Māja: VESELĪBA: Pa­va­sa­ra ie­snas un to se­kas 1 komentāri
 
Māja

VESELĪBA: Pa­va­sa­ra ie­snas un to se­kas

 
Vladislavs PROŠKINS, F64 Photo Agency

No sa­vas pie­re­dzes zi­nām, ka pat sau­lai­nā pa­va­sa­ra die­nā, do­do­ties lau­kā, jā­pa­lū­ko­jas, ko rā­da ter­mo­metrs, un jā­no­vēr­tē, cik stiprs ir vējš, jo caur lo­gu vē­ro­ja­mā jau­kā aina var mal­di­nāt. Un pat tad, ja cil­vēks rū­pī­gi se­ko me­te­oro­lo­gu in­for­mā­ci­jai un pū­las sa­ģēr­bties at­bil­sto­ši ap­stāk­ļiem, viņš nav pil­nī­gi pa­sar­gāts no pēk­šņām lai­ka ap­stāk­ļu kap­rī­zēm. Pirm­ie ar tām sa­sto­pas mū­su aug­šē­jie elp­ce­ļi, un bie­ži vien tas ne­pa­liek bez se­kām.

«Kat­ram pie­au­gu­šam Lat­vi­jas ie­dzī­vo­tā­jam ies­nas ir di­vas trīs rei­zes ga­dā, bet bēr­niem tās mēdz būt pat vēl bie­žāk - pie­cas, se­šas vai par as­to­ņas rei­zes ga­dā at­ka­rī­bā no ve­cu­ma un ci­tiem fak­to­riem,» stās­ta ārsts Kas­pars Iva­novs.

Ap­draud de­gu­na bla­kus­do­bu­mu

«Pa­va­sa­rī diez­gan dau­dziem cil­vē­kiem ir pa­vā­ji­nā­ta imu­ni­tā­te un līdz ar to elp­ce­ļu vī­ru­si, no­kļūs­tot de­gu­na gļot­ādā, iz­rai­sa iz­teik­tu tūs­ku, kas ātr­i pie­ņe­mas spē­kā,» stās­ta ārsts. «De­gu­na gļot­ādas tur­pi­nā­jums ir de­gu­na bla­kus­do­bu­mu gļot­āda, un ie­kai­sums var pār­iet arī uz to. Re­zul­tā­tā at­ve­res, kas sa­vie­no de­gu­na do­bu­mu ar bla­kus­do­bu­miem, ir sa­šau­ri­nā­tas vai pil­nī­gi aiz­lik­tas, tā­pēc sek­rēts, ko iz­da­la bla­kus­do­bu­mu gļot­āda, ne­var da­bis­kā ce­ļā iz­plūst, bet sa­krā­jas do­bu­mos, un tā ro­das ie­kai­sums. Tā kla­sis­kie sim­pto­mi ir sā­pes vai­gu, pie­res vai acu ap­vi­dū. Bet, tā kā pē­dē­jos ga­dos de­gu­na bla­kus­do­bu­mu ie­kai­su­miem rak­stu­rī­ga vai­rā­ku iz­rai­sī­tā­ju - vī­ru­su, bak­tē­ri­ju un sē­nī­šu - kom­bi­nē­ša­nās, tad spe­ci­ālis­ti ir no­vē­ro­ju­ši, ka ie­kai­sums bie­ži no­rit bez spil­gti iz­teik­tiem sim­pto­miem. Lai gan de­guns el­po šķie­ta­mi brī­vi un nav aiz­likts, ies­nas bei­gu­šās, to­mēr ir sa­jū­ta, ka tās tur­pi­nās, īpa­ši - no rī­tiem un va­ka­ros, šņau­cot de­gu­nu. Daž­reiz iz­mai­nās balss, un to pa­ma­na ap­kār­tē­jie, daž­kārt balss iz­mai­ņas jūt cil­vēks pats. Da­ļa arī no­jauš, ka tas va­rē­tu būt de­gu­na bla­kus­do­bu­mu ie­kai­sums, ta­ču vil­ci­nās mek­lēt pa­lī­dzī­bu, jo ir dzir­dē­ju­ši no­stās­tus par ne­pa­tī­ka­mo ār­stē­ša­nu. Tā akūts ie­kai­sums pār­iet hro­nis­kā. Šā­dā si­tu­āci­jā va­ja­dzē­tu to­mēr do­ties pie spe­ci­ālis­ta, kurš va­rē­tu pa­lī­dzēt, jo šī in­fek­ci­ja vēl vai­rāk no­vā­ji­na or­ga­nis­mu. Ie­kai­su­ma iz­rai­sī­tā­ji ir mak­si­mā­li ātr­i jā­uz­veic.

Pirm­ā lie­ta, par ko ša­jos ap­stāk­ļos jā­rū­pē­jas, ir de­gu­na do­bu­ma hi­gi­ēna. Sva­rī­gi ir arī kat­ru die­nu vis­maz 60-90 mi­nū­tes uz­tu­rē­ties svai­gā gai­sā.

NO­DE­RĪ­GI

Ko dod šīs sa­stāv­da­ļas:

  • Gaiļ­bik­sī­šu eks­trakts. Tam pie­mīt no­mie­ri­no­ša, pret­kle­pus, pret­ie­kai­su­ma un svied­rē­jo­ša ie­dar­bī­ba.
  • Plūš­ko­ka eks­trakts. Spē­ci­na or­ga­nis­mu, stip­ri­na imu­ni­tā­ti, no­de­rīgs arī svied­rē­ša­nai, vei­ci­na at­krē­po­ša­nu.
  • Api­ņu eks­trakts. Dar­bo­jas pret vī­ru­siem un bak­tē­ri­jām, kā arī pa­līdz no­mie­ri­nā­ties, fi­zis­ki un ga­rī­gi at­slā­bi­nā­ties, no­dro­ši­nāt ve­se­lī­gu mie­gu.
  • Prie­žu mi­zas eks­trakts. Spē­cīgs pret­ie­kai­su­ma efekts, dar­bo­jas pret bak­tē­ri­jām, sti­mu­lē imu­ni­tā­ti, ba­gā­tīgs anti­ok­si­dan­tu avots.
  • Ti­mi­āna eks­trakts. Pie­mīt dez­in­fi­cē­jo­ša, spaz­mo­lī­tis­ka un pret­ie­kai­su­ma ie­dar­bī­ba.
Komentāri [1]
#
LOR 14.marts 2018 22:16 atbildēt
Kārtējais debīlais raksts par veselību. Vai šie ekstrakti jābāž degunā. Varbūt klizmas veidā? Nekā konkrēta, kas noderētu. Ir daudz labi lokāli lietojami līdzekļi, kuri ir dabīgi un kurus var ilgstoši lietot. Bet par šiem pat pētījumu nav.
 
Pievienot komentāru
Vārds *
Komentārs *
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers