PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Izrēķini, kāda ir tava saderība ar mīļoto
 
©Ilze Zvēra/F64

Dažkārt mēdz sacīt, ka laulības noslēgtas debesīs – tik cieši ir saistīti mīļotie (vienalga, ar vai bez juridiska «papīra»). Vieni dzīvo kā cimds ar roku, silti, cieši un maigi, citi – nebeidz risināt saspringtas situācijas savā kopdzīvē, bet vienalga viens bez otra nevar. Kas sasaista ar to īsto un vienīgo?

Nu­me­ro­lo­ģi­jā sa­de­rī­bas no­teik­ša­nai iz­man­to Lik­te­ņa skait­li (bet tas nav vie­nī­gais rā­dī­tājs). Lūk, pie­mērs: sie­vie­tei Lik­te­ņa skait­lis ir 5, vi­ņas vī­rie­tim - 4. Sie­vie­tei va­ja­dzī­gas pār­mai­ņas, brī­vī­ba, pie­dzī­vo­ju­mi, ap­brī­na, lab­vē­lī­ba. Vī­rie­tis, lai arī vi­ņam acīs ie­kri­tīs ko­mu­ni­kab­la sie­vie­te, aug­stāk no­vēr­tēs sta­bi­li­tā­ti un mie­ru. Ta­ču sie­vie­tei ar Lik­te­ņa skait­li 5 šķi­tīs, ka šis vī­rie­tis vi­ņu ie­gro­žo, sa­vu­kārt viņš ne­ju­tī­sies pār­lie­ci­nā­ti bla­kus tā­dai vē­jas­lo­tai. Vi­ņi strī­dē­sies un pār­pra­tīs viens ot­ru. Ja vi­ņa iz­vē­lē­sies vī­rie­ti ar Lik­te­ņa skait­li 3, tad at­tie­cī­bas vei­do­sies har­mo­nis­ki un vieg­li. Jo viņš būs at­vērts sa­ru­nām, iz­klai­dei, pie­dzī­vo­ju­miem, ris­kam, īs­ta kom­pā­ni­jas sirds un dvē­se­le.

Kā ap­rē­ķi­nāt: Lik­te­ņa skait­lis ir pil­ni dzim­ša­nas da­ti (die­na, mē­ne­sis un gads), kas tiek sa­skai­tī­ti līdz vien­ci­pa­ra skait­lim.

Pie­mē­ram, dzim­ša­nas da­tums ir 1985. ga­da 21. jan­vā­ris: 1+9+8+5+2+1+0+1=27=2+7=9. Lik­te­ņa skait­lis ir 9.

Lik­te­ņa skait­lis 1

Vī­rie­ša rak­stu­ro­jums

Ener­ģisks, ne­at­lai­dīgs, at­tie­cī­bās mīl ne­at­ka­rī­bu. Tāds vī­rie­tis ļo­ti im­po­nē sie­vie­tēm, jo ir ak­tīvs, mērķ­tie­cīgs un par se­vi pār­lie­ci­nāts. Šīs vi­ņa īpa­šī­bas sie­vie­ti pār­lie­ci­na, ka uz tā­du cil­vē­ku var pa­ļau­ties, daudz ne­do­mā­jot. Viņš iz­da­rīs vi­su tās sie­vie­tes dēļ, ku­ru būs ie­mī­lē­jis. Viņš var pa­zau­dēt gal­vu, tad pats sva­rī­gā­kais vi­ņam ir iz­rā­dīt sa­vas jū­tas. Sie­vie­te gan­drīz var no­slāpt no tā­das uz­ma­nī­bas un jū­tām. Tā­pēc vī­rie­tim vē­lams sa­prast, ka vi­ņa par­tne­re arī var būt ne­at­ka­rī­ga per­so­nī­ba, ar sa­vām in­te­re­sēm, dzī­ves tem­pu, vār­du sa­kot, tā­da pa­ti kā viņš.

Šāds vī­rie­tis mēdz ig­no­rēt par­tne­res vie­dok­li, vi­sus lē­mu­mus pie­ņem pats un ci­tu vie­tā. Viņš ir in­te­re­sants cil­vēks, bet dzī­ve ar tā­du ne­būs vien­kār­ša. Mēdz vieg­li uz­sprāgt, to­mēr ātr­i no­rimst. Ja uz­sla­vēs, tad iz­ku­sīs kā sal­dē­jums.

Vi­ņa me­to­de - ie­gūt un pa­kļaut, vien­lai­kus iz­rā­dot augst­sir­dī­bu. Ar lai­ku kļūst rā­māks, se­viš­ķi tad, ja pie­dzimst bēr­ni. Tie vi­ņu mai­na un no­liek pie vie­tas. Un to­mēr, un to­mēr... Vi­ņa vēl­mes būs pir­ma­jā vie­tā.

Sie­vie­tes rak­stu­ro­jums

Pār­lie­ci­nā­ta, spē­cī­ga, no­teik­ta rak­stu­ra sie­vie­te, ku­ra vī­rie­ti iz­vē­las pa­ti. Lai sa­snieg­tu mēr­ķi, vi­ņa ir ap­brī­no­ja­mi ne­at­lai­dī­ga. At­tie­cī­bās grib do­mi­nēt, bet ne­sa­pra­tī­sies ar vī­rie­ti, kurš iz­da­bās vi­ņas kap­rī­zēm un pra­sī­bām, ku­ru va­rēs pa­bāzt zem tu­pe­les. Da­žiem vī­rie­šiem vi­ņas spī­tī­ba un pat­stā­vī­ba pa­tiks, vi­ņiem iet pie sirds tā­das - ne­pa­kļā­vī­gās, ku­ras jā­šif­rē kā krust­vār­du mīk­la.

Šā­da sie­vie­te ne­kaut­rē­jas iz­rā­dīt jū­tas, bet vien­lai­kus vi­ņai pa­tīk spē­le. Vi­ņas sti­hi­ja ir ak­ti­vi­tā­te, vi­ņai ne­trūkst iz­do­mas, kā sa­vu dzī­vi pa­da­rīt in­te­re­san­tu. Ci­ti teik­tu - eks­trē­mu, bet vi­ņa uz­ska­ta - ne­kā­das gar­lai­cī­bas! Kaut arī vi­ņa ir lī­de­ra ti­pa cil­vēks, šā­da sie­vie­te mēdz sā­pī­gi pār­dzī­vot vien­tu­lī­bu, tā­pēc no­vēr­tē rū­pes un mai­gu­mu. In­te­lek­tu­āla sa­skar­sme vi­ņai nav tik sva­rī­ga, cik fi­zisks kon­takts. Rei­zēm vi­ņas im­pul­si­vi­tā­te kai­tē pa­šai.

Šī sie­vie­te pa­ļau­jas ti­kai uz se­vi un ne­vie­nam līdz ga­lam ne­uz­ti­cas. Vi­ņai de­rē­tu būt elas­tī­gā­kai un pret vī­rie­šiem iz­tu­rē­ties ma­zāk bar­gi. Jā­at­ce­ras, ka ne­viens nav ide­āls.

 
Turpinājumu lasi nākošajā lapā