NRA autori / Zenta Sokolova

Zenta Sokolova

KĀ IZJAUKT mikro­bu pa­ra­dī­zi virtuvē [1]

Otrdiena, 25.aprīlis

Ne­re­dza­mā pa­ra­lē­lā pa­sau­le, ku­rā mīt da­žā­di sli­mī­bu iz­rai­sī­tā­ji, ir te­pat līdz­ās, kat­rā mā­jok­lī. At­se­viš­ķas vie­tas mik­ro­biem mū­su vir­tu­vē ir glu­ži kā pa­ra­dī­zes stū­rī­ši, tā­pēc tās jā­tī­ra un jā­kopj īpa­ši rū­pī­gi. Grie­ža­mo dē­lī­ti vai na­zi, kas bi­jis sa­ska­rē ar jē­lu ga­ļu, pa­ras­ti at­ce­ra­mies kār­tī­gi no­maz­gāt, ta­ču pie­mir­stas ci­ti priekš­me­ti, ku­riem, saim­nie­ko­jot vir­tu­vē, jā­pies­ka­ras ne­skai­tā­mas rei­zes. Vairāk »

 
 
 

Zenta Sokolova

10 vien­kār­ši pa­do­mi skais­tam smai­dam [1]

Sestdiena, 22.aprīlis

Glī­ti un bal­ti zo­bi ir sva­rīgs mū­su vi­zu­ā­lā tē­la ele­ments, kas, iz­rā­dās, ap­kār­tē­jiem cil­vē­kiem pat ne­ap­zi­nā­ti ra­da ie­spai­du, ka mēs esam jau­ni, ve­se­lī­gi un vis­no­taļ veik­smī­gi. Tē­la vei­do­ša­nā pie­da­lās da­ba, zob­ārsts, hi­gi­ē­nists un arī mēs pa­ši ar sa­viem ik­die­nas pa­ra­du­miem. Te nav ru­na ti­kai par zo­bu tī­rī­ša­nu vai die­go­ša­nu un pa­rei­zu mu­tes do­bu­ma kop­ša­nas lī­dzek­ļu iz­vē­li. Ir at­klā­ti arī ci­ti vien­kār­ši vei­di, kā dien­die­nā rū­pē­ties, lai zo­bi il­gāk sa­gla­bā­tos skais­ti un ve­se­li. Vairāk »

 
 

Zenta Sokolova

SAUDZĒ REDZI: Kā pasargāt acis no kaitīgajiem ekrāniem

Otrdiena, 18.aprīlis

Tas nav tikai mīts, ka, lūkojoties datorā, planšetē vai viedtālrunī, jūtami pieaug risks acu veselībai. Lai gan visbiežāk šajās elektroniskajās ierīcēs izmanto LED gaismu, kas nodara acīm mazāku kaitējumu nekā ultravioletā gaisma, mēs saviem redzes orgāniem darām pāri paši, ikdienā lūkojoties ekrānos daudzas stundas. Vairāk »

 
 
 

Zenta Sokolova

VĒRTS IZLASĪT: Uzturs, kas sekmē auglību

Otrdiena, 18.aprīlis

«Pārim, kas vēlas bērnu, ir rūpīgi jāseko līdzi savai ēdienkartei,» stāsta ginekoloģe, klīnikas EGV vadītāja Zane Vītiņa. Līdztekus daudziem citiem faktoriem, kas ietekmē cilvēku spēju radīt pēcnācējus, arī uzturam ir sava nozīme. Par to, kā ar uztura palīdzību iespējams veicināt auglību, stāsta uztura speciāliste Jevgēnija Jansone. Vairāk »

 
 
 

Zenta Sokolova

TAUTAS GUDRĪBAS: Kā sakopt māju, lai tā spīdētu un laistītos

Otrdiena, 11.aprīlis

Mājokļa ikdienas un iknedēļas uzkopšana, Spodrības mēnesis un lielā talka. Priecīgi rosīgs pasākums, vienkārši dzīves nepieciešamība vai nomācoša obligāta aktivitāte? Ja pavasaris rosina sasparoties un ķerties pie darba, tad šim impulsam vajag ļauties, bet, ja nerosina, ir vērts pacensties un tomēr mobilizēties. Tīra un kārtīga māja nāk par labu iemītnieku fiziskajai un garīgajai veselībai. Vairāk »

 

Zenta Sokolova

IZLASI: Iz­pla­tī­tā­kie mal­di par di­abē­tu [5]

Svētdiena, 9.aprīlis

Di­abēts ir vie­na no drau­dī­gā­ka­jām tā sau­kta­jām ci­vi­li­zā­ci­jas sli­mī­bām, kas pie­mek­lē ar­vien vai­rāk cil­vē­ku, ne vel­ti Pa­sau­les ve­se­lī­bas or­ga­ni­zā­ci­ja ot­rā ti­pa cu­ku­ra di­abē­tu ir at­zi­nu­si par glo­bā­lu epi­dē­mi­ju. Lai va­rē­tu rū­pē­ties par di­abē­ta pro­fi­lak­si un lai­kus pa­ma­nī­tu šo sli­mī­bu, ir jā­ie­gūst par to kaut vai ele­men­tā­ra iz­prat­ne. Un vis­pirms der at­brī­vo­ties no da­žiem ie­sīk­stē­ju­šiem mal­diem, kas jo­pro­jām dzī­vi. Vairāk »

 
 
 
 
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers