\\Māja
SPECIĀLISTA PADOMI: Kā vislabāk at­brī­vo­ties no ne­vē­la­miem ma­ti­ņiem uz ķer­me­ņa
 
©F64

Tu­vo­jo­ties va­sa­rai, aiz­vien ak­tu­ā­lā­ka kļūs vak­sā­ci­ja, kas pa­līdz at­brī­vo­ties no ne­vē­la­miem ma­ti­ņiem uz ķer­me­ņa – pa­du­sēm, kā­jām, ro­kām un bi­ki­ni zo­nā.

«Vislabāk ma­tus ir iz­raut un šim pro­ce­sam iz­vē­lē­ties dil­sto­šu mē­ne­si, jo tad tos ir vieg­lāk iz­nī­ci­nāt un tie lē­nāk aug. Ta­ču, ja ir ne­pie­cie­ša­mī­ba, tad to, pro­tams, var da­rīt arī ci­tā lai­kā,» stās­ta ma­ni­kī­ra, pe­di­kī­ra un vak­sā­ci­jas spe­ci­ā­lis­te Lau­ma Eņ­ģe­le.

«Vaksāci­jai, var teikt, ir viens veids, ti­kai iz­man­to­ja­mie ma­te­ri­ā­li ir at­šķi­rī­gi. Vas­ku var no­raut ar pa­pī­ra pa­lī­dzī­bu un var no­raut pa­šu vas­ku, kas uz­klāts uz ap­ma­to­ju­ma zo­nas.» At­ka­rī­bā no ap­ma­to­ju­ma zo­nas iz­man­to gan vie­nu, gan ot­ru me­to­di. Kā­jas un pa­du­ses pa­ras­ti vak­sē ar pa­pī­ru, bet bi­ki­ni zo­nai iz­man­to vas­ku un pa­pī­ru. Spe­ci­ā­lis­te no­rā­da, ka vak­sā­ci­ja vien­mēr ir bi­ju­si po­pu­lā­ra, lai­ka gai­tā tās me­to­des nav mai­nī­ju­šās, ti­kai iz­man­to­ja­mo ma­te­ri­ā­lu klāsts.

Vī­rie­šiem nav jā­aiz­rau­jas

Dau­dzas sie­vie­tes īpa­šu uz­ma­nī­bu pie­vērš vak­sā­ci­jai bi­ki­ni zo­nā. «Ginekologu vie­dok­lis ir da­žāds - vie­na da­ļa to at­ļauj, bet ot­ra no­liedz, jo ma­tu klā­jums aiz­sar­gā mai­gā­kos or­gā­nus. Cil­vēks ir ra­dīts per­fekts, viņš se­nat­nē ne­maz­gā­jās un, ie­spē­jams, ap­ma­to­jums vi­ņu aiz­sar­gā­ja no bak­tē­ri­ju vei­do­ša­nās. Pa­ma­zām sā­ka iz­pla­tī­ties skais­tu­ma kults. Cil­vē­ki ļo­ti re­gu­lā­ri maz­gā­jas ap­mē­ram pē­dē­jos simt ga­dus, tā­pēc ir pa­sar­gā­ti no da­žā­dām in­fek­ci­jām. Tā­pēc no ma­ti­ņiem bi­ki­ni zo­nā var dro­ši at­brī­vo­ties,» skaid­ro L. Eņ­ģe­le. «Izrādās, ka ap­ma­to­jums pa­līdz uz­tu­rēt mus­ku­sa smar­žu, kas no­dro­ši­na sav­star­pē­jo sek­su­ā­lo pie­vil­cī­bu. Cil­vē­kiem ir ļo­ti sva­rī­ga mī­ļo­tā cil­vē­ka smar­ža.» Vi­ņa spriež, ka vī­rie­šiem diez vai va­ja­dzē­tu aiz­rau­ties ar bi­ki­ni vak­sā­ci­ju. «Ja to da­ra, tad va­ja­dzē­tu vak­sēt vi­su vi­ņu ķer­me­ni. Pa­ras­ti vī­rie­tim ap­ma­to­jums, kas sā­kas bi­ki­ni zo­nā, pār­iet uz vē­de­ru, uz krū­tīm. Sa­sto­po­ties ar šā­du di­lem­mu, drī­zāk cen­tī­šos klien­tu at­tu­rēt veikt šā­du pro­ce­dū­ru.» Iz­ņē­mums va­rē­tu būt kul­tū­ris­ti.

Ma­ti­ņus rauj ar die­gu

Vi­ņa no­vē­ro­ju­si, ka sie­vie­tes, bai­do­ties no sā­pēm, bi­ki­ni vak­sā­ci­jai iz­man­to ži­le­ti.

«Taču pēc šā­das pro­ce­dū­ras dzī­ves­bied­ri ne­re­ti iz­jūt dis­kom­for­tu, jo ma­ti­ņi āt­ri vien at­aug un part­ne­res āda šķiet asa.» Ak­tu­ā­la Lat­vi­jā kļūst ap­ma­to­ju­ma lik­vi­dē­ša­na ar ori­en­tā­lo vai cu­ku­ra vak­sā­ci­ju, ku­rai iz­man­to me­du un cit­ro­nu. Šā­da me­to­de nā­ku­si no Tu­va­jiem Aus­tru­miem. Vak­sā­ci­jai var iz­man­tot arī elek­tro­e­pi­lā­ci­ju, fo­to­e­pi­lā­ci­ju un lā­ze­re­pi­lā­ci­ju, kas ir dār­ga pro­ce­dū­ra. «Zemādas slā­nī ar apa­rā­tu pa­lī­dzī­bu ādā ie­va­da kar­stus viļ­ņus, un re­zul­tā­tā ma­tu fo­li­ku­las iz­nīkst,» stās­ta vak­sā­ci­jas spe­ci­ā­lis­te. Kā­da klien­te vi­ņai stās­tī­ju­si par in­te­re­san­tu ma­ti­ņu lik­vi­dē­ša­nas me­to­di ar di­vu die­gu pa­lī­dzī­bu - ar tiem vel­kot pā­ri ma­ti­ņiem uz kā­jām, tie nāk lau­kā no ādas ar sak­nēm. Tā esot fan­tas­tis­ka me­to­de! Jā­ņem vē­rā, ka jeb­kurš vak­sā­ci­jas veids to­mēr ir sā­pīgs. Prak­sē no­vē­rots, ka da­žas klien­tes, kam ir īpa­ši ju­tī­ga āda, pirms pro­ce­dū­ras ie­dzer da­žus gra­mus kon­ja­ka, lai tā bū­tu ma­zāk sā­pī­ga.

Mā­jās grū­tāk no­vak­sēt

Vai pats se­vi var no­vak­sēt mā­jas ap­stāk­ļos? «Protams, la­bāk ir do­ties pie spe­ci­ā­lis­ta. Vis­vien­kār­šāk pa­šai ir veikt vak­sā­ci­ju kā­jām. Pa­du­sēm to ir grū­tāk iz­da­rīt, jo var iz­raut ma­ti­ņus ar vi­su ādu un vei­do­ties asins­iz­plū­dums.» Pro­tams, sva­rī­ga ir vas­ka kva­li­tā­te. Ne­re­ti pro­blē­mu ra­da tas, ka ma­ti­ņi mēdz ie­augt. «Nereti rak­stu­rī­ga īpat­nī­ba, ka ma­tiņš au­got kļūst vār­gāks un ne­spēj at­rast ce­ļu, kā iz­kļūt ār­pus ādas, tā­pēc ie­aug. Var iz­man­tot ādas skru­bē­ša­nu. Ar vien­rei­zē­jās lie­to­ša­nas šļir­ces un pin­ce­tes pa­lī­dzī­bu ma­ti­ņu var iz­vilkt ārā. Tas grū­tī­bas ne­sa­gā­dā,» uz­sver L. Eņ­ģe­le. Vi­ņa at­gā­di­na, ka pēc vak­sā­ci­jas no­teik­ti ādā va­jag vieg­li ie­ma­sēt spe­ci­ā­lu dzied­nie­cis­ku krē­mu, ko var no­pirkt ap­tie­kā. Tad ne­ra­dī­sies aler­ģis­ka re­ak­ci­ja, ne­vei­do­sies ie­kai­sums un ma­ti­ņi ne­ie­augs. «Visbiežāk āda ie­kaist - pa­rā­dās pum­pas - tad, ja vak­sā­ci­ja tiek veik­ta pir­mo rei­zi. Ot­ra­jā rei­zē vairs tā ne­no­tiek, jo āda pie­rod.»

Nav jā­uz­spiež kā ob­li­gā­ta

Pa­ras­ti vak­sā­ci­ju ie­tei­cams veikt ik pēc mē­ne­ša (dil­sto­šā mē­ne­sī). Se­zo­nas lai­kā tas bū­tu jā­da­ra ne­daudz bie­žāk, lai āda ir glu­da. «Sajūta pēc vak­sā­ci­jas ir brī­niš­ķī­ga, tā­pēc kat­rai sie­vie­tei va­ja­dzē­tu to pār­bau­dīt. Pa­ras­ti, ja uz­sāk šo pro­ce­dū­ru, tad ir grū­ti no tās at­teik­ties un tā kļūs par hi­gi­ē­nas ne­at­ņe­ma­mu sa­stāv­da­ļu.» Jā­ņem vē­rā, ka ma­ti­ņu bie­zums un aug­ša­nas āt­rums kat­ram ir at­šķi­rīgs. Ir klien­ti, kam ar tiem ir grū­tāk cī­nī­ties un pro­ce­dū­ra ir sā­pī­gā­ka. «Laimīgas ir tās, kam ap­ma­to­jums ir re­tāks un vā­jāks.»

Eņ­ģe­le uz­ska­ta, ka ne­va­ja­dzē­tu kat­rai sie­vie­tei uz­spiest vie­dok­li, ka vak­sā­ci­ja ob­li­gā­ti jā­veic kā­jām. Pro­tams, daudz glī­tāk iz­ska­tās, ja kā­jas ir glu­das.

«Padusēm gan sie­vie­tēm, gan vī­rie­šiem vien­mēr jā­būt tī­rām, lai ras­tos sa­kop­tī­bas ie­spaids. Vī­rie­tis ne­drīkst le­po­ties, ka, pa­ce­ļot ro­kas, var ie­rau­dzīt me­žu. Sie­vie­tēm no­teik­ti va­ja­dzē­tu veikt vak­sā­ci­ju arī ro­kām.» Vi­ņa uz­ska­ta, ka jau­nie­tēm, kas jau­nā­kas par 18 ga­diem, ne­va­ja­dzē­tu uz­sākt cī­ņu pret ma­ti­ņiem, kas aug uz ķer­me­ņa.

Vak­sā­ci­jas spe­ci­ā­lis­tes Lau­mas Eņ­ģe­les ie­tei­ku­mi

* Ne­ie­sa­ku ap­ma­to­ju­mu lik­vi­dēt ar skū­ša­nās pa­lī­dzī­bu, jo tas kļūst bie­zāks un dzi­ļāks.

* Ne­ie­sa­ku lie­tot de­pi­lā­ci­jas krē­mus, jo no tiem āda var ļo­ti ciest.

* Vak­sā­ci­ju vis­la­bāk veikt dil­sto­šā mē­ne­sī.

* Vak­sā­ci­ja jā­veic ma­tu aug­ša­nas vir­zie­nā.

* Vei­cot vak­sā­ci­ju mā­jās, āda ir jā­de­zin­fi­cē un pēc pro­ce­dū­ras jā­lie­to dzie­di­nošs krēms, kas at­jau­no ādas vir­sē­jo slā­ni un pa­sar­gā no ie­kai­su­ma.

* Jā­at­ce­ras, ka vis­maz 24 stun­das pēc vak­sā­ci­jas ādu ne­drīkst sau­ļot un arī ap­mek­lēt so­lā­ri­ju. Ja to ne­ie­vē­ro, uz ādas var vei­do­ties tum­ši pig­men­ta plan­ku­mi.