NRA autori / Zenta Sokolova

 
 
 

Zenta Sokolova

Padomi, kā motivēt sevi vingrošanai

Otrdiena, 17.oktobris

Lai labā apņemšanās kļūt fiziski aktīvam neizčākstētu, izdomāts daudz dažādu motivēšanas veidu, bet ne visi ir iedarbīgi. Par to, kuri paņēmieni strādā vislabāk un kādas kļūdas cilvēki mēdz pieļaut, Greatest pastāstījis pieredzējušais amerikāņu treneris Adams Gilberts. Vairāk »

 

Zenta Sokolova

Bū­tis­ki sau­dzēt dzir­di jau kopš jau­nī­bas [2]

Otrdiena, 17.oktobris

Rei­zēm šķiet, ka pa­sau­le ap mums kļūst ar­vien ska­ļā­ka, jo se­viš­ķi tas sa­kāms par pil­sēt­vi­di. Ja cil­vēks, kurš pie­ra­dis dzī­vot lau­ku klu­su­mā, no­nāk pil­sē­tā, viņš ne­re­ti jū­tas vai ap­dul­lis no ap­kārt val­do­ša ska­ļu­ma. Sa­vu­kārt pil­sēt­nieks pie tā pie­ra­dis tik ļo­ti, ka, do­do­ties pie da­bas, kur nav ie­ras­to trok­šņu, jū­tas te­ju vai ne­omu­lī­gi. Tik­mēr pa­sau­les sta­tis­ti­ka rā­da, ka lau­ku ļau­dīm dzir­de ir la­bā­ka ne­kā pil­sēt­nie­kiem, bet maz­at­tīs­tī­to val­stu ie­dzī­vo­tā­jiem – la­bā­ka ne­kā in­dus­tri­ālo liel­val­stu ie­dzī­vo­tā­jiem. Vairāk »

 
 
 

Zenta Sokolova

Kā pa­nākt, lai būtu vieglāk notievēt mājas apstākļos? [4]

Svētdiena, 15.oktobris

Mā­jās pat sie­nas pa­līdz. At­tie­cī­bā uz tie­vē­ša­nu gan rei­zēm ir glu­ži ot­rā­di – pa­va­dot daudz lai­ka mā­jās, rū­pē­jo­ties par saim­nie­cī­bu un ga­ta­vo­jot ģi­me­nei ēst, ir iz­re­dzes uz­au­dzēt vēl lie­lā­ku rie­pu. Gar­lai­cī­gie uz­kop­ša­nas dar­bi pa­ņem daudz ener­ģi­jas, tā­pēc gri­bas par tiem se­vi at­al­got ar kā­du kā­ru­mu, ne­vis ar vin­gro­ju­mu kom­plek­su. Kā pa­nākt, lai mā­jok­ļa vi­de kļū­tu par sa­bied­ro­to, ne­vis trau­cēk­li cī­ņa ar lie­ko sva­ru? Vairāk »

 

Zenta Sokolova

Jau atklāt klāt iesnas. Kā sev palīdzēt? [2]

Piektdiena, 13.oktobris

Ne sau­ktas, ne aici­nā­tas, ies­nas ir klāt: da­bis­ka, to­mēr arī kai­ti­no­ša un ap­grū­ti­no­ša aiz­sar­gre­ak­ci­ja pret in­fek­ci­jas iz­rai­sī­tā­jiem – vī­ru­siem, bak­tē­ri­jām vai sē­nī­tēm, kas no­nāk de­gu­na gļot­ādā un cen­šas vai­ro­ties. Or­ga­nisms mē­ģi­na no šiem sveš­ķer­me­ņiem ātr­āk at­brī­vo­ties, un bū­tu ti­kai lo­ģis­ki, ja mēs tam pa­lī­dzē­tu, ne­vis trau­cē­tu. Vairāk »

 

Zenta Sokolova

Uzzini, kāpēc skābētie kāposti ir veselīgi [3]

Pirmdiena, 9.oktobris

Rudens – tā ir vesela smaržu simfonija, ko var izbaudīt it visur. Te ir rūgtenais pēdējo mārtiņrožu un kritušo lapu aromāts, saldi iesmaržojas āboli, pikantu piesitienu dod ķiploki, savu nokrāsu piešķir pētersīļi, selerijas un citi garšaugi, un viena neiztrūkstoša nots šajā bagātīgajā smaržu gammā pieder skābētajiem kāpostiem. Lai arī pieejami augu gadu, rudenī tie ir īpaši kārdinoši. Vairāk »

 

Zenta Sokolova

Ko ēst un ko neēst garastāvokļa uzlabošanai

Trešdiena, 4.oktobris

Kad dzīvē viss neiet tik gludi, kā gribētos, sevi nepārtraukti liek manīt stress vai pastāvīgi nomāc kāda problēma, gribas iet vieglāko ceļu, lai atgūtu labu noskaņojumu, – apēst kaut ko garšīgu. Tas noteikti ir labāk nekā iedzert vai uzsmēķēt. Vairāk »

 

Zenta Sokolova

Atslodzes diena - kāpēc tā vajadzīga?

Otrdiena, 3.oktobris

Ir dzir­dē­ti ko­mis­ki stās­ti par res­nī­šiem, ku­ri pēc at­slo­dzes die­nas pus­nak­tī skrien pie le­dus­skap­ja, lai at­gū­tu no­ka­vē­to. Cil­vēks, kurš uz­krā­jis lie­lu lie­ko ki­lo­gra­mu ba­gā­žu, ne­var ce­rēt, ka vie­na at­slo­dzes die­na pa­lī­dzēs tikt va­ļā no ne­vē­la­mās man­tī­bas, to­mēr at­slo­dzes die­na var nākt par la­bu arī vi­ņam. Vairāk »

 
 
 
 
 
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers