Šodien, 10:08 Jaunu gadu uzsākot, ir stilīgi apņemties ēst un dzīvot veselīgāk, bet ik pavasari, tuvojoties pludmales sezonai, ir moderni uzsākt tievēšanas maratonu. Tiem, kuri vēl nav atraduši savu īsto diētu, piedāvājam izmēģināt sešu ziedlapiņu diētu. Vairāk »
 
21.aprīlis, 11:40 Kad līdz īstiem un sulīgiem vietējiem zaļumiem vēl kāds laiks jāgaida, bet siltumnīcu gurķi šķiet ūdeņaini, uzburt pavasarīgu noskaņu ēdienkartē palīdzēs maigi zaļais avokado mīkstums. Ēdiena krāsai ir nozīme – apgalvo tie, kuri šajā jautājumā nopietni iedziļinājušies, un zaļā krāsa esot nomierinoša, atpūtinoša un labu noskaņojumu radoša. Kādēļ gan to nepārbaudīt? Vairāk »
 
18.aprīlis, 22:00 Pētījumā, ko pasūtījusi Slovākijas valdība, atrastas būtiskas kvalitātes atšķirības produktiem, ko pārdod Slovākijā un Austrijā. Atsaucoties uz vairākiem jau iepriekš veiktiem pētījumiem, konstatēts, ka Austrumeiropā esošie cilvēki patērē zemākas kvalitātes pārtiku. Vairāk »
 
18.aprīlis, 7:50 Neatkarīgās kopš 2004. gada pētītā pārtikas groza cena pēdējā gada laikā no Lieldienām līdz Lieldienām pakāpusies par pusotru eiro. Vairāk »
 
15.aprīlis, 16:55 Laikā, kad daļa pasaules iedzīvotāju cieš no bada, ik gadu milzīgs nevajadzīgās pārtikas daudzums nonāk atkritumos. Latvijas Zaļā punkta infografikā apkopoti būtiskākie dati par pārtikas atkritumiem pasaulē, Eiropas Savienībā un Latvijā. Piemēram, vidēji viena Latvijas mājsaimniecība gada laikā izmet pārtiku 200 eiro vērtībā, raksta Zalais.lv Vairāk »
 
5.aprīlis, 20:03 Pār­ti­kas pa­rei­za sa­ga­ta­vo­ša­na un uz­gla­bā­ša­na ir sva­rīgs priekš­no­tei­kums, lai ēdiens bū­tu gar­šīgs, ve­se­līgs un uz­tur­vie­lām ba­gāts. Ja pār­ti­ku il­gi uz­gla­bā mit­rā vai gai­šā vie­tā, arī aug­stā tem­pe­ra­tū­rā, kur tai var pie­kļūt gaiss, tā var sa­bo­jā­ties, zau­dēt gar­šu, iz­ska­tu un uz­tur­vēr­tī­bu. Vairāk »
 
3.aprīlis, 20:12 Gan uz­tu­ra spe­ci­ālis­ti, gan tie, ku­ri cen­šas tikt va­ļā no lie­kā sva­ra, zi­na, cik bie­ži la­bais no­doms mai­nīt sa­vus ēša­nas pa­ra­du­mus un uz­ņemt ma­zāk ka­lo­ri­ju pēc da­žām die­nām tiek at­mests. Vairāk »
 
2.aprīlis, 13:55 Kamēr liela daļa ļaužu ļaujas neveselīga uztura pārmērībām un visā pasaulē veselības politikas bīdītāji nezina, kā vest viņus pie prāta, arvien noteiktāk iezīmējas arī otra galējība – apsēstība ar pareizu uzturu. Latvijā tā vēl nav bieža problēma, tomēr tendences jau iezīmējas. Vairāk »
 
30.marts, 14:46 Ikvienam no mums pazīst situāciju, kad negaidīti ciemos piesakās viesi. Lai šī situācija neradītu nevajadzīgu stresu un papildus laika ieguldījumus gatavojot cienastu, Rimi Gardēdis un šefpavārs Normunds Baranovskis dalās ar garšīgām un ātri pagatavojamās receptēm, kuras vērts saglabāt īpašo recepšu krājumā. Vairāk »
 
29.marts, 16:51 Pavasarīgas receptes tavam galdam. Sagatavots pēc gardezi.lv Vairāk »
 
24.marts, 12:08 Teorijas, pieredzes un receptes par organisma attīrīšanu un dietām ir visdažādākās. Sākot no viegli saudzējošām un beidzot ar drakoniskām, kas prasa disciplīnu, liek izjust bada sajūtu un patiesībā sagādā diezgan lielas mocības. Astroloģijā attiecībā uz dietām eksistē dažādi ieteikumi, un viens no tādiem, ko bez pūlēm varam ievērot, ir atslodzes dienas divas reizes mēnesī. Vairāk »
 
18.marts, 17:55 Diētās ir kaut kas neatvairāmi pievilcīgs, pat tāds, kas liek ignorēt saprāta balsi, un bieži vien vislielāko interesi rada ne jau dažādu klīniku un ārstu veidotās sabalansētās uztura sistēmas, kuras godīgi runā arī par dzīvesveida maiņu un vingrošanu. Tā vietā daudzi pievēršas dīvainiem, ekstrēmiem ieteikumiem, kādu laiku aizrautīgi tiem seko un vēsta sociālajos tīklos, cik labi jūtoties, patiešām zaudē vairāk vai mazāk kilogramu, bet tad noraujas un visu atgūst. Vairāk »
 
16.marts, 13:23 Ja cilvēkam nepieciešams normalizēt ķermeņa masu, tad labāk neapmeklēt sabiedriskās ēdināšanas iestādes ne vienam pašam, ne kompānijā. Jo īpaši kompānijā, jo tad ir daudz grūtāk atturēties no kārdinājuma izvēlēties to pašu, ko pārējie, kuriem liekā svara nav vai arī viņi ar to necīnās. Vairāk »
 
16.marts, 9:44 Katrā jokā ir kāds patiesības grauds. Viegli jau pasmīnēt par tiem, kuriem liekā svara problēma ir nepārejoša aktualitāte, tomēr nezinātājam grūti saprast, kā tas ir, kad domas visu laiku ap ēdienu vien grozās. Katram ir savas gaidas saistībā ar tievēšanu, pamatotas un arī nepamatotas. Vairāk »
 
14.marts, 16:04 Bie­ži dzird ru­nā­jam: lat­vie­šu na­ci­onā­lie ēdie­ni esot šaš­liks un ra­sols... Šaš­liks lai pa­liek ci­tai rei­zei, bet par ra­so­lu šo­reiz gan pa­ru­nā­sim. Jo vai­rāk tā­pēc, ka res­to­rā­na Os­tas ska­ti pa­vārs Nau­ris Ga­lejs šo mū­su tau­tā tik ie­cie­nī­to un tra­di­ci­onā­lo sa­lā­tu pa­snieg­ša­nas vei­du un sa­stāv­da­ļu ko­pu­mu pie­dā­vā pa­vi­sam jaun­ā, vēl ne­bi­ju­šā kom­bi­nā­ci­jā. Vairāk »
 
13.marts, 0:00 Vajadzīga spēcīga motivācija, lai ievērotu gavēni. Kristiešiem tas ir Lieldienu gaidīšanas, savstarpējās solidaritātes, pārdomu un arī sevis izvērtēšanas laiks, kad sekmīgi var pārskatīt savus ne tik labos ieradumus un pretoties dažādiem kārdinājumiem. Vairāk »
 
12.marts, 21:39 Izdzirdot vārdu savienojumu paleolīta diēta, nevienam vien prātā uzburas ainiņa ar akmens laikmeta cilvēkiem, kas trūcīgā apģērbā skraida pakaļ mamutiem. Tas nav tālu no patiesības, jo paleolīta diēta patiesi balstās uz tādu produktu lietošanu uzturā, ko ir ēduši cilvēki akmens laikmetā. Runa ir par periodu, kas ildzis aptuveni 2.5 miljonus gadu un beidzies pirms 10 tūkstošiem gadu, kad sākās lauksaimniecības attīstība un notika pāreja uz graudaugiem balstītām maltītēm. Pirms tam alu cilvēku galvenie iztikas avoti bijuši savvaļas dzīvnieki un augi, kas tad arī ir pamatā konkrētās diētas ēdieniem, stāsta portāla "Topi vesels" autore Ance Anna Šternberga un uztura speciāliste Eva Kataja. Vairāk »
 
9.marts, 19:17 Die­to­lo­ģes Lo­li­tas Ne­ima­nes ie­teik­ta di­ēta pir­ma­jai ātr­as tie­vē­ša­nas ne­dē­ļai Vairāk »
 
7.marts, 16:05 Lai arī par pasaules labākajiem pavāriem tiek atzīti tieši vīrieši, mūsu kultūrā ēdienu gatavošanu vairāk pieņemts uzskatīt par sieviešu lietu, un brīži, kad šīs rūpes uzņemas kungi, gandrīz katrai sievietei kļūst par maziem svētkiem! Lai palīdzētu vīriešiem sagatavot dāmām pārsteigumu 8. marta maltītei, uztura speciāliste Jevgēnija Jansone piedāvā vienkāršas receptes Sieviešu dienas mielastam, kas būs pa spēkam pat tiem kungiem, kas virtuvē saimnieko ļoti reti! Vairāk »
 
4.marts, 19:21 Vā­cu uz­tu­ra zi­nāt­nie­ki iz­strā­dā­ju­ši di­ētu, kas no­tie­vēt gri­bē­tā­jiem pa­līdz at­tī­rīt or­ga­nis­mu, at­gūt mo­žu­mu un ik die­nu ķer­me­ņa sva­ru sa­ma­zi­na par 500 gra­miem. Vairāk »
 
 

Izglītība & Karjera

 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers