26.maijs, 8:33 Vasaru mēdz dēvēt par grilēšanas sezonu, taču tas ir visai nosacīti, jo lielākie grilēšanas entuziasti to nepārtrauc nevienā gadalaikā, savukārt citiem sezona sākas un beidzas ar vienu pikniku. Grilētu produktu cienītāji apgalvo, ka šis ēdienu gatavošanas veids esot veselīgāks nekā cepšana uz pannas, jo grilējot produktu poras noslēdzas un tie patur sevī visas vērtīgās vielas. Nereti grilēšana prasa arī īsāku laiku nekā citi ēdiena gatavošanas veidi. Vairāk »
 
24.maijs, 15:31 Kā ap­mie­ri­nāt iz­sal­ku­mu kar­stā lai­kā? Ar auk­sto zu­pu, jo tā ir gan pa­tī­ka­mi at­vē­si­nošs dzē­riens, gan gards un sā­tīgs pa­mat­ēdiens. Auk­stā zu­pa pa­kļau­jas pār­vēr­tī­bām un va­ri­āci­jām, tā­pēc ik­viens var ļau­ties im­pro­vi­zā­ci­jai un iz­do­māt pats sa­vu re­cep­ti. Vairāk »
 
21.maijs, 12:04 Vieglu kūku ar maigu maskarpones siera krēmu un svaigām avenēm piedāvā Sanda Vendta no Cepu tortes. Vairāk »
 
16.maijs, 23:32 Eiropas Parlaments (EP) otrdien ierosinājis līdz 2030.gadam uz pusi samazināt ES izniekotās pārtikas daudzumu, atceļot pastāvošos pārtikas ziedojumu ierobežojumus un viešot lielāku skaidrību pārtikas marķējumos. Vairāk »
 
16.maijs, 15:05 Kamēr vieni, gatavojoties pludmales sezonai, domā, kā atbrīvoties no ziemā uzkrātajiem liekajiem kilogramiem, citiem aktuāls ir jautājums, kā pieņemties svarā, lai neizskatītos pēc kaulu kambara. Vairāk »
 
15.maijs, 8:51 Lai arī pavasaris šogad nāk ļoti negribīgi, tam noteikti jau pavisam drīz sekos pludmales sezona. Un šis nudien ir pēdējais brīdis darīt visu iespējamo, lai vasarā izskatītos perfekti. Vairāk »
 
13.maijs, 16:19 Lai labi garšo! Vairāk »
 
12.maijs, 8:30 Dārzos šajā aukstajā pavasarī viss aizkavējies, tomēr skābeņu lapiņas daudzviet jau ēdamā lielumā. Vairāk »
 
10.maijs, 17:06 Kas ar cilvēka organismu notiek pavasarī? Kāpēc ir vājums, sagurums, nespēks, negribēšana un nevarēšana? Kā to mainīt? Kā pavasarī atjaunot enerģiju un uzlabot savas dzīves kvalitāti, lai mundri un žirgti varētu sagaidīt vasaru? Vairāk »
 
10.maijs, 15:37 Jau šo svētdien, 14. maijā, Rīgā norisināsies Lattelecom Rīgas maratons - skriešanas svētki, kam gatavojas arī Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) 255 skrējēju lielā komanda. Tajā startēs gan vietējie, gan ārvalstu studenti, kā arī RSU darbinieki un mācībspēki. Viņu vidū būs arī studiju programmas Uzturs 4. kursa studente, skriešanas entuziaste Dārta Tene, kas dalās pieredzē un zināšanās par ieteicamo ēdienkarti pirms un pēc garām distancēm. Vairāk »
 
10.maijs, 8:33 Iesaka Roberts LĀCĪTIS, makrobiotikas speciālists: Vairāk »
 
8.maijs, 8:51 Lai vai cik ļoti aizkavējies ir pavasaris, pavisam drīz tas savas tiesības pieteiks ar pilnu joni. Pienenes ir viens no dzīvespriecīgākajiem un arī veselībai noderīgākajiem augiem pavasarī, turklāt tā izmantošana ir ļoti daudzveidīga. Vairāk »
 
7.maijs, 13:29 Kurš gan bro­kas­tīs nav ēdis mus­li – sau­su pār­ti­ku, iz­vē­lo­ties to kā di­ētis­ku un ve­se­lī­gu pro­duk­tu. Mus­li uz­ska­ta par ka­lo­ri­jām ba­gā­tu ēdie­nu, kas no­dro­ši­na or­ga­nis­mu ar vi­ta­mī­niem, mi­ne­rāl­vie­lām un mik­ro­ele­men­tiem. Mus­li ēdot, ne­ro­das gli­ko­zes svār­stī­bas asi­nīs. Vairāk »
 
6.maijs, 15:42 Facebook grupa "Palīdzēsim viens otram" saņēmusi palīgā saucienu no ģimenes Kazdangā. Vairāk »
 
4.maijs, 20:45 Im­pulss – di­ē­ta ir jau­na ēša­nas sis­tē­ma tiem, ku­ri vē­las āt­ri no­mest lie­kos ki­lo­gra­mus. Šā­du di­ē­tu ne­sen iz­strā­dā­ju­ši ame­ri­kā­ņu die­to­lo­gi, ko vi­ņi ie­sa­ka iz­mē­ģi­nāt. Im­pul­sī­va ba­ro­ša­nās – tas ir elek­tro­teh­ni­kas, ne­vis die­to­lo­ģi­jas ter­mins. Ve­se­lī­ga uz­tu­ra spe­ci­ā­lis­ti pie­rā­dī­ju­ši, ka im­pul­sa teh­ni­ka ir efek­tī­va arī tie­vē­ša­nas pro­ce­sā. Ār­sti ap­gal­vo, ka, pa­tei­co­ties šai di­ē­tai, mē­ne­sī var at­brī­vo­ties no 2 līdz 7 ki­lo­gra­miem un no 5 līdz 17 ki­lo­gra­miem 3 mē­ne­šos, ja tiek ie­vē­ro­tas spe­ci­ā­lis­tu re­ko­men­dā­ci­jas. Jau­nās sis­tē­mas gal­ve­nie prin­ci­pi ir vien­kār­ši, un tos nav grū­ti at­ce­rē­ties. Vairāk »
 
2.maijs, 20:58 Internetveikala e-maxima.lv apgrozījums pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2015.gadu, pieaudzis par 53%, sasniedzot 833 tūkstošus eiro.  Vairāk »
 
2.maijs, 14:45 Apspriežot kādas diētas efektivitāti, pirmais jautājums parasti ir par to, cik kilogramus un cik ilgā laikā tā palīdz nomest. Šķiet, katram diētu fanam jāiziet cauri brīnumu gaidīšanas, svara zaudēšanas un drīzas atgūšanas fāzei, lai saprastu, ka nedrīkst ignorēt diētas ietekmi uz veselību un tās spēju vai nespēju dot organismam visas vajadzīgās uzturvielas. Vairāk »
 
1.maijs, 15:41 Pie­na pro­duk­ti ir viens no bū­tis­kā­ka­jiem mū­su uz­tu­ra kom­po­nen­tiem, jo sa­tur daudz kal­ci­ja, un ta­jos ir vis­lab­vē­lī­gā­kā kal­ci­ja un fos­fo­ra at­tie­cī­ba. Tur­klāt pie­na pro­duk­tos eso­šais D vi­ta­mīns, ol­bal­tum­vie­las un pie­na cu­kurs ir tās vie­las, kas sek­mē or­ga­nis­mam tik ne­pie­cie­ša­mā kal­ci­ja uz­sūk­ša­nos. Sva­rī­gi, ka, lai uz­ņem­tu šīs vie­las, nav ob­li­gā­ti jā­dzer tie­ši piens – vēr­tī­gi ik­die­nas ēdien­kar­tē ie­kļaut arī ke­fī­ru un biez­pie­nu. Vairāk »
 
30.aprīlis, 21:40 Vasara vairs nav aiz kalniem, tāpēc ir pēdējais brīdis, lai domātu par to, kādā ķermeņa formā sagaidīsi pludmales sezonu. Iespējams, ir vērts apsvērt ievērot vieglo pavasara diētu. Vairāk »
 
28.aprīlis, 19:50 No sīkām veselības problēmām reizēm nav pasargāts arī vesels cilvēks. Te nav runa par nopietnām situācijām, kad obligāti jāmeklē mediķu palīdzība, bet par tādām, ar kurām lielākoties jāprot tikt galā pašiem. Vairāk »
 
 
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers