Māja: PADOMI, kā dār­zā iz­vei­dot ek­so­tis­kus sveš­zem­ju stū­rī­šus 4 komentāri
 
Māja

PADOMI, kā dār­zā iz­vei­dot ek­so­tis­kus sveš­zem­ju stū­rī­šus

 
F64

Kaut kā ne­iz­nāk at­pūs­ties Ja­pā­nā vai Aus­trā­li­jā? Vi­dus­jū­ra un Āf­ri­ka vien sap­ņos rā­dās? Ne­skum­stiet, jo arī pa­šu dār­zā var iz­vei­dot ek­so­tis­kus sveš­zem­ju stū­rī­šus, at­liek vien iz­nest ār­ā zie­do­šus sub­tro­pu iz­cel­smes telp­au­gus.

Lat­vi­jas Uni­ver­si­tā­tes Bo­tā­nis­kā dār­za Tro­pu un sub­tro­pu la­bo­ra­to­ri­jas va­dī­tā­ja Da­ce Grī­vi­ņa ap­lie­ci­na: «Piec­u ga­du no­vē­ro­ju­mi pa­rā­da, ka Lat­vi­jas va­sa­ras ir pie­mē­ro­tas, lai dār­zā la­bi jus­tos arī sil­tzem­ju augi. Pa­rei­zi kop­tas, prie­cēs no Dien­vid­āf­ri­kas nā­ku­šās pe­lar­go­ni­jas, Mek­si­kas kak­tu­si, Dien­vid­ame­ri­kas kan­nas un brug­man­si­jas, Bra­zī­li­jas erit­rī­nas, Aus­trā­li­jas ka­lis­te­mo­ni, gre­vī­li­jas, eika­lip­ti, lep­tos­per­mas un me­la­le­ukas, Jaun­zē­lan­des he­bes un Dien­vi­du kor­di­lī­nes, Ja­pā­nas auku­bas, Ka­nā­ri­ju sa­lu ie­dzim­tās ar­gi­ran­tē­mas un Vi­dus­jū­ras re­ģi­ona mir­tes, lau­ri, cip­re­ses, olīv­ko­ki un gra­nāt­ko­ki. To­mēr vis­pa­tei­cī­gā­kie būs zie­do­šie augi - ole­an­dri, lan­tā­nas, hi­bis­ki jeb Ķī­nas ro­zes un bu­gen­vi­li­jas, kas pras­mī­gus ko­pē­jus at­al­gos ar ba­gā­tu zie­dē­ša­nu.»

Kas jā­zi­na, ja vē­las nā­kam­va­sar sa­vā dār­zā jus­ties kā sub­tro­pos?

Sa­ga­ta­vo­ša­na

Nav jau tā, ka at­ver dur­vis un nes vi­sus po­dus ār­ā, augi kra­sa­jām pār­mai­ņām ir jā­sa­ga­ta­vo un pa­kā­pe­nis­ki jā­pie­ra­di­na ār­a ap­stāk­ļiem.

Pa­va­sa­rī pār­stā­dī­tos augus ār­ā nes ta­jos po­dos, ku­ros tie aug. Ja augi nav pār­stā­dī­ti, tiem at­jau­no sub­strā­ta virs­kār­tu, lai bū­tu pa­pil­du ba­rī­bas vie­las. Tik­ko pir­ktus augus pār­stā­da pa­šu po­dos. (Augu ie­vie­to po­da cen­trā un sprau­gas starp augu un po­da sā­niem pie­pil­da ar sub­strā­tu. Jā­rau­gās, lai ze­me ne­ap­seg­tu sak­ņu kak­li­ņu.)

Ja telp­au­gam ir augsts, pliks stumbrs, to vi­zu­āli var pa­pil­di­nāt zem­i, zie­do­ši telp­au­gi vai va­sa­ras pu­ķes. Uz va­sa­ru no ze­miem telp­au­giem ar vie­nā­diem aug­ša­nas ap­stāk­ļiem var lie­lā­kos trau­kos vei­dot daž­ne­da­žā­das kom­po­zī­ci­jas. Ja vē­la­ties kom­po­zī­ci­jā sa­kār­tot augus ar at­šķi­rī­gu kop­ša­nu, kār­to­jiet tos ar vi­siem po­di­ņiem.

Vie­ta dār­zā

Ku­ra vie­ta dār­zā augiem vis­pie­mē­ro­tā­kā? Vi­siem la­bāk pa­tik­tu rī­ta sau­lī­te (aus­tru­mu un dien­vid­aus­tru­mu pus­e). Par dien­vi­du svel­mi būs pa­tei­cī­gi vien su­ku­len­ti. Ne­viens augs ne­būs pa­tei­cīgs par caur­vē­ju un asu vē­ju, kas plui­na la­pas un var sa­gāzt pu­ķu po­dus. Augiem nav ie­bil­du­mu pret sil­tu va­sa­ras lie­tu­ti­ņu, to­mēr ne­gai­sa brāz­mas vai pat kru­sa tiem ne­maz ne­pa­tiks, tā­dēļ jā­pa­rū­pē­jas, lai slik­tā lai­kā tie no no­kriš­ņiem tik­tu pa­sar­gā­ti.

Kop­ša­na

Va­sa­ra vi­siem, bet it se­viš­ķi zie­do­ša­jiem telp­au­giem ir in­ten­sīvs ve­ģe­tā­ci­jas pe­ri­ods. Kas strau­ji aug, tam daudz jā­ēd! Rei­zi ne­dē­ļā augus pa­ba­ro ar kat­ram pie­mē­ro­tu kom­plek­so mi­ne­rāl­mēs­lo­ju­mu, bet in­ten­sī­vi zie­do­šos ba­ro pat di­vas rei­zes ne­dē­ļā.

Īpa­ši rū­pī­gi jā­se­ko, lai augiem ūdens ne­bū­tu nedz par maz, nedz par daudz. Vai kat­ru die­nu jā­pār­bau­da aug­snes mit­rums. Ir da­ži telp­au­gi, kas jā­lais­ta pat div­reiz die­nā (no rī­ta un va­ka­rā). Pus­die­nas sau­lē lais­tot, va­rat būt dro­ši, ka ap­degs gan la­pas, gan zie­di. Jā­rau­gās, lai lie­tai­nā lai­kā uz pa­lik­tņiem ne­krā­tos ūdens.

Lai zie­do­šie augi ne­zau­dē­tu krāš­ņu­mu, re­gu­lā­ri iz­kniebj vai no­griež pār­zie­dē­ju­šos zie­dus (sēk­lu vei­do­ša­na augam at­ņem spē­ku).

Mā­jup­ceļš

Arī telp­au­giem, mā­jās nā­kot, ne­pie­tiek ti­kai ar to, ka tos sa­nes tel­pās. Vis­pirms tie pār­mai­ņām jā­sa­ga­ta­vo: jā­no­ņem ve­cās la­pas un jā­nog­riež pār­zie­dē­ju­šās zied­ko­pas. Ja vē­la­ties mai­nīt auga for­mu, ir īs­tais laiks to da­rīt, jā­ap­griež arī iz­stī­dzē­ju­šie dzi­nu­mi. Kad ap­kop­ti arī pu­ķu po­di, augus uz ne­dē­ļu sa­nes vis­vē­sā­ka­jā un vis­gai­šā­ka­jā tel­pā. Tad laiks kat­ram uz sa­vu ie­ras­to vie­tu. Ne­aiz­mir­sī­sim arī svai­gu gai­su - tel­pas bie­ži jā­vē­di­na, bet jā­rau­gās, lai augi ne­at­ras­tos caur­vē­jā. Lais­tī­sim ma­zāk, jo vē­sā­kā lai­kā arī ma­zāk slāpst. Tos augus, ku­ri rai­sa zied­pum­pu­rus, pie­ba­ro­sim ar zie­do­šiem telp­au­giem do­mā­tu mēs­lo­ju­mu. Pā­rē­jiem ēdien­kar­tē būs ru­dens mēs­lo­jums ar kā­li­ju, kas ļaus augiem la­bāk pār­zie­mot.

Vi­su sep­tem­bri va­rat arī ie­gā­dā­ties jaun­us augus, kas nā­ka­ma­jā va­sa­rā pa­pil­di­nās sub­tro­pus jū­su dār­zā.

Komentāri [4]
#
Justin Williams 17.jūlijs 2017 11:38 atbildēt
Kam tas var attiekties

Mēs piedāvājam privātos, komerciālos un biznesa kredītus ar ļoti minimālām gada procentu likmēm līdz pat 3% laikā no 1 gada līdz 50 gadu ilgam atmaksas periodam uz jebkuru pasaules daļu. Mēs izsniedzam kredītus no EUR 10 000 līdz EUR 100 000 000,00. Mūsu aizdevumi ir labi apdrošināti, lai nodrošinātu maksimālu drošību, ir mūsu prioritāte.

Ieinteresētās personas man jāsazinās, izmantojot e-pastu

Aizdevēja vārds: Justine Williams
Aizdevēja e-pasts: justinemr9@gmail.com

INFORMĀCIJA PAR LĪGUMTURIEM

NAME:
KREDĪTU SUMMA:
ILGUMS:
PHONE #:
VALSTS:

Piezīme. Lai saņemtu plašāku informāciju, visi e-pasta ziņojumi jānosūta uz mūsu e-pastu: justinemr9@gmail.com
 
#
Justin Williams 17.jūlijs 2017 11:38 atbildēt
Kam tas var attiekties

Mēs piedāvājam privātos, komerciālos un biznesa kredītus ar ļoti minimālām gada procentu likmēm līdz pat 3% laikā no 1 gada līdz 50 gadu ilgam atmaksas periodam uz jebkuru pasaules daļu. Mēs izsniedzam kredītus no EUR 10 000 līdz EUR 100 000 000,00. Mūsu aizdevumi ir labi apdrošināti, lai nodrošinātu maksimālu drošību, ir mūsu prioritāte.

Ieinteresētās personas man jāsazinās, izmantojot e-pastu

Aizdevēja vārds: Justine Williams
Aizdevēja e-pasts: justinemr9@gmail.com

INFORMĀCIJA PAR LĪGUMTURIEM

NAME:
KREDĪTU SUMMA:
ILGUMS:
PHONE #:
VALSTS:

Piezīme. Lai saņemtu plašāku informāciju, visi e-pasta ziņojumi jānosūta uz mūsu e-pastu: justinemr9@gmail.com
 
#
Uldis 16.jūlijs 2017 18:53 atbildēt
Un visam tam klat ,lai laime butu pilniga ,atvest kadu pertiku gimeni kas lekatu pa palmām !
 
#
mucenieki » Uldis 16.jūlijs 2017 19:01 atbildēt
tos var pēc pieprasījuma saņemt muceniekos.
 
Pievienot komentāru
Vārds *
Komentārs *
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers