NRA autori / Zenta Sokolova

 

Zenta Sokolova

VESELĪBA: Kāpēc iestājas pavasara nogurums [2]

Ceturtdiena, 16.februāris

Pavasaris vēl nav atnācis, bet pavasara nogurums jau klāt? Par tā biežākajiem cēloņiem tiek minēts vitamīnu trūkums un organisma veģetatīva reakcija uz pārmaiņām dabā, jo vielmaiņa un hormonu ražošana jāpielāgo dabiskajam apgaismojumam un gaisa temperatūrai. Vairāk »

 

Zenta Sokolova

PADOMI, lai saukstēšanās ietu secen [1]

Trešdiena, 15.februāris

Tu se­ko lai­ka zi­ņām, ska­ties pa lo­gu, re­dzi, ka viens otrs līdz­cil­vēks sā­cis kle­pot un šķau­dīt, to­mēr klu­sī­bā ce­ri, ka elp­ce­ļu vī­ru­si, kas ak­ti­vi­zē­ju­šies, pie­nā­kot drēg­nam un mit­ram lai­kam, te­vi liks mie­rā. Ja pats pa­cen­tī­sies at­vai­rīt vī­ru­sus, ir zi­nā­mas iz­re­dzes ne­sa­slimt. Un arī tad, ja vī­russ to­mēr ie­pe­ri­nā­jies or­ga­nis­mā, tu va­ri pa­lī­dzēt iz­va­dīt to bez īpa­šām se­kām, ne­vis iz­rī­ko­ties tā, ka ro­das sa­rež­ģī­ju­mi. Vairāk »

 

Zenta Sokolova

Gripa vai "parasta" saaukstēšanās: jāārstējas tik un tā

Piektdiena, 10.februāris

Šobrīd ir zināmi vairāk nekā 100 elpceļu vīrusu paveidi un tipiskajā vīrusu aktivitātes sezonā mums ir izredzes saslimt katrreiz ar citu – vienreiz tas ir rinovīruss, citreiz adenovīruss, gripas vīruss vai paragripas vīruss... Par draudīgāko parasti uzskata gripas vīrusu – daudzus tas patiešām biedē. Taču arī «parastu» saaukstēšanos nedrīkst ignorēt, jo, nonākot mūsu organisma šūnās, arī tā spēj radīt gana daudz ciešanu. Vairāk »

 
 

Zenta Sokolova

IETEIKUMI: Matu kopšana ziemā [1]

Ceturtdiena, 9.februāris

Dažkārt ar skaudību var noraudzīties uz dzīvniekiem, kuriem ziemā kupls un spožs akots. Cilvēks šim dabas likumam nav pakļauts, un ziemā viņa matiem var gadīties dažādas likstas. Par laimi, pareizi rūpējoties par saviem matiem, problēmas var nepieļaut vai sekmīgi novērst. Vairāk »

 

Zenta Sokolova

Gripas laiks. Tau­tas lī­dzek­ļi temperatūras mazināšanai

Trešdiena, 8.februāris

Kad cil­vēks pēk­šņi jū­tas sa­vār­dzis, pir­mais darbs pa­ras­ti ir iz­mē­rīt tem­pe­ra­tū­ru, jo se­viš­ķi ša­jā se­zo­nā, kad mūs ap­draud gri­pa un ci­tas elp­ce­ļu in­fek­ci­jas. Cil­vē­ka ķer­me­ņa tem­pe­ra­tū­ras iz­mai­ņām var būt da­žā­di cē­lo­ņi, gan ļo­ti no­piet­ni, gan ne tik bīs­ta­mi, bet bie­ži pa­aug­sti­nā­ta tem­pe­ra­tū­ra lie­ci­na, ka mū­su ķer­me­nis ar kaut ko cī­nās, pie­mē­ram, ar or­ga­nis­mā ie­kļu­vu­ša­jiem sli­mī­bu iz­rai­sī­tā­jiem vai ar kā­du ne­lab­vē­lī­gu ār­ēju fak­to­ru ie­dar­bī­bas se­kām. Ķer­me­ņa tem­pe­ra­tū­ra var būt arī pa­ze­mi­nā­ta – arī tam ir sa­vi cē­lo­ņi, ku­rus va­ja­dzē­tu no­skaid­rot. Vairāk »

 

Zenta Sokolova

PRODUKTI, kas sek­mē tie­vē­ša­nu [2]

Piektdiena, 3.februāris

Esi ne­at­lai­dīgs – tas ir gal­ve­nais, ko var ie­teikt cil­vē­kam, kurš pū­las nor­ma­li­zēt ķer­me­ņa ma­su. Ag­ri vai vē­lu nā­kas sa­prast, ka tā nav kam­pa­ņa, bet gan pa­sā­ku­mu kom­plekss, kur vie­na sa­stāv­da­ļa pa­pil­di­na ci­tas un kat­ra dod sa­vu ie­gul­dī­ju­mu ce­ļā uz mēr­ķi. Vairāk »

 

Zenta Sokolova

Zie­mas ak­tu­ali­tā­te: sauss gaiss tel­pās. Kā to novērst? [1]

Trešdiena, 1.februāris

Kat­ram laik­me­tam sa­vas pro­blē­mas. Ap­tu­ve­ni piekt­ajā da­ļā eiro­pie­šu mi­tek­ļu jo­pro­jām jā­cī­nās ar pa­lie­li­nā­tu gai­sa mit­ru­mu, drēg­nu­mu un pe­lē­ju­mu, to­mēr lie­lā­ko­ties ap­ku­res se­zo­nā, jo se­viš­ķi daudz­dzī­vok­ļu na­mos ar cen­trāl­ap­ku­ri, gaiss ir pā­rāk sauss. Vairāk »

 
 

Zenta Sokolova

VESELĪBA: At­mi­ņa iz­spē­lē jo­kus - aizmirstam, neatceramies... [1]

Sestdiena, 28.janvāris

Ko da­rām brī­žos, kad at­mi­ņa mūs pie­viļ? To var vien­kār­ši ne­ņemt gal­vā, bet var sākt uz­trauk­ties, ka klāt iz­deg­ša­nas sin­droms, ka esi kļu­vis ga­lī­gi vecs vai – vēl jo tra­kāk – sā­kas kā­da sli­mī­ba. Ja ba­žas ne­liek mie­ru, no­teik­ti ir vērts aiziet pie ār­sta. Ja pro­blē­mām ir me­di­cī­nisks pa­mats, viņš no­zī­mēs te­ra­pi­ju, ja pa­ma­ta nav, pār­bau­de pa­lī­dzēs at­gūt sirds­mie­ru. Bet rei­zēm cil­vē­ki sa­asi­nā­ti re­aģē uz at­mi­ņas iz­strā­dā­ta­jiem jo­kiem, kaut arī tie ir pa­vi­sam pa­ras­ti un tā nu­dien var ga­dī­ties kat­ram. Vairāk »

 
 

Zenta Sokolova

VAKARA ZIŅAS: Vīrieša seksuālā veselība svarīga arī sievietei

Otrdiena, 24.janvāris

Kad pārī vienam no partneriem ir seksuālās veselības problēmas, tad neizbēgami cieš arī otrs un attiecības var būtiski samezgloties. Sievietes parasti ir vairāk gatavas doties pie ārsta, lai pārbaudītos un meklētu risinājumu, bet vīriešiem atzīt problēmu un vērsties pēc palīdzības šķiet grūtāk. Tomēr jāsaprot, ka tas ir nepieciešams, jo runa var būt kā par seksa kvalitāti, tā par slimību, kuru var un vajag ārstēt. Vairāk »

 
 
 
 
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers