Otrdiena, 20.februāris
Māja | 12.augusts 2017, 19:07
Ilze Zonne

Ābo­lu laiks ir klāt. Ko no tiem pagatavot?

Ābo­lu laiks jā­steidz iz­man­tot, jo tie­ši ta­gad tie ir vis­vēr­tī­gā­kie, su­lī­gā­kie un vi­ta­mī­niem ba­gā­tā­kie. Ka­mēr dār­zā ābo­lu pil­na ze­me, mums ir iz­de­vī­ba sa­ēs­ties svai­gus aug­ļus, at­saukt at­mi­ņā zi­nā­mās ābo­lu ēdie­nu re­cep­tes un ap­gūt jaun­as.

Starp ci­tu, ābo­li ir pa­sau­lē vi­sie­cie­nī­tā­kie un vis­vai­rāk audzē­tie aug­ļi, to šķir­ņu skaits pār­sniedz 7500. Lie­li un ma­zi, sal­di un skā­bi, sar­ka­ni, dzel­te­ni, za­ļi, svīt­rai­ni - katrs at­ra­dīs kā­du šķir­ni, kas vi­ņam ir pa prā­tam. Liet­pra­tē­ji teic, ka vis­la­bāk iz­vē­lē­ties kā­du no mū­su pa­šu zem­ē audzē­ta­jām: lai arī dien­vi­dos ābo­li iz­aug lie­lā­ki un sal­dā­ki, mū­sē­jie ir ba­gā­tā­ki ar la­bām uz­tur­vie­lām, un tiem pie­mīt smal­kāks aro­māts.

Kri­tu­šie ābo­li nav il­gi uz­gla­bā­ja­mi, arī kon­ser­vē­ša­nai tie pa­ras­ti ne­der, bet ir ta­ču sa­ce­pu­mi, pan­kū­kas, ābol­mai­zes, cep­ti ābo­li, ve­cā, la­bā de­bes­man­na un daudz kas cits. Pār­stei­dzo­ši, cik da­žā­dos ēdie­nos ie­de­ras ābo­li. Da­ža re­cep­te šķiet tik dī­vai­na, ka sā­ku­mā ro­das šau­bas, vai re­zul­tāts maz būs ēdams, bet, ēdie­nu no­gar­šo­jot, iz­rā­dās glu­ži bau­dāms, var­būt pat ļo­ti gards. Var būt arī ci­tā­dāk, bet, ja ne­pa­mē­ģi­nā­si, ne­kad ne­uz­zi­nā­si.

No­de­rī­gi:

Re­cep­tes