Māja: NODERĪGI: Krāsu nozīme interjerā 1 komentāri
 
Māja

NODERĪGI: Krāsu nozīme interjerā

 
Dmitrijs Suļžics/ F64 Photo Agency

Kat­rai krā­sai ir savs vēs­tī­jums. Cil­vē­kus jau se­nat­nē in­te­re­sē­jis, kā­da ir to ie­dar­bī­ba uz fi­zis­ko un psi­ho­e­mo­ci­o­nā­lo paš­sa­jū­tu. Ēģip­tie­šu pries­te­ri pirms vai­rā­kiem tūk­sto­šiem ga­du ap­rak­stī­ju­ši krā­su iz­paus­mes spē­ku, bet Se­na­jā Ķī­nā krā­su te­ra­pi­ju kom­bi­nē­ju­ši ar ada­tu te­ra­pi­ju. Ie­pa­zīs­tot krā­su sim­bo­lis­ko un psi­ho­fi­zio­lo­ģis­ko va­lo­du, tās ie­spē­jams at­bil­sto­ši iz­man­tot, lai pa­lī­dzē­tu gan sev, gan ci­tiem. Tā­pēc, pirms sākt dar­bu pie in­ter­je­ra iz­vei­des, vis­pirms ir jā­pār­do­mā, kā­das emo­ci­jas vē­la­ties iz­just, at­ro­do­ties vie­nā vai ot­rā tel­pā.

Pirms 100 ga­diem krā­sa in­ter­je­rā bi­ja tu­rī­gu ļau­žu pri­vi­lē­ģi­ja, bet šo­dien ķī­mis­kā rūp­nie­cī­ba ir at­tīs­tī­ju­sies tik­tāl, ka spēj sa­ra­žot ne­skai­tā­mas to­ņu ver­si­jas. Ša­jā mil­zī­ga­jā pie­dā­vā­ju­mā nav vieg­li ori­en­tē­ties, ta­ču kļū­dī­ties, iz­vē­lo­ties krā­sas kat­rai kon­krē­tai tel­pai, bū­tu muļ­ķī­gi. Jo pēc tam, dzī­vo­jot tik­ko iz­re­mon­tē­ta­jā un ie­kār­to­ta­jā mā­jok­lī, lab­sa­jū­tas vie­tā va­rē­tu ie­gūt pre­tē­jo - dis­kom­for­tu. Tā­pēc, pirms iz­da­rīt ga­lī­go iz­vē­li, bū­tu la­bi veikt ie­pa­ti­ku­šos krā­su to­ņu tes­tē­ša­nu. Ar tiem no­klāt vai­rā­kus sie­nas frag­men­tus un da­žas die­nas pa­vē­rot, kā šie krā­su to­ņi mai­nās dien­nakts lai­kā. Krēs­lam var pār­klāt au­du­mu ta­jā krā­sā, ku­ru ie­ce­rēts iz­man­tot in­ter­je­rā kā ot­ro, un mē­be­li no­vie­tot pie no­krā­so­tās sie­nas, - vai abas krā­sas sav­star­pē­ji har­mo­nē.

Krā­sai ir liels spēks

Krā­sa ir re­dza­mā gais­mas spek­tra da­ļa, ko spēj uz­tvert acs un ku­rai ir no­teik­ta frek­ven­ce, viļ­ņu ga­rums un svār­stī­bas. Sa­vu­kārt mū­su acīs, ādā un gļot­ādā ir fo­to­re­cep­to­ri, kas uz­tver viļ­ņu elek­tro­mag­nē­tis­kās svār­stī­bas. Cil­vē­ka ādu var sa­lī­dzi­nāt ar an­te­nu - tā uz­tver in­for­mā­ci­ju no ār­pu­ses un to no­dod tā­lāk or­ga­nis­ma iek­šē­jām struk­tū­rām. Tā­dē­jā­di krā­su ārst­nie­cis­kā ie­dar­bī­ba ir sais­tī­ta ar no­teik­ta ga­ru­ma viļ­ņu svār­stī­bu ie­tek­mi uz cil­vē­ka or­gā­niem un psi­his­ka­jiem cen­triem.

Gais­ma un ta­jā eso­šās krā­sas ir dzī­vī­bas spēks, kas pie­da­lās vi­sās or­ga­nis­ma no­ri­sēs. No­teik­tas krā­sas, kas ir ap­kār­tē­jā vi­dē, var pa­lī­dzēt pa­veikt no­teik­tus uz­de­vu­mus. Pie­mē­ram, ar fi­zis­kiem vin­gri­nā­ju­miem vis­la­bāk no­dar­bo­ties sil­tu krā­su ie­len­ku­mā (oran­žās, sar­ka­nās vai ci­tas), bet vē­sās krā­sas (pie­mē­ram, gai­ši zi­lā un za­ļā) vei­ci­na ga­rī­gu dar­bu.

Cil­vē­ki uz krā­sām re­a­ģē da­žā­di. To no­sa­ka gan ve­cums, gan tem­pe­ra­ments, gan psi­ho­e­mo­ci­o­nā­lais stā­vok­lis, asins­spie­diens un pat ga­da­laiks. Krā­sa dau­dzos ga­dī­ju­mos var dzie­dēt, po­zi­tī­vi ro­si­nāt, mai­nīt in­ter­je­rā val­do­šo gai­sot­ni, bet var arī uz fi­zis­ko un ga­rī­go paš­sa­jū­tu ie­dar­bo­ties ne­lab­vē­lī­gi.

Sar­ka­nā ie­tek­mē vis­ak­tī­vāk

Tā ir kais­les, vi­ta­li­tā­tes un gri­bas­spē­ka krā­sa, kas at­mo­di­na fi­zis­kos spē­kus un ener­ģi­ju, vai­ro vēl­mi dzī­vot. Sar­ka­nā vien­mēr ir bi­ju­si arī au­to­ri­tā­tes un va­ras sim­bols. Tā aso­ci­ē­jas ar krāš­ņu­mu un grez­nī­bu, to iz­vē­las gan ka­raļ­na­mi, gan kris­tī­gā baz­nī­ca - ne vel­ti pur­pu­ra un vi­o­le­tais to­nis tiek dē­vē­ti par ka­ra­lis­ko. Bet tik­lab sar­ka­nā ir arī in­te­lek­tu­ā­lās krā­su pa­le­tes sa­stāv­da­ļa, jo tās vē­sie to­ņi sti­mu­lē ga­rī­go ener­ģi­ju, vei­ci­na do­mā­ša­nu. Sar­ka­ni oran­žais to­nis tiek uz­ska­tīts arī par vis­e­ro­tis­kā­ko.

Tie­sa, ar šo ka­ra­lis­ko un vi­tā­lo krā­su jā­būt ļo­ti uz­ma­nī­giem, jo tā, ba­gā­tī­gi iz­man­to­ta in­ter­je­rā, var būt pā­rāk ak­tī­va, ra­dīt stre­su, ne­mie­ru un uz­bu­di­nā­ju­mu. Jā­ņem vē­rā, ka īs­lai­cī­gā sar­ka­nās krā­sas ie­tek­mē pa­lie­li­nās dar­ba­spē­jas, bet ilg­sto­ša šīs krā­sas ie­dar­bī­ba no­gur­di­na un pa­ze­mi­na dar­ba­spē­jas. Lai iz­vai­rī­tos no šā­da efek­ta, ie­tei­cams iz­man­tot ne­vis spilg­ti sar­ka­no, bet da­žā­das tās no­krā­sas, sā­kot no zel­tai­ni sar­ka­nās līdz te­ra­ko­tas brū­na­jam. Vai arī iz­vē­lē­ties ti­kai sar­ka­nas krā­sas ak­cen­tus, jo tie tel­pā at­svai­dzi­na uz­tve­ri.

Sar­ka­nā krā­sa var būt gan sil­ta, gan vē­sa at­ka­rī­bā no dzel­te­nās vai zi­lās krā­sas pie­jau­ku­ma. Tā spēj tel­pu pa­da­rīt ele­gan­tu, ra­dīt la­bu no­ska­ņo­ju­mu, tā­dēļ ie­de­ras ēdam­is­ta­bā un vies­is­ta­bā, kur no­tiek mā­jas dzī­ves ak­tī­vā­kā da­ļa. Tum­ši sar­kans to­nis būs pie­mē­rots arī gu­ļam­is­ta­bai, ja tās saim­nie­ki ir ver­smai­ni un tem­pe­ra­men­tī­gi cil­vē­ki. Ta­ču, lai ra­dī­tu ero­tis­ku no­ska­ņo­ju­mu, kas pie­dien gu­ļam­is­ta­bai, tā nav ob­li­gā­ti jā­krā­so sar­ka­nā - mī­les­tī­bu sim­bo­li­zē­jo­šā - krā­sā, pie­tiek ar da­žiem ak­cen­tiem, pie­mē­ram, ar sar­ka­nu nakts­lam­pi­ņas aba­žū­ru, sar­ka­nām sve­cēm un sar­ka­nu gul­tas pār­klā­ju.

Vi­si sar­ka­nie to­ņi ir sa­de­rī­gi. Ja ēdam­is­ta­bas vai vies­is­ta­bas in­ter­je­ru ie­ce­rēts ie­tu­rēt spē­cī­gā un karst­asi­nī­gā sar­ka­no to­ņu gam­mā, tad jā­iz­vē­las mē­be­les un tek­stil­iz­strā­dā­ju­mi, kas pa­stip­ri­nās šo no­ska­ņu. Šā­dā ga­dī­ju­mā pie­mē­ro­tā­kās ir mē­be­les ar spo­žu fak­tū­ru, kas lī­dzi­nās lū­pu krā­sai, bet tap­sē­ju­mam at­bil­sto­šāks ir samts un gluds at­lass.

Mo­der­nā ko­raļ­krā­sa at­dzī­vi­na tel­pu, ra­da sil­tu­ma iz­jū­tu un ļauj at­gūt spē­kus jau­nai die­nai. Tā pie­mē­ro­ta van­nas is­ta­bai vai du­šas tel­pai. Sa­vu­kārt da­bis­kā te­ra­ko­tas un ze­mes krā­sa ie­de­rē­sies vir­tu­ves krā­su pa­le­tē. Šie sil­tie to­ņi tel­pai pie­šķir mā­jī­gu ģi­me­nis­ku­ma gai­sot­ni.

Ro­man­tis­ku sap­ņo­tā­ju krā­sa

Vi­o­le­to dē­vē par pre­tiš­ķī­bu har­mo­ni­ju, jo ta­jā sa­plūst di­vas pēc da­bas at­šķi­rī­gas krā­sas - zi­lās miers un sar­ka­nās kais­le. Pa­si­vi­tā­te un ak­ti­vi­tā­te, sie­viš­ķī­ba un vī­riš­ķī­ba.

Vi­o­le­tā sim­bo­li­zē ga­rī­gu­mu, ju­tek­lī­bu, ro­si­na iz­tē­li. Tā ir mek­lē­tā­ju un ro­man­tis­ku sap­ņo­tā­ju krā­sa. Dzej­nie­ku un fi­lo­zo­fu, ga­rī­gi aug­sti at­tīs­tī­tu cil­vē­ku krā­sa. Vi­o­le­to ie­mī­ļo­ju­ši arī bēr­ni un grūt­nie­ces, kā arī vi­si, kas tic brī­nu­mam. Ja jums pa­tīk šī krā­sa, tas no­zī­mē, ka esat ne­or­di­nā­ra per­so­nī­ba, kas tie­cas pēc ne­at­ka­rī­bas un brī­vī­bas, in­te­lek­tu­ā­las un ga­rī­gas sa­skar­smes.

Da­bā vi­o­le­tā ir sa­sto­pa­ma re­ti, pār­sva­rā ša­jā krā­sā ir ek­so­tis­ku au­gu zie­di, tau­re­ņi. Bet Lat­vi­jas dār­zos vi­o­le­tas ir vi­jo­lī­tes, īri­si, ce­ri­ņi, kro­ku­si un fuk­si­jas.

In­ter­je­rā šo krā­su pa­ras­ti iz­man­to kā pa­pil­du ak­cen­tu, tur­klāt - ne­lie­lā dau­dzu­mā. Jo krā­sa ir iz­teik­smī­ga un uz­reiz pie­vērš uz­ma­nī­bu. Kla­sis­ka­jos in­ter­je­ros tā gan­drīz nav sa­sto­pa­ma, ta­ču bie­ži tiek iz­man­to­ta ki­ča un fju­žen sti­la in­ter­je­ros, īpa­ši ko­pā ar zel­ta krā­su un ap­zel­tī­tiem ele­men­tiem. Var lie­tot, mā­jok­li ie­kār­to­jot pop art sti­lis­ti­kā.

Vi­o­le­to var kom­bi­nēt ar bē­šo, ar ro­zā, ar gai­ši zi­lo vai pie­sā­ti­nā­ti zi­lo, kā arī ar zel­tī­ta­jiem un sud­ra­bai­na­jiem to­ņiem. In­te­re­san­ti iz­ska­tās sa­vie­no­ju­mā ar sa­lāt­za­ļo un tum­ši za­ļo, ta­ču diez­gan grū­ti pie­mek­lēt pa­rei­zo dzel­te­no to­ni, ar ko ko­pā vi­o­le­tā iz­ska­tī­tos la­bi. Īpa­ši skais­ti ša­jā krā­sā ir stik­la de­ko­ri - vā­zes, glā­zes un kla­sis­kās stik­la lus­tras.

Ja mā­jok­lī ir gai­šas sie­nas un gai­ša grī­da, tad ak­cen­tam var lie­tot vi­o­le­tas krā­sas dī­vā­nu ar gai­šiem spil­ve­niem. Tum­ši vi­o­le­tos to­ņus nav ie­tei­cams iz­man­tot sie­nām. To­mēr ie­spē­jams rast arī kom­pro­mi­su. Ja ir gai­šas mē­be­les, pie­mē­ram, dī­vāns vai at­pū­tas krēsls, tad sie­nu aiz tā var no­krā­sot tum­ši vi­o­le­tu vai iz­vē­lē­ties ta­pe­tes ša­jā to­na­li­tā­tē. Tas iz­cels gai­šās mē­be­les un ne­ļaus tām sa­plūst ar pā­rē­jo in­ter­je­ru.

NODERĪGI!

Pirms iz­vē­lē­ties krā­sas kon­krē­tai tel­pai, va­ja­dzē­tu no­skaid­rot:

 • kā­das funk­ci­jas tel­pa pil­dīs;
 • kurš vis­bie­žāk ta­jā uz­tu­rē­sies;
 • ku­rā dien­nakts lai­kā šī tel­pa tiks vis­vai­rāk iz­man­to­ta;
 • cik daudz die­nas gais­mas ie­kļūs tel­pā;
 • kā­das mē­be­les ta­jā tiks iz­vie­to­tas;
 • ku­ri krā­su to­ņi tiks iz­man­to­ti bla­kus tel­pās;
 • kā­das iz­jū­tas un emo­ci­jas bū­tu jā­iz­rai­sa šai tel­pai.

DER ZINĀT!

 • Ja in­ter­je­ru gri­bas ie­tu­rēt spilg­tos to­ņos, ne­va­ja­dzē­tu iz­man­tot vai­rāk par trim krā­sām. Tā­dā ga­dī­ju­mā 60% tel­pas va­rē­tu ie­tu­rēt gai­šā­ka­jā no šīm krā­sām, 30% - vi­dus­to­nī, bet pā­rē­jos des­mit - spilg­ta­jos to­ņos.
 • Ar sar­ka­nu krā­su no­klā­jot lie­lus lau­ku­mus, pie­mē­ram, vi­sas sie­nas, krā­sa kļūst pā­rāk ag­re­sī­va. Lai iz­vai­rī­tos no šī efek­ta, la­bāk sar­ka­no iz­man­tot ak­cen­tos - spil­ve­nos, vā­zēs, sve­cēs, pa­klā­ji­ņos, krēs­lus u.c.
 • Vi­o­le­to in­ter­je­rā pa­ras­ti iz­man­to kā pa­pil­du ak­cen­tu, tur­klāt - ne­lie­lā dau­dzu­mā. Jo krā­sa ir iz­teik­smī­ga un uz­reiz pie­vērš uz­ma­nī­bu. Kla­sis­ka­jos in­ter­je­ros tā gan­drīz nav sa­sto­pa­ma, ta­ču bie­ži tiek iz­man­to­ta ki­ča un fju­žen sti­la in­ter­je­ros, īpa­ši ko­pā ar zel­ta krā­su un ap­zel­tī­tiem ele­men­tiem. Vi­o­le­to var lie­tot, mā­jok­li ie­kār­to­jot pop art sti­lis­ti­kā.
 • Za­ļā krā­su spek­trā ir vis­mie­rī­gā­kā un līdz­sva­ro­tā­kā. Šo īpa­šī­bu dēļ za­ļie pas­teļ­to­ņi ir pie­mē­ro­ti dzī­vo­ja­mām tel­pām, jo ra­da mie­rī­gu un drau­dzī­gu gai­sot­ni, vei­ci­na ko­mu­ni­kā­ci­ju un ma­zi­na sprie­dzi.
 • Balts ir brī­niš­ķīgs fons, lai sa­ska­tī­tu ci­tu krā­su to­ņu ni­an­ses. Ja nav īs­ti skaidrs, kā­du krā­su gri­bas sa­va mā­jok­ļa in­ter­je­rā, dro­ši var ie­teikt iz­vē­lē­ties bal­to. Šī krā­sa ne­ap­niks, ja tiks pa­pil­di­nā­ta ar krā­sai­niem ak­se­su­ā­riem un in­ter­je­ra priekš­me­tiem. Balts ir pie­mē­rots vi­sām tel­pām, vien pras­mī­gi jā­iz­vie­to gais­mas avo­ti.

KRĀSU PALETE

* Sar­ka­nā vis­ak­tī­vāk ie­tek­mē cil­vē­ku. Tā ir kais­les, vi­ta­li­tā­tes un gri­bas­spē­ka krā­sa, kas at­mo­di­na fi­zis­kos spē­kus un ener­ģi­ju, vai­ro vēl­mi dzī­vot. Aso­ci­ē­jas ar krāš­ņu­mu un grez­nī­bu, sti­mu­lē ga­rī­go ener­ģi­ju un tiek uz­ska­tī­ta par vis­e­ro­tis­kā­ko.

* Oran­žā ra­da mo­žu ga­ru, jaut­ru ga­ra­stā­vok­li, sti­mu­lē sa­bied­ris­ku­mu un la­bes­tī­bu. Vi­sa oran­žā to­ņu gam­ma ir lie­lis­kas zā­les pret de­pre­si­ju. Ta­ču ar šo krā­su ir jā­uz­ma­nās tā­pat kā ar sar­ka­no, jo, ilg­sto­ši uz­tu­ro­ties oran­žos to­ņos ie­tu­rē­tās tel­pās, šī krā­sa var kļūt ne­tī­ka­ma.

* Dzel­te­nā ir ce­rī­bu un op­ti­mis­ma krā­sa. Tā­pat kā sar­ka­nā un oran­žā pa­lie­li­na dar­ba spē­jas, lab­vē­lī­gi ie­dar­bo­jas uz gre­mo­ša­nas or­gā­niem un ak­nām, vai­ro ape­tī­ti. Stip­ri­na ner­vu sis­tē­mu, pa­līdz no­vērst viel­mai­ņas trau­cē­ju­mus.

* Za­ļā ir neit­rā­la, mai­ga un no­mie­ri­no­ša krā­sa. To iz­man­to krā­su te­ra­pi­jā, jo za­ļie to­ņi po­zi­tī­vi ie­dar­bo­jas uz re­dzi, pa­līdz ma­zi­nāt gal­vas­sā­pes un mig­rē­nu, sti­mu­lē šū­nu at­jau­no­ša­nos, lab­vē­lī­gi ie­tek­mē, ja ir sirds dar­bī­bas trau­cē­ju­mi, sek­mē gre­mo­ša­nu. Ir no­mie­ri­no­ša ie­dar­bī­ba uz tiem, kam ir bron­hīts, ga­rais kle­pus, lo­cī­ta­vu ie­kai­sums.

* Zi­lā krā­sa ir auk­sta un mie­rī­ga, tās ie­spai­dā no­plok emo­ci­jas. Zi­lā pa­līdz ār­stēt bez­mie­gu, po­zi­tī­vi ie­tek­mē el­po­ša­nas or­gā­nus, acis, au­sis, de­gu­nu, re­gu­lē vai­rog­dzie­dze­ra dar­bī­bu un vā­ji­na sāp­ju sa­jū­tu. Zi­lai pie­mīt spē­jas vā­ji­nāt ape­tī­ti. Šīs krā­sas sta­ro­ju­mu iz­man­to, ār­stē­jot ek­zē­mu, ies­nas, ap­tau­ko­ša­nos, im­po­ten­ci, fri­gi­di­tā­ti un ast­mu.

* Gai­ši zi­lā krā­sa no­mie­ri­na ner­vu sis­tē­mu, lab­vē­lī­gi ie­tek­mē no­gu­ru­šos un bez­mie­ga mo­cī­tos, pa­līdz aug­šē­jo el­po­ša­nas ce­ļu sa­slim­ša­nas ga­dī­ju­mos.

* Vi­o­le­tā krā­sa lab­vē­lī­gi ie­tek­mē lim­fā­tis­ko sis­tē­mu un en­do­krī­nos dzie­dze­rus. Tā pa­līdz ie­migt, vai­ro paš­cie­ņu, līdz­sva­ro ap­zi­ņu, re­gu­lē mij­ie­dar­bī­bu starp prā­tu un ķer­me­ni.

* Brū­nā krā­sa tiek uz­ska­tī­ta par ve­se­lā sa­prā­ta krā­su. Tā ra­da sil­tu­ma iz­jū­tu, sek­mē mie­rī­gu, mai­gu no­ska­ņo­ju­mu, dzī­ves sta­bi­li­tā­ti.

* Bal­tā krā­sa sim­bo­li­zē no­do­mu tī­rī­bu, pil­nī­bu, ne­vai­nī­bu, at­tī­rī­ša­nos un spē­ku.

FOTO

 1. VEIKSMĪGS SALIKUMS. Vi­o­le­tās krā­sas da­žā­die to­ņi la­bi iz­ska­tās sa­li­ku­mā ar tum­ši za­ļo vai sa­lā­tu za­ļo, jo tā ir kom­bi­nā­ci­ja, kas aiz­gū­ta no da­bas.
 2. MĀJĪGS ĢIMENISKUMS. Sar­ka­nās krā­sas sil­tie to­ņi tel­pai pie­šķir mā­jī­gu ģi­me­nis­ku­ma gai­sot­ni, tā­pēc ie­de­ras vir­tu­ves in­ter­je­ra krā­su pa­le­tē
 3. OPTISKI PAPLAŠINA. Za­ļai krā­sai pie­mīt spē­jas op­tis­ki pa­pla­ši­nāt tel­pu. Pie­sā­ti­nā­ti za­ļā ir la­ba fo­na krā­sa, jo tā ne­at­sta­ro ci­tus to­ņus
 4. SIMBOLIZĒ LABKLĀJĪBU. Za­ļā krā­sa sim­bo­li­zē ma­te­ri­ā­lu lab­klā­jī­bu, uz ko no­rā­da fakts, ka za­ļā bie­ži tiek iz­man­to­ta nau­das zī­mēs un ban­ku kor­po­ra­tī­va­jā tē­lā
 5. TĪRĪBA UN SVAIGUMS. Psi­ho­lo­ģis­ki za­ļie to­ņi iz­rai­sa tī­rī­bas un svai­gu­ma iz­jū­tu, tie ie­dar­bo­jas no­mie­ri­no­ši
 6. PAŠPIETIEKAMIEM. Za­ļā ir mie­rī­gu, paš­pie­tie­ka­mu un ar se­vi ap­mie­ri­nā­tu cil­vē­ku krā­sa. Ja kā­dam ro­das ne­pie­cie­ša­mī­ba to re­dzēt sa­vā tu­vu­mā, tas lie­ci­na, ka dzī­vē ie­stā­jies mie­rī­gāks pe­ri­ods
 7. DAUDZŠĶAUTŅAINA. Bal­tā ir gais­mas, tī­rī­bas un kār­tī­bas sim­bols. Tā ra­da mie­ra, sta­bi­li­tā­tes un arī... at­sve­ši­nā­tī­bas iz­jū­tu
 8. SADER. Bal­ti in­ter­je­ra priekš­me­ti la­bi sa­der ar da­bis­kiem ma­te­ri­ā­liem, pie­mē­ram, ar dē­ļu grī­du, ar li­nu, ar ke­ra­mi­ku, ar gal­di­ņiem, ku­riem ir stik­la vir­sma
 9. ATSTARO. Bal­tas sie­nas, grī­das un mē­be­les at­sta­ro jeb­ku­ru gais­mu, pa­da­ra gai­šā­kas tel­pas, kas ir īpa­ši sva­rī­gi, ja lo­gi ir vēr­sti pret zie­me­ļiem. Tie­sa, šā­dā in­ter­je­rā ir ļo­ti pār­do­mā­ti jā­iz­kār­to gais­mek­ļi
 10. RADOŠI. Esiet ra­do­ši, ie­kār­to­jot bal­tu tel­pu, un tā jūs ro­si­nās gan in­ten­sī­vam dar­bam, gan arī at­pū­tai sil­tā un mā­jī­gā gai­sot­nē
 11. UZMUNDRINA. Oran­žā to­ņu gam­ma ir lie­lis­kas zā­les pret de­pre­si­ju
 12. ATDZĪVINA. Sar­ka­nā krā­sa at­dzī­vi­na in­ter­je­ru un tel­pā ra­da da­žā­das no­ska­ņas
Komentāri [1]
#
usne 21.aprīlis 2017 20:30 atbildēt
vislabak jūtos telpā kura ir baltas vai nedaudz ietonētas gaiši pelēkas sienas...telpa uzreiz ir gaiša ta nav uzmāciga...nemilu spilgtas krāsas..Tā kā man koridors un virtuve ir diezgan tumša, tad balta krasa to padara gaišu.
 
Pievienot komentāru
Vārds *
Komentārs *
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers