NRA autori / Zenta Sokolova

Zenta Sokolova

SVARĪGI: Mež­ģī­ņu apakš­ve­ļa, kaklasaites, papēži - kaitīga mode [3]

Piektdiena, 24.marts

Cen­šo­ties iz­da­bāt sti­la un mo­des ten­den­cēm, ne­aiz­mir­sī­sim par sa­vu ve­se­lī­bu. Vis­bie­žāk mūs da­ra uz­ma­nī­gus ra­di­kā­li jaun­i skais­tum­kop­ša­nas pa­kal­po­ju­mi, ku­ri pra­sa no klien­ta zi­nā­mu uz­drīk­stē­ša­nos, jo re­zul­tāts, ie­spē­jams, liks ga­rām­gā­jē­jiem uz ie­las at­ska­tī­ties. Vei­cot eks­trē­mas pār­vēr­tī­bas, cil­vēks jau ie­priekš ir no­ska­ņo­jies lie­lā­kam vai ma­zā­kam ris­kam, un ne­vē­la­mās se­kas ve­se­lī­bai, ja tā­das ir, pa­ras­ti nāk uz­reiz. Ci­tā­di ir ar ap­ģēr­biem, ap­aviem un ak­se­su­āriem, kas vei­do mū­su sti­lu il­gā­kam lai­ka pos­mam, var­būt pat vis­am mū­žam. Vairāk »

 

Zenta Sokolova

IETEIKUMI, lai augstpapēžu apavos būtu ērti staigāt

Pirmdiena, 20.marts

Skaistums prasa upurus. Cik lielus – tas jālemj katram labas ārienes tīkotājam pašam. Glīta izskata vārdā arvien vairāk gatavi ciest arī vīrieši, bet augstpapēžu apavi mūsu laikmetā tomēr ir sieviešu privilēģija un problēma. Pirmos vēsturē zināmos augstpapēžu apavus gan izdomājuši vīrieši – par to liecina attēli uz 9. gadsimtā apgleznotiem persiešu traukiem. Tā bijusi inovācija tīri praktiskos nolūkos – lai jātniekiem, zirgā sēžot, kājas neslīdētu laukā no kāpšļiem. Dāmas sākušas valkāt kurpes ar augstiem papēžiem tikai 17. gadsimtā un kopš tā laika dara to regulāri, neraugoties uz mediķu skaidrojumiem par šādas rīcības kaitējumu veselībai. Vairāk »

 

Zenta Sokolova

SVARĪGI: Sliktākās diētas - no šīm izvairies

Sestdiena, 18.marts

Diētās ir kaut kas neatvairāmi pievilcīgs, pat tāds, kas liek ignorēt saprāta balsi, un bieži vien vislielāko interesi rada ne jau dažādu klīniku un ārstu veidotās sabalansētās uztura sistēmas, kuras godīgi runā arī par dzīvesveida maiņu un vingrošanu. Tā vietā daudzi pievēršas dīvainiem, ekstrēmiem ieteikumiem, kādu laiku aizrautīgi tiem seko un vēsta sociālajos tīklos, cik labi jūtoties, patiešām zaudē vairāk vai mazāk kilogramu, bet tad noraujas un visu atgūst. Vairāk »

 

Zenta Sokolova

NODERĪGI: Produkti, kas veicina labāku miegu [2]

Piektdiena, 17.marts

Vai zinājāt, ka arī uzturam ir sava, lai arī ne galvenā, loma laba miega veicināšanā? Skaidrs, ka pirms gulētiešanas nevajag pieēsties, bet arī likties uz auss izsalkušam nav labi. Un izrādās, ka nozīme ir arī produktu izvēlei, jo ir ēdieni, kuri sekmē labāku miegu. Vairāk »

 

Zenta Sokolova

PAVASARĪ: Prie­cā­jies par sau­li, bet sar­gi acis [1]

Piektdiena, 17.marts

Ja gri­bi pa­rā­dīt se­ju pa­va­sa­ra sau­lei, tad pa­do­mā, ko par to teiks acis. Sau­les gais­ma, no­nā­kot cil­vē­ka acī, tiek vir­zī­ta tie­ši uz ma­ku­lu jeb dzel­te­no plan­ku­mu, kas ir acs tīk­le­nes cen­trā­lā un vis­ju­tī­gā­kā da­ļa, kas at­bil­dī­ga par re­dzes asu­mu. Vairāk »

 
 

Zenta Sokolova

Brieduma gados – nopietnu attieksmi pret veselību [2]

Ceturtdiena, 16.marts

Pārkāpt 50 gadu robežu nudien nav tik dramatiski, kā varbūt šķita jaunībā. Netrūkst piecdesmitgadnieku, kuri atzīst, ka šis viņu mūžā ir skaists posms, jo bērni aizvadīti patstāvīgā dzīvē, pats esi šo to sasniedzis, vari vairāk laika veltīt sev. Lai dzīvesprieks un enerģija neizsīktu arī turpmāk, arvien lielāku nozīmi iegūst rūpes par savu veselību. Vairāk »

 
 

Zenta Sokolova

KĀ PĀRVARĒT pa­va­sa­ra no­gu­rumu [6]

Sestdiena, 11.marts

Vai pa­va­sa­ra no­gu­rums ir da­bis­ka pa­rā­dī­ba, dzī­ves­vei­da ne­pa­rei­zī­bu se­kas vai mār­ke­tin­ga iz­do­mā­jums? Tie me­di­ķi, ku­ri no­ska­ņo­ti ka­te­go­ris­ki, uz­ska­ta: ja cil­vē­ka die­nas re­žīms, uz­turs, fi­zis­kā un ga­rī­gā slo­dze at­ro­das pa­stā­vī­gā līdz­sva­rā, tad ne­kāds pa­va­sa­ra no­gu­rums ne­ro­das. Hro­no­bi­olo­ģi­ja pa­va­sa­ra no­gu­ru­mu sais­ta ar to, ka ša­jā ga­da­lai­kā cil­vē­ka or­ga­nis­mā strau­ji pa­pla­ši­nās dau­dzu or­gā­nu un or­gā­nu sis­tē­mu bio­rit­mu am­pli­tū­da – mū­su iek­šē­jais bio­lo­ģis­kais pulk­ste­nis re­aģē uz die­nas pa­ga­ri­nā­ša­nos, pa­stip­ri­nā­to Sau­les ak­ti­vi­tā­ti un no­ri­sēm Ze­mes mag­nē­tis­ka­jā lau­kā. Vairāk »

 
 
 

Zenta Sokolova

UZZINI, pie kura alkohola lietotāju tipa piederi un kādi ir riski veselībai [10]

Otrdiena, 28.februāris

Pacelt kādu glāzīti – vai tas ir slikti vai tomēr pieļaujami? Katrs spriež pēc savas pieredzes, un tā ir ļoti atšķirīga. Attiecības ar alkoholu regulē dažādi faktori, gan iedzimti, gan ar dzīvesveidu saistīti, un patiesībā neviens nevar droši zināt, kādas tās izvērtīsies tieši viņam. ASV apkopota informācija par dažādiem alkohola lietotāju tipiem saistībā ar patērēto stipro dzērienu daudzumu un risku veselībai, ko tas rada. Vairāk »

 
 
 

Zenta Sokolova

VESELĪBA: Kāpēc iestājas pavasara nogurums [2]

Ceturtdiena, 16.februāris

Pavasaris vēl nav atnācis, bet pavasara nogurums jau klāt? Par tā biežākajiem cēloņiem tiek minēts vitamīnu trūkums un organisma veģetatīva reakcija uz pārmaiņām dabā, jo vielmaiņa un hormonu ražošana jāpielāgo dabiskajam apgaismojumam un gaisa temperatūrai. Vairāk »

 
 
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers