Horoskopi: ASTROLOĢIJA: Izrēķini! Skaitļi turībai un naudas vairošanai 4 komentāri
 
Horoskopi

ASTROLOĢIJA: Izrēķini! Skaitļi turībai un naudas vairošanai

 
F64

Eksistē da­žas vil­tī­bi­ņas, kā­ var mēģināt vai­rot ma­te­ri­ālo lab­klā­jī­bu, lie­kot lie­tā skait­ļu da­bu. Numeroloģijā zināms, kā­di skait­ļi pie­velk nau­du, bet ku­ri – at­grūž, kā­du sum­mu la­bāk no­gul­dīt ban­kā un kā­du mak­su no­teikt par sa­viem pa­kal­po­ju­miem, kā­dā ap­jo­mā no­for­mēt kre­dī­tu, cik lie­lu sum­mu ie­tei­cams aiz­dot, bet kā­du – at­vē­lēt lab­da­rī­giem mēr­ķiem

Kā iz­skait­ļot nau­das sum­mas nu­me­ro­lo­ģis­ko no­zī­mi un tul­kot to? Pie­mē­ram, jums lūdz aiz­dot 2500 eiro. Sa­skai­tot vi­sus ci­pa­rus, ie­gūs­tam skait­li 7 - 2+5+0+0=7. Šā­du sum­mu ne­va­jag aiz­dot. Kā­pēc? Ma­te­ri­āla­jā pa­sau­lē sep­ti­ņi ir ne­lab­vē­līgs skait­lis. Ie­spē­jams, pa­rād­nie­kam var ras­ties pro­blē­mas ar at­do­ša­nu. Ja aiz­do­siet 2400 eiro, tad nu­me­ro­lo­ģis­ki tas at­bil­dīs skait­lim 6. Pie­dā­vā­jiet aiz­ņem­ties 2100 eiro, kas sum­mā vei­do skait­li 3! Se­ši un trīs ir ba­gā­tī­bas skait­ļi, tā­pēc pat aiz­do­dot ju­tī­sie­ties dro­šāk, jo šie skait­ļi vai­ros (nu, vis­maz ne­ma­zi­nās) jū­su fi­nan­ses.

Tāpat arī varat saskaitīt ciparus summā, par kuru gatavojaties pārdot kādu privātu lietu vai uzņēmuma produkciju, veikt investīcijas u.tml.

Bet nu - sī­kāk par skait­ļiem un to spē­jām nau­das pa­sau­lē.

Trīs, se­ši un as­to­ņi - ba­gā­tī­bas skait­ļi

3 - ide­āls skait­lis ba­gā­tī­bas pa­lie­li­nā­ša­nai. Trij­nieks bur­tis­ki pie­velk jaun­as fi­nan­šu ie­spē­jas, vai­ro ka­pi­tā­lu. Ja gri­bat ie­gul­dīt nau­du biz­ne­sa pa­pla­ši­nā­ša­nā, tad skait­lis 3 ir ļo­ti lab­vē­līgs. Va­rat dro­šu ro­ku ap­gro­zīt nau­das sum­mu, kas nu­me­ro­lo­ģis­ki vei­do skait­li 3: kre­di­tēt kā­du, aiz­ņem­ties, ap­rē­ķi­nāt ce­nu sa­vu pa­kal­po­ju­mu ap­mak­sai. Var­būt tie būs 3 eiro, var­būt 21 eiro, bet lai ci­pa­ri sum­mā vei­do­tu skait­li 3.

Der ie­vē­rot, ka skait­lim 3 pie­mīt kā­da īpa­šī­ba - tas ne­der ka­pi­tā­la uz­krā­ša­nai. Tā­du nau­das sum­mu ne­va­jag no­likt ilg­sto­šai gla­bā­ša­nai uz dau­dziem ga­diem. La­bāk laist ap­gro­zī­bā, lai nau­da strā­dā jū­su ma­te­ri­ālā stā­vok­ļa uz­la­bo­ša­nai šeit un ta­gad.

Gla­bā­jot nau­du kon­tā (jo ik­die­nas tē­ri­ņu ap­mak­sai bez nau­das ne­iz­tikt un au­to­mā­tis­kais mak­sā­jums at­vieg­lo dzī­vi aiz­mār­šī­ga­jiem), var iz­vei­dot tā­du pa­ro­li, lai ci­pa­ru un bur­tu sum­mā ras­tos trij­nieks. Tā­dā vei­dā pa­pla­ši­nā­siet ie­spē­ju, ka arī elek­tro­nis­ka­jā ma­ci­ņā nau­da vai­ro­sies.

6 - vēl viens skait­lis, kas der ba­gā­tī­bas pie­vi­li­nā­ša­nai. At­šķi­rī­bā no trij­nie­ka seš­nieks ir vai­rāk sais­tīts ar ru­tī­nu. Sa­vu­kārt trij­nieks ir di­na­mis­kāks. Ik­die­nas vai ik­mē­ne­ša tē­ri­ņiem (ko­mu­nā­lie mak­sā­ju­mi, kre­dīts, lī­zings utt.) la­bāk tē­rēt nau­das ap­jo­mu, kam ci­pa­ri sum­mā vei­do skait­li 6. Par šā­du nau­das sum­mu var ie­gā­dā­ties ap­ģēr­bu.

Tie­sa, jā­ņem vē­rā, ka se­ši ir sta­bi­li­tā­tes skait­lis. Sum­mas, kas nu­me­ro­lo­ģis­ki vei­do skait­li 6, ide­āli der uz­krā­ju­mu vei­do­ša­nai. Tā­du sum­mu var no­gul­dīt de­po­zī­tā vai tu­rēt mā­jās. Nau­da strā­dās jū­su la­bā. Kā tas no­tiks, tu­rot nau­du ze­ķē, ne­zi­nu - var­būt aiz­do­siet uz pro­cen­tiem?

Seš­nieks ne­ra­da vēl­mi nau­du tē­rēt ne­ap­do­mī­giem pir­ku­miem vai mak­sā­ju­miem. Pie­mē­ram, azart­spē­lēs no­triekt vai no­pirkt kār­tē­jo, trīs­des­mi­to pēc skai­ta, kur­pju pār­i.

8 - pret­ru­nīgs skait­lis, jo tas ie­tver pa­stā­vī­gu fi­nan­si­ālo ne­sta­bi­li­tā­ti. Kā šū­po­lēs. As­tot­nieks te pa­aug­sti­na peļ­ņu, te ra­da zau­dē­ju­mus. Lai kā arī bū­tu, as­to­ņi to­mēr ir ba­gā­tī­bas skait­lis. Lai kā ie­sāk­tais pro­cess beig­tos, tik un tā bū­siet ie­gu­vējs, ja fi­nan­šu jo­mā «ope­rē­siet» ar skait­li 8 vei­do­jo­šām sum­mām.

Krahs ne­draud, pat ja uz­sāk­siet dros­mī­gus pro­jek­tus. Ja vien jū­su ner­vu sis­tē­ma ir pie­tie­ka­mi sta­bi­la, tad iz­man­to­jiet as­tot­nie­ku, lai sa­snieg­tu augs­tus re­zul­tā­tus, tas no­zī­mē - ne­bai­die­ties ris­kēt! Pirms tam gan gri­bas ie­teikt - sa­prā­tī­gi ris­kēt. Ja ci­pa­ru sum­mā būs skait­lis 8, tad gai­dā­mi vai nu lie­li pa­nā­ku­mi, vai arī at­gū­siet ie­gul­dī­ju­mus, ne­ko ne­no­pel­not, bet arī ne­zau­dē­jot. Vis­i ris­ki būs mi­ni­mā­li.

Viens, di­vi un sep­ti­ņi nav nau­das skait­ļi

1 - fi­nan­šu jo­mā vie­ni­nie­kam nav la­ba sla­va, jo tas ir ti­kai ne­daudz la­bāks par nul­li. Un nul­le ir cau­rums, glu­ži kā kliņ­ģe­rī. No vie­ni­nie­ka ie­nā­ku­mus gai­dīt būs vel­ti. Šis skait­lis ir na­ba­dzī­bas sim­bols. Gā­dā­jiet par to, lai nau­das ope­rā­ci­jās ne­fi­gu­rē ci­pars 1. Vie­ni­nieks ne­no­ve­dīs pie uz­plau­ku­ma, lai cik lab­vē­lī­gi ap­stāk­ļi vis­ap­kārt bū­tu. Ne­iz­man­to­jiet sum­mas, kas sa­tur skait­li 1! Ma­ci­ņā ne­va­ja­dzē­tu tu­rēt, pie­mē­ram, 10 vai 100 nau­das vie­nī­bas vai arī ti­kai šā­da no­mi­nā­la pa­pīr­nau­du, jo arī no nul­lēm vē­dī na­ba­dzī­bas vib­rā­ci­ja, ko ap­stip­ri­na vie­ni­nieks.

2 - arī šim skait­lim pie­mīt na­ba­dzī­bas vib­rā­ci­jas. La­bāk, lai fi­nan­šu da­rī­ju­mos ne­tiek iz­man­to­tas sum­mas, ku­ru nu­me­ro­lo­ģis­kā no­zī­me ir skait­lis 2. Fi­nan­šu jo­mā div­nieks sim­bo­li­zē ap­mā­nu, krāp­ša­nu un pat zā­dzī­bu. Ja aiz­do­siet sum­mu, kas ci­pa­ru sum­mā vei­dos skait­li 2, ļo­ti ie­spē­jams, ka to jums ne­kad ne­at­dos.

Div­nieks ir ne­liet­de­rī­gu tē­ri­ņu sim­bols. Ja par sum­mu, ku­ras nu­me­ro­lo­ģis­kā no­zī­me ir div­nieks, būs no­pir­kta kā­da man­ta, tā var ātr­i iz­iet no ie­rin­das vai iz­rā­dī­ties ne­va­ja­dzī­ga.

Ne­ie­sa­ka likt nau­du di­vos ma­ci­ņos, da­līt to di­vās da­ļās. Ja do­da­ties ce­ļo­ju­mā, ne­lie­ciet nau­du di­vās ka­ba­tās, tad jau la­bāk sa­da­liet to četr­ās da­ļās un no­gla­bā­jiet da­žā­dās vie­tās.

7 - nu­me­ro­lo­ģi­jā ļo­ti lai­mīgs skait­lis, bet nau­das, ma­te­ri­ālās lab­klā­jī­bas vai­ro­ša­nā tas diem­žēl veik­smi ne­nes. Sep­ti­ņi ir ga­rī­gu­ma sim­bols, tā­tad tiešs pret­stats vis­am ma­te­ri­āla­jam. Tā­pēc ne­va­jag aiz­dot un paš­iem aiz­ņem­ties sum­mu, ku­ra kop­sum­mā vei­do skait­li 7. Ne­no­lie­ciet šā­du nau­das dau­dzu­mu ne­bal­tai die­nai vai ka­pi­tā­la vai­ro­ša­nai. Ja nau­das lie­tās pa­rā­dās skait­lis 7, ie­spē­ju ro­be­žās va­jag no tā iz­vai­rī­ties, jo tas kā mag­nēts pie­vilks nau­das pro­blē­mas.

Čet­ri­nieks - sta­bi­li­tā­tes skait­lis

Čet­ri ir īs­tens sta­bi­li­tā­tes sim­bols. Tas sta­bi­li stāv uz ze­mes, kā ie­miets ar vi­sām četr­ām kā­jām. Ja fi­nan­si­ālo jau­tā­ju­mu ri­si­nā­ša­nā fi­gu­rēs sum­mas ar skait­ļa 4 vib­rā­ci­ju, tad ma­te­ri­āla­jā jo­mā lab­klā­jī­ba ir no­dro­ši­nā­ta. Ti­kai jā­at­ce­ras, ka čet­ri­nieks at­bal­sta tos, ku­ri ne­bīs­tas cī­tī­gi strā­dāt. Čak­la­jiem dar­ba­rū­ķiem skait­lis 4 ir pie­mē­rots kā ne­vie­nam ci­tam. Bet ne­gai­diet eiro lie­tu no de­be­sīm, at­vē­lot biz­ne­sa at­tīs­tī­bai, pie­mē­ram, 4000 eiro un ne­ko ne­da­rot. Te vie­tā ir tei­ciens: ir cil­vē­ki, ku­ri la­sa Ko­el­ju, un ir cil­vē­ki, ku­ri rī­ko­jas. Gai­dīt ne­va­jag, va­jag rī­ko­ties paš­iem. Pro­tams, arī tad, ja ie­gul­dī­siet nau­du, bet sē­dē­siet un gai­dī­siet ie­nā­ku­mu pa­lie­li­nā­ša­nos, glu­ži be­šā ne­pa­lik­siet. To­mēr, lai gū­tu peļ­ņu, va­ja­dzēs strā­dāt, un pat vai­ga svied­ros.

Ja ne­pie­cie­šams ap­mak­sāt rē­ķi­nus, no­pirkt man­tas mā­jai un ģi­me­nei, tad skait­ļa 4 vib­rā­ci­jas var dro­ši iz­man­tot. Sum­mas, kas re­zul­tā­tā dos čet­ri­nie­ku, ir lab­vē­lī­gas, lai tās no­gul­dī­tu nā­kot­nes va­ja­dzī­bām. Tā­da sum­ma kon­tā die­zin vai vai­ro­sies ātr­i, bet ide­āli no­de­rēs ne­gai­dī­tu tē­ri­ņu seg­ša­nai.

Piec­nieks - tē­ri­ņiem lab­vē­līgs skait­lis

Piec­nieks ir lab­vē­līgs, lai ar šā­du sum­mu uz­sāk­tu ko jaun­u fi­nan­šu jo­mā. Piec­nieks tiek uz­ska­tīts par ma­te­ri­ālās lab­klā­jī­bas skait­li, bet ne vien­mēr pie­velk ba­gā­tī­bu kā trij­nieks, seš­nieks vai as­tot­nieks. Piec­nieks ir sais­tīts ar ris­ka fak­to­ru, tā­pēc var teikt arī tā: vai nu bū­si zir­gā, vai no­kri­tī­si no tā. To­mēr piec­nie­kam pie­mīt kā­da ci­ta, ne ma­zāk sva­rī­ga īpa­šī­ba: tas ir ļo­ti lab­vē­līgs tē­ri­ņiem. Sum­mas, kas kop­sum­mā dod skait­li 5, var iz­lie­tot tā­dām lie­tām, kas ra­da lab­sa­jū­tu - at­pū­tai, ce­ļo­ju­miem, iz­klai­dei. Vār­du sa­kot, vis­am, kas sa­gā­dā prie­ku un bau­du. Tā­dā ga­dī­ju­mā vis­a nau­da drī­zu­mā at­grie­zī­sies pie jums - tā ap­gal­vo nau­das ma­ģi­jas te­ori­jas ra­dī­tā­ji.

Uz­ma­nī­bu! Skait­lis 5 ne­der uz­krā­ju­mu vei­do­ša­nai. Viss, ko no­lik­siet ne­bal­tai die­nai, tiks iz­tē­rēts pa­vi­sam ci­tiem no­lū­kiem un daudz ātr­āk, ne­kā bi­jāt plā­no­ju­ši šo nau­du likt lie­tā.

De­vi­ņi - skait­lis lab­da­rī­bai

De­vīt­nieks nav pats la­bā­kais nau­das skait­lis. Tas ne­pa­līdz vai­rot nau­du, to­ties lie­lis­ki kal­po tam, lai cil­vēks ap­jēg­tu ci­tas vēr­tī­bas. Kā­das? Pie­mē­ram, to, ka īs­ta lai­me ne­slēp­jas nau­das dau­dzu­mā vai ma­te­ri­āla­jā lab­klā­jī­bā. Ja jū­su ro­kās no­nāk nau­das sum­ma, kas vei­do skait­li 9, tad zi­niet - tā ne­sīs veik­smi, ja šo nau­di­ņu uz­dā­vi­nā­siet vai zie­do­siet tiem, ku­riem tā to­brīd vis­vai­rāk ne­pie­cie­ša­ma. Ja kāds lūdz, ne­at­sa­kiet!

Komentāri [4]
#
evika 30.marts 2017 15:50 atbildēt
Man ir skaidrs tas, ka aiznemoties naudu no cita, aprekina aritmetiski skaitlus, kur iegust vienu skaitli, ko tas nozime astralogiski.
 
#
ekstrasenss 13.marts 2017 12:13 atbildēt
ŠIto murgošanu vajadzētu ar likumu aizliegt. Jāiet mācīties, jāiegūst laba izglītība, tad jādabū labi apmaksāts darbs un tad prāts uz šito astologu idiotismu nenesīsies.
 
#
vox populi 10.marts 2017 18:58 atbildēt
Man vislabāk patīk tas,ka arī burtus var pārvērst ciparos un tad rēķināt,kas tad tev sanāks.Bet ko lai dara tie,kuru VALODĀ nav garo patskaņu,bet vārds ir JāNIS SĀRTAIS ?!Nu tīrais kreņķis - Dažādās valodās dažādi likteņi ? Murgs ! Ticiet vien...
 
#
Kristaps 7.marts 2017 17:47 atbildēt
Tie skaitļi ar pvn vai bez jārēķina?
 
Pievienot komentāru
Vārds *
Komentārs *
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers