Māja: ĢIMEŅU PIEREDZE, kā ik­die­nā ma­zi­nāt stre­su, justies stiprām un laimīgām 2 komentāri
 
Māja

ĢIMEŅU PIEREDZE, kā ik­die­nā ma­zi­nāt stre­su, justies stiprām un laimīgām

 
F64

Dom­star­pī­bas un sav­star­pē­ji asu­mi? Tas pie­der pie lie­tas, jo diez vai kāds spēj vi­su lai­ku būt sau­lains, smai­došs, vis­iem pie­krī­tošs un ar vi­su ap­mie­ri­nāts. Da­ža la­ba ģi­me­nes mā­mi­ņa sa­ka – es sa­juk­šu prā­tā! Pa grī­du mē­tā­jas ro­taļ­lie­tas un ne­tī­ras ze­ķes, aiz­ka­ros kāds no­slau­cī­jis ar ūdens­krā­sām no­ķē­pā­tās ro­kas, un tu­ale­tē at­kal nav pa­pī­ra. Un, lai mērs bū­tu pilns, cie­mos pie­sa­kās vī­ra­mā­te. Vis­iem mā­ja kā mā­ja un ģi­me­ne kā ģi­me­ne, vie­nī­gi mums...

Par vis­iem - tas ir pār­spī­lē­jums. Arī dau­dzām ci­tām ģi­me­nēm ir lī­dzī­gas pro­blē­mas, un kat­ra cen­šas tikt ga­lā kā prot. Te ap­ko­po­ta ame­ri­kā­ņu ģi­me­ņu pie­re­dze, ku­rām iz­do­das ik­die­nā ma­zi­nāt stre­su, jus­ties stip­rām, ve­se­lī­gām un lai­mī­gām. Tās nav gud­ras te­orē­tis­kas kon­cep­ci­jas, bet ļo­ti vien­kār­ši prak­tis­ki pa­do­mi, kas pa­lī­dzē­ju­ši šīm ģi­me­nēm un var­būt var no­de­rēt arī ci­tām.

Ne­plēs­ties par nau­du

Nau­das lie­tas ir vis­iz­pla­tī­tā­kais ģi­me­nes ķil­du ie­mesls. Kā var par to ne­strī­dē­ties, ja sie­va ir tik iz­šķēr­dī­ga un vīrs tik maz no­pel­na? Var, lai gan sā­ku­mā tas nav vieg­li. No ne­sa­ska­ņām nau­das tik un tā vai­rāk ne­kļūs. Ir pār­i, ku­ri mērķ­tie­cī­gi at­tei­ku­šies no plē­ša­nās par nau­du un vie­no­ju­šies, ka ša­jā jau­tā­ju­mā vi­ņiem vairs ne­būs ne pār­me­tu­mu, ne no­slē­pu­mu, bet par tē­ri­ņiem abi lems ko­pī­gi. Un vēl: gan vī­ram, gan sie­vai ik ne­dē­ļu pie­nā­kas kaut vai pa­vi­sam ne­lie­la sa­va nau­das sum­ma, ko var tē­rēt pēc pa­ti­kas, par to ne­at­skai­to­ties. Kā­da sie­va da­lās pie­re­dzē, ka uz­la­bot ģi­me­nes bu­dže­tu vi­ņai pa­lī­dzē­ju­si aiz­rau­ša­nās ar tau­pī­bu - kaut ko lē­tāk ie­gā­dā­ties in­ter­ne­tā, iz­pār­do­ša­nās, iz­man­to­jot ku­po­nus utt.

Jau­kas ko­pī­gas ēdien­rei­zes

Tas nav ti­kai ste­reo­tips, ka ko­pī­gas ēdien­rei­zes stip­ri­na ģi­me­ni, pro­tams, ja vis­i mal­tī­tes da­līb­nie­ki jū­tas la­bi un prie­cī­gi un val­da omu­lī­ga gai­sot­ne, nav aiz­liegts jo­kot un smie­ties. Bēr­niem ne­pār­trauk­ti nav jā­dzird aiz­rā­dī­ju­mi no sē­ri­jas kā tu tu­ri dak­ši­ņu?, un ne­tiek arī pār­spries­tas slik­tās sek­mes ma­te­mā­ti­kā. Iz­pē­tīts, ka bēr­ni no ģi­me­nēm, ku­rās ir šā­das ēša­nas tra­dī­ci­jas, dzī­vē re­tāk cieš no ēša­nas trau­cē­ju­miem un de­pre­si­jas. Lai­mī­gas ame­ri­kā­ņu mā­mi­ņas ie­sa­ka arī ne­stre­sot, ja kāds ma­zu­lis vēl ne­prot ēst pie­tie­ka­mi glī­ti, cū­ko­jas un čāp­sti­na. Gan jau ar lai­ku viņš ap­gūs ma­nie­res, bet pa­gai­dām ne­va­jag žē­lot sal­ve­tes un priekš­au­ti­ņus, var pat zem bēr­na krēs­li­ņa no­klāt pla­šā­ku te­ri­to­ri­ju ar avī­zēm. Kā­da mam­ma, ku­rai ļo­ti krīt uz ner­viem čāp­sti­nā­ša­na, mal­tī­tes lai­kā ie­slēdz dže­za mū­zi­ku.

Ģi­me­nē sa­vi li­ku­mi

Bēr­niem bie­ži vien ne­pa­tīk ie­ro­be­žo­ju­mi un vi­ņi pret tiem vēt­rai­ni pro­tes­tē, to­mēr psiho­lo­gi ir iz­pē­tī­ju­ši, ka bēr­ni jū­tas lai­mī­gā­ki tā­dās ģi­me­nēs, kur ir no­teik­ta kār­tī­ba un no­spraus­tas ro­be­žas, kas tiek ie­vē­ro­tas, tā­pēc vis­iem ģi­me­nes lo­cek­ļiem ir skaidrs, ko drīkst un ko ne­drīkst.

Ko­pā bū­ša­na

Vis­maz brīv­die­nās bēr­ni ir pel­nī­ju­ši lie­lā­ku ve­cā­ku uz­ma­nī­bu! Jā­prot at­teik­ties no ča­to­ša­nas un pļā­pā­ša­nas pa tele­fo­nu vai tele­vi­zo­ra ska­tī­ša­nās. Nav jā­pa­dzen bēr­ni no vir­tu­ves, bet tie­ši ot­rā­di, jā­ro­si­na, lai vi­ņi tur dar­bo­jas ko­pā ar ve­cā­kiem. Ja tie­šām gri­bas sē­dēt pie tele­vi­zo­ra, var iz­vē­lē­ties pār­rai­des, ku­ras var ska­tī­ties ko­pā ar bēr­niem. Arī tā­da vec­mo­dī­ga no­dar­be kā grā­ma­tu la­sī­ša­na priekš­ā tu­vi­na bēr­nus un ve­cā­kus, ra­da ko­pī­gus sa­ru­nu te­ma­tus. Lie­lā­ka­jai da­ļai bēr­nu arī pa­tīk ģi­me­nes pie­dzī­vo­ju­mi, pie­mē­ram, ko­pī­gi brau­cie­ni pie da­bas.

Aici­nāt bēr­nu drau­gus

Gud­ri ve­cā­ki sa­prot, ka, bēr­niem kļūs­tot ve­cā­kiem, pie­aug va­ja­dzī­ba ko­mu­ni­cēt ar vie­nau­džiem, tā­pēc vi­ņi ra­da ap­stāk­ļus, lai bēr­ni va­rē­tu uz­ai­ci­nāt cie­mos drau­gus. Tur­klāt par sa­vu bēr­nu ļo­ti daudz var uz­zi­nāt, re­dzot, kā­di ir vi­ņa drau­gi.

Mā­jas dar­bu ro­tā­ci­ja

Ģi­me­nēs, kur pa­ras­ti iz­tiek bez stre­sa, vis­iem ir sa­vi sa­dzī­vis­ki pie­nā­ku­mi. Lai tie ne­ap­nik­tu un lai mā­jas dar­bu sa­da­le ne­lik­tos ne­tais­nī­ga, tie tiek re­gu­lā­ri mai­nī­ti, pie­mē­ram, vie­nu die­nu jā­iz­sūc pu­tek­ļi, ot­ru - jā­maz­gā trau­ki, tre­šo - jā­klāj pus­die­nu galds, ce­tur­to - jā­iet pēc mai­zes utt. «Tā vis­i dar­bi­ņi mū­su mā­jās tiek pa­veik­ti un ne­viens pā­rāk ne­žē­lo­jas,» teic kā­da mam­ma. Da­žas kai­ti­no­šas pro­blē­mas var at­ri­si­nāt pa­vi­sam vien­kār­ši, pie­mē­ram, tu­rēt van­nas­is­ta­bā pie­tie­ka­mus tu­ale­tes pa­pī­ra krā­ju­mus vai pui­kām ie­gā­dā­ties at­šķi­rī­gas krā­sas ze­ķes, lai vi­ņi tās ne­jauk­tu. Nav iz­mi­sī­gi jā­cen­šas, lai kār­tī­ba mā­jok­lī bū­tu pil­nī­gi per­fek­ta. Pri­ori­tā­te ir ne­vis ste­ri­li tī­ras tel­pas vai ar pre­ci­zi­tā­ti līdz mi­nū­tei pa­snieg­tas mal­tī­tes, bet gan jū­su mī­ļie, jū­su vis­sva­rī­gā­kie cil­vē­ki.

Cie­ņa pret ve­ciem ļau­dīm

Ģi­me­nēs, ku­ras vē­las sa­gai­dīt no bēr­niem cie­ņas pil­nu at­tiek­smi pret ve­ciem cil­vē­kiem, ne­vis la­sa mo­rā­li, bet pil­nī­gi at­klā­ti stās­ta at­va­sēm par to, kā­da ir vec­ve­cā­ku ve­se­lī­ba, kā­das ir vi­ņu va­ja­dzī­bas, ko un kā­pēc vi­ņi spēj un ko ne­spēj, un kā­da pa­lī­dzī­ba tiek gai­dī­ta no maz­bēr­niem. Tas audzi­na at­sau­cī­bu un spē­ju uz­ņem­ties at­bil­dī­bu. Cil­vēks, kurš jau kopš bēr­nī­bas pa­līdz ci­tiem, sa­prot, ka viņš nav pa­sau­les na­ba un vi­ņam nav lau­pī­ta ie­spē­ja just gan­da­rī­ju­mu, snie­dzot kā­dam at­bal­stu.

Ve­cā­kiem pie­nā­kas maz­liet ro­man­ti­kas

Iz­rā­dās, ka at­jau­not se­no ro­man­ti­ku ne­no­zī­mē ķek­sī­ša pēc sest­die­nas va­ka­rā aiziet uz tu­vā­ko, lai arī ap­ni­ku­šo ki­no vai ka­fej­nī­cu. Vis­la­bā­ko ener­ģi­jas lā­di­ņu dod kaut kā­da ne­ie­ras­tā­ka ko­pī­ga no­dar­be, kaut vai jaun­u ēdie­nu no­gar­šo­ša­na, jaun­u vie­tu ap­mek­lē­ša­na - kon­sta­tē­ju­ši ame­ri­kā­ņu psiho­lo­gi. Iz­pē­tīts, ka tie­ši tas liek sma­dze­nēs iz­da­lī­ties do­pa­mī­nam un no­re­pi­nef­rī­nam - vie­lām, kas sais­tī­tas ar ag­rī­na­jām ro­man­tis­ka­jām jū­tam.

Kri­ti­zēt drīkst ar mē­ru

Nav tā, ka lai­mī­ga­jās ģi­me­nēs ne­viens ne­vie­nu ne­kri­ti­zē. Vien­kār­ši la­bo vār­du ir vai­rāk ne­kā kri­ti­kas. Da­žiem tas sa­nāk pats no se­vis, ci­ti ir spe­ci­āli pū­lē­ju­šies un se­ko­ju­ši, lai uz kat­ru strī­du, aiz­rā­dī­ju­mu vai kri­tis­ku vēr­tē­ju­mu bū­tu pie­cas la­bas lie­tas - kom­pli­ments, smaids, glāsts, pa­tei­cī­ba, kā­du jau­ku no­ti­ku­mu at­ce­rē­ša­nās, vien­kār­ši ko­pī­ga pa­smie­ša­nās.

Stās­ti par dzim­tas vēs­tu­ri

Sa­vu sak­ņu iz­zi­nā­ša­na, stās­ti par ve­cā­kiem, vec­ve­cā­kiem un ci­tiem ra­di­nie­kiem vei­do bēr­nos pie­de­rī­bas ap­zi­ņu sa­vai dzim­tai. Ļo­ti la­bi, ja maz­bēr­niem ir ie­spē­ja par to vi­su iz­vai­cāt sa­vus vec­ve­cā­kus, lūgt da­lī­ties at­mi­ņās, iz­pē­tīt ģi­me­nes fo­to­grā­fi­ju al­bu­mus. Tas ir ļo­ti vie­no­jošs mo­ments. Kat­rā dzim­tā var­būt nav bi­ju­ši iz­ci­li cil­vē­ki un va­ro­ņi, ta­ču kat­rā no­teik­ti ir bi­ju­ši in­te­re­san­ti cil­vē­ki, pie­dzī­vo­ti da­žā­di no­ti­ku­mi, par ku­riem sa­gla­bā­ju­šies no­stās­ti un at­mi­ņas.

Ģi­me­nē vien­mēr uz­klau­sīs

Vēl vie­na ve­se­lī­gas un stip­ras ģi­me­nes ie­zī­me ir tā, ka ik­viens ģi­me­nes lo­cek­lis, ku­ram ne­pie­cie­šams da­lī­ties sa­vās pro­blē­mās, var būt drošs, ka tiks uz­klau­sīts, viņš var pa­stās­tīt par sa­vām bē­dām un pro­blē­mām, pa­žē­lo­ties, pa­rau­dāt vai pa­smie­ties. Tas ir sva­rī­gi, pat ja ģi­me­nes lo­cek­ļi ne­spēj ne­kā ci­tā­di pa­lī­dzēt. Un vēl ir ļo­ti la­bi, ja iz­lā­dē­ties var arī po­zi­tī­vā vei­dā, da­rot to, kas pa­tīk, pie­mē­ram, strā­dā­jot dār­zā, iz­ce­pot ko gar­šī­gu vai sir­snī­gi iz­sme­jo­ties par sa­vu ie­mī­ļo­to ko­mē­di­ju. Arī lai­ka trū­ku­ma ap­stāk­ļos jā­cen­šas pa­tī­ka­mām no­dar­bēm at­vē­lēt vis­maz pus­stun­du die­nā.

Komentāri [2]
#
Mr.Susurs 21.februāris 2018 0:33 atbildēt
Milu un mileshu , lidz nave mus shkirs Nu vel kadus 20 gadus mani paciet. Pec tam pienaks mans laiks un es apsedishos uz makonisha un lureshu, ko jus bez manis darat. Zinu, ka lasi komentarus. Es tevi milu un mileshu. Bet tagad ieshu apkert spilvenu
 
#
Mr.Susurs 21.februāris 2018 0:18 atbildēt
Katrai sievietei ir jaatrod savs mazais Susurs. Var jau but ka ari sieva nav pati supelaimiga pasaule.. Bet es nu noteikti esmu vinnejis dzives loterija lielako laimestu. Islaiciga skirshanas ir vissapigaka. Es jau pec 24 stundam savai saulitei varetu but blakus, bet japaciesh.. Berniem vismaz macibu gads Latvija ir japabeidz. Bet ari man ir japaciesh.. Lai taupas, katrs pieskariens, kas shodien nav ieguts. Ka tik shi attureshanas, pec tam atkal nebeidzas ar grutniecibu. Jau tagad loti smagi nogribejies un pargribejies. Neesmu parliecinats, ka lidz savam kvartalam aizklushu pirmaja diena. Veseli 40 kilometri jabrauc, bet viesnica blakus lidostai. Gerda, es novecoju 10 reizes atrak, neka virietis, kam sieva katru vakaru psihologijas kursu izveido,,,
 
Pievienot komentāru
Vārds *
Komentārs *
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers