Māja: Atceries! Ziemā mūsu āda prasa īpašas rūpes 2 komentāri
 
Māja

Atceries! Ziemā mūsu āda prasa īpašas rūpes

 
F64

Nav ne­kā­da pa­ma­ta ti­cēt frā­zei, ka zie­mā, auk­stā lai­kā, āda il­gāk sa­gla­bā­jas skais­ta un svai­ga glu­ži kā pro­dukts le­dus­ska­pī. Tie­ši ot­rā­di – ga­da­lai­kā, kad ārā val­da vē­sums un mit­rums, bet ku­ri­nā­tās tel­pās gaiss ir sauss, se­jas un ķer­me­ņa ādai va­ja­dzī­ga rū­pī­gā­ka kop­ša­na ne­kā cit­kārt.

Vie­nā ādas kvad­rāt­cen­ti­met­rā ir 6-23 re­cep­to­ru, kas uz­tver auk­stu­mu, un ti­kai trīs, kas uz­tver sil­tu­mu. Auk­stā vē­jā un sa­lā sa­šau­ri­nās asins­va­di­ņi, āda sa­ņem ma­zāk ba­rī­bas vie­lu, tā­pēc tā kļūst sau­sa, vieg­li kai­ri­nā­ma, zau­dē tvir­tu­mu un sāk lo­bī­ties. Līdz ar to zie­mā jā­rū­pē­jas gan par ādas aiz­sar­dzī­bu no ne­lab­vē­lī­giem vi­des fak­to­riem, gan par tās ba­ro­ša­nu un mit­ri­nā­ša­nu.

Vis­la­bāk, pro­tams, par sa­vas ādas kop­ša­nu ir in­di­vi­du­ā­li kon­sul­tē­ties ar zi­no­šu kos­mē­ti­ķi vai kos­me­to­lo­gu. Vie­dok­ļi par da­žā­du fir­mu pro­duk­ci­ju un arī tau­tas lī­dzek­ļiem, ko iz­man­to ādas kop­ša­nā, mēdz būt ļo­ti at­šķi­rī­gi. Kas der vie­nam cil­vē­kam - ne­der ci­tam, pat ja ie­sai­ņo­ju­mu ro­tā iz­sla­vē­ti un ie­cie­nī­ti zī­mo­li. Tā­pēc kat­ram jā­ie­gūst pa­šam sa­va pie­re­dze. Ti­kai ne­va­ja­dzē­tu eks­pe­ri­men­tēt ar ap­šau­bā­mas iz­cel­smes kos­mē­ti­ku, ko pie­dā­vā in­ter­nets vai in­di­vi­du­ā­lie iz­pla­tī­tā­ji, pat ja ce­na šķiet pie­vil­cī­ga. Lai gan ce­na nav iz­šķi­ro­šais rā­dī­tājs. Mēdz teikt: nav dār­gas un lē­tas kos­mē­ti­kas, bet ir mums pie­mē­ro­ta un ne­pie­mē­ro­ta kos­mē­ti­ka. Cil­vē­ki, ku­riem iz­nā­cis lie­tot daudz kos­mē­ti­kas lī­dzek­ļu, teic, ka ir vērts vien­lai­kus iz­man­tot vie­nas un tās pa­šas fir­mas un kos­mē­ti­kas lī­ni­jas pro­duk­ci­ju - ba­ro­jo­šu, mit­ri­no­šu krē­mu, to­ni­ku, ja ie­spē­jams, arī šam­pū­nu utt. Tad lie­to­tājs var būt drošs, ka vie­las, kas ir šo lī­dzek­ļu sa­stā­vā, ne­no­nāks sav­star­pē­jā pret­ru­nā, bet ide­ā­lā ga­dī­ju­mā ci­ta ci­tu pa­pil­di­nās.

Drošs ri­si­nā­jums ir ie­gā­dā­ties se­jas un ķer­me­ņa ādas kop­ša­nas lī­dzek­ļus ap­tie­kā, jo tur pro­duk­tus re­a­li­zā­ci­jai iz­vē­las at­bil­dī­gi. Tur­klāt ap­tie­kā ir ie­spē­jams arī kon­sul­tē­ties ar far­ma­cei­tu par kop­ša­nas lī­dzek­ļu sa­stā­vu, to ie­dar­bī­bas īpat­nī­bām, va­ja­dzī­bas ga­dī­ju­mā arī sa­ņemt pa­do­mu par to, kā­dus bez­re­cep­šu pre­pa­rā­tus va­rē­tu lie­tot, lai no­vēr­stu ādas pro­blē­mas, ko pa­ras­tie kop­ša­nas lī­dzek­ļi ne­spēj. Cil­vē­ki, ku­riem ir ļo­ti ju­tī­ga vai aler­ģis­ka āda, ne­re­ti kos­mē­ti­ku ie­gā­dā­jas ti­kai ap­tie­kā. Arī pēr­kot ādas kop­ša­nas lī­dzek­ļus ma­ziem bēr­niem un pus­au­džiem, far­ma­cei­ta pa­doms lie­ti no­der.

Jā­pie­bilst, ka pa­rei­za kos­mē­ti­kas iz­vē­le un lie­to­ša­na vēl nav viss. Ne­drīkst aiz­mirst rū­pes par vis­pā­rē­jo ve­se­lī­bas stā­vok­li, piln­vēr­tī­gu uz­tu­ru, pie­tie­ka­mu šķid­ru­ma uz­ņem­ša­nu, svai­gu gai­su, vin­gro­ša­nu, po­zi­tī­vām emo­ci­jām un la­bu mie­gu.

Da­ži iz­pla­tī­ti mī­ti

  • «Ziemā jā­lie­to ti­kai un vie­nī­gi trek­ni se­jas un ķer­me­ņa krē­mi.» Kād­reiz šis uz­skats bi­ja ne­da­lī­ti val­došs un zie­mas pe­ri­o­dam ti­ka ra­žo­ti vie­nī­gi krē­mi ar aug­stu tau­ku sa­tu­ru. Ta­ču ādas mit­ri­nā­ša­na ir sva­rī­ga jeb­ku­rā ga­da­lai­kā. Tie­ši no ādas spē­jas sa­tu­rēt mit­ru­mu lie­lā mē­rā ir at­ka­rīgs iz­skats - pie­tie­ka­mi mit­ri­nā­ta āda ir glu­da un elas­tī­ga, uz tās var vieg­li un lī­dze­ni uz­klāt de­ko­ra­tī­vo kos­mē­ti­ku. Zie­mā, kad daudz lai­ka pa­va­dām ap­ku­ri­nā­tās tel­pās ar sau­su gai­su, āda pa­stip­ri­nā­ti zau­dē mit­ru­mu. Krē­mus un ci­tus pro­duk­tus, kas do­mā­ti ādas mit­ri­nā­ša­nai, zie­mā va­ja­dzē­tu lie­tot vis­maz vie­nu stun­du pirms plā­no­tās do­ša­nās lau­kā. Starp ci­tu, tas at­tie­cas arī uz trek­na­jiem krē­miem, jo arī ta­jos ir zi­nāms ūdens dau­dzums. Sa­prā­tī­ga iz­vē­le ir krēms, kurš vien­lai­kus gan mit­ri­na, gan ba­ro. To pēr­kot, pro­tams, jā­ņem vē­rā savs ādas tips.
  • «Taukainai ādai ne­kā­da mit­ri­nā­ša­na nav va­ja­dzī­ga.» Tau­kai­na āda vieg­lāk pār­cieš sa­lu ne­kā sau­sa āda, to­mēr mit­ri­nā­ša­na ir va­ja­dzī­ga arī tai. Var iz­man­tot rūp­nie­cis­ki ra­žo­tos krē­mus vai arī tau­tas lī­dzek­ļus, pie­mē­ram, svai­gu al­ve­jas su­lu vai mas­ku no blen­de­rā sa­smal­ci­nā­tām kā­pos­tu la­pām un sa­pu­to­ta olas bal­tu­ma. Arī šīs pro­ce­dū­ras ne­drīkst veikt īsi pirms ie­ša­nas ārā. Zie­mā ādas tips ne­re­ti mai­nās: ja pa­ras­ti tā ir tau­kai­na, tad ša­jā ga­da­lai­kā kļūst nor­mā­la. Lai no­dro­ši­nā­tu ādai ne­pie­cie­ša­mo mit­ru­ma lī­me­ni, jā­dzer pie­tie­ka­mi daudz ūdens. Jā­rū­pē­jas arī, lai uz­tu­rā ne­trūk­tu A, B, C un E vit­amī­nu.
  • «Aukstā lai­kā la­bāk ne­veikt pī­lin­gu, jo tas vēl vai­rāk vei­ci­na ādas lo­bī­ša­nos.» Pa­tie­sī­bā ādas at­mi­ru­šās virs­kār­ti­ņas no­tī­rī­ša­na lai­ku pa lai­kam ir ne­pie­cie­ša­ma arī zie­mā. Ja pī­lings vei­ci­na ādas lo­bī­ša­nos, tas pa­ras­ti no­zī­mē, ka cil­vē­ki pār­cen­šas un veic šo pro­ce­dū­ru pā­rāk bie­ži. Pie­tiek ar vie­nu rei­zi ne­dē­ļā; vē­lams iz­man­tot kā­du sau­dzē­jo­šu krēm­vei­da pī­lin­ga lī­dzek­li, ne­vis stip­ri ab­ra­zī­vu skru­bi, kas var ne­jau­ši trau­mēt ādu. Pro­ce­dū­ras no­teik­ti jā­veic va­ka­rā, kad vairs nav pa­re­dzēts do­ties ārā. Pēc pī­lin­ga jā­lie­to mit­ri­nošs bal­zams, krēms vai cits pie­mē­rots lī­dzek­lis.
  • «Ziemā bie­žāk ie­tei­ca­ma kar­sta du­ša, jo tā uz­la­bo ādas stā­vok­li.» Kar­sta du­ša vai van­na vei­ci­na ādas sau­su­mu, jo pa­pla­ši­na asins­va­dus un sti­mu­lē mit­ru­ma iz­ga­ro­ša­nu. Nav arī jā­krīt ot­rā ga­lē­jī­bā un jā­iet auk­stā du­šā vai van­nā, jo tas sa­šau­ri­na asins­va­dus, trau­cē tau­ku dzie­dze­rī­šu dar­bī­bu un no­ved pie ādas sau­su­ma. Pro­tams, viens no pa­ņē­mie­niem asins­va­du tre­ni­ņam, vis­pā­rē­jai no­rū­dī­ša­nai un ādas stā­vok­ļa uz­la­bo­ša­nai ir kon­trast­du­ša, bet šī pro­ce­dū­ra jā­veic re­gu­lā­ri un sis­te­mā­tis­ki, pēc no­teik­tas me­to­di­kas pa­kā­pe­nis­ki pa­lie­li­not ūdens tem­pe­ra­tū­ras star­pī­bu. Spe­ci­ā­lis­ti to ie­sa­ka sākt va­sa­rā. Sa­vu­kārt zie­mā vis­pie­mē­ro­tā­kā būs sil­ta van­na vai du­ša, rei­zi ne­dē­ļā ūde­nim ie­tei­cams pie­vie­not da­bis­kas ēte­ris­kās eļ­ļas vai au­gu no­vā­rī­ju­mus ar no­mie­ri­no­šu, at­slā­bi­no­šu ie­dar­bī­bu. Pēc van­nas vieg­li ie­ma­sē ādā mit­ri­no­šu pie­ni­ņu vai bal­za­mu. Tas viss jā­da­ra va­ka­rā.
  • «Par lū­pām zie­mā ne­kā īpa­ši nav jā­rū­pē­jas.» Tā kā lū­pu āda ir ļo­ti plā­na, tā ir se­viš­ķi ju­tī­ga pret auk­stu­mu un zie­mā tai va­ja­dzī­ga pa­stip­ri­nā­ta uz­ma­nī­ba, ci­tā­di lū­pas var kļūt sau­sas, sa­sprē­gāt un ie­kaist. Ja va­sa­rā pie­tiek ar vieg­lu lū­pu spī­du­mu, tad zie­mā la­bāk lie­tot lū­pu­krā­sas ar aug­stu tau­ku sa­tu­ru. Ir vērts nē­sāt lī­dzi lū­pu bal­za­mu, ko var iz­man­tot arī par pa­mat­ni de­ko­ra­tī­va­jai lū­pu­krā­sai. Ja lū­pas stip­ri sprē­gā, jā­mek­lē spe­ci­ā­la mīk­sti­no­ša zie­de.
  • «Ziemā, kad āda ir se­viš­ķi ju­tī­ga, nav īs­tais laiks pro­fe­si­o­nā­lo kos­mē­ti­ķu pa­kal­po­ju­mu iz­man­to­ša­nai.» Ja cil­vēks rū­pē­jas par sa­vu ādu un var at­ļau­ties pro­fe­si­o­nā­lu spe­ci­ā­lis­tu pa­kal­po­ju­mus, tad nav ne­kā­da ie­mes­la, kā­pēc lai to ne­da­rī­tu arī zie­mā. Ma­sā­ža, ie­ti­nu­mi, kom­pre­ses, dzi­ļā ādas tī­rī­ša­na - no tā vi­sa nav jā­at­sa­kās, vie­nī­gi jā­rē­ķi­nās, ka pēc pro­ce­dū­rām sa­lo­nā būs jā­uz­ka­vē­jas il­gāk ne­kā va­sa­rā. Da­žas pro­fe­si­o­nā­lās skais­tum­kop­ša­nas pro­ce­dū­ras tie­ši zie­mā veikt ir la­bāk, pie­mē­ram, lā­ze­re­pi­lā­ci­ju, jo va­sa­rā tai trau­cē ie­de­gums.
Komentāri [2]
#
uu 6.decembris 2017 15:26 atbildēt
j mazāk ksmētikas ,jo labāk
 
#
Biezādenis 2.decembris 2017 16:10 atbildēt
Atcerieties, mūsu āda ir īpaši bieza. Tikai tāpēc mēs spējām uzrakstīt mūsu visu Lielo Veiksmes Stāstu. Novēlam arī jums apgādāties ar tikpat biezu ādu.
Ministru Kabinets,
Saeimas Valdošā Koalīcija,
Valdošās Koalīcijas Padome
 
Pievienot komentāru
Vārds *
Komentārs *
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers