\\Māja
Ogu laiks klāt! Trīs gardas vasaras desertu receptes
 
©SCANPIX

Jū­nijs un jū­li­ja pirm­ā pus­e ir ze­me­ņu laiks, īs­tais brī­dis, kad šīs gar­dās, mi­ne­rāl­vie­lām un vi­ta­mī­niem ba­gā­tās ogas bau­dīt pil­nām mu­tēm. Portāls "Sporta Avīze" piedāvā trīs vieglus un vasarīgus zemeņu desertus.

Svai­gā ze­me­ņu - sie­ra kū­ka

Ne­pie­cie­ša­mās sa­stāv­da­ļas krē­mam:

500 g Mas­car­po­ne sie­ra;

200 g skā­ba krē­ju­ma;

300 g svai­gu ze­me­ņu;

20 g že­la­tī­na;

120 g cu­ku­ra.

Pa­mat­nei:

300 g svies­ta ce­pu­mu;

100 g bal­tās šo­ko­lā­des;

100 g svies­ta.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: vis­pirms sa­ga­ta­vo kū­kas pa­mat­ni. Sa­dru­pi­na vai sa­blen­dē ce­pu­mus ar šo­ko­lā­di, pie­vie­no is­ta­bas tem­pe­ra­tū­rā at­lai­di­nā­tu mīk­stu svies­tu un vi­su pa­ma­tī­gi sa­mī­ca, līdz iz­vei­do­jas vien­da­bī­ga ma­sa. Ga­ta­vo ce­pu­mu ma­su kār­to kū­kas for­mas pa­mat­nē.

Nā­ka­mais so­lis ir krē­ma pa­ga­ta­vo­ša­na. Krū­zē ie­ber že­la­tī­nu, pie­vie­no 1/4 glā­zes auk­sta ūdens un ļauj uz­briest. Tik­mēr ze­me­nes sa­blen­dē ko­pā ar cu­ku­ru. Krū­zi ar uz­brie­di­nā­to že­la­tī­nu liek bļo­di­ņā ar kar­stu ūde­ni un mai­sa, līdz tas kļūst šķidrs, bez grau­di­ņiem, tad pie­vie­no ze­me­ņu ma­sai un rū­pī­gi sa­mai­sa. Ze­me­ņu ma­su sa­jauc ar Mas­car­po­ne sie­ru un skā­bo krē­ju­mu un ga­ta­vo mai­sī­ju­mu lej uz pa­mat­nes un liek le­dus­ska­pī vis­maz uz da­žām stun­dām. Tor­tes trau­kam vē­lams uz­likt vā­ku vai pār­klāt ar vir­tu­ves plē­vi, lai kū­ka ne­pie­sū­cas ar ci­tu ēdie­nu smar­žu. Ie­tei­cams at­stāt le­dus­ska­pī līdz nā­ka­ma­jai die­nai.

 
Turpinājumu lasi nākošajā lapā