"Praktiskā Astroloģija"

Vakar, 22:00
Sinastriskā jeb attiecību astroloģija pēta divu (vai vairāku) personu natālo karšu mijiedarbību. Vai radīsies abpusējas simpātijas? Vai draudzība pāraugs mīlestībā? Vai jūtas būs ilgstošas un noturīgas? Vai iespējams konflikts, un kāda veida konflikts tas varētu būt? Uz visiem šiem jautājumiem atbildi spēj sniegt sinastriskās astroloģijas metodes.
 
10.mai
As­tro­lo­ģi­ja ir se­na kā pa­sau­le, tās vēs­tu­re mē­rā­ma ga­du tūk­sto­šos, un grū­ti pat pa­teikt, tie­ši kur un kad tā ra­du­sies. Arī se­nie bal­ti ne­bi­ja iz­ņē­mums. Da­žas in­for­mā­ci­jas drus­kas par bal­tu as­tro­lo­ģi­ju no­nā­ku­šas arī pie mums.
 
9.mai
Klau­na tērps ga­ran­tē jaut­rī­bu, bet tēr­pa no­vil­kša­na – ek­stā­zi, ku­ras vēs­tu­ris­ki kon­krē­ta iz­paus­mes for­ma bi­ja lat­vie­šu Tre­šā at­mo­da.
 
3.mai
Līdz ar pavasara atmodu sākas arī kāzu laiks. Daudzi pāri tieši pavasari un vasaru izvēlas, lai nostiprinātu ģimeniskās saites oficiāli. Daudzi arī vēršas pie astrologiem vai numerologiem, lai izvēlētos lielajam dzīves notikumam piemērotāko dienu. Vai gan viens datums spēj garantēt laimīgu un saticīgu dzīvošanu visa mūža garumā? Protams, nē. Tad kādēļ vispār tas nepieciešams?
 
5.apr
Aprīļa astroloģiskais fons ir labvēlīgs radošām aktivitātēm un sirdslietām, bet ar darījumiem un lietišķām tēmām jābūt uzmanīgiem. Ja šovasar plānoti nopietni būvdarbi, tad tos vajadzētu iesākt līdz aprīļa beigām.
 
4.apr
Eksperimenti ar spoguļiem veikti daudzos gadsimtos, un spoguļu tēma interesējusi gan ezotēriķus, gan māksliniekus, gan zinātniekus, gan karaļus – Arhimēdu, Īzaku Ņūtonu, Leonardo da Vinči, Luiju XIV, mūsu pašu māksliniekus Gintu Gabrānu, Dmitriju Lavrentjevu.
 
20.mar
Par dekānu jeb dekanātu astroloģijā dēvē zodiaka zīmes trešo daļu jeb desmit grādu sektoru. Tas ir ļoti sens koncepts, kas bijis zināms jau Senajā Ēģiptē un bijis visnotaļ populārs Eiropas viduslaiku un renesanses astrologu vidū. Mūsdienās dekānus lieto retāk.
 
7.mar
Sa­va per­so­nī­bas ho­ro­sko­pa iz­zi­nā­ša­na ne­būt ne­no­zī­mē, ka tā­lāk viss mai­nī­sies kā pēc bur­vju nū­ji­ņas mā­jie­na. Tie­ši ot­rā­di, ša­jā iz­zi­ņas pro­ce­sā ro­das jaun­a in­for­mā­ci­ja, dzī­vē da­rā­mo dar­bu skaits pie­aug, un at­bil­dī­ba par dzī­vi bie­ži vien du­bul­to­jas. Tur­klāt as­tro­lo­ga pa­doms dos re­zul­tā­tu ti­kai tad, ja cil­vēks pats būs ga­tavs ie­klau­sī­ties se­vī un ri­si­nāt ak­tu­ālās pro­blē­mas.
 
8.feb
Nīgri ļautiņi rauc pieres: kāpēc mums svinēt svešus svētkus, piemēram, ķīniešu Jaungadu un Valentīndienu? Bet svētku un laba vēlējumu, tāpat kā mīlestības, jau nekad nevar būt par daudz!
 
4.jan
Bieži vien post factum sakām: «Es taču zināju, ka bija jārīkojas citādi! Eh, nepaklausīju intuīcijai...» Bet vajadzēja! Ļoti daudziem cilvēkiem piemīt intuitīvas dotības, tikai tās tiek nomāktas ar racionālā prāta palīdzību.
 
12.dec 2018
Decembra pirmajā pusē apdariet to, kas svarīgs, un gadumijas svētkos ar darbiem neiespringstiet, jo Mēness, kas ir palīgs saimniecības darbos, būs dilstošā fāzē. Bet kopumā šis mēnesis saimniecības darbiem ir labvēlīgs, sekmīgāks nekā daži iepriekšējie.
 
7.dec 2018
Decembris – gadumijas svētku mēnesis. Tā pirmā puse ir diezgan piemērota saimnieciskām aktivitātēm, bet pēc tam ballējamies un svinam dzīvi. Svētku laikā planētas kosmosā veido diezgan labvēlīgas kombinācijas.
 
8.nov 2018
Svarīgus saimniecības darbus labāk plānot mēneša pirmajā pusē, kad vēl nav sācies retrogrādā Merkura periods. Naudas lietās jābūt uzmanīgiem visu mēnesi.
 
2.nov 2018
Ne­kad nav tik slik­ti, lai lie­tas la­bā ne­va­rē­tu kaut ko darīt. Ja vien gri­bam un zi­nām, ko un kā. Ja arī uzņēmu­ma as­tro­lo­ģis­ka­jā kar­tē ir pro­ble­mā­tis­kas kombi­nā­ci­jas vai arī gai­dāms sa­rež­ģīts gads, vien­al­ga fak­tis­ki vien­mēr var at­rast po­zi­tī­vos mo­men­tus.
 
2.nov 2018
Novembrī ir astroloģiskā dilemma svarīgus darījumus plānot mēneša pirmajā pusē, kad nelabvēlīgā stāvoklī ir mīlestības un naudas planēta, vai otrajā pusē, kad sācies piņķerīgais retrogrādā Merkura periods.
 
16.okt 2018
Jaunu informāciju par Saules vainaga masas izvirdumiem (CME), kas var apdraudēt visdažādāko cilvēces izmantoto ierīču darbību, savākušas divas amerikāņu zinātnieku grupas. Jaunie atklājumi, iespējams, palīdzēs agrāk prognozēt spēcīgi lādēto daļiņu tuvošanos un to izraisītās ģeomagnētiskās vētras.
 
11.okt 2018
Oktobris saimnieciskajām aktivitātēm ir viduvējs, darām, kas jādara, bet uzmanīgākiem vajadzētu būt naudas darījumos.
 
25.sep 2018
Visu vasaru planētu stāvokļi bija kā sprunguļi biznesa riteņos. Beidzot tas brīdis ir klāt – astroloģiskais fons pamazām noskaidrojas! Septembra sākumā zvaigznes uzņēmējiem kļūs labvēlīgākas, bet mēneša beigās astrologi iesaka sekot kosmiskajām norādēm un gatavoties biznesa izrāvienam. Aptaujājam vairākus speciālistus, kāds ir viņu skatījums uz planētu ietekmi biznesā patlaban un tuvākajā nākotnē.
 
3.aug 2018
Spriedzes kombinācijas kosmosā turpinās. Vēl gaidāms Saules aptumsums, Merkurs un Marss patlaban ir retrogrādi... Tā nav cilvēku biedēšana, vien draudzīgs ieteikums augustu labāk veltīt mierīgai atpūtai, filozofiskām pārdomā, vai kādu iesāktu darbu pabeigšanai. Vienlaikus orientējamies uz to, ka septembris būs mazliet vieglāks.
 
16.jūl 2018
No 13.jūlija līdz 11.augustam sagaidāmi trīskārši aptumsumi, no kuriem viens trāpa "melnajā piektdienā", bet otrs tiek saukts par "Asiņaino Mēnesi". Tas viss jau tā skan gana nelāgi, taču astrofons vēsta, ka lielākie draudi gaidāmi dēļ milzīgās planētu spriedzes planētu cilpu un Dižčika laikā, vēstīts mājaslapā "astrologi.lv".