Testi: ASTROLOĢIJA: Iz­rē­ķi­ni pats! Kā pa­zīt sa­vas pro­blē­mas 6 komentāri
 
Testi

ASTROLOĢIJA: Iz­rē­ķi­ni pats! Kā pa­zīt sa­vas pro­blē­mas

 
F64

Pat vis­lie­lā­ka­jam veik­smi­nie­kam nā­kas ri­si­nāt pro­blē­mas un pie­brem­zēt šķēr­šļu priekš­ā. Mē­dzam vis­zi­nī­gi ap­gal­vot, ka no kļū­dām jā­mā­cās. No sve­šām vai sa­vē­jām?

Dau­dziem pa­tīk pē­tīt un vē­tīt sve­šas dzī­ves, ku­rās vai nu mā­ko­nī­šu, šķiet, tik­pat kā nav, vai arī vē­ro­tā­ja asais skaits no ma­las ie­rau­ga, ka «tas tur gan ku­ļas kā pliks pa nāt­rēm». Dzī­vē viss no­tiek tā­pat kā la­bā sko­lā - ja ne­mā­cī­sies no ci­tu kļū­dām, va­ja­dzēs at­bil­dēt par sa­vē­jām. Ja bū­si ap­gu­vis mā­cī­bu vie­lu, te­vi pār­cels uz nā­ka­mo kla­si, ja ne­ie­mā­cī­jies, tad pa­lik­si ta­jā pa­šā kla­sē. Jo la­bāk pro­tam tikt ga­lā ar dzī­ves pie­spē­lē­ta­jām mā­cī­bām un ri­si­nāt pro­blē­mas, jo har­mo­nis­kāk jū­ta­mies.

Dzim­ša­nas da­tums var pa­teikt priekš­ā, kā­dus šķēr­šļus nāk­sies pār­va­rēt, kā­dām pro­blē­mām un ku­rā dzī­ves pos­mā jā­pie­vērš uz­ma­nī­ba. Iz­man­to­jot dzim­ša­nas da­tus, nu­me­ro­lo­ģi­ja pie­dā­vā iz­skait­ļot lik­te­ņa dā­va­nas. Pat ja tās uz­ska­tām par pro­blē­mām.

Pro­blē­mu ap­rē­ķins no­tiek šā­dā se­cī­bā: 1. pro­blē­mas skait­lis = dzim­ša­nas die­na - dzim­ša­nas mē­ne­sis; 2. pro­blē­mas skait­lis = dzim­ša­nas gads - dzim­ša­nas die­na; 3. pro­blē­mas skait­lis = 2. pro­blē­mas skait­lis - 1. pro­blē­mas skait­lis; 4. pro­blē­mas skait­lis = dzim­ša­nas gads - dzim­ša­nas mē­ne­sis.

Vien­mēr no lie­lā­kā skait­ļa at­ņe­miet ma­zā­ko!

Pirm­ā pro­blē­ma vai mā­cī­ba pa­ras­ti cil­vē­ku pie­mek­lē jau­nī­bā un ilgst līdz 25 ga­du ve­cu­mam (se­ko­jo­ša­jā pie­mē­rā tas ir 1. pro­blē­mas skait­lis = 0). Ot­rā mā­cī­ba jā­ap­gūst no 25 līdz 35 ga­du ve­cu­mam (2. pro­blē­mas skait­lis = 3), bet tre­šā mā­cīb­stun­da no­tiek vi­sas dzī­ves lai­kā (3. pro­blē­mas skait­lis = 3). Ja bū­siet ie­mā­cī­ju­šies šo pro­blē­mu ne ti­kai sa­ska­tīt un pa­zīt, bet arī pie­ļau­tās kļū­das la­bot un ne­at­kār­tot, tad pro­blē­mas ie­tek­mi ne­iz­ju­tī­siet. Ja to ne­iz­da­rī­siet, tad tā arī tur­pi­nā­siet kāpt uz tā pa­ša grā­bek­ļa un uz­sist sā­pī­gus pu­nus vie­nā un ta­jā pa­šā vie­tā. Ce­tur­tā mā­cī­ba par se­vi at­gā­di­na 35 ga­du ve­cu­mā un tur­pi­nās līdz mū­ža bei­gām (4. pro­blē­mas skait­lis = 3).

Pie­mē­ram, cil­vēks dzi­mis 1977. ga­da 3. mar­tā. Dzim­ša­nas da­tums = 3;

Marts (tre­šais mē­ne­sis ga­dā) = 3; Dzim­ša­nas gads: 1977 = 1 + 9 + 7 + 7 = 24= 2 + 4 = 6

Pro­blē­mu ap­rē­ķi­nā­ša­nai iz­man­to­sim ie­gū­tos skait­ļus.

1. pro­blē­mas skait­lis = 3 - 3 = 0

2. pro­blē­mas skait­lis = 6 - 3 = 3

3. pro­blē­mas skait­lis = 3 - 0 = 3

4. pro­blē­mas skait­lis = 6 - 3 = 3

Ša­jā pie­mē­rā cil­vē­kam bū­tis­kā­kā pro­blē­ma sais­tī­ta ar skait­li 3.

Skait­lis 0 «Nul­les pro­blē­ma» bie­ži vien ap­zī­mē ga­lē­jī­bu - vi­su vai ne­ko. Ša­jā pe­ri­odā ir iz­vē­le vai nu tru­li pel­dēt pa dzī­ves strau­mi, vai rī­ko­ties, lai iz­vei­do­tu se­vi par tā­du per­so­nī­bu, kas aiz­rauj un ie­dves­mo ci­tus. Pret «nul­les pro­blē­mu» ne­va­jag iz­tu­rē­ties bez­rū­pī­gi, tie­ši pre­tē­ji, ša­jā lai­kā va­jag «iz­kost» sa­vus ta­lan­tus un dzī­ves mēr­ķi un sākt tos īs­te­not. «Nul­les pro­blē­mas» pe­ri­odā va­rat ri­si­nāt glo­bā­las pro­blē­mas, pie­mē­ram, at­tīs­tiet se­vī dzi­ļu em­pā­ti­ju un pa­da­riet pa­sau­li la­bā­ku. Kā? Ir cil­vē­ki, ku­ri brauc lab­da­rī­bas mi­si­jās, glābj re­tus ko­kus, sa­zie­do nau­du, par ko no­pērk vis­tas na­ba­dzī­gām ģi­me­nēm Āf­ri­kā. Do­mā­jiet par ci­tiem un rū­pē­jie­ties par vi­ņiem! Ša­jā pe­ri­odā jā­ie­mā­cās kļūt ne­at­ka­rī­gam un ap­slā­pēt se­vī skau­dī­bu, ap­vai­no­ša­nos, ne­uz­ti­cē­ša­nos un bai­les no ne­prog­no­zē­ja­mām si­tu­āci­jām. Vi­su nav ie­spē­jams pa­re­dzēt un sa­likt pa plauk­ti­ņiem.

Skait­lis 1 «Vie­ni­nie­ka pro­blē­ma» at­tīs­ta gri­bas­spē­ku, pār­lie­cī­bu un cie­ņu pret se­vi. Ne­va­jag sa­vās ķi­be­lēs vai­not ci­tus, jo tā­dā vei­dā uz priekš­u ne­tikt. No­ti­ciet, ka pa­sau­le nav sa­zvē­rē­ju­sies tie­ši pret jums vie­nī­go. Lie­lā­kā kļū­da ša­jā pe­ri­odā - kļūt at­rie­bī­gam un ļau­nat­mi­nī­gam. Ja gri­bē­sies at­rieb­ties par se­niem no­da­rī­ju­miem, tas jūs pa­šu iz­pro­vo­cēs uz ne­ap­do­mī­gu rī­cī­bu, un no kār­tē­jām kļū­dām at­kal ne­iz­bēgt. Jā­ie­mā­cās dzī­vot pa­šam ar sa­vu prā­tu, pa­ļau­ties uz sa­viem sprie­du­miem un sa­vām ide­jām. Uz­ti­cie­ties sev. Ne­ļau­jiet ci­tiem va­dīt jū­su dzī­vi un pie­spiest da­rīt to, ko ne­vis jūs, bet vi­ņi uz­ska­ta par la­bu esam.

Skait­lis 2 «Div­nie­ka pro­blē­ma» ir bie­ži sa­sto­pa­ma, jo cil­vēks nav ak­mens blu­ķis. Mums pie­mīt jū­tas un emo­ci­jas. Ja šī pro­blē­ma vai mā­cī­ba ir ie­nā­ku­si jū­su dzī­vē, tā lie­ci­na, ka bie­ži vien at­ka­rī­ba no ci­tu cil­vē­ku vie­dok­ļa trau­cē sa­sniegt mēr­ķi. Ko par ma­ni pa­do­mās, ko teiks, kā pret ma­ni iz­tu­rē­sies, vai es vi­siem pa­tī­ku, es­mu ga­na labs? Ja esat kļu­vis tik pār­lie­ku jū­tīgs, tad šī īpa­šī­ba jā­vēr­tē ar mī­nu­sa zī­mi, jo iz­rai­sa ap­vai­no­ša­nos, skau­dī­bu un pat ne­ie­cie­tī­bu. Ša­jā pe­ri­odā jā­liek lie­tā pras­me ana­li­zēt, sa­lī­dzi­nāt un sa­ska­tīt de­ta­ļas. Tas ļaus tikt skaid­rī­bā par to, kas ir un kas nav pa­rei­zi. «Div­nie­ka mā­cī­ba» ie­mā­ca kļūt no­svēr­tā­kam un cē­lam. Ja ju­tī­sie­ties pār­lie­ci­nāts, cie­nī­siet se­vi un ap­zi­nā­sie­ties, ka esat per­so­nī­ba, kā arī ne­sa­lī­dzi­nā­siet se­vi ar ci­tiem, tad spē­siet pār­va­rēt grū­tī­bas.

Skait­lis 3 Lie­ci­na par to, ka dzi­ļi jū­sos slēp­jas lie­lis­ka iz­tē­le un gau­me, māk­sli­nie­ka un ak­tie­ra gēns, diem­žēl past­āv bar­je­ra, kas tik ļo­ti sa­sais­ta, ka ne­ļauj iz­paus­ties ie­priekš uz­skai­tī­ta­jām īpa­šī­bām. Ie­spē­jams, jūs no­māc ap­kār­tē­jie cil­vē­ki vai bai­dā­ties iz­rā­dī­ties pā­rāk ak­tīvs un pa­ma­nāms. Var­būt pats ap­val­dāt un no­lie­dzat sa­vus ta­lan­tus. Ša­jā pe­ri­odā no­teik­ti jā­iz­man­to ra­do­šums un iz­tē­le! Ie­spē­ju ir daudz. Var rak­stīt grā­ma­tas, zī­mēt, iz­šūt, vei­dot - vār­du sa­kot, ra­dīt skais­tu­mu. Per­so­nī­ga­jās at­tie­cī­bās ie­tei­cams at­tu­rē­ties no im­pul­sī­vas rī­cī­bas, ne­ru­nāt lie­ku, jo ne­ap­do­mī­ga rī­cī­ba var iz­jaukt drau­dzī­bu un mī­les­tī­bu. Jā­mā­cās būt pa­tie­sam drau­gam un par ci­tiem jā­in­te­re­sē­jas ne ma­zāk kā par se­vi. No­stā­ja «arī viens ir ka­ro­tājs» ne­būs la­bā­kā, ka­mēr «trij­nie­ka pro­blē­ma» jū­su dzī­vē ne­būs at­ri­si­nā­ta.

Skait­lis 4 «Čet­ri­nie­ka pro­blē­ma» vēs­ta par to, ka pār­mai­ņas un pa­ša iek­šē­jais ne­miers var trau­cēt no­tu­rī­giem pa­nā­ku­miem. Sa­snie­gu­mi ātr­i vien iz­čākst kā pēr­nais sniegs. Ša­jā pe­ri­odā tā vien gri­bas mes­ties no vie­na pro­jek­ta pie ci­ta un ie­sāk­to ne­pro­tam pa­beigt. Vi­su lai­ku šķiet, ka kaut kas trau­cē un daudz kas pa­liek pus­da­rīts, pus­ra­tā. Jums ne­pie­cie­ša­ma pār­lie­cī­ba par rīt­die­nu, sta­bi­li­tā­te. Ta­ču pā­rāk kon­ser­va­tīvs un ie­sīk­stē­jis vie­dok­lis, prin­cips vai uz­ska­ti var pa­dzi­ļi­nāt eso­šās pro­blē­mas. Ja kaut ko esat ļo­ti il­gi vē­lē­jies, bet bai­dī­jies īs­te­not, tad ta­gad ir īs­tais laiks to pa­teikt ska­ļi un uz­rak­stīt plā­nu, kā­dā vei­dā pa­veik­siet iz­lo­lo­to. Ša­jā pe­ri­odā va­jag daudz un uz­cī­tī­gi strā­dāt, lai no­dro­ši­nā­tu nā­kot­ni. To­ties, ja ne­vai­rī­sie­ties arī no tā­diem pie­nā­ku­miem, kas ne­sil­dīs sir­di un ne­sa­gā­dās gan­da­rī­ju­mu, tad re­zul­tā­ti pār­spēs gai­dī­to. Dar­ba aug­ļi būs sal­di.

Skait­lis 5 Šīs pro­blē­mas mo­rā­le: ne­miers iz­pos­ta dzī­vi. Lai sa­snieg­tu pa­nā­ku­mus, va­jag iz­man­tot ve­se­lo sa­prā­tu, at­ta­pī­bu un jū­sos mu­tu­ļo­jo­šo in­te­re­si par dzī­vi. Ti­kai - ne­pār­spī­lēt! Gri­bē­sies mai­nīt dzī­ves­vie­tu un mek­lēt jaun­us kon­tak­tus, to­mēr ne­va­jag pil­nī­bā aiz­mēzt pār­bau­dī­tas vēr­tī­bas, cil­vē­kus un ga­diem ie­vē­ro­tas tra­dī­ci­jas. Ja ša­jā dzī­ves pe­ri­odā pār­spī­lē­siet ar bēg­ša­nu no at­bil­dī­bas un kā­ri pēc brī­vī­bas (ie­spē­jams, pats ne­maz ne­va­rē­siet for­mu­lēt, ko šā­da «brī­vī­ba» jums no­zī­mē), tad no kļū­dām diez vai iz­vai­rī­sie­ties. Un ar jaun­ie­gū­ta­jiem pa­zi­ņām lai­kam gan iz­lū­kos arī iet ne­va­rē­siet. Tā­pēc va­jag ap­jēgt, ka ne­miers un al­kas pēc vēl ne­ie­pa­zī­tā ne­būs pli­ka gra­ša vēr­tas, ja sa­snieg­tais re­zul­tāts ne­sa­gā­dās gan­da­rī­ju­mu un ap­mie­ri­nā­tī­bu.

Skait­lis 6 «Seš­nie­ka pro­blē­ma» at­tie­cas uz ģi­me­ni, bēr­niem, mī­les­tī­bu, kā arī mā­jas dzī­vi. Ja esat sa­sta­pies ar šo pro­blē­mu, tā­tad va­jag ķer­ties pie sa­va rak­stu­ra pie­slī­pē­ša­nas. Ga­lu ga­lā di­man­tu var pie­slī­pēt par bril­jan­tu, kur nu vēl pie­la­bot rak­stu­ru. Vis­ti­ca­māk, jūs iz­gud­ro­jat ide­ālus, kas ir tā­li un sve­ši, un ne­sa­snie­dza­mi. Tas sa­gā­dā pro­blē­mas jums un arī tu­vā­ka­jiem cil­vē­kiem. Vi­ņi ne­at­bilst ide­āliem, jū­su ie­do­mu tē­liem. Tā­pēc jā­mā­cās kļūt pie­ze­mē­tā­kam pra­sī­bās pret ci­tiem un se­vi, tad ne­sa­ska­ņas ģi­me­nē ne­būs tik asas. Va­jag cie­nīt un no­vēr­tēt to, kas ir, ne­vis dzī­ties pēc ne­pie­pil­dā­miem sap­ņiem. No­lai­die­ties no sa­vu ilū­zi­ju de­be­sīm! Arī uz ze­mes ir vērts dzī­vot, te ir in­te­re­san­ti.

Skait­lis 7 Jā­mā­cās pār­va­rēt vien­tu­lī­bas sa­jū­tu un tiek­smi pēc pa­ši­zo­lā­ci­jas. Jā­ie­mā­cās pie­dot un aiz­mirst ap­vai­no­ju­mus, jā­kļūst par re­ālis­tu. Jā­dzī­vo ta­gad­nē. Va­jag ie­mā­cī­ties at­šķirt īs­tas vēr­tī­bas no vil­tus spī­gu­ļiem gan ma­te­ri­āla­jā, gan ga­rī­ga­jā pa­sau­lē. Va­rē­siet daudz sa­sniegt, ja ne­žē­lo­siet lai­ku mā­cī­bām un se­vis piln­vei­do­ša­nai ta­jās jo­mās, ku­ras jums pa­do­das. Pie­mē­ram, kļūs­tiet par sko­lo­tā­ju! Tas ne­no­zī­mē, ka jā­strā­dā sko­lā, jūs va­rat va­dīt kur­sus, da­lī­ties ar zi­nā­ša­nām do­mu­bied­ru pul­kā, vel­tīt brī­vo lai­ku lab­da­rī­bai. Ja ne­pār­stā­siet bū­vēt in­te­lek­tu­ālas kon­struk­ci­jas un ne­pie­ņem­siet dzī­ves nor­mā­lo, da­bis­ko pus­i ar vi­sām tās prie­kiem, bē­dām, va­ka­ri­ņu ga­ta­vo­ša­nu, ik­die­niš­ķām sa­ru­nām, rei­zēm - ap­ni­ku­mu vie­nam no ot­ra un no­gu­ru­mu, tad jums draud vien­tu­lī­ba. Vien­tu­lī­ba, ne­vis vie­nat­ne.

Skait­lis 8 Šī mā­cī­ba ne­būs vieg­la. Nāk­sies iz­lemt, kā­das būs pri­ori­tā­tes. Ša­jā dzī­ves pe­ri­odā daudz pār­stei­gu­mu sa­gā­dās dzī­ves ma­te­ri­ālā pus­e. Nāk­sies ne rei­zi vien iz­vē­lē­ties starp ma­te­ri­ālo un ga­rī­go, ja ne­sa­pra­tī­siet, ka cil­vēks pār­tiek ne ti­kai no mai­zes un de­sas. Ta­ču ja mēr­ķi būs, gri­bē­tos teikt, cē­li, ne­vis mer­kan­ti­li, tad pa­vēr­sies lie­lis­kas ie­spē­jas gan kar­je­rā, gan va­rē­siet ie­gūt cie­ņu ap­kār­tē­jo acīs kā go­dā­jams, kār­tīgs cil­vēks. Pro­blē­mu va­ja­dzē­tu ana­li­zēt ne ti­kai no vie­nas pus­es, kas, vis­ti­ca­māk, ir uz­reiz sa­ska­tā­ma. Mē­ģi­niet ie­rau­dzīt arī ci­tas ie­spē­jas, ko «as­tot­nie­ka pro­blē­ma» va­rē­tu at­klāt. Īpa­ši tad, ja mē­dzat aiz­do­mā­ties par dzī­ves jē­gu. Ša­jā pe­ri­odā daudz pro­blē­mu ra­dī­siet sev pats un, ja ne­spē­siet tās at­ri­si­nāt, tad ju­tī­sie­ties vī­lies un ne­ap­mie­ri­nāts ar dzī­vi.

Komentāri [6]
#
Jūsu kāju skaistums un veselība 20.februāris 2017 22:31 atbildēt
Regulāra preparāta lietošana jau pēc 1,5 nedēļām ļaus sajust varikozo vēnu stāvokļa uzlabošanos. Tas baro un tonizē ādu, sadziedē plaisas un mikrobojājumus.
Var droši apgalvot, ka ilgstoša krēma lietošana ir vislabākais veids cīņā ar varikozajām vēnām un, kas nav mazsvarīgi – arī to profilaksei.
Tādu krēma efektivitāti bija iespējams panākt pateicoties “Varikosette” sastāvā esošajām dabīgām sastāvdaļām. Produkcija ir izgājusi arī visas nepieciešamas klīniskās pārbaudes un ir pilnīgi droša lietošanai. Tā efektivitāti apliecina tūkstošiem apmierināto cilvēku visā pasaulē!
“Varikosette” dabīgais sastāvs parūpēsies par Jūsu kāju skaistumu un veselību!
Krēms“Varikosette” ir sertificēts un atbilst visiem kvalitātes standartiem. Uzmanieties no viltojumiem! Krēms “Varikosette” tiek pārdots tikai oriģinālajā iepakojumā! Pārliecināties par krēma “Varikosette” efektivitāti ir viegli: goo.gl/zh8aZt
 
#
Juris 20.februāris 2017 22:30 atbildēt
Pagarini savu dzimulocekli un pastiprini erekciju tikai 5 dienu lietošanas rezultātā: goo.gl/EpFp04
 
#
Skolnieciņš 18.februāris 2017 14:49 atbildēt
Katru dienu jāiet latvāņu druv un problmas uzreiz pašas atrisināsies!
© Skolnieciņš 1999-bezgalība ¦~{
 
#
a 18.februāris 2017 13:29 atbildēt
Kāds sakars numeroloģijai ar astroloģiju???
 
#
Žanna Darka sūdu arka. » a 20.februāris 2017 22:31 atbildēt
abas paredzētas debīliķiem.
 
#
Inese 18.februāris 2017 0:12 atbildēt
Kur skaitła 9 skaidrojums?
 
Pievienot komentāru
Vārds *
Komentārs *
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers