PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Izrēķini, kura ir labākā diēta tieši tev
 
©depositphotos.com

Vai pa­rei­zāk rī­ko­jas tie, ku­ri sa­ka – mēs ēdam, lai dzī­vo­tu? Bet būs arī tā­di, kas ap­gal­vos – es dzī­vo­ju, lai ēs­tu, jo tā ir bau­da. Lai ko arī teik­tu, ik­viens no mums ēd. Nu­me­ro­lo­gi ir ap­rē­ķi­nā­ju­ši, kā­di pro­duk­ti uz­tu­rā bū­tu pie­mē­ro­tā­ki at­bil­sto­ši kat­ra cil­vē­ka dzim­ša­nas da­tiem un tiem at­bil­sto­ša­jai pla­nē­tai. (Nu­me­ro­lo­ģis­kā ko­da skait­ļiem no 1 līdz 9 atbilst arī konkrēti debesu ķermeņi.)

Tas ne­no­zī­mē, ka di­ēta ti­kai un vie­nī­gi no kon­krē­tiem pro­duk­tiem jā­ie­vē­ro ik die­nu. To var likt lie­tā tad, kad gai­dāms stre­sa pilns, sa­springts pe­ri­ods un ne­pie­cie­šams mo­bi­li­zēt or­ga­nis­mu. Var ti­cēt, var ne­ti­cēt, bet var arī iz­mē­ģi­nāt, ie­klau­so­ties sa­va or­ga­nis­ma lab­sa­jū­tā. Vai, pre­tē­ji, pro­tes­tos.

Kā ap­rē­ķi­nāt?

No­sa­kot pie­mē­ro­tā­ko ēdien­kar­ti, jā­sa­skai­ta vis­i ci­pa­ri sa­vā dzim­ša­nas da­tu­mā - die­na, mē­ne­sis un gads. Pie­mē­ram, esat dzi­mis 1963. ga­da 19. ok­tob­rī: 1+9+1+0+1+9+6+3=30=3+0=3. Tā­tad jā­mek­lē ci­pa­ram 3 at­bil­sto­šie uz­tu­ra ie­tei­ku­mi.

1 - Sau­les skait­lis

«Sau­lai­nie» pro­duk­ti var pa­lī­dzēt at­brī­vo­ties no lep­nī­bas un ego­cen­tris­ma, kā arī uz­lā­dēs ar ener­ģi­ju. «Sau­lai­na­jā» ēdien­kar­tē ie­tilpst vis­i dār­ze­ņi un aug­ļi dzel­te­nā un oran­žā krā­sā: apel­sī­ni, man­da­rī­ni, cit­ro­ni, bur­kā­ni, ap­ri­ko­zes, per­si­ki, dzel­te­ni ābo­li, ku­ku­rū­za, dzel­te­ni greip­frū­ti, dzel­te­ni man­go, ba­nā­ni, dzel­te­nas plū­mes un sal­die ķir­ši, ķir­bji. Var iz­man­tot sau­les­pu­ķu sēk­li­ņas, man­de­les, ku­ku­rū­zas put­rai­mus un ne­ra­fi­nē­tu sau­les­pu­ķu un ku­ku­rū­zas eļ­ļu. Starp ci­tu, ku­ku­rū­za nav tas pats, kas pop­korns, tā­pēc ku­ku­rū­zu la­bāk pirkt vā­lī­tēs un grauzt to svai­gu vai vā­rīt.

Garš­vie­lām de­rēs saf­rāns, mus­kat­rieksts, lau­ru la­pas, krust­nag­li­ņas un in­gvers. Tē­jai - ku­me­lī­tes, de­viņ­vī­ru spēks un me­dus, pro­tams.

Stre­sa pil­nās die­nās va­jag ēst vi­su to, kas uz­tu­rā lie­to­jams svai­gā vei­dā, pie­mē­ram, su­las un sa­lā­tus. Die­nu var sākt ar su­las glā­zi, bet va­ka­rā ap­ēst ka­ro­tī­ti me­dus.

2 - Mē­ness skait­lis

«Mē­ness cil­vē­kiem» sa­sprin­gtā pe­ri­odā ie­tei­ca­mi pro­duk­ti, kas ie­tek­mē gan ķer­me­ni, gan dvē­se­li. Lie­lā­ko­ties uz­tu­rā jā­iz­man­to aug­ļi un dār­ze­ņi bal­tā krā­sā, bet de­rēs arī da­ži krā­sai­nie. Di­ētas ka­ra­lis ir kā­posts - vis­pla­šā­ka­jā iz­man­to­ju­mā: svaigs, vā­rīts, sau­tēts, cepts, skā­bēts, sā­līts... Kā­pos­tus var ga­ta­vot sa­lā­tos un pār­liet ar rap­šu eļ­ļu. Rut­ku var sa­rī­vēt sa­lā­tos ko­pā ar kā­pos­tiem, var sau­tēt at­se­viš­ķi pie­nā. Bro­ko­ļus, kas ir lie­lisks vi­ta­mī­nu avots, gan la­bāk uz­tu­rā lie­tot vā­rī­tā vei­dā.

Svai­gu kā­pos­tu un arī gur­ķu su­la pa­lī­dzēs, ja ra­du­šās kuņ­ģa un zar­nu trak­ta pro­blē­mas, ar ko «Mē­ness cil­vē­ki» ne­re­ti sirgst. Tad no rī­ta tuk­šā dū­šā var ie­dzert pus­glā­zi svai­ga kā­pos­ta un gur­ķa su­las.

Ko vēl «Mē­ness cil­vē­kam» ie­tei­cams ēst vai uz­kost? Kar­tu­pe­ļus, re­dī­sus, ci­go­ri­ņus un me­lo­ni arī. Ag­ros ābo­lus, ko­kos­riek­stus, ana­na­sus un gai­šās vīn­ogas. Uz pan­nas ap­grauz­dē­tas lin­sēk­las var pie­vie­not sa­lā­tiem un zu­pām. Pro­tams, kā nu bez sie­ra, pie­na (mmm, sal­da­jā - pie­na ķī­se­lis!) un biez­pie­na.

Ja ne­pie­cie­šams iz­man­tot da­bas vel­tes, tad no­teik­ti - ceļ­mal­la­pu!

 
Turpinājumu lasi nākošajā lapā