Māja: Kas veicina gal­vas­sā­pes? 2 komentāri
 
Māja

Kas veicina gal­vas­sā­pes?

 
F64

Ja cil­vē­kam, kurš par sa­vu ve­se­lī­bu ko­pu­mā ne­var sū­dzē­ties, mēdz sā­pēt gal­va, der pa­lū­ko­ties, kā­dās si­tu­āci­jās tas no­tiek. Tas ļaus sa­ga­ta­vo­ties, lai gal­vas­sā­pes ne­va­rē­tu pār­steigt ne­gai­dī­ti, bet at­se­viš­ķos ga­dī­ju­mos – iz­vai­rī­ties no tām pa­vi­sam. Lūk, fak­to­ri, ku­ri bie­ži at­mo­di­na gal­vas­sā­pes.

  • Lai kā ne­gri­bas dzir­dēt šo ap­ni­ku­šo vār­du, iz­pē­tīts, ka 80% ga­dī­ju­mu tie­ši tas vai­no­jams pie gal­vas­sā­pēm. Stre­sa si­tu­āci­jā asi­nīs pie­aug kor­ti­zo­la un ad­re­na­lī­na lī­me­nis. Tos sauc par uz­brūc vai bēdz hor­mo­niem. Mig­rē­nas ga­dī­ju­mā tas var ra­dīt gal­vas­sā­pes un slik­tu dū­šu, bet par pa­ras­tu gal­vas­sāp­ju pa­lai­dēj­me­hā­nis­mu kļūst žok­ļu un kak­la mus­ku­ļu sa­sprin­gums, ko ra­da sprie­dze. Lai ma­zi­nā­tu stre­su, ie­tei­ca­ma dzi­ļā el­po­ša­na, me­di­tā­ci­ja, jo­ga, ma­sā­ža, bio­fīd­be­ka teh­ni­kas prak­ti­zē­ša­na.
  • Ne­iz­gu­lē­ša­nās. Pē­tī­ju­mi rā­da, ka tie cil­vē­ki, ku­ri nak­tī da­žā­du ap­stāk­ļu dēļ vai arī bez­mie­ga spies­ti guļ ma­zāk par se­šām stun­dām, bie­žāk cieš no gal­vas­sā­pēm ne­kā tie, ku­ri guļ il­gāk. Bez­miegs sais­tīts ar ze­mu hor­mo­na se­ro­to­nī­na lī­me­ni. Tas liek sma­dze­ņu asins­va­diem pa­pla­ši­nā­ties, ak­ti­vē trij­za­ru ner­vu, no­ved pie ie­kai­su­ma, un iz­da­lās sā­pes iz­rai­so­šas vie­las. Lai tā ne­no­tik­tu, stin­gri jā­ie­vē­ro no­teikts gu­lēt­ie­ša­nas un cel­ša­nās laiks, pat brīv­die­nās. Tie­ši mie­ga re­žī­ma ne­ie­vē­ro­ša­na vei­ci­na arī tā dē­vē­tās at­va­ļi­nā­ju­ma gal­vas­sā­pes, kas pār­iet līdz ar ne­pie­cie­ša­mī­bu at­griez­ties dar­bā un at­kal cel­ties no­teik­tā lai­kā. Jā­ie­ro­be­žo arī ko­fe­īna pa­tē­riņš un re­gu­lā­ri jā­vin­gro.
  • Smar­žas. Trij­za­ru nervs pro­ji­cē­jas arī de­gu­na gļot­ādā. Sa­ožot kā­du no­teik­tu aro­mā­tu, trij­za­ru nervs var re­aģēt, at­brī­vo­jot vie­las, kas ie­sais­tī­tas gal­vas­sāp­ju ra­ša­nās me­hā­nis­mā. Ja stip­ras smar­žas vei­ci­na gal­vas­sā­pes, va­ja­dzē­tu no tām iz­vai­rī­ties, ar mē­ru lie­tot arī aro­ma­ti­zē­tus maz­gā­ša­nas un tī­rī­ša­nas lī­dzek­ļus, at­teik­ties no gai­sa at­svai­dzi­nā­tā­jiem, smar­žī­ga­jām sve­cēm un kvē­pi­nā­ma­jiem ko­ci­ņiem. Re­mon­tē­jot mā­jok­li, no­piet­ni jā­pa­do­mā, kā­das krā­sas, la­kas un šķī­di­nā­tā­jus iz­vē­lē­ties.
  • Pār­ti­kas pro­duk­ti. Iz­pē­tīts, ka gal­vas­sā­pes vei­ci­na pro­duk­ti, ku­ri sa­tur vie­las, kas liek asins­va­diem strau­ji iz­ples­ties un tad sa­rau­ties - nit­rā­tus, kā arī di­vas amino­skā­bes - ti­ra­mī­nu un fe­ni­la­la­nī­nu, tā­pēc pie­sar­dzī­gi jā­iz­tu­ras pret da­žā­diem kū­pi­nā­ju­miem, de­sām, sar­kan­vī­nu, no­ga­ta­vi­nā­ta­jiem sie­riem, kal­tē­tiem aug­ļiem, šo­ko­lā­di, vai­nīgs var būt arī alus, skā­bē­ti kā­pos­ti u.c. Ir arī zi­ņas, ka da­ļai cil­vē­ku pa­rā­dās gal­vas­sā­pes pēc tam, kad lie­to­ti pro­duk­ti ar māk­slī­go sal­di­nā­tā­ju as­par­ta­mu vai ar gar­šas pa­stip­ri­nā­tā­ju nāt­ri­ja glu­ta­mā­tu. Ja tā, at­liek vien no šiem pro­duk­tiem at­teik­ties. To­ties ie­tei­cams ēst to­fu, spi­nā­tus, auzu kli­jas, mie­žus, ziv­ju eļ­ļu, olīv­u eļ­ļu, bal­tās pu­pi­ņas, sau­les­pu­ķu un ķir­bju sēk­li­ņas.
  • Iz­lais­tas ēdien­rei­zes. No il­gā­kas ne­ēša­nas gal­vas­sā­pes ro­das tiem cil­vē­kiem, ku­ru sma­dze­nes ir ļo­ti ju­tī­gas pret gli­ko­zes lī­me­ņa svār­stī­bām asi­nīs. Tā­pēc ir jā­cen­šas ēst re­gu­lā­ri no­teik­tos lai­kos, uz­ņe­mot pie­tie­ka­mi daudz ol­bal­tum­vie­lu un sa­lik­to ogļ­hid­rā­tu, kas no­dro­ši­na ilg­sto­šu sā­ta sa­jū­tu un pa­līdz sa­gla­bāt kaut cik pa­stā­vī­gu cu­ku­ra lī­me­ni asi­nīs.
  • Maz­kus­tī­gums un lie­kais svars. Ja cil­vē­kam ir maz­kus­tīgs dzī­ves­veids, pa­slik­ti­nās asins­ri­te un arī sma­dze­nes ir slik­tāk ap­asi­ņo­tas, sa­ņem ma­zāk skā­bek­ļa un ba­rī­bas vie­lu. Ja pie­cas die­nas ne­dē­ļā vin­gro kaut vai 20 mi­nū­tes, tas ma­zi­na stre­su un uz­la­bo sma­dze­ņu asins­ap­gā­di. Par la­bu nāk arī ķer­me­ņa ma­sas nor­ma­li­zā­ci­ja. Sta­tis­ti­ka rā­da, ka sie­vie­tēm, ku­rām ķer­me­ņa ma­sas in­dekss ir 30, gal­vas­sāp­ju risks pie­aug par 35%, bet tām, ku­rām tas pār­sniedz 40 - pat par 80%.
  • Da­žas rak­stu­ra īpa­šī­bas. Iz­rā­dās, ka no gal­vas­sā­pēm bie­žāk cieš ne­lo­kā­mi stūr­gal­vī­gi, at­tu­rī­gi vai ar kā­dām ide­jām bur­tis­ki ap­sēs­ti cil­vē­ki. Jā­mā­cās at­slā­bi­nā­ties, at­brī­vo­ties.
Komentāri [2]
#
DZINTARS VILDE 21.marts 2018 19:56 atbildēt
Seksa trūkums.
 
#
vienkarshi 20.marts 2018 21:28 atbildēt
vajag vairak gaveet un lugties,jo cilveka miesa ir laiciga un ciesh no izlaidibas. Izbeidziet kladzinaat par paarejosham lietam,bet sakat domaat par dveeseles stavokli jusu miesaa un nebus nekaadu galvassapju. Cilveks,kursh pagriezis Dievam muguru vairs nav cilveks,bet dzivs mironis,kursh staigaa apkart un nemitigi visiem atgaadina,cik vinjam klaajas gruuti shini dziivee it ka nebuutu nalkamas dveeseles dzives muuzhibaa.Viela pardomam neticigajiem,kas visu dzivi savu parversh elle,mekleejot laimi pasauligaas lietaas.
 
Pievienot komentāru
Vārds *
Komentārs *
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers