Mērķis - Rīgas vides kvalitātes uzlabošana un CO2 samazinājums
 
©Ekrānšāviņš no avīzes

Izvērtēšanai ES LIFE programmas apakšprogrammā Pielāgošanās klimata pārmaiņām iesniegts projekts Viedo pilsētu tehnoloģiju resursu efektīva izmantošana un vides kvalitātes uzlabošana.

Tas ir skatījums un iespējamie risinājumi, kuri uzlabotu vides kvalitāti pilsētā un samazinātu CO2 izmešu apjomu atmosfērā. Kā instrumentu šo mērķu sasniegšanai plānots izmantot viedās tehnoloģijas, tostarp stāvvietu, gaisa piesārņojuma un satiksmes pūsmas uzskaites sensorus un LED apgaismojumu.

Pagaidām vispārēji aprēķini

Saskaņā ar ES izvirzītajiem mērķiem līdz 2030. gadam siltumnīcu efekta gāzu emisija jāsamazina par 40%, bet līdz 2050. gadam par 80%. Šo mērķu sasniegšanai pieejams ES LIFE programmas finansējums - šajā gadījumā 60% apmērā no kopējās projekta summas, Latvijas valsts budžeta finansējums paredzēts 30% apmērā, bet projekta iesniedzēja finansējums 10% robežās. Rīgas satiksmes izstrādātā projekta ieviešanas un uzturēšanas izmaksas

5 gadu periodā, vadoties pēc vispārpieņemtiem līdzīgu projektu lielumiem, ir 8,65 miljoni eiro. Rīga nav vienīgā Eiropas pilsēta, kur izstrādāts līdzīgs projekts - tādi tiek īstenoti arī Oslo, Berlīnē un Kopenhāgenā. Vienlaikus Latvijā izstrādātais un realizētais projekts kalpotu kā pieredze, ko izmantos citās Eiropas pilsētās. Rīgas satiksmes sabiedrisko attiecību speciālists Viktors Zaķis skaidro: «Mēs šobrīd nevaram runāt par precīziem skaitļiem, jo tikai tad, kad ES komisija atbalstīs šī projekta realizāciju, varēsim izsludināt iepirkumu konkursus gan attiecībā uz tehnoloģijām, gan programmatūrām, zinātniski analītisko darbu, aplikāciju izstrādi, uzturēšanu un vēl virkni pasākumu. Kad būs zināmi iepirkumu rezultāti, būs zināmi arī precīzi skaitļi. Kad ES būs devusi atbildi, ko gaidām apmēram pēc pusgada, sāksim strādāt pie tehniskā projekta un iepirkumu konkursu specifikācijas izstrādes.» Rīgas satiksmes valde ir apstiprinājusi dalību investīciju projektā, kurā ir paredzēts, ka uzturēšanas izmaksas visam projekta periodam - 5 gadiem - ir iekļautas attiecināmajās izmaksās, kas nozīmē, ka 90% no visām izmaksām segs LIFE programma, savukārt 10% solidāri segs Rīgas gaisma un Rīgas satiksme.

Kopumā ar mūsdienu tehnoloģijām - sensoriem brīvo stāvvietu konstatēšanai, satiksmes plūsmas analizēšanai, CO2 izmešu uzskaitei un viedā apgaismojuma vadības ierīcēm tiks aprīkoti 1000 šobrīd eksistējoši apgaismojuma stabi pilsētas noslogotākajās ielās.

Vienlaikus iegūtie dati par satiksmes intensitāti un tās struktūru tiks izmantoti tālākā pilsētplānošanā, lai mazinātu sastrēgumus pilsētā, bet gaisa piesārņojuma analītika sniegs iespējas noteikt problemātiskās zonas un iegūtos datus izmantot pilsētplānošanā ar mērķi mazināt automašīnu plūsmu zonās ar augstu piesārņojumu. Rīdzinieku ieguvums ir gaisa piesārņojuma problemātikas samazināšana Rīgas centrā, kur ir visintensīvākā cilvēku plūsmas zona, kā arī samazināsies sastrēgumi un autovadītāju patērētais laiks brīvo stāvlaukumu meklējumiem, kas rezultējas ar degvielas ekonomiju.

Ekrānšāviņš no avīzes

Kā Latvijas valstiskais ieguvums jāatzīmē satiksmes un CO2 samazinājumu matemātiskā modeļa izstrāde un viedo pilsētu tehnoloģiju sensoru datu analīze, tādējādi stiprinot Latvijas pētniecības kapacitāti viedo pilsētu tehnoloģiju jomā. Aprēķināts, ka Latvijas valsts finansiālais ieguldījums tiek atgūts caur nomaksātajiem nodokļiem 5 gadu laikā.

Aplikācija brīvo stāvvietu atrašanai

Viena no lielā projekta sastāvdaļām ir aplikācijas izstrāde brīvo autostāvvietu atrašanai, tādējādi samazinot transporta plūsmu pilsētas centrā. Rīgas satiksme skaidro: «Rīgas centrā, tāpat kā citu Eiropas lielo pilsētu centros, nozīmīga problēma ir satiksmes sastrēgumi un to radītais gaisa piesārņojums. Arī automašīnas, kuras meklē brīvu stāvvietu, rada sastrēgumus, tādējādi pasliktinot gaisa kvalitāti.» Šī projekta ietvaros tiks izstrādāta mobilā aplikācija, kas atvieglos brīvas autostāvvietas atrašanu. Lai palielinātu aplikācijas sniegtās informācijas uzticamību, plānots radīt pašapmācošu sistēmu, kas ne tikai konstatēs brīvo stāvvietu, bet arī analizēs datus un sniegs papildu informāciju par procentuālu iespējamību, vai tā būs brīva arī tad, kad autovadītājs līdz tai nokļūs. V. Zaķis apliecina, ka ar savu iesākto, bet vēl līdz galam neizstrādāto aplikāciju brīvo autostāvvietu konstatēšanai projekta iepirkuma konkursā, ja tāds notiks, ieinteresēts ir arī LMT.

SIA Rīgas gaisma uzstādīs LED apgaismojumu

Minētais projekts paredz arī LED spuldžu uzstādīšanu pilsētas ielās, vienlaikus nodrošināt ne tikai zemākas izmaksas par elektroenerģiju, bet arī radot optimālus apgaismojuma apstākļus visas diennakts garumā. Rīgas gaismas vadītājs Jānis Drulle atzīmē, ka šis projekts dod iespēju Rīgas ielās uzstādīt mūsdienīgu un ekonomiski pamatotu LED apgaismojumu. Aprēķināts, ka līdz ar projekta realizāciju elektroenerģijas patēriņš apgaismojumam samazināsies par 50 līdz 75%.