Māja: SPECIĀLISTA PADOMI: Kā vislabāk at­brī­vo­ties no ne­vē­la­miem ma­ti­ņiem uz ķer­me­ņa 4 komentāri
 
Māja

SPECIĀLISTA PADOMI: Kā vislabāk at­brī­vo­ties no ne­vē­la­miem ma­ti­ņiem uz ķer­me­ņa

 
F64

Tu­vo­jo­ties va­sa­rai, aiz­vien ak­tu­ā­lā­ka kļūs vak­sā­ci­ja, kas pa­līdz at­brī­vo­ties no ne­vē­la­miem ma­ti­ņiem uz ķer­me­ņa – pa­du­sēm, kā­jām, ro­kām un bi­ki­ni zo­nā.

«Vislabāk ma­tus ir iz­raut un šim pro­ce­sam iz­vē­lē­ties dil­sto­šu mē­ne­si, jo tad tos ir vieg­lāk iz­nī­ci­nāt un tie lē­nāk aug. Ta­ču, ja ir ne­pie­cie­ša­mī­ba, tad to, pro­tams, var da­rīt arī ci­tā lai­kā,» stās­ta ma­ni­kī­ra, pe­di­kī­ra un vak­sā­ci­jas spe­ci­ā­lis­te Lau­ma Eņ­ģe­le.

«Vaksāci­jai, var teikt, ir viens veids, ti­kai iz­man­to­ja­mie ma­te­ri­ā­li ir at­šķi­rī­gi. Vas­ku var no­raut ar pa­pī­ra pa­lī­dzī­bu un var no­raut pa­šu vas­ku, kas uz­klāts uz ap­ma­to­ju­ma zo­nas.» At­ka­rī­bā no ap­ma­to­ju­ma zo­nas iz­man­to gan vie­nu, gan ot­ru me­to­di. Kā­jas un pa­du­ses pa­ras­ti vak­sē ar pa­pī­ru, bet bi­ki­ni zo­nai iz­man­to vas­ku un pa­pī­ru. Spe­ci­ā­lis­te no­rā­da, ka vak­sā­ci­ja vien­mēr ir bi­ju­si po­pu­lā­ra, lai­ka gai­tā tās me­to­des nav mai­nī­ju­šās, ti­kai iz­man­to­ja­mo ma­te­ri­ā­lu klāsts.

Vī­rie­šiem nav jā­aiz­rau­jas

Dau­dzas sie­vie­tes īpa­šu uz­ma­nī­bu pie­vērš vak­sā­ci­jai bi­ki­ni zo­nā. «Ginekologu vie­dok­lis ir da­žāds - vie­na da­ļa to at­ļauj, bet ot­ra no­liedz, jo ma­tu klā­jums aiz­sar­gā mai­gā­kos or­gā­nus. Cil­vēks ir ra­dīts per­fekts, viņš se­nat­nē ne­maz­gā­jās un, ie­spē­jams, ap­ma­to­jums vi­ņu aiz­sar­gā­ja no bak­tē­ri­ju vei­do­ša­nās. Pa­ma­zām sā­ka iz­pla­tī­ties skais­tu­ma kults. Cil­vē­ki ļo­ti re­gu­lā­ri maz­gā­jas ap­mē­ram pē­dē­jos simt ga­dus, tā­pēc ir pa­sar­gā­ti no da­žā­dām in­fek­ci­jām. Tā­pēc no ma­ti­ņiem bi­ki­ni zo­nā var dro­ši at­brī­vo­ties,» skaid­ro L. Eņ­ģe­le. «Izrādās, ka ap­ma­to­jums pa­līdz uz­tu­rēt mus­ku­sa smar­žu, kas no­dro­ši­na sav­star­pē­jo sek­su­ā­lo pie­vil­cī­bu. Cil­vē­kiem ir ļo­ti sva­rī­ga mī­ļo­tā cil­vē­ka smar­ža.» Vi­ņa spriež, ka vī­rie­šiem diez vai va­ja­dzē­tu aiz­rau­ties ar bi­ki­ni vak­sā­ci­ju. «Ja to da­ra, tad va­ja­dzē­tu vak­sēt vi­su vi­ņu ķer­me­ni. Pa­ras­ti vī­rie­tim ap­ma­to­jums, kas sā­kas bi­ki­ni zo­nā, pār­iet uz vē­de­ru, uz krū­tīm. Sa­sto­po­ties ar šā­du di­lem­mu, drī­zāk cen­tī­šos klien­tu at­tu­rēt veikt šā­du pro­ce­dū­ru.» Iz­ņē­mums va­rē­tu būt kul­tū­ris­ti.

Ma­ti­ņus rauj ar die­gu

Vi­ņa no­vē­ro­ju­si, ka sie­vie­tes, bai­do­ties no sā­pēm, bi­ki­ni vak­sā­ci­jai iz­man­to ži­le­ti.

«Taču pēc šā­das pro­ce­dū­ras dzī­ves­bied­ri ne­re­ti iz­jūt dis­kom­for­tu, jo ma­ti­ņi āt­ri vien at­aug un part­ne­res āda šķiet asa.» Ak­tu­ā­la Lat­vi­jā kļūst ap­ma­to­ju­ma lik­vi­dē­ša­na ar ori­en­tā­lo vai cu­ku­ra vak­sā­ci­ju, ku­rai iz­man­to me­du un cit­ro­nu. Šā­da me­to­de nā­ku­si no Tu­va­jiem Aus­tru­miem. Vak­sā­ci­jai var iz­man­tot arī elek­tro­e­pi­lā­ci­ju, fo­to­e­pi­lā­ci­ju un lā­ze­re­pi­lā­ci­ju, kas ir dār­ga pro­ce­dū­ra. «Zemādas slā­nī ar apa­rā­tu pa­lī­dzī­bu ādā ie­va­da kar­stus viļ­ņus, un re­zul­tā­tā ma­tu fo­li­ku­las iz­nīkst,» stās­ta vak­sā­ci­jas spe­ci­ā­lis­te. Kā­da klien­te vi­ņai stās­tī­ju­si par in­te­re­san­tu ma­ti­ņu lik­vi­dē­ša­nas me­to­di ar di­vu die­gu pa­lī­dzī­bu - ar tiem vel­kot pā­ri ma­ti­ņiem uz kā­jām, tie nāk lau­kā no ādas ar sak­nēm. Tā esot fan­tas­tis­ka me­to­de! Jā­ņem vē­rā, ka jeb­kurš vak­sā­ci­jas veids to­mēr ir sā­pīgs. Prak­sē no­vē­rots, ka da­žas klien­tes, kam ir īpa­ši ju­tī­ga āda, pirms pro­ce­dū­ras ie­dzer da­žus gra­mus kon­ja­ka, lai tā bū­tu ma­zāk sā­pī­ga.

Mā­jās grū­tāk no­vak­sēt

Vai pats se­vi var no­vak­sēt mā­jas ap­stāk­ļos? «Protams, la­bāk ir do­ties pie spe­ci­ā­lis­ta. Vis­vien­kār­šāk pa­šai ir veikt vak­sā­ci­ju kā­jām. Pa­du­sēm to ir grū­tāk iz­da­rīt, jo var iz­raut ma­ti­ņus ar vi­su ādu un vei­do­ties asins­iz­plū­dums.» Pro­tams, sva­rī­ga ir vas­ka kva­li­tā­te. Ne­re­ti pro­blē­mu ra­da tas, ka ma­ti­ņi mēdz ie­augt. «Nereti rak­stu­rī­ga īpat­nī­ba, ka ma­tiņš au­got kļūst vār­gāks un ne­spēj at­rast ce­ļu, kā iz­kļūt ār­pus ādas, tā­pēc ie­aug. Var iz­man­tot ādas skru­bē­ša­nu. Ar vien­rei­zē­jās lie­to­ša­nas šļir­ces un pin­ce­tes pa­lī­dzī­bu ma­ti­ņu var iz­vilkt ārā. Tas grū­tī­bas ne­sa­gā­dā,» uz­sver L. Eņ­ģe­le. Vi­ņa at­gā­di­na, ka pēc vak­sā­ci­jas no­teik­ti ādā va­jag vieg­li ie­ma­sēt spe­ci­ā­lu dzied­nie­cis­ku krē­mu, ko var no­pirkt ap­tie­kā. Tad ne­ra­dī­sies aler­ģis­ka re­ak­ci­ja, ne­vei­do­sies ie­kai­sums un ma­ti­ņi ne­ie­augs. «Visbiežāk āda ie­kaist - pa­rā­dās pum­pas - tad, ja vak­sā­ci­ja tiek veik­ta pir­mo rei­zi. Ot­ra­jā rei­zē vairs tā ne­no­tiek, jo āda pie­rod.»

Nav jā­uz­spiež kā ob­li­gā­ta

Pa­ras­ti vak­sā­ci­ju ie­tei­cams veikt ik pēc mē­ne­ša (dil­sto­šā mē­ne­sī). Se­zo­nas lai­kā tas bū­tu jā­da­ra ne­daudz bie­žāk, lai āda ir glu­da. «Sajūta pēc vak­sā­ci­jas ir brī­niš­ķī­ga, tā­pēc kat­rai sie­vie­tei va­ja­dzē­tu to pār­bau­dīt. Pa­ras­ti, ja uz­sāk šo pro­ce­dū­ru, tad ir grū­ti no tās at­teik­ties un tā kļūs par hi­gi­ē­nas ne­at­ņe­ma­mu sa­stāv­da­ļu.» Jā­ņem vē­rā, ka ma­ti­ņu bie­zums un aug­ša­nas āt­rums kat­ram ir at­šķi­rīgs. Ir klien­ti, kam ar tiem ir grū­tāk cī­nī­ties un pro­ce­dū­ra ir sā­pī­gā­ka. «Laimīgas ir tās, kam ap­ma­to­jums ir re­tāks un vā­jāks.»

Eņ­ģe­le uz­ska­ta, ka ne­va­ja­dzē­tu kat­rai sie­vie­tei uz­spiest vie­dok­li, ka vak­sā­ci­ja ob­li­gā­ti jā­veic kā­jām. Pro­tams, daudz glī­tāk iz­ska­tās, ja kā­jas ir glu­das.

«Padusēm gan sie­vie­tēm, gan vī­rie­šiem vien­mēr jā­būt tī­rām, lai ras­tos sa­kop­tī­bas ie­spaids. Vī­rie­tis ne­drīkst le­po­ties, ka, pa­ce­ļot ro­kas, var ie­rau­dzīt me­žu. Sie­vie­tēm no­teik­ti va­ja­dzē­tu veikt vak­sā­ci­ju arī ro­kām.» Vi­ņa uz­ska­ta, ka jau­nie­tēm, kas jau­nā­kas par 18 ga­diem, ne­va­ja­dzē­tu uz­sākt cī­ņu pret ma­ti­ņiem, kas aug uz ķer­me­ņa.

Vak­sā­ci­jas spe­ci­ā­lis­tes Lau­mas Eņ­ģe­les ie­tei­ku­mi

* Ne­ie­sa­ku ap­ma­to­ju­mu lik­vi­dēt ar skū­ša­nās pa­lī­dzī­bu, jo tas kļūst bie­zāks un dzi­ļāks.

* Ne­ie­sa­ku lie­tot de­pi­lā­ci­jas krē­mus, jo no tiem āda var ļo­ti ciest.

* Vak­sā­ci­ju vis­la­bāk veikt dil­sto­šā mē­ne­sī.

* Vak­sā­ci­ja jā­veic ma­tu aug­ša­nas vir­zie­nā.

* Vei­cot vak­sā­ci­ju mā­jās, āda ir jā­de­zin­fi­cē un pēc pro­ce­dū­ras jā­lie­to dzie­di­nošs krēms, kas at­jau­no ādas vir­sē­jo slā­ni un pa­sar­gā no ie­kai­su­ma.

* Jā­at­ce­ras, ka vis­maz 24 stun­das pēc vak­sā­ci­jas ādu ne­drīkst sau­ļot un arī ap­mek­lēt so­lā­ri­ju. Ja to ne­ie­vē­ro, uz ādas var vei­do­ties tum­ši pig­men­ta plan­ku­mi.

Komentāri [4]
#
asa partneres aada? 20.aprīlis 2017 22:16 atbildēt
redz cik taal tikushi ar "matiniem".... muzhiba velni elle pleesis no p...maatinus,ilgi un dikti,vot kur buus kaifs!
 
#
CENZŪRA.nra.lv 20.aprīlis 2017 18:10 atbildēt
Ar lodlampu, mani mīļie; ar lodlampu! Vai laukos uz cūku bērēm nekad neesat bijuši?
 
#
mm 19.aprīlis 2017 18:51 atbildēt
Priekš kam sevi spīdzināt ar elles mašīnu (epilatoru), vai vaksācijām, kuras ir dārgas un neefektīvas?
Fotoepilators bez sāpēm un ilgtermiņā arī "pa lēto" ādu padara gludu uz daudz ilgāku laiku.
 
#
OOOO » mm 20.aprīlis 2017 9:56 atbildēt
Kur tāds nopērkams ????????
 
Pievienot komentāru
Vārds *
Komentārs *
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers