos no­tie­kot arī de­cem­brī un mar­tā. Pē­tot ci­pa­ru skaid­ro­ju­mus, «Prak­tis­kā As­tro­lo­ģi­ja» sa­vu­kārt uz­gā­ja in­for­mā­ci­ju, ka jū­nijs, ga­da ses­tais mē­ne­sis, esot kā­zu un šķir­ša­nās mē­ne­sis.
 
29.jūl
Kad mēs ie­mī­lam ot­ru cil­vē­ku, viņš kļūst par da­ļu no mums. Pat tad, kad at­tie­cī­bas ir sa­iru­šas un kop­dzī­ve pār­vēr­tu­sies par ru­tī­nu, mēs mē­dzam ot­rā ie­kram­pē­ties ar abām ro­kām un ne­laist va­ļā. To­mēr šķir­ša­nās ir ti­kai vie­na pa­beig­ta ša­ha par­ti­ja lie­la­jā dzī­ves spē­lē, kas ļauj pa­cel­ties ci­tā lī­me­nī.
 
26.jūl
Daudziem attiecību jomā dzīvē nākas uzkāpt uz vieniem un tiem pašiem grābekļiem... attiecībās pārņem nepiepildītu emociju sajūta. Tu šķiries, dodies tālāk, un atkal tas pats. Kā apburtā aplī... Beidzas... Un atkal sākas no sākuma. Kāpēc?
 
25.jūl
Vie­ni plē­šas kā suns ar ka­ķi, to­mēr pa­liek ko­pā. Ci­ti sa­tie­kas, un starp vi­ņiem jū­tas uz­lies­mo pēk­šņi, kā zi­bens spē­riens. Vē­lāk pa­ši brī­nās – nez kas tas bi­ja? Vēl kā­di sa­vas at­tie­cī­bas sāk ap­do­mī­gi un bez spē­cī­gām emo­ci­jām, jo uz­ska­ta, ka la­bā­kais pa­dom­de­vējs ir prāts, tā­pēc – vis­no­tu­rī­gā­kās būs ap­rē­ķi­na lau­lī­bas. Var­būt tie­šām tā arī ir, ti­kai šķiet ne­pie­die­nī­gi ļaut prā­tam do­mi­nēt pār jū­tām cil­vē­kam tik sva­rī­ga­jā in­tī­ma­jā dzī­vē.
 
24.jūl
Par tām «debesīs noslēgtajām laulībām» taisnība vien būs. Pasaules vēstures gaitā radušās skaistas leģendas par bezgalīgu uzticību, beznosacījumu mīlestību un arī par kaislībām, kas nesušas postošas liesmas un aiz sevis atstājušas drupas vai tuksnesi bez dzīvības un vēja dvesmas. Sižeti iz dzīves un arī literārajiem darbiem, kuru tēliem bijuši prototipi. Par mīlestības tēmu no visdažādākajiem aspektiem lasiet tālāk žurnālā, bet ievadam ielūkosimies slavenos un leģendāros mīlas stāstos.
 
22.jūl
(Turpinājums. Iepriekšējās publikācijas žurnāla maija un jūnija numuros.) Līdz šim, runājot par divu vai vairāku personu saderības izvērtēšanu, proti, sinastrisko astroloģiju, nodarbojāmies tikai ar analīzi kosmogrammu līmenī, tas ir, ņemot vērā planētu izvietojumu zīmēs un to savstarpējos aspektus personu piedzimšanas brīdī. Taču liela un reizēm pat izšķiroša nozīme attiecībās ir arī divu (vai vairāku) personu natālajām kartēm un namu izvietojumam tajās.
 
19.jūl
Jūlijā, augustā un septembrī Senajā Romā un Grieķijā risinājās dažādi svētki, kuros ar rituāliem tika godināti dievi. Valdīja vispārēja jautrība, notika dažādas spēles un sacensības. Svētkos tika godināts Jupiters, Neptūns, Venera un Apollons jeb Fēbs, kas simbolizē Sauli.
 
18.jūl
Dzīve vēl vienmēr tikai sākas, un daudziem gadu skaits nav šķērslis, lai ietu un darbotos. Ko vari sagaidīt no saviem vecākiem, vecvecākiem vai sevis paša, kad būsi cienījamos seniora gados, stāstām šajos popkultūras horoskopos.
 
17.jūl
«Tas ir mazs solis cilvēkam, bet milzīgs lēciens cilvēcei.» Šie amerikāņu astronauta Nīla Ārmstronga 1969. gada 21. jūlijā sacītie vārdi, sperot pirmo soli uz Mēness virsmas, jau kļuvuši par leģendu. Tomēr pat 50 gadus pēc tam, kad «Apollo 11» misijas dalībnieki Ārmstrongs un Bazs Oldrins kļuva par pirmajiem cilvēkiem, kuri pabijuši uz Mēness, pasaulē netrūkst skeptiķu un sazvērestības teoriju cienītāju, kuri ir pārliecināti, ka patiesība visa «Apollo» programma bijusi milzīga mistifikācija un izsēšanās uz Mēness filmēta kādā no Holivudas paviljoniem.
 
16.jūl
Žurnāla «Praktiskā Astroloģija» komanda kopā ar lasītājiem šovasar ikgadējā ekskursijā iepazina Rendas pagasta zemnieku saimniecības «Upmaļi» Dziedinošos dārzus. Visi šīs senās sētas dārzi, meži un pļavas 120 hektāru platībā ir bioloģiski sertificēti. Tas nozīmē – tīri jo tīri. Saimniecība atrodas triju upīšu – Īvandes, Rendas un Mērgavas – krastos.
 
15.jūl
Dailes teātra aktrise DĀRTA DANEVIČA piedzimusi, kad Saule atradās Vēža zīmē, tāpēc viņas raksturā ir pasaulei sevi rādīt drosmīgu, lai slēptu bezgala jūtīgu, gluži sāpīgu dvēseli.
 
12.jūl
Lai pēc numeroloģijas metodes noteiktu saderības koeficientu, pietiek zināt tikai dzimšanas datumu. Savējo, protams, bet to jau parasti zinām, un tam cilvēkam, ar kuru gribam noskaidrot saderību.