"Praktiskā Astroloģija"

20.nov
(Nobeigums. Sākums Nr. 10, 2019.) Iepriekšējā numurā aplūkojām biznesa saderības noteikšanas vispārīgos principus, šoreiz – konkrētāk par planētu aspektiem. Kādi aspekti starp darījumu partneru natālajām planētām veicina sadarbību, kādi – var izraisīt neizdošanos?
 
19.nov
Zodiaka aplis ir sadalīts 360 daļās jeb grādos – kā jau ikviens aplis. Bet zodiaka apļa grādiem piemīt arī dziļāka un plašāka nozīme un būtība. Daļa astrologu piekrīt viedoklim, ka ir arī pavisam īpaši grādi, tā dēvētie kritiskie un karaliskie grādi.
 
18.nov
Nacionālā teātra aktieris AINĀRS ANČEVSKIS dzimis, Saulei atrodoties Skorpiona zīmē, kuru raksturo paradoksi – tos ar saviem dzīves uzskatiem atklāj arī viņš.
 
17.nov
Senās Divupes civilizācija atstājusi savu nospiedumu cilvēces attīstībā ar dažādiem izgudrojumiem, rakstu zīmēm, likumu formulējumiem un arīdzan ar astronomiskiem atklājumiem, kas savukārt veicināja astroloģijas attīstību.
 
15.nov
Par astroloģiju un tās attīstību Latvijā ir maz ziņu, tomēr vēstures avotos un presē iespējams atrast interesantas liecības.
 
13.nov
Viena no astroloģijas vissenākajām un svarīgākajām nozarēm ir mundānā jeb «pasaules» astroloģija. Atšķirībā no «parastās» astroloģijas tā nodarbojas nevis ar atsevišķu cilvēku, bet gan visas pasaules un paaudžu likteņu analīzi.
 
12.nov
Par to, ka Alisters Kroulijs bija īsta leģenda, nešaubās neviens. Taču par viņa paveikto domas dalās – vieni sauc Krouliju par XX gadsimta pirmās puses lielāko magu un vienu no dižākajiem domātājiem, bet citi viņu uzskata par narkomānu un neiedomājami perversu izvirtuli.
 
10.nov
Se­na­jos lai­kos un vi­dus­lai­kos, re­dzot pie de­be­sīm ob­jek­tus, kas ne­iz­ska­tī­jās kā pun­kti, ne­at­gā­di­nā­ja zvaig­znes, bet bie­ži vien bi­ja ar as­ti, cil­vē­ki tos no­sau­ca par as­tes­zvaig­znēm.
 
9.nov
Numerologi ir aprēķinājuši, kādi produkti uzturā būtu piemērotāki atbilstoši katra cilvēka dzimšanas datiem un tiem atbilstošajai planētai. Šos ieteikumus var likt lietā tad, kad gaidāms stresa pilns, saspringts periods un nepieciešams mobilizēt organismu.
 
8.nov
Lu­te­rā­ņu te­olo­ga, ap­gais­mo­tā­ja un lat­vie­šu laik­me­tī­gās li­te­ra­tū­ras pa­mat­li­cē­ja Got­har­da Frīd­ri­ha Sten­de­ra jeb Ve­cā Sten­de­ra vārds daudziem pirmām kārtām droši vien asociējas ar to, ka viņš sarakstījis en­cik­lo­pē­di­ju zem­nie­kiem – dzim­tcil­vē­kiem «Augst­as gud­rī­bas grā­ma­ta no pa­sau­les un da­bas». Bet vai ir zi­nāms, ka ta­jā lat­vie­šiem tiek stās­tīts arī par pla­nē­tu kār­tī­bu un zo­di­aka ra­ša­nos?
 
7.nov
Numerologi pirmie atklājuši Kristus dzimšanas noslēpumu mācības un iekļāvuši tās īpašos skaitļu kodos... Tautas skaitīšana saistās ar tā dēvēto Sātana skaitli... Numeroloģiskais kods saskatāms arī Bābeles tornī...
 
7.nov
Viņš ir labs organizators un kombinators, ar lielām caursišanas spējām un labu intuīciju. Ja kāds sēž zirnekļu tīkla vidū un rausta aukliņas (pārnestā nozīmē, protams), tad tas ir Skorpions! Viss izplānots, un paša radītā sistēma darbojas. Šīs zīmes pārstāvjiem piemīt apbrīnojamas spējas shēmošanā un aizkulišu darbībā – visu sakārtos un novadīs... pēc sava prāta, protams.
 
7.nov
Novembra lielākā daļa atkal paies nelabvēlīgajā tā dēvētā retrogrādā Merkura ietekmē, tāpēc līdz 20. novembrim tā palēnām, pamazām... Lielāku rosību var plānot uz mēneša beigām.
 
5.nov
Jau as­tro­lo­ģi­jas pirm­sā­ku­mos vald­nie­ki ātr­i sa­pra­ta – savs gal­ma as­tro­logs ir vi­sai iz­de­vīgs! Paš­iem zvaigžņu tulkiem gan ne­re­ti nā­cās ba­lan­sēt uz na­ža as­mens starp uz­ti­cī­bu pa­tie­sī­bai, ris­kē­jot krist ka­ra­ļa ne­žē­las­tī­bā, un iz­ma­nī­giem glai­miem, no­dro­ši­not sev ēr­tī­bas un bie­ži arī sa­gla­bā­jot dzī­vī­bu.
 
4.nov
Atsevišķu indivīdu natālajās un tranzītu kartēs vislielāko uzmanību pievēršam t.s. ātrajām planētām Mēnesim, Saulei, Merkuram, Venerai un Marsam, arī Jupiteram. Savukārt pasaules notikumu jeb mundānā astroloģija pievēršas galvenokārt lielajām un lēnajām planētām, proti, kā to atrašanās kādā no zodiaka zīmēm ietekmē globālās norises.
 
3.nov
Ejot garām daudzām ēkām un vietām Rīgā, pat iedomāties nevaram, kādus noslēpumus tās glabā. Uz it kā zināmo var palūkoties arī ar citādu skatu – caur noslēpumu un mistikas prizmu.
 
2.nov
Astroloģes Gunas Kārkliņas prognoze
 
1.nov
Astroloģija ir radusies, pateicoties cilvēka vēlmei izzināt pasauli. Ne tikai praktisku mērķu (kuģošana, ciklisku debess parādību noteikšana, zvaigžņu stāvoklis, planētu kustība) dēļ, bet arī meklējot atbildes uz metafiziskiem jautājumiem, tajā skaitā tā vai citādi formulēto «kas es esmu?» vai reizēm apnicīgo «kāda ir dzīves jēga?».
 
31.okt
Il­gus ga­dus sa­bied­rī­bā val­dī­ja uz­skats, ka sta­ļi­nisms un as­tro­lo­ģi­ja ir di­vas ne­sa­vie­no­ja­mas lie­tas – pro­ti, vie­nī­gā «pa­rei­zā» mā­cī­ba to­laik bi­ja ko­mu­nisms, bet viss pā­rē­jais ti­ka uz­ska­tīts par mā­ņiem un tum­so­nī­bu. To­mēr ga­du gai­tā ar­hī­vos iz­de­vies at­rast fak­tus, kas liek uz Jo­si­fu Sta­ļi­nu un vi­ņa pie­ņem­ta­jiem lē­mu­miem pa­rau­dzī­ties maz­liet ci­tā gais­mā. Ap­gal­vot, ka viņš se­ko­jis kā­da sle­pe­na as­tro­lo­ga pa­do­miem, bū­tu pār­stei­dzī­gi, ta­ču «tau­tu tēvs», ma­zā­kais, nav bi­jis pil­nī­gi at­klāts, 1931. gadā no­ti­ku­ša­jā sa­ru­nā ar vā­cu rakst­nie­ku Emī­lu Lud­vi­gu apgal­vo­jot, ka ne­tic lik­te­nim.
 
30.okt
Sau­les un Mē­ness ap­tum­su­miem tau­tu tra­dī­ci­jās un kul­tūr­vēs­tu­rē bi­ju­si īpa­ša no­zī­me. Ar tiem sais­tī­ti mī­ti un le­ģen­das. Izsenis tiek uzskatīts, ka tie ir nelaimju vēstneši, ka aptumsumu laikā dzimušiem cilvēkiem sarežģīts dzīvesgājums un ka aptumsumu periodos dzīvē iespējami liktenīgi pavērsieni.