\\Māja
NODERĪGI: Krāsu nozīme interjerā
©Dmitrijs Suļžics/ F64 Photo Agency

Kat­rai krā­sai ir savs vēs­tī­jums. Cil­vē­kus jau se­nat­nē in­te­re­sē­jis, kā­da ir to ie­dar­bī­ba uz fi­zis­ko un psi­ho­e­mo­ci­o­nā­lo paš­sa­jū­tu. Ēģip­tie­šu pries­te­ri pirms vai­rā­kiem tūk­sto­šiem ga­du ap­rak­stī­ju­ši krā­su iz­paus­mes spē­ku, bet Se­na­jā Ķī­nā krā­su te­ra­pi­ju kom­bi­nē­ju­ši ar ada­tu te­ra­pi­ju. Ie­pa­zīs­tot krā­su sim­bo­lis­ko un psi­ho­fi­zio­lo­ģis­ko va­lo­du, tās ie­spē­jams at­bil­sto­ši iz­man­tot, lai pa­lī­dzē­tu gan sev, gan ci­tiem. Tā­pēc, pirms sākt dar­bu pie in­ter­je­ra iz­vei­des, vis­pirms ir jā­pār­do­mā, kā­das emo­ci­jas vē­la­ties iz­just, at­ro­do­ties vie­nā vai ot­rā tel­pā.

Pirms 100 ga­diem krā­sa in­ter­je­rā bi­ja tu­rī­gu ļau­žu pri­vi­lē­ģi­ja, bet šo­dien ķī­mis­kā rūp­nie­cī­ba ir at­tīs­tī­ju­sies tik­tāl, ka spēj sa­ra­žot ne­skai­tā­mas to­ņu ver­si­jas. Ša­jā mil­zī­ga­jā pie­dā­vā­ju­mā nav vieg­li ori­en­tē­ties, ta­ču kļū­dī­ties, iz­vē­lo­ties krā­sas kat­rai kon­krē­tai tel­pai, bū­tu muļ­ķī­gi. Jo pēc tam, dzī­vo­jot tik­ko iz­re­mon­tē­ta­jā un ie­kār­to­ta­jā mā­jok­lī, lab­sa­jū­tas vie­tā va­rē­tu ie­gūt pre­tē­jo - dis­kom­for­tu. Tā­pēc, pirms iz­da­rīt ga­lī­go iz­vē­li, bū­tu la­bi veikt ie­pa­ti­ku­šos krā­su to­ņu tes­tē­ša­nu. Ar tiem no­klāt vai­rā­kus sie­nas frag­men­tus un da­žas die­nas pa­vē­rot, kā šie krā­su to­ņi mai­nās dien­nakts lai­kā. Krēs­lam var pār­klāt au­du­mu ta­jā krā­sā, ku­ru ie­ce­rēts iz­man­tot in­ter­je­rā kā ot­ro, un mē­be­li no­vie­tot pie no­krā­so­tās sie­nas, - vai abas krā­sas sav­star­pē­ji har­mo­nē.

Krā­sai ir liels spēks

Krā­sa ir re­dza­mā gais­mas spek­tra da­ļa, ko spēj uz­tvert acs un ku­rai ir no­teik­ta frek­ven­ce, viļ­ņu ga­rums un svār­stī­bas. Sa­vu­kārt mū­su acīs, ādā un gļot­ādā ir fo­to­re­cep­to­ri, kas uz­tver viļ­ņu elek­tro­mag­nē­tis­kās svār­stī­bas. Cil­vē­ka ādu var sa­lī­dzi­nāt ar an­te­nu - tā uz­tver in­for­mā­ci­ju no ār­pu­ses un to no­dod tā­lāk or­ga­nis­ma iek­šē­jām struk­tū­rām. Tā­dē­jā­di krā­su ārst­nie­cis­kā ie­dar­bī­ba ir sais­tī­ta ar no­teik­ta ga­ru­ma viļ­ņu svār­stī­bu ie­tek­mi uz cil­vē­ka or­gā­niem un psi­his­ka­jiem cen­triem.

Gais­ma un ta­jā eso­šās krā­sas ir dzī­vī­bas spēks, kas pie­da­lās vi­sās or­ga­nis­ma no­ri­sēs. No­teik­tas krā­sas, kas ir ap­kār­tē­jā vi­dē, var pa­lī­dzēt pa­veikt no­teik­tus uz­de­vu­mus. Pie­mē­ram, ar fi­zis­kiem vin­gri­nā­ju­miem vis­la­bāk no­dar­bo­ties sil­tu krā­su ie­len­ku­mā (oran­žās, sar­ka­nās vai ci­tas), bet vē­sās krā­sas (pie­mē­ram, gai­ši zi­lā un za­ļā) vei­ci­na ga­rī­gu dar­bu.

Cil­vē­ki uz krā­sām re­a­ģē da­žā­di. To no­sa­ka gan ve­cums, gan tem­pe­ra­ments, gan psi­ho­e­mo­ci­o­nā­lais stā­vok­lis, asins­spie­diens un pat ga­da­laiks. Krā­sa dau­dzos ga­dī­ju­mos var dzie­dēt, po­zi­tī­vi ro­si­nāt, mai­nīt in­ter­je­rā val­do­šo gai­sot­ni, bet var arī uz fi­zis­ko un ga­rī­go paš­sa­jū­tu ie­dar­bo­ties ne­lab­vē­lī­gi.

Sar­ka­nā ie­tek­mē vis­ak­tī­vāk

Tā ir kais­les, vi­ta­li­tā­tes un gri­bas­spē­ka krā­sa, kas at­mo­di­na fi­zis­kos spē­kus un ener­ģi­ju, vai­ro vēl­mi dzī­vot. Sar­ka­nā vien­mēr ir bi­ju­si arī au­to­ri­tā­tes un va­ras sim­bols. Tā aso­ci­ē­jas ar krāš­ņu­mu un grez­nī­bu, to iz­vē­las gan ka­raļ­na­mi, gan kris­tī­gā baz­nī­ca - ne vel­ti pur­pu­ra un vi­o­le­tais to­nis tiek dē­vē­ti par ka­ra­lis­ko. Bet tik­lab sar­ka­nā ir arī in­te­lek­tu­ā­lās krā­su pa­le­tes sa­stāv­da­ļa, jo tās vē­sie to­ņi sti­mu­lē ga­rī­go ener­ģi­ju, vei­ci­na do­mā­ša­nu. Sar­ka­ni oran­žais to­nis tiek uz­ska­tīts arī par vis­e­ro­tis­kā­ko.

Tie­sa, ar šo ka­ra­lis­ko un vi­tā­lo krā­su jā­būt ļo­ti uz­ma­nī­giem, jo tā, ba­gā­tī­gi iz­man­to­ta in­ter­je­rā, var būt pā­rāk ak­tī­va, ra­dīt stre­su, ne­mie­ru un uz­bu­di­nā­ju­mu. Jā­ņem vē­rā, ka īs­lai­cī­gā sar­ka­nās krā­sas ie­tek­mē pa­lie­li­nās dar­ba­spē­jas, bet ilg­sto­ša šīs krā­sas ie­dar­bī­ba no­gur­di­na un pa­ze­mi­na dar­ba­spē­jas. Lai iz­vai­rī­tos no šā­da efek­ta, ie­tei­cams iz­man­tot ne­vis spilg­ti sar­ka­no, bet da­žā­das tās no­krā­sas, sā­kot no zel­tai­ni sar­ka­nās līdz te­ra­ko­tas brū­na­jam. Vai arī iz­vē­lē­ties ti­kai sar­ka­nas krā­sas ak­cen­tus, jo tie tel­pā at­svai­dzi­na uz­tve­ri.

Sar­ka­nā krā­sa var būt gan sil­ta, gan vē­sa at­ka­rī­bā no dzel­te­nās vai zi­lās krā­sas pie­jau­ku­ma. Tā spēj tel­pu pa­da­rīt ele­gan­tu, ra­dīt la­bu no­ska­ņo­ju­mu, tā­dēļ ie­de­ras ēdam­is­ta­bā un vies­is­ta­bā, kur no­tiek mā­jas dzī­ves ak­tī­vā­kā da­ļa. Tum­ši sar­kans to­nis būs pie­mē­rots arī gu­ļam­is­ta­bai, ja tās saim­nie­ki ir ver­smai­ni un tem­pe­ra­men­tī­gi cil­vē­ki. Ta­ču, lai ra­dī­tu ero­tis­ku no­ska­ņo­ju­mu, kas pie­dien gu­ļam­is­ta­bai, tā nav ob­li­gā­ti jā­krā­so sar­ka­nā - mī­les­tī­bu sim­bo­li­zē­jo­šā - krā­sā, pie­tiek ar da­žiem ak­cen­tiem, pie­mē­ram, ar sar­ka­nu nakts­lam­pi­ņas aba­žū­ru, sar­ka­nām sve­cēm un sar­ka­nu gul­tas pār­klā­ju.

Vi­si sar­ka­nie to­ņi ir sa­de­rī­gi. Ja ēdam­is­ta­bas vai vies­is­ta­bas in­ter­je­ru ie­ce­rēts ie­tu­rēt spē­cī­gā un karst­asi­nī­gā sar­ka­no to­ņu gam­mā, tad jā­iz­vē­las mē­be­les un tek­stil­iz­strā­dā­ju­mi, kas pa­stip­ri­nās šo no­ska­ņu. Šā­dā ga­dī­ju­mā pie­mē­ro­tā­kās ir mē­be­les ar spo­žu fak­tū­ru, kas lī­dzi­nās lū­pu krā­sai, bet tap­sē­ju­mam at­bil­sto­šāks ir samts un gluds at­lass.

Mo­der­nā ko­raļ­krā­sa at­dzī­vi­na tel­pu, ra­da sil­tu­ma iz­jū­tu un ļauj at­gūt spē­kus jau­nai die­nai. Tā pie­mē­ro­ta van­nas is­ta­bai vai du­šas tel­pai. Sa­vu­kārt da­bis­kā te­ra­ko­tas un ze­mes krā­sa ie­de­rē­sies vir­tu­ves krā­su pa­le­tē. Šie sil­tie to­ņi tel­pai pie­šķir mā­jī­gu ģi­me­nis­ku­ma gai­sot­ni.

Ro­man­tis­ku sap­ņo­tā­ju krā­sa

Vi­o­le­to dē­vē par pre­tiš­ķī­bu har­mo­ni­ju, jo ta­jā sa­plūst di­vas pēc da­bas at­šķi­rī­gas krā­sas - zi­lās miers un sar­ka­nās kais­le. Pa­si­vi­tā­te un ak­ti­vi­tā­te, sie­viš­ķī­ba un vī­riš­ķī­ba.

Vi­o­le­tā sim­bo­li­zē ga­rī­gu­mu, ju­tek­lī­bu, ro­si­na iz­tē­li. Tā ir mek­lē­tā­ju un ro­man­tis­ku sap­ņo­tā­ju krā­sa. Dzej­nie­ku un fi­lo­zo­fu, ga­rī­gi aug­sti at­tīs­tī­tu cil­vē­ku krā­sa. Vi­o­le­to ie­mī­ļo­ju­ši arī bēr­ni un grūt­nie­ces, kā arī vi­si, kas tic brī­nu­mam. Ja jums pa­tīk šī krā­sa, tas no­zī­mē, ka esat ne­or­di­nā­ra per­so­nī­ba, kas tie­cas pēc ne­at­ka­rī­bas un brī­vī­bas, in­te­lek­tu­ā­las un ga­rī­gas sa­skar­smes.

Da­bā vi­o­le­tā ir sa­sto­pa­ma re­ti, pār­sva­rā ša­jā krā­sā ir ek­so­tis­ku au­gu zie­di, tau­re­ņi. Bet Lat­vi­jas dār­zos vi­o­le­tas ir vi­jo­lī­tes, īri­si, ce­ri­ņi, kro­ku­si un fuk­si­jas.

In­ter­je­rā šo krā­su pa­ras­ti iz­man­to kā pa­pil­du ak­cen­tu, tur­klāt - ne­lie­lā dau­dzu­mā. Jo krā­sa ir iz­teik­smī­ga un uz­reiz pie­vērš uz­ma­nī­bu. Kla­sis­ka­jos in­ter­je­ros tā gan­drīz nav sa­sto­pa­ma, ta­ču bie­ži tiek iz­man­to­ta ki­ča un fju­žen sti­la in­ter­je­ros, īpa­ši ko­pā ar zel­ta krā­su un ap­zel­tī­tiem ele­men­tiem. Var lie­tot, mā­jok­li ie­kār­to­jot pop art sti­lis­ti­kā.

Vi­o­le­to var kom­bi­nēt ar bē­šo, ar ro­zā, ar gai­ši zi­lo vai pie­sā­ti­nā­ti zi­lo, kā arī ar zel­tī­ta­jiem un sud­ra­bai­na­jiem to­ņiem. In­te­re­san­ti iz­ska­tās sa­vie­no­ju­mā ar sa­lāt­za­ļo un tum­ši za­ļo, ta­ču diez­gan grū­ti pie­mek­lēt pa­rei­zo dzel­te­no to­ni, ar ko ko­pā vi­o­le­tā iz­ska­tī­tos la­bi. Īpa­ši skais­ti ša­jā krā­sā ir stik­la de­ko­ri - vā­zes, glā­zes un kla­sis­kās stik­la lus­tras.

Ja mā­jok­lī ir gai­šas sie­nas un gai­ša grī­da, tad ak­cen­tam var lie­tot vi­o­le­tas krā­sas dī­vā­nu ar gai­šiem spil­ve­niem. Tum­ši vi­o­le­tos to­ņus nav ie­tei­cams iz­man­tot sie­nām. To­mēr ie­spē­jams rast arī kom­pro­mi­su. Ja ir gai­šas mē­be­les, pie­mē­ram, dī­vāns vai at­pū­tas krēsls, tad sie­nu aiz tā var no­krā­sot tum­ši vi­o­le­tu vai iz­vē­lē­ties ta­pe­tes ša­jā to­na­li­tā­tē. Tas iz­cels gai­šās mē­be­les un ne­ļaus tām sa­plūst ar pā­rē­jo in­ter­je­ru.

NODERĪGI!

Pirms iz­vē­lē­ties krā­sas kon­krē­tai tel­pai, va­ja­dzē­tu no­skaid­rot:

 • kā­das funk­ci­jas tel­pa pil­dīs;
 • kurš vis­bie­žāk ta­jā uz­tu­rē­sies;
 • ku­rā dien­nakts lai­kā šī tel­pa tiks vis­vai­rāk iz­man­to­ta;
 • cik daudz die­nas gais­mas ie­kļūs tel­pā;
 • kā­das mē­be­les ta­jā tiks iz­vie­to­tas;
 • ku­ri krā­su to­ņi tiks iz­man­to­ti bla­kus tel­pās;
 • kā­das iz­jū­tas un emo­ci­jas bū­tu jā­iz­rai­sa šai tel­pai.

DER ZINĀT!

 • Ja in­ter­je­ru gri­bas ie­tu­rēt spilg­tos to­ņos, ne­va­ja­dzē­tu iz­man­tot vai­rāk par trim krā­sām. Tā­dā ga­dī­ju­mā 60% tel­pas va­rē­tu ie­tu­rēt gai­šā­ka­jā no šīm krā­sām, 30% - vi­dus­to­nī, bet pā­rē­jos des­mit - spilg­ta­jos to­ņos.
 • Ar sar­ka­nu krā­su no­klā­jot lie­lus lau­ku­mus, pie­mē­ram, vi­sas sie­nas, krā­sa kļūst pā­rāk ag­re­sī­va. Lai iz­vai­rī­tos no šī efek­ta, la­bāk sar­ka­no iz­man­tot ak­cen­tos - spil­ve­nos, vā­zēs, sve­cēs, pa­klā­ji­ņos, krēs­lus u.c.
 • Vi­o­le­to in­ter­je­rā pa­ras­ti iz­man­to kā pa­pil­du ak­cen­tu, tur­klāt - ne­lie­lā dau­dzu­mā. Jo krā­sa ir iz­teik­smī­ga un uz­reiz pie­vērš uz­ma­nī­bu. Kla­sis­ka­jos in­ter­je­ros tā gan­drīz nav sa­sto­pa­ma, ta­ču bie­ži tiek iz­man­to­ta ki­ča un fju­žen sti­la in­ter­je­ros, īpa­ši ko­pā ar zel­ta krā­su un ap­zel­tī­tiem ele­men­tiem. Vi­o­le­to var lie­tot, mā­jok­li ie­kār­to­jot pop art sti­lis­ti­kā.
 • Za­ļā krā­su spek­trā ir vis­mie­rī­gā­kā un līdz­sva­ro­tā­kā. Šo īpa­šī­bu dēļ za­ļie pas­teļ­to­ņi ir pie­mē­ro­ti dzī­vo­ja­mām tel­pām, jo ra­da mie­rī­gu un drau­dzī­gu gai­sot­ni, vei­ci­na ko­mu­ni­kā­ci­ju un ma­zi­na sprie­dzi.
 • Balts ir brī­niš­ķīgs fons, lai sa­ska­tī­tu ci­tu krā­su to­ņu ni­an­ses. Ja nav īs­ti skaidrs, kā­du krā­su gri­bas sa­va mā­jok­ļa in­ter­je­rā, dro­ši var ie­teikt iz­vē­lē­ties bal­to. Šī krā­sa ne­ap­niks, ja tiks pa­pil­di­nā­ta ar krā­sai­niem ak­se­su­ā­riem un in­ter­je­ra priekš­me­tiem. Balts ir pie­mē­rots vi­sām tel­pām, vien pras­mī­gi jā­iz­vie­to gais­mas avo­ti.

KRĀSU PALETE

* Sar­ka­nā vis­ak­tī­vāk ie­tek­mē cil­vē­ku. Tā ir kais­les, vi­ta­li­tā­tes un gri­bas­spē­ka krā­sa, kas at­mo­di­na fi­zis­kos spē­kus un ener­ģi­ju, vai­ro vēl­mi dzī­vot. Aso­ci­ē­jas ar krāš­ņu­mu un grez­nī­bu, sti­mu­lē ga­rī­go ener­ģi­ju un tiek uz­ska­tī­ta par vis­e­ro­tis­kā­ko.

* Oran­žā ra­da mo­žu ga­ru, jaut­ru ga­ra­stā­vok­li, sti­mu­lē sa­bied­ris­ku­mu un la­bes­tī­bu. Vi­sa oran­žā to­ņu gam­ma ir lie­lis­kas zā­les pret de­pre­si­ju. Ta­ču ar šo krā­su ir jā­uz­ma­nās tā­pat kā ar sar­ka­no, jo, ilg­sto­ši uz­tu­ro­ties oran­žos to­ņos ie­tu­rē­tās tel­pās, šī krā­sa var kļūt ne­tī­ka­ma.

* Dzel­te­nā ir ce­rī­bu un op­ti­mis­ma krā­sa. Tā­pat kā sar­ka­nā un oran­žā pa­lie­li­na dar­ba spē­jas, lab­vē­lī­gi ie­dar­bo­jas uz gre­mo­ša­nas or­gā­niem un ak­nām, vai­ro ape­tī­ti. Stip­ri­na ner­vu sis­tē­mu, pa­līdz no­vērst viel­mai­ņas trau­cē­ju­mus.

* Za­ļā ir neit­rā­la, mai­ga un no­mie­ri­no­ša krā­sa. To iz­man­to krā­su te­ra­pi­jā, jo za­ļie to­ņi po­zi­tī­vi ie­dar­bo­jas uz re­dzi, pa­līdz ma­zi­nāt gal­vas­sā­pes un mig­rē­nu, sti­mu­lē šū­nu at­jau­no­ša­nos, lab­vē­lī­gi ie­tek­mē, ja ir sirds dar­bī­bas trau­cē­ju­mi, sek­mē gre­mo­ša­nu. Ir no­mie­ri­no­ša ie­dar­bī­ba uz tiem, kam ir bron­hīts, ga­rais kle­pus, lo­cī­ta­vu ie­kai­sums.

* Zi­lā krā­sa ir auk­sta un mie­rī­ga, tās ie­spai­dā no­plok emo­ci­jas. Zi­lā pa­līdz ār­stēt bez­mie­gu, po­zi­tī­vi ie­tek­mē el­po­ša­nas or­gā­nus, acis, au­sis, de­gu­nu, re­gu­lē vai­rog­dzie­dze­ra dar­bī­bu un vā­ji­na sāp­ju sa­jū­tu. Zi­lai pie­mīt spē­jas vā­ji­nāt ape­tī­ti. Šīs krā­sas sta­ro­ju­mu iz­man­to, ār­stē­jot ek­zē­mu, ies­nas, ap­tau­ko­ša­nos, im­po­ten­ci, fri­gi­di­tā­ti un ast­mu.

* Gai­ši zi­lā krā­sa no­mie­ri­na ner­vu sis­tē­mu, lab­vē­lī­gi ie­tek­mē no­gu­ru­šos un bez­mie­ga mo­cī­tos, pa­līdz aug­šē­jo el­po­ša­nas ce­ļu sa­slim­ša­nas ga­dī­ju­mos.

* Vi­o­le­tā krā­sa lab­vē­lī­gi ie­tek­mē lim­fā­tis­ko sis­tē­mu un en­do­krī­nos dzie­dze­rus. Tā pa­līdz ie­migt, vai­ro paš­cie­ņu, līdz­sva­ro ap­zi­ņu, re­gu­lē mij­ie­dar­bī­bu starp prā­tu un ķer­me­ni.

* Brū­nā krā­sa tiek uz­ska­tī­ta par ve­se­lā sa­prā­ta krā­su. Tā ra­da sil­tu­ma iz­jū­tu, sek­mē mie­rī­gu, mai­gu no­ska­ņo­ju­mu, dzī­ves sta­bi­li­tā­ti.

* Bal­tā krā­sa sim­bo­li­zē no­do­mu tī­rī­bu, pil­nī­bu, ne­vai­nī­bu, at­tī­rī­ša­nos un spē­ku.

FOTO

 1. VEIKSMĪGS SALIKUMS. Vi­o­le­tās krā­sas da­žā­die to­ņi la­bi iz­ska­tās sa­li­ku­mā ar tum­ši za­ļo vai sa­lā­tu za­ļo, jo tā ir kom­bi­nā­ci­ja, kas aiz­gū­ta no da­bas.
 2. MĀJĪGS ĢIMENISKUMS. Sar­ka­nās krā­sas sil­tie to­ņi tel­pai pie­šķir mā­jī­gu ģi­me­nis­ku­ma gai­sot­ni, tā­pēc ie­de­ras vir­tu­ves in­ter­je­ra krā­su pa­le­tē
 3. OPTISKI PAPLAŠINA. Za­ļai krā­sai pie­mīt spē­jas op­tis­ki pa­pla­ši­nāt tel­pu. Pie­sā­ti­nā­ti za­ļā ir la­ba fo­na krā­sa, jo tā ne­at­sta­ro ci­tus to­ņus
 4. SIMBOLIZĒ LABKLĀJĪBU. Za­ļā krā­sa sim­bo­li­zē ma­te­ri­ā­lu lab­klā­jī­bu, uz ko no­rā­da fakts, ka za­ļā bie­ži tiek iz­man­to­ta nau­das zī­mēs un ban­ku kor­po­ra­tī­va­jā tē­lā
 5. TĪRĪBA UN SVAIGUMS. Psi­ho­lo­ģis­ki za­ļie to­ņi iz­rai­sa tī­rī­bas un svai­gu­ma iz­jū­tu, tie ie­dar­bo­jas no­mie­ri­no­ši
 6. PAŠPIETIEKAMIEM. Za­ļā ir mie­rī­gu, paš­pie­tie­ka­mu un ar se­vi ap­mie­ri­nā­tu cil­vē­ku krā­sa. Ja kā­dam ro­das ne­pie­cie­ša­mī­ba to re­dzēt sa­vā tu­vu­mā, tas lie­ci­na, ka dzī­vē ie­stā­jies mie­rī­gāks pe­ri­ods
 7. DAUDZŠĶAUTŅAINA. Bal­tā ir gais­mas, tī­rī­bas un kār­tī­bas sim­bols. Tā ra­da mie­ra, sta­bi­li­tā­tes un arī... at­sve­ši­nā­tī­bas iz­jū­tu
 8. SADER. Bal­ti in­ter­je­ra priekš­me­ti la­bi sa­der ar da­bis­kiem ma­te­ri­ā­liem, pie­mē­ram, ar dē­ļu grī­du, ar li­nu, ar ke­ra­mi­ku, ar gal­di­ņiem, ku­riem ir stik­la vir­sma
 9. ATSTARO. Bal­tas sie­nas, grī­das un mē­be­les at­sta­ro jeb­ku­ru gais­mu, pa­da­ra gai­šā­kas tel­pas, kas ir īpa­ši sva­rī­gi, ja lo­gi ir vēr­sti pret zie­me­ļiem. Tie­sa, šā­dā in­ter­je­rā ir ļo­ti pār­do­mā­ti jā­iz­kār­to gais­mek­ļi
 10. RADOŠI. Esiet ra­do­ši, ie­kār­to­jot bal­tu tel­pu, un tā jūs ro­si­nās gan in­ten­sī­vam dar­bam, gan arī at­pū­tai sil­tā un mā­jī­gā gai­sot­nē
 11. UZMUNDRINA. Oran­žā to­ņu gam­ma ir lie­lis­kas zā­les pret de­pre­si­ju
 12. ATDZĪVINA. Sar­ka­nā krā­sa at­dzī­vi­na in­ter­je­ru un tel­pā ra­da da­žā­das no­ska­ņas
 
Komentāri 1 Skatīt [1]
Skatīt komentārus [1]