Uztura noslēpumi

15.apr
Lai arī veselīga dzīvesveida jomā ir vērojamas pozitīvas izmaiņas - arvien vairāk cilvēku interesējas par to, ko un kā darīt savas veselības un labsajūtas uzlabošanai -, kopējie rādītāji joprojām atklāj, ka Latvijas iedzīvotāji par maz kustas, ir mazaktīvi un piekopj neveselīgas ēšanas ieradumus. Kā palīdzēt sev pievērsties veselīgākam dzīvesveidam un mainīt esošo situāciju - par to BENU Aptiekas rīkotajā diskusijā sprieda savu jomu speciālisti un eksperti.
 
10.apr
Pie “Palīdzēsim viens otram” vērsās māmiņa no Dobeles. Māmiņa audzina 4 mazus bērnus.
 
7.apr
Klāt pa­va­sa­ris, laiks, kad ik­vie­nam no mums ro­das vēl­me uz­la­bot sa­vu ve­se­lī­bu – sākt jaun­u dzī­vi, būt for­mā. Mēdz teikt: mū­su ķer­me­nis ir mū­su in­stru­ments... kā spē­lē­si, tā ska­nēs! Pa­sau­lē ļo­ti iz­pla­tī­ta pa­rā­dī­ba ir no­lem­tī­bas sa­jū­ta, bet op­ti­misms, vēl­me at­tīs­tī­ties un mai­nī­ties diem­žēl pa­liek ot­ra­jā plā­nā. Pa­va­sa­ris ir lie­lisks laiks, lai šo vēl­mi at­mo­di­nā­tu. Pro­tams, ro­das jau­tā­ju­mi: ar ko un kā sākt, kā ie­tek­mēt ve­se­lī­bu, ie­gūt skais­tā­kas ķer­me­ņa ap­ri­ses un kā uz­la­bot dzī­ves kva­li­tā­ti.
 
6.apr
Sva­ra zau­dē­ša­nas for­mu­la, ja vien ru­na nav par no­piet­nām me­di­cī­nis­ki ri­si­nā­mām pro­blē­mām, ir ļo­ti vien­kār­ša: ēd ma­zāk un kus­ties vai­rāk! Vis­i to zi­na, un to­mēr dau­dziem ne­iz­do­das sa­sniegt ce­rē­to re­zul­tā­tu. Vai tie­šām at­kal ne­pie­pil­dī­sies ie­ce­re sa­gai­dīt va­sa­ru ja ne la­bā, tad vis­maz la­bā­kā for­mā ne­kā paš­laik?
 
6.apr
Latvijā kopš iekļaušanās Eiropas Savienībā (ES) ir uzlabota pārtikas drošība un uztura noteikumi, un Latvijā patlaban pastāv minimāls bada risks, ko nākotnē plānots izskaust vispār, teikts Pārresoru koordinācijas centra sagatavotajā "Latvijas ziņojumā Apvienoto Nāciju Organizācijai par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu".
 
28.mar
«Dzī­vē viss rit diez­gan ātr­i, un dau­dzas lie­tas stei­gā no­tiek ne­ma­nā­mi. Vie­na no tā­dām ir lie­kā sva­ra pa­rā­dī­ša­nās un pār­vēr­ša­nās no­piet­nā pro­blē­mā, ko sauc par ap­tau­ko­ša­nos,» sa­ka di­ētas ārsts An­dis Brē­ma­nis. «Vie­na lie­ta ir ne­ap­mie­ri­nā­tī­ba ar sa­vu vi­zu­ālo tē­lu un to, ka vairs ne­der pie­ras­tais ap­ģēr­ba iz­mērs, bet pār­lie­ku liels svars ra­da arī pa­aug­sti­nā­tu ris­ku, ka va­rē­tu at­tīs­tī­ties tā­das kai­tes kā ot­rā ti­pa cu­ku­ra di­abēts, tau­kai­nā he­pa­to­ze (ak­nu ap­tau­ko­ša­nās), ho­les­te­rī­na un urīn­skā­bes viel­mai­ņas trau­cē­ju­mi. Var pa­rā­dī­ties sirds un sma­dze­ņu asins­va­du pro­blē­mas, kā arī pa­aug­sti­nāts asins­spie­diens.»
 
28.mar
Vai jūs sekojat informācijai par dažādiem «superproduktiem»? Grūti pateikt, kādēļ tā vai cita ēdamlieta pēkšņi nonāk uzmanības centrā un tiek pasludināta par īpaši vērtīgu. Reizēm tas ir kaut kas eksotisks un nedzirdēts, reizēm labi pazīstams un šķietami necils, kādreiz teju vai pretīgs un līdz šim par ēdamu nemaz neuzskatīts, bet tik un tā tiek slavināts, un jāsāk domāt, ka varbūt tiešām šis produkts var dot kādu sevišķu labumu mūsu organismam, ja jau entuziasti tā apgalvo. Daži produkti un uztura tendences saglabājas apritē ilgāku laiku, citi kā atnāk, tā aiziet. Nevajadzētu šai modei akli sekot, tāpat arī cerēt uz brīnumiem, bet saprāta robežās vairumam no mums nenāk par ļaunu mazliet dažādot ēdienkarti.
 
26.mar
Jau šovasar no veikalu plauktiem var pazust virkne preču, jo stingrākai kontrolei tiks pakļautas veselībai bīstamās transtaukskābes, vēstīja "LNT Ziņas".
 
25.mar
Lai gan netrūkst pamatotu, veselīgu uztura ieteikumu, cilvēki, cerot ātri zaudēt svaru, izmanto ekstrēmas diētas, kas var būt bīstamas.
 
22.mar
Balstoties uz sporta zīmola 4F aptaujas datiem, 88% respondentu par veselīga dzīvesveida pamatu un neatņemamu sastāvdaļu uzskata tieši pareizu uzturu, taču vairāk nekā pusei aptaujāto (52%) šķiet, ka pareizs uzturs un fiziskās aktivitātes ir visai sarežģīta tēma. Taču pareizs uzturs var būt ne tikai ātri un viegli pagatavojams, bet arī finansiāli izdevīgs.
 
22.mar
Pērn visā pasaulē krasi pieaudzis nopietnā pārtikas trūkumā, tostarp badā, dzīvojošu cilvēku skaits, ceturtdien paziņojusi ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO).
 
19.mar
Gaļas pārstrādes uzņēmums "Forevers" sadarbībā ar pētījumu aģentūru RAIT veiktajā pētījumā par patērētāju iepirkšanās paradumiem noskaidrojis pirktākos gaļas produktus Latvijā. Kā TOP 3 produktus pircēji izvēlas svaigu vistas gaļu, svaigu cūkgaļu un kūpinātu gaļu.
 
13.mar
Pas­ti­lu uz­ska­ta par vie­nu no ve­se­lī­gā­ka­jiem sal­du­miem, jo ta­jā ir maz tau­ku. Ja sa­lī­dzi­na ar ze­fī­ru, tad pas­ti­lā ir di­vas rei­zes ma­zāk cu­ku­ra. Tai ir iz­teik­ta aug­ļu gar­ša un mai­gā­ka kon­sis­ten­ce.
 
12.mar
Pavasari gaidot, viens no populārākajiem vārdiem ir detokss.
 
7.mar
Cilvēki, kuri ēdienu mēdz burtiski aprīt, varētu kaut nedaudz notievēt, vienkārši sākot katru kumosu košļāt ilgāk un starp tiem ieturot pauzes. Ieteikums ēdienu kārtīgi sakošļāt nav jauns; tā jārīkojas gan labu manieru vārdā, gan tāpēc, lai kuņģis pagūtu aizsūtīt smadzenēm signālu, ka ir pilns.
 
4.mar
Grobiņas namā uzietā nelegālā gaļas produktu ražotne ir trešā pietiekami lielā pagrīdes ražotne, ko atklājis Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) pēdējo mēnešu laikā, pastāstīja PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ilze Meistere.
 
26.feb
"Palīdzēt viens otram" aicina iepriecināt ģimeni Liepājā, kurai nepieciešama pārtika.
 
21.feb
Izsmiekla vērtā tendence fotografēt savas maltītes var palīdzēt svara samazināšanas procesā. To dažādās interneta vietnēs atzinuši vairāki cilvēki, kuriem izdevies iegrožot un sistematizēt savus ēšanas paradumus, kas traucējuši atbrīvoties no liekiem kilogramiem.
 
20.feb
Kādu patiesības graudu var atrast arī popkultūras numeroloģijas testos. Kādas pārmērības ēšanas paradumos nevajadzētu pieļaut, kāpēc nesanāk ievērot ēšanas režīmu, un kāpēc kilogrami pielīp kā dadži?